bilgiz.org

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

 • 1 Motor imalatçısı ve OEM tarafından yapılan işlemler 1.1
 • 2 Motor imalatçısı tarafından yapılan işlemler 2.1
 • 3 Onay kuruluşu tarafından yapılan işlemler
 • Ek XIV CCNR Faz I 1)
 • Ek XV CCNR Faz II 1) • Sayfa27/27
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü3.19 Mb.

  Indir 3.19 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

  Ek XII  ALTERNATİF TİP ONAYLARININ TANINMASI

  1 Aşağıdaki tip onayları ve uygulanabildiğinde, ilgili onay işaretleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tarif edildiği şekilde A, B ve C kategorisindeki motorlar için bu yönetmeliğe göre alınan bir onaya eş değer olarak tanınır.
  1.1 2000/25/EC direktifi.
  1.2 91/542/EEC ile değiştirilen 88/77/EEC direktifinin Madde 2 ve Ek I’inin Madde 6.2.1’ine göre Faz A veya Faz B’nin şartlarına uyan 88/77/EEC direktifinin 91/542/EEC’ye göre veya 02 serisi değişikliklerle değiştirilen BM/AEK Teknik Düzenlemesi R- 49 (düzeltme1/2)’a göre verilen tip onayları.
  1.3 BM/AEK Teknik Düzenlemesi R- 96’ya göre alınan tip onay belgeleri.
  2 bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tarif edildiği gibi, D, E, F ve G (Faz II) kategorisindeki motorlar için, aşağıdaki tip onayları ve mümkünse, ilgili onay işaretleri bu Yönetmeliğin bir onayına eş değer olarak tanınır:
  2.1 2000/25/EC direktifi, Faz II onayları,
  2.2 99/96/EC ile değiştirilen 88/77/EEC direktifinin Madde 2 ve Ek I Madde 6.2.1’de belirtilen A, B1, B2, veya C aşamaları ile uyumlu olan, 88/77/EEC direktifinin 99/96/EC’ye göre verilen tip onayları
  2.3 03 serisi değişikliklerle değiştirilmiş olan BM/AEK Teknik Düzenlemesi R- 49’a göre verilen tip onayları.
  2.4 01 serisi değişikliklerle değiştirilen BM/AEK Teknik Düzenlemesi R- 96’nın Madde 5.2.1’ine göre Faz B’de verilen tip onayları.
  3 Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tarif edildiği gibi, H, I ve J (Faz IIIA) kategorisi motorlar ve K, L and M (Faz IIIB) kategorisi motorlar için, aşağıdaki tip onayları ve uygulanabildiğinde ilgili onay işaretleri, bu Yönetmeliğe göre alınan bir onaya eş değer olarak tanınır.
  3.1 99/96/EC ile değiştirilen 88/77/EEC direktifinin Madde 2 ve Ek I, Madde 6.2.1’de verilen B1, B2 veya C fazları ile uyumlu olan, 88/77/EEC direktifinin 99/96/EC’ye göre verilen tip onayları
  3.2 Madde 5.2’sinde verilen B1, B2 veya C fazları ile uyumlu olan, 03 serisi değişikliklerle değiştirilmiş BM/AEK Regülasyonu R- 49.

  Ek XIII
  ESNEKLİK PLANINA” GÖRE PİYASAYA ARZ EDİLEN MOTORLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
  Orijinal donanım imalatçısının (OEM) talebi doğrultusunda ve onay kuruluşu tarafından verilen izinle, motor imalatçısı, sınır değerdeki iki art arda faz esnasında aşağıdaki hükümlere uygun olarak sadece emisyon sınır değerlerinin önceki fazına uygun olan sınırlı sayıdaki motoru piyasaya sunabilir:

