bilgiz.org

Samim Ünan

 • List of publications/papers
 • B- Articles/Papers and comments on Court decisions)
 • C- Papers presented in international seminars
 • D- Translation • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü40.77 Kb.

  Indir 40.77 Kb.


  Samim ÜNAN
  Born in Ankara 1955.

  Graduated in 1981 from Faculty of Law, University of Istanbul

  LLM in 1982 (University of Istanbul)

  Doctor in 1986 (Unişversity of Istanbul)

  Assistant Associate Professor in 1988 (University of Istanbul)

  Associate Professor in 1995 (University of Istanbul)

  Professor in 2000 (University of Istanbul)
  Teaching transport law and insurance law at the University of Galatasaray since 2002 and at the University of Bilgi (İstanbul) since 2010.

  Permanent Legal Consultant for

  - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Non Life)

  - Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (Life)

  - Ak Sigorta A.Ş. (Non Life)

  - Coface Turkey (Credit insurances)

  - HSBC Turkey

  - UTİKAD (Association of Forwarders)

  - Tur Assist Ltd (Mapfre Assistencia)
  Court Expert in legal matters –Arbitrator – Attorney at Law
  President of the Turkish Insurance Law Association (TILA = Turkish AIDA) between 2004-2008 (currently vice-president and member of the Board)
  Vice President of the Turkish Maritime Law Association (since 2009).
  Married (Av. Mehtap ÜNAN, LLM)- one daughter (Deniz ÜNAN, currently in UK for a master programme in the field of criminal sociology)


  List of publications/papers

   


  A- Books

   

  Gemilerden Sızan veya Bırakılan Hidrokarbonların Yol Açtığı Zararlardan Hukuki Sorumluluk (Doktora Tezi -teksir), İstanbul  1987  Thesis: Civil liability for oil released or escaped from vessels

   

  Bankacılar İçin Borçlar Hukuku (co authors: Prof. Dr. Haluk Burcuğlu ve Dr. Atilla Altop ) İstanbul 1990   

  İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998

  (The risk in facultative general civil liability insurance)

   

  Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1999    (Contract of life assurance)
  Bireysel Emeklilik Hukuku, İstanbul 2009 (co-author :Av. Ahmet Karayazgan)

  (Pension Funds)


  Müşterek Avaryalar (co-authors: Prof. Dr. R. Kender ve Prof. Dr. E. Çetingil) to be published in Autumn 2010

  (The Law of  General Average)


  B- Articles/Papers and comments on Court decisions)

   

  Çağdaş Aile  ve Sorunları, Manisa Barosu Dergisi, 1983, yıl  3   sayı 7, s. 4 vd. (co-authors: Yrd. Doç. Dr. Haluk Burcuoğlu ve Araş.Gör. Atilla Altop)


  Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda Yük Zararını Ödeyen Sigortacının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete  Dayanan Rücu Davasına İlişkin Bazı Sorunlar , VIII.Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu , Ankara 1992 , s. 223 vd.

   

  Kirlenme Hukuku Kurallarını Münhasır Ekonomik Bölgede İhlal Eden Yabancı Gemilerin Kıyı Devleti Tarafından Cezalandırılması Konusundaki  UNCLOS Hükümleri Ve Türk Düzenlemesi , Prof.Dr. Mahmut Belik ’e Armağanı İstanbul 1993 , s. 441 vd.   

  Çevre Mevzuatı Açısından Gemilerin Durumu ( Deniz Hukuku Derneği adına R. Kender , G. Aybay , S. Ilgın , O. Teoman  ve E. Ersoy ile birlikte hazırlanmıştır)


  İstanbul 1990 ( ayrı baskı ).
         
  Uluslararası Hukuk Açısından Deniz Harp Hukukunun Değerlendirilmesi Ve Uluslararası Kuruluşlarda Yürütülen Çalışmaların Gözden Geçirilmesi, Deniz Hukuku Sempozyumu Sonuç Raporu , Ankara 1988 , 1.No. lı tebliğ

   

  Türk Hukukunda Zapt ve Müsadere , Deniz Hukuku Sempozyumu Sonuç Raporu , Ankara 1988 , 6 No. lı tebliğ   

  Yeni Zorunlu Sorumluluk  Sigortaları Öngörülürken Dikkate Alınması Gerekli Olan Hukuk  İlkeleri – Zorunlu Sigortalar Paneli – 1994  , s. 41 vd. SHTD Yayını

   

  539 sayılı KHK ’nin Sigorta Aracılarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi , Sigorta Hukuku Dergisi Yıl 1996 Sayı 1 , s. 68


    
  SIF (CIF) Olarak Satılan Mallar İçin Yaptırılan Yük Sigortasında Sigortalanabilir Menfaat , Sigorta Hukuku Dergisi , Yıl 1997 , sayı 1 , s. 15 vd.
              
  Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları Hakkında Bazı Düşünceler , Sigorta Hukuku Dergisi , Yıl 1997 , Sayı 1 , s. 43 vd.

   

  Bekleme Sürelerinin Hesabı ile İlgili Bazı Sorunlar – Deniz Hukuku Dergisi – Yıl 1, Sayı 1 (Mart 1996 ) s. 25 vd.


           
  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ’nin 14.11.1996 gün  ve  E. 1996/3755  K.1996/1980 Sayılı  “ Fire ” Konusundaki Kararı Hakkındaki Değerlendirme – Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 1, ( Mart 1997 ) s. 71 vd.

   

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1.2.1995 gün ve E. 1994/II-765  K.1995/39 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme- Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 2-3 Eylül 1997 , s. 137 vd.  


   
  Yük Üzerindeki Kanuni Rehin Hakkı (Yük Alacaklısı Hakkı )– Deniz Hukuku Dergisi  Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997 ) s. 9 vd.

   

  Yük Alacaklısı Haklarının Kullanılmasında Yasal Sistem ve Özel Olarak TTK m.1077’ nin Uygulanması – Deniz Hukuku Dergisi , Yıl 2 ,Sayı 4, (Aralık 1997 ) s. 23  vd.   

  Navlun Sözleşmesinin Akdinde Temsil İle İlgili Bazı Sorunlar – Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997) s.73 vd.

   

  Yük Sigortacısının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete Dayanan Rücu Davasıyla İlgili Bazı Sorunlar – Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997) s.99 vd.     

  TTK ’nun Eşya Taşıma (Navlun) Mukavelelerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi (co-author: Prof. Dr. Rayegan Kender) – 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, 1997,s. 279 vd.


               
  TTK ’nun Kara Sigortalarına İlişkin düzenlemesinin Değerlendirilmesi – 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu , 1997 , s. 332 vd.

   

  Zorunlu Trafik Sigortası’nın Kapsamı Ve Hatır Taşıması İle Aracın Hatır İçin  Karşılıksız Verilmesinin Bu Sigorta Kapsamında Olup Olmadığı – Sigorta Hukuku Dergisi 1998 , sayı 1, s. 152 vd.      

  CMR sigortasında Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Konumu İle İlgili İki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi – Sigorta Hukuku Dergisi 1998 Sayı 1, s. 61 vd.   

   

  Kara  Sigortalarında Sigorta Ettirenin Görevleriyle İlgili Bazı Sorunlar – Sigorta Hukuku Dergisi 1998 Sayı 1, s. 97 vd       

  Gemi İpoteğinde Lex Commissoria Yasağı , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Sempozyuma Sunulan Tebliğ ( Hukuk Araştırmaları Cilt 10 , sayı 1-3, 1996 , s. 433 vd. – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını )


   

   

  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Önerilen Denetim Kanunu Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler – Sigorta Hukuku dergisi Yıl 2001 Sayı 1, s. 155 v.d..   

  Yargıtay  11.Hukuk Dairesi’nin  E.1997/9765 K.1998/321 Sayılı Kararı, 28.1.1999 Tarih  E.1998/8534 K.1999/211 Sayılı Kararı ve 11.6.1998 Tarih E.1998/2655 K.1998/4367 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme (Sigorta Hukuku  Dergisi, 1999 Sayı 1, s.122 vd.) 

   

  Üç Güncel Deniz Hukuku Sorunu: 1976 Sorumluluğu Sınırlama Sözleşmesinin Uygulama Alanı ve Sorumluluğu Sınırlama Fonunun Nasıl Kurulacağı; Tazminatın Hangi Para Üzerinden Karara Bağlanacağı; Donatanın Karar Verdiği Kurtarma Yardımın Müşterek Avarya Olup Olmayacağı – Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 639 vd.   

  Yanlış Konişmento Düzenlenmesinden Kaynaklanan Çekişmelere Dair İki Yargıtay Kararı Yargıtay Kararları Ve Deniz Hukuku Sempozyumu – 2001– Deniz Hukuku Dergisi Yıl 5, Sayı 1-2 .

   

  Zorunlu Deprem Sigortası – Sigorta Hukuku Dergisi 2001,Sayı 1, s. 87 vd.


      
  Yargıtay 11.Hukuk Dairesi ’nin Motorlu Araçlarla İlgili Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi , Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1, s.65 vd.

   

  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Önerilen Denetim Kanunu Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler , Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1, s. 155 vd.    


   
  Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirme , Sigorta Hukuku Dergisi 2001 , Sayı 1  s. 193-201.       

   

  Yargıtay’ın CMR Sorumluluk Sigortası ve Sağlık Sigortası Hakkındaki Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi – 2002 Sigorta Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumuna sunulan tebliğ ( Sigorta Hukuku Dergisi 2003 Sayı 1 s. 108 v.d.)   

  Kasko Sigortasının İki Önemli Sorunu: Sigortalı Araç Üzerindeki Menfaatin Kime Ait Olduğu ve Hasarın Alkolden Kaynaklanması – Kasko Sigortasıyla İlgili Bazı Güncel Sorunlar Paneli, Sigorta Hukuku Dergisi 2003 Sayı 1, s.92 v.d.

   

  Bireysel Emeklilik Sisteminin Öne Çıkan Bazı Hukuki Sorunları- 2003 Sigorta Hukuku Sempozyumuna sunulan 1. Tebliğ- Sigorta Hukuku Dergisi, 2005 Sayı 1, s.7 vd.   

  Sağlık Sigortasında Sözleşme Öncesi Bildirim Görevi ve Bu Göreve İlişkin Yargıtay Kararları – 2003 Sigorta Hukuku Sempozyumu’na sunulan 2. tebliğ, Sigorta Hukuku Dergisi, s. 20 v.d.)

   

  Hayat Sigortasına Eklenen Sağlık Teminatı, 2004 Sigorta Hukuku Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Sigorta Hukuku Dergisi Yıl 2005, Sayı 1 s.121 v.d.   

  Karar İncelemeleri –A-  Hırsız Çeviklik Gösterdi mi Göstermedi mi? Yargıtay 11. HD’nin 31.5.2004 Gün ve 2003/12202-2004/6071 Sayılı Kararı;  B- Zaman Kötü Niyeti Düzeltir mi? Yargıtay 11 HD’nin 04.03.2003 Gün ve 2002/9446 – 2003/1935; 03.11.2003 Gün ve 2003/9709-2003/10221 ve 08.03.2004 Gün ve 2004/1552-2004/2144 Sayılı Kararları; C- Arada Çelişki Var mı? Yargıtay 11. HD’nin 9.2.1995 Gün ve 1994/6840 –1995/970 Sayılı Kararı İle Yargıtay 11 HD’nin 28.6.2001 Gün ve 2001/4358-5876 Sayılı ve 15.04.2004 Gün ve 2003/9086-2004/4064 Sayılı Kararları – (Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl 2005, Sayı 1, s. 175 v.d.)

   

  Karayolu Taşıma Mevzuatı Uyarınca Yaptırılması gereken Sigortalar (Karayolları Trafik Sigortaları, İAV, İstanbul 2004, s. 148 vd.)   

  Taşıma Hukuku İle Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları – Gündüz Aybay Armağanı, s.163 v.d.

   

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı’nın Sigorta Hukuku Başlıklı Altıncı Kitabı Hakkında Düşünceler- Sigorta Hukuku Dergisi Özel Sayı – Türk Ticaret Kanunu Taslağı,  2005, s. 109-196    

  Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Deniz Ticareti Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi,  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt II Sayı 1 Yıl 2005, s.575 v.d.

   

  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Deniz Ticareti” Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında (co authors: Prof. Dr. Ergon A. Çetingil- Prof. Dr. Rayegân Kender ve Associate Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu) – Deniz Hukuku Dergisi Özel Sayı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında Değerlendirmeler, s.1 – 297.   

  Türk Ticaret kanunu Tasarısının Prim Ödeme Borcuna İlişkin Bazı Yanlış Tercihleri, Sigorta Araştırmaları Dergisi Temmuz 2006, Sayı 2, s. 23 vd.

   

  Türk Sigorta Hukuku bakımından Sorumluluk Sigortalarının Değerlendirilmesi – Sorumluluk Sigortaları Semineri İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul 2006 s.29 v.d.   

  Hayat Sigortalarının Alternatif Ürünler Karşısındaki Rekabet Gücünün Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi – İkinci Ulusal Sigorta Sempozyumuna Sunulan Tebliğ 2006.

   

  Karayolu Taşıma Kanunu’ndaki Eşya Taşımasına, Taşımacı Acentesine, Taşıma


  İşleri Yüklenicisine Ve Zorunlu Sigortaya İlişkin Bazı Yanlış Düzenlemeler – Mehmet Somer Armağanı İstanbul 2006.

   

  Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Trafik Sorumluluğu Sigortasına İlişkin Düzenleme Hakkında Bazı Düşünceler (G:S.Ü. Konferanslar 2005)   

  Genetik Testler Ve Sigorta (Kadir Has Üniversitesi’nde Yapılan Genetik Testler Ve Hukuk Sempozyumuna sunulan Tebliğ -2006)

   

  Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler (Kender- Çetingil 50. Akademik Birlikte Çalışma Yılı Armağanı -2006)   

  Türk Boğazları’na İlişkin Montreux Sözleşmesinin Ticaret Gemileri Hakkındaki Düzenlemesi Ve Bu Bağlamda Karşılaşılan Bazı Sorunlar Hakkında Kısa Değerlendirme  (Kender/Çetingil 50. Akademik Birlikte Çalışma Yılı Armağanı-2006)

   

  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Kısmen (6/8 Oranında) Sürücü Kusurundan Kısmen (2/8 Oranında) Araçtaki Bozukluktan Kaynaklanan Kazada Ölen Sürücünün Bu Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalan Yakınlarına Ödenecek Tazminattan Sürücü Kusuru Sebebiyle İndirim Yapılmayacağına İlişkin Kararı 


  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin  11.07.2005 Gün Ve E.2004/10789; K.2005/7481 Sayılı Kararı) 2006 Yargıtay Kararları Ve Sigorta Hukuku Sempozyumuna Sunulan Tebliğ

   

  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Donatana İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Barosu tarafından 2009 yılında düzenlenen sempozyuma sunulan tebliğ).   

  Rotterdam Kuralları’nın Uygulama Alanı (2010 yılı Nisan Ayında Koç Üniversitesi’nde Düzenlenen Sempozyuma sunulan tebliğ)

   

   C- Papers presented in international seminars                    
  Papers presented in “journées juridiques” organised by the “Association Henri Capitant”

   

  1996 Porto (Les garanties du financement )


  – Le droit de gage sur les navires – rapport turc- 
  – L’ assurance – crédit – rapport turc – (co author: Prof. Dr. Reha Poroy)
     
  1996 Damascus (“Table Ronde”)
  Les modes alternatifs de réglements de conflits en droit de la responsabilité civile et des assurances – rapport turc-

   

  1997 Luxembourg  (L’Etranger )


  L’ étranger dans la vie des affaires – rapport turc- (I) –(co author Prof. Dr. Reha
  Poroy