bilgiz.org

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
Sayfa2/27
Tarih13.10.2017
Büyüklüğü3.19 Mb.

Indir 3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

2.18.2 Kimyasal bileşenler için simgeler

CH4 Metan

C3 H8 Propan

C2H6 Etan

CO Karbon monoksit

CO2 Karbon dioksit

DOP Dioktil fitalat

H2O Su

HC Hidrokarbonlar

NOx Azot oksitler

NO Azot oksit

NO2 Azot dioksit

O2 Oksijen

PT Parçacıklar

PTFE Politetrafloretilen
2.18.3 Kısaltmalar

CFV Kritik akış venturisi

CLD Kimyasal ışıma (Chemiluminescent) detektörü

CI Sıkıştırma ateşlemeli

FID Alev iyonlaştırma detektörü

FS Tam ölçek

HCLD Isıtılmış kimyasal ışıma (Heated Chemiluminescent) detektörü

HFID Isıtılmış alev iyonlaştırma detektörü

NDIR Dağıtıcı olmayan kızılötesi analizörü

NG Doğal gaz

NRSC Karayolu dışı kararlı çevrimi

NRTC Karayolu dışı geçici çevrimi

PDP Pozitif yer değiştirme (deplasman) pompası

SI Kıvılcım ateşlemeli


SSV Ses altı venturi
3- MOTOR İŞARETLEMELERİ
3.1 Bu Yönetmeliğe uygun olarak onaylanmış sıkıştırma ateşlemeli motorlarda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
3.1.1- Motor imalatçısının ticari markası veya adı,
3.1.2- Motor tipi, motor grubu (uygulanabilirse) ve tek (eşi olmayan) bir motor tanıtma numarası,
3.1.3- Ek VIII’de belirtildiği gibi AT tip onay numarası.


3.1.4 Motor, esneklik planı hükümlerine göre piyasaya arz ediliyorsa, Ek XIII’e uygun etiketler.
3.2 Bu Yönetmeliğe uygun olarak onaylanmış kıvılcım ateşlemeli motorlarda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
3.2.1 Motor imalatçısının ticarî markası veya adı,
3.2.2 Ek VIII’de tarif edildiği gibi AT tip onay numarası.
3.3- Bu işaretler, motorun faydalı ömrü boyunca dayanıklı olmalı ve açıkça seçilebilir ve silinmez olmalıdır. Etiketler veya plakalar kullanılıyorsa, bunlar, ilave olarak takma işlemi motorun faydalı ömrü boyunca dayanıklı olacak biçimde iliştirilmeli ve etiketler/plakalar parçalanmadan veya şeklini değiştirmeden sökülememelidir.
3.4- Bu işaretler, motorun normal çalışması için ve motorun ömrü boyunca normal olarak değiştirmeyi gerektirmeyen motorun gerekli kısmına sıkıca tutturulmalıdır.
3.4.1- Bu işaretler, motorun çalışması için gerekli bütün yardımcı aksamlarla birlikte motor tamamlanmış olduktan sonra ortalama bir kişinin açıkça görebileceği şekilde yerleştirilmelidir.
3.4.2- Motor bir makineye monte edildiğinde, bu Ekin madde 3.1’de belirtilen işaretleri, normal bir kişinin açıkça görebileceği ve kolaylıkla ulaşabileceği şekilde yapmak için her bir motor, bu Ekin madde 3.1’de gösterilen bütün bilgileri taşıması gereken, gerekirse yerleştirilecek olan dayanıklı bir malzeme içinde taşınır ilave bir plaka ile birlikte olmalıdır.
3.5- Tanıtma numaralarına göre motorların kodlaması, imalat sırasının kesin tespitini sağlayacak şekilde olmalıdır.
3.6- Motorlar, imalat hattından ayrılmadan önce bütün işaretleri taşımalıdırlar.
3.7- Motor işaretlerinin tam yeri Ek VII’nin madde 1’inde beyan edilmelidir.
4- ÖZELLİKLER VE DENEYLER
4.1 CI motorlar
4.1.1- Genel

Gazların ve parçacık halindeki kirleticilerin emisyonlarından etkilenmesi muhtemel aksamlar, motorun maruz kalabileceği titreşimlere rağmen, normal kullanımda, bu Yönetmeliğin hükümlerine uyabilecek şekilde tasarımlanmalı, yapılmalı ve monte edilmelidir.


Bu Yönetmelik uyarınca, imalatçı tarafından alınan teknik tedbirler, anılan emisyonların motorun normal ömrü boyunca ve normal kullanım şartları altında etkin olarak sınırlanmalarını sağlayacak şekilde olmalıdır. Sırasıyla bu Ekin madde 4.1.2.1, madde 4.1.2.3 ve madde 5.3.2.1’in hükümleri uygunsa bu tedbirlerin sağlandığı kabul edilir.
Katalitik konvertör ve/veya parçacık tutucu kullanılıyorsa, imalatçı iyi mühendislik uygulamalarına göre kendisinin yapabileceği dayanıklılık deneyleri ile ve uygun kayıtlarla Bu iyileştirme tertibatlarının motorun bütün ömrü boyunca uygun olarak işlevini yerine getirebileceğini ispat etmelidir. Kayıtlar, bu Ekin madde 5.2’nin ve özellikle madde 5.2.3’ün istenilen özelliklerine uygun olarak oluşturulmalıdır. Tüketiciye uygun bir garanti sağlanmalıdır.
Motorun belirli bir çalıştırma süresinden sonra tertibatın sistematik değişimine izin verilebilir. Herhangi bir ayarlama, tamir, sökme, temizleme veya iyileştirme tertibatına uygun olarak motorun arızalanmasını önlemek için periyodik esasa göre yapılan motor aksamlarının veya sistemlerinin değiştirilmesi, sadece emisyon kontrol sisteminin uygun çalışmasını sağlayacak, teknolojik olarak gerekli olan miktar kadar yapılmalıdır.
Bundan dolayı, programlanan bakım şartları tüketicinin el kitabında bulunmalı, yukarda belirtilen garanti hükümlerini içermeli ve onay verilmeden önce onaylanmalıdır. İşlem tertibatlarının bakımı/değiştirilmeleri ve garanti şartları konusunda el kitabından alınan uygun bir kısım bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtilen bilgi dokümanında bulunmalıdır.
Suyla karışık egzoz gazlarını atan bütün motorlar, motorun çıkış yönünde ve su (veya başka bir soğutma/temizleme (scrubbing) ortamı) ile temas ettiği herhangi bir noktadan önce yerleştirilen motor egzoz sistemine gaz halindeki veya parçacık emisyonları numune alma donanımının geçici bağlanması için bir bağlantı ile donatılmalıdır.
Bu bağlantı yerinin iyi karışmış temsili egzoz numunesi sağlaması önemlidir. Bu bağlantı, bir buçuk inçten büyük olmayan standard boru diş ölçüsü ile içten diş açılmış olmalı ve kullanılmadığında bir tıkaçla kapatılmalıdır (eş değer bağlantılara izin verilir).
4.1.2- Kirletici emisyonları ile ilgili özellikler
Deney için sunulan motor tarafından yayılan gaz ve parçacık bileşenleri, Ek VI’da belirtilen yöntemlerle ölçülmelidir.
Diğer sistemler veya analizörler aşağıdaki referans sistemlere göre eşdeğer sonuçlar verirse, kabul edilebilir:


  • Çiğ egzozda ölçülen gaz emisyonları için, Ek VI’nın Şekil 2’sinde gösterilen sistem,

  • Tam akış seyreltme sisteminin seyreltme egzozunda ölçülen gaz emisyonları için, Ek VI’nın Şekil 3’ünde gösterilen sistem,

  • Parçacık emisyonlar için, her bir modu için ayrı filtre ile veya tekli filtre yöntemi ile çalışan, Ek VI’nın Şekil 13’ünde gösterilen tam akış seyreltme sistemi.

Sistem eşdeğerliğinin tespiti, bu husustaki sistem ile yukarıdaki referans sistemlerin biri veya daha fazlası arasındaki yedi deney çevrimi (veya daha büyük), düzeltme çalışmasına göre olmalıdır.


Eşdeğerlik kriterleri, ağırlıklandırılmış çevrim emisyon değerlerinin ortalamalarının ± % 5 mutabakatı olarak tarif edilir. Kullanılacak çevrim, Ek III’ün Madde 3.6.1’inde verilen çevrim olmalıdır.
Yeni bir sistemin bu Yönetmeliğe dahil edilmesi için eşdeğerliğin tespiti, ISO 5725’de belirtildiği gibi tekrarlanabilme ve yeniden oluşturabilmenin hesaplanmasına göre olmalıdır.
4.1.2.1- Elde edilen karbon monoksitin emisyonları, hidrokarbonların emisyonları, azot oksitlerin emisyonları ve parçacıklerin emisyonları Faz I için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarı aşmamalıdır:


Net motor gücü

(P)

(kW)

Karbon monoksit

(CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar (HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

130  P  560

5,0

1,3

9,2

0,54

75  P 130

5,0

1,3

9,2

0,70

37  P  75

6,5

1,3

9,2

0,85


4.1.2.2- Madde 4.1.2.1’de verilen emisyon sınırları motor çıkış sınırları olup, herhangi bir egzoz iyileştirme tertibatından (after-treatment device) önce elde edilmelidir.
4.1.2.3- Elde edilen karbon monoksitin emisyonları, hidrokarbonların emisyonları, azot oksitlerin emisyonları ve parçacıklerin emisyonları Faz II için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarı aşmamalıdır:


Net motor gücü

(P)

(kW)

Karbon monoksit

(CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar

(HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)

Parçacıkler

(PT)

(g/kWh)

130  P  560

3,5

1,0

6,0

0,2

75  P 130

5,0

1,0

6,0

0,3

37  P  75

5,0

1,3

7,0

0,4

18  P  37

5,5

1,5

8,0

0,8


4.1.2.4 Karbon monoksit emisyonları, hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplam emisyonları ve parçacıkların emisyonları Faz III A için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarları aşmamalıdır:
Uygulamalarda kullanılan motorlar (iç suyolu tekneleri, lokomotifler ve demiryolu araçlarının tahriki dışında)

Kategori: Net güç (P )

(kW)

Karbon monoksit (CO) (g/kWh)

Hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplamı (HC+NOx )

(g/kWh)

Parçacıklar (PT) (g/kWh)

H: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

3,5

4,0

0,2

I: 75 kW ≤ P < 130 kW

5,0

4,0

0,3

J: 37 kW ≤ P < 75 kW

5,0

4,7

0,4

K: 19 kW ≤ P < 37 kW

5,5

7,5

0,6


İç suyolu teknelerinin tahriki için kullanılan motorlar

Kategori: Süpürme hacmi/Net güç (SV/P ) (silindir başına litre/kW)

Karbon monoksit (CO) (g/kWh)

Hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplamı (HC+NOx )

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

V1:1 SV < 0,9 ve P ≥37 kW

5,0

7,5

0,40

V1:2 0,9 ≤ SV < 1,2

5,0

7,2

0,30

V1:3 1,2 ≤ SV < 2,5

5,0

7,2

0,20

V1:4 2,5 ≤ SV < 5

5,0

7,2

0,20

V2:1 5 ≤ SV < 15

5,0

7,8

0,27

V2:2 15 ≤ SV < 20 ve

P < 3300 kW5,0

8,7

0,50

V2:3 15 ≤ SV < 20 ve

P ≥ 3300 kW5,0

9,8

0,50

V2:4 20 ≤ SV < 25

5,0

9,8

0,50

V2:5 25 ≤ SV < 30

5,0

11,0

0,50


Lokomotiflerin tahriki için kullanılan motorlar

Kategori: Net güç (P) (kW)

Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplamı

(HC+NOx )

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

RL A: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

3,5

4,0

0,2
Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar (HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

RH A: P > 560 kW

3,5

0,5

6,0

0,2

RH A: P > 2000 kW ve SV > 5 litre/silindir olan motorlar

3,5

0,4

7,4

0,2


Demiryolu araçlarının tahriki için kullanılan motorlar

Kategori: Net güç (P) (kW)

Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplamı (HC+NOx )

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

RC A: 130 kW < P

3,5

4,0

0,20


4.1.2.5 Karbon monoksit emisyonları, hidrokarbonlar ve azot oksitlerin (veya ilgili olduğu durumda bunların toplamı) emisyonları ve parçacıkların emisyonları Faz III B için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarları aşmamalıdır:
Uygulamalarda kullanılan motorlar (iç suyolu tekneleri, lokomotifler ve demiryolu araçlarının tahriki dışında)

Kategori: Net güç (P) (kW)

Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar (HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

L: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

3,5

0,19

2,0

0,025

M: 75 kW ≤ P < 130 kW

5,0

0,19

3,3

0,025

N: 56 kW ≤ P < 75 kW

5,0

0,19

3,3

0,025Hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplamı (HC+NOx ) (g/kWh)
P: 37 kW ≤ P < 56 kW

5,0

4,7

0,025


Demiryolu araçlarının tahriki için kullanılan motorlar

Kategori: Net güç (P) (kW)

Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar (HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

RC B: 130 kW < P

3,5

0,19

2,0

0,025


Lokomotiflerin tahriki için kullanılan motorlar

Kategori: Net güç (P) (kW)

Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar ve azot oksitlerin toplamı

(HC+NOx )

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT) (g/kWh)

RC B: 130 kW < P

3,5

4,0

0,025


4.1.2.6 Karbon monoksit emisyonları, hidrokarbonlar ve azot oksitlerin (veya ilgili olduğu durumda bunların toplamı) emisyonları ve parçacıkların emisyonları Faz IV için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarları aşmamalıdır:
Uygulamalarda kullanılan motorlar (iç suyolu tekneleri, lokomotifler ve demiryolu araçlarının tahriki dışında)

Kategori: Net güç (P) (kW)

Karbon monoksit (CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar (HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)

Parçacıklar

(PT)

(g/kWh)

Q: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

3,5

0,19

0,4

0,025

R: 56 kW ≤ P < 130 kW

5,0

0,19

0,4

0,025


4.1.2.7 Madde 4.1.2.4, Madde 4.1.2.5 ve Madde 4.1.2.6’daki sınır değerler, Ek III, İlave 5’e uygun olarak hesaplanan bozulmayı içermelidir.
Madde 4.1.2.5 ve Madde 4.1.2.6’da yer alan sınır değerleri standardları halinde, belirli bir kontrol alanına ait olan ve bu tür hükümlere tabi olmayan belirli motor çalışma şartları hariç, rast gele seçilmiş yük şartları altında 30 saniye kadar kısa bir zaman aralığında numune alınan emisyonlar yukarıdaki sınır değerlerin % 100’ünden fazlasını aşmamalıdır. Yüzdenin aşılmadığı kontrol alanı uygulanmalı ve hariç tutulan motor çalışma şartları ve diğer uygun şartlar Madde 15’te belirtilen işleme uygun olarak tanımlanmalıdır.
4.1.2.8- Ek II İlave 2’ye göre bu Ekin madde 6’ya uygun olarak tarif edildiği gibi, bir motor grubunun bir güç bandından daha fazlasını kapsaması durumunda, ana motorun (tip onayı) ve aynı grup içindeki (İmalatın Uygunluğu-COP) bütün motor tiplerinin emisyon değerleri, en yüksek güç bandının daha üstün şartlarını sağlamalıdır. Başvuru sahibi, tek güç bandına göre motor gruplarının tanımlanmasını sınırlamak ve uygun olarak belgelendirme başvurusu yapmak üzere serbest seçime sahiptir.
4.2 SI motorlar
4.2.1 Genel

Gaz halindeki kirleticilerin emisyonlarını etkilemesi muhtemel aksamlar, motorun normal kullanımda maruz kalabileceği titreşimlere rağmen, motorun normal kullanımını sağlamak üzere, bu yönetmeliğin hükümlerine uyabilecek şekilde tasarımlanmalı, yapılmalı ve monte edilmelidir.


Bu yönetmelik gereğince imalatçı tarafından alınan teknik tedbirler, Ek IV İlave 4’e uygun olarak motorun normal ömrü boyunca ve normal kullanım şartlarında, belirtilen emisyonların etkin olarak sınırlandırılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


    Ana sayfa


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Indir 3.19 Mb.