  1 Motor imalatçısı ve OEM tarafından yapılan işlemler
  1.1 Esneklik planından yararlanmak isteyen bir OEM, iki emisyon fazı arasındaki süre içinde mevcut emisyon sınır değerlerine uymayan, ancak emisyon sınırlarının en yakın önceki fazına göre onaylanan Madde 1.2 ve Madde 1.3’te belirtilen motor miktarını piyasaya arz etmek veya motor tedarikçisinden satın almak için onay kuruluşundan izin almalıdır.
  1.2 Esneklik planına göre piyasaya arz edilen motor sayısı, her bir motor kategorisinde, bu motor kategorisindeki motorlara sahip yıllık donanım satışının [Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yılın satışlarının ortalaması olarak hesaplanan] % 20’sini aşmamalıdır. OEM’în, Avrupa Birliği’nde veya Türkiye’de beş yıldan daha az bir süreyle donanımı pazarlamış olması durumunda, ortalama, OEM’in Avrupa Birliği’nde veya Türkiye’de donanımı pazarlamış olduğu süre esas alınarak hesaplanacaktır.
  1.3 Madde 1.2’ye bir seçenek olarak OEM kendi motor tedarikçilerinin esneklik planına göre sabit sayıda motoru piyasaya arz etmeleri için izin isteyebilir. Her bir motor kategorisindeki motorların sayısı aşağıdaki değerleri aşmamalıdır:

  Motor Kategorisi

  Motor sayısı

  19 kW - 37 kW

  200

  37 kW - 75 kW

  150

  75 kW - 130 kW

  100

  130 kW - 560 kW

  50


  1.4 OEM’in onay kuruluşuna başvurusunda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

  a) Esneklik planına göre piyasaya arz edilen motorun yerleştirileceği her bir karayolu dışı hareketli makinanın bir parçasına iliştirilecek etiketlerin bir örneği. Etiketler aşağıdaki metni taşımalıdır:

  “…………..(ilgili güç aralığındaki toplam makina sayısı)………………………….MOTOR NUMARALI, …………………………TİP ONAY (97/68/EC Yönetmeliği) SAYILI” ve
  b) Bu Ek Madde 2.2’de belirtilen etiketi taşıyan motora iliştirilecek bir ilave etiket örneği.
  1.5 OEM, esneklik planının kullanılması ile ilgili olarak her bir üye ülkenin onay kuruluşlarına bildirimde bulunmalıdır.
  1.6 OEM, onay kuruluşunun karar vermesi için isteyebileceği esneklik planının uygulanması ile bağlantılı olarak onay kuruluşuna her bilgiyi vermelidir.
  1.7 OEM, kullanmakta olduğu esneklik planının uygulanmasına dair her üye ülkenin onay kuruluşuna her altı ayda bir rapor düzenlemelidir. Rapor, esneklik planına göre piyasaya sunulan motorların ve karayolu dışı hareketli makinanın (NRMM) sayısını, motor ve NRMM seri numaralarını ve NRMM’nin piyasaya arz edildiği üye ülkeler ile ilgili toplam verileri içermelidir.
  Bu işlem, esneklik planı yürürlükte olduğu sürece sürdürülmelidir.
  2 Motor imalatçısı tarafından yapılan işlemler
  2.1 Motor imalatçısı, bu Ek, Madde 1’e uygun bir onayın kapsadığı esneklik planına göre motorları piyasaya arz edebilir.
  2.2 Motor imalatçısı, bu motorlar üzerine aşağıdaki metni içeren bir etiket koymalıdır: “Esneklik planına göre piyasaya arz edilen motor”.
  3 Onay kuruluşu tarafından yapılan işlemler

  Onay kuruluşu, esneklik planı talebinin muhtevasını ve ekindeki dokümanları değerlendirmelidir. Sonuç olarak onay kuruluşu, esneklik planının kullanımına izin verip vermediği ile ilgili kararını OEM’e bildirmelidir.


  Ek XIV
  CCNR Faz I 1)


  PN

  (kW)  CO

  (g/kWh)  HC

  (g/kWh)  NOx

  (g/kWh)  PT

  (g/kWh)  37 ≤ PN < 75

  6,5

  1,3

  9,2

  0,85


  75 ≤ PN < 130

  5,0


  1,3

  9,2

  0,70

  P ≥ 130

  5,0

  1,3

  n ≥ 2800 tr/min = 9,2

  500 ≤ n < 2800 tr/min = 45 x n (-0.2)
  0,54

  _________________  1) 11 Mayıs 2000 tarihli, CCNR Protokol 19, Ren Denizcilik Merkez Komisyonunun Kararı (Resolution of the Central Commission for the Navigation of the Rhien).

  Ek XV
  CCNR Faz II 1)


  PN

  (kW)  CO

  (g/kWh)  HC

  (g/kWh)  NOx

  (g/kWh)  PT

  (g/kWh)  18 ≤ PN < 37

  5,5


  1,5

  8,0

  0,8

  37 ≤ PN < 75

  5,0


  1,3

  7,0

  0,4

  75 ≤ PN < 130

  5,0


  1,0

  6,0

  0,3

  130 ≤ PN < 560

  3,5


  1,0

  6,0

  0,2

  PN ≥ 560

  3,5

  1,0

  n ≥ 3150 min-1= 6,0

  343 ≤ n < 3150 min-1= 45 x n (-0,2) – 3

  n < 343 min-1= 11,0


  0,2

  _________________  1) 31 Mayıs 2001 tarihli, CCNR Protokol 21, Ren Denizcilik Merkez Komisyonunun Kararı (Resolution of the Central Commission for the Navigation of the Rhien).

  (1) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete (OJ L 42, 23/2/1970, s.1. En son 93/81/AT Yönetmeliği (OJ L 264, 23/10/1993 s.49) ile değiştirilen yönetmelik,)

  (2) 2/7/1999 tarihli ve 23743 sayılı Resmi Gazete (OJ L 225, 10/8/1992, s.72)

  (3) 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete (OJ L 84, 28/3/1974, s.10. En son 88/297/AT Yönetmeliği (OJ L 126, 20/5/1988, s.52) ile değiştirilen yönetmelik)

  (4) 88/77/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen onaya eşdeğer olduğu kabul edilen, Avrupa Ekonomik Komisyonunun 49 numaralı Regülasyonu Corregenda 1/2, 02 değişikliklerin serilerine uygun olarak verilen bir onay (92/53/AT Yönetmeliğinin Ek IV, Bölüm II’sine bakınız).

  (1) OJ L 375, 31.12.1980, s.46. En son 89/491/AT Yönetmeliği ile değiştirilen yönetmelik (OJ L 238, 15.8.1989, s.43)

  (2)Bunun anlamı, 80/1269/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin madde 5.1.1.1’indeki şartlara karşın deney süresince motor soğutma fanının net motor gücünün kontrolü için takılmasına gerek olmamasıdır. Buna rağmen, imalatçı krank miline doğrudan takılan hava soğutmalı motorların soğutma fanları hariç (Ek VII, İlave 3), motora takılmış olan fanla deney yaparsa, fanın kendisi tarafından emilen güç, ölçülen güce ilave edilmelidir.


  (


  (


  *) Ek IV, İlave 4: Bozulma faktörleri dahil edilmiştir.


  (1) Uygun olarak çiziniz.

  (2) Ek II, İlave 1, madde 1’de belirtildiği gibi (ör.: ‘A’)

  (1) Bunların her bir için sunulacak birkaç ana motor durumu için

  (2) Uygulanmayanı çiziniz.

  (3) Toleransı belirtiniz.

  (


  (


  (1) Uygulanmayanı çiziniz.

  (2) Toleransı belirtiniz.

  (


  (


  (1) Uygulanmayanı çiziniz.

  (2) Toleransı belirtiniz.

  (


  (1) Ek I’in madde 6 ve madde 7’sinde verilen özelliklere göre tamamlanacak.

  (2) Uygulanmaz ise, (n.a) işaretleyiniz.

  (1) Grubun her bir motoru için sunulacak.

  (2) Uygulanmayanı çiziniz.

  (3) Toleransı belirtiniz.

  (


  (1) Uygulamayanı çizin.

  (2) Toleransı belirtiniz.

  (


  (1) Uygulanmayanı çiziniz.

  (2) Toleransı belirtiniz.

  (1) Uygulanmayanı çiziniz.

  *) Not 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir: ISO 8178-4: 2002(E) standardının Madde 8.3.1.1’inde belirtildiği şekilde C1 çevrimi ile özdeş.

  **) Not 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir: ISO 8178-4: 2002(E) standardının Madde 8.4.1’inde belirtildiği şekilde D2 çevrimi ile özdeş.

  1) NOx durumunda, NOx derişim (NOxconc veya NOxconcc) KHNOX ile (Madde 1.3.3’te verilen NOx için nem düzeltme faktörü) aşağıdaki şekilde çarpılmalıdır:
  KHNOX x conc veya KHNOX x concc

  1) Parçacık kütle debisi (PTmass), Kp (Madde 1.4.1’de verilen parçacıklar için nem düzeltme faktörü) ile çarpılmalıdır.

  1) ISO 8168-4:1996 (E) standardının D2 çevrimi ile benzer.

  (1) ISO 8178-1’de yakıt molekül ağırlığının daha kapsamlı bir formülü verilmiştir (Kısım 13.5.1(b)’de formül 50)).

  Formül, sadece hidrojenin karbona oranı ve oksijenin karbona oranı değil, kükürt ve azot gibi muhtemel diğer yakıt bileşenlerini de göz önünde bulundurur. Bununla birlikte, Yönetmelikteki SI motorları genellikle sadece karbon ve hidrojen içeren benzinle (Ek V’te referans yakıt olarak belirtilen) deneye tabi tutulduklarından, basitleştirilmiş formül kabul edilir.  (2) NOx durumunda, derişim, nem düzeltme faktörü KH (NOx için nem düzeltme faktörü) ile çarpılmalıdır.

  1) Şekil 4 ila Şekil 12, normal olarak kararlı durum deneyi (NRSC) için kullanılabilen kısmi akış sistemlerinin birçok tipini göstermektedir. Ancak, geçici deneylerin çok sıkı sınırlamalarından dolayı, sadece bu akış sistemleri (Şekil 4 ila Şekil 12), geçici deney için (NRTC) Ek III, İlave 1, Madde 2.4’deki “Kısmi akış seyreltme sistemi özellikleri”nin kabul edildiği bölümde verilen bütün şartları yerine getirebilir.


  (1) Uygun olmayanı çiziniz

  (2) Bu Yönetmeliğin Ek I, madde 1’de belirtildiği gibi (örneğin:’A’)

  (3) Deneyler onay kuruluşunun kendisi tarafından yapıldığında, uygulanmayan kısım ( n.a) olarak doldurulacaktır.

  (1) Uygulanmayanı çiziniz.

  (2) Ek I, madde 4.2’de belirtilmiştir.


  1) Bunların her biri için belirtilecek olan çeşitli ana motorlar için.

  2) Ek I, Madde 2.4’ün hükümlerine uygun olarak ölçülen düzeltilmemiş güç.

  1) Ek VI, Madde 1’de belirtilen şekil numaralarını gösteriniz.

  2) Uygun olmayanı çiziniz.

  3) Bunların her biri için belirtilecek olan çeşitli ana motorların durumu için.

  *) Çeşitli ana motorlarda bunların her biri için belirtilecek.


  (1) Uygulanmayanı çiziniz

  (1) Uygun olmayanı dikkate almayın: örnek aşağıdaki tanıtım numaralarını taşıyan ünitelerin üretildiği ‘n’ farklı motor tiplerini içeren bir motor grubunu gösterir.

  Tip 1’in, 001’den……...m’ye kadar

  Tip 2’nin, 001’den……..p’ye kadar

  Tip n’nin, 001’den……..q’ye kadar


  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


      Ana sayfa


  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

  Indir 3.19 Mb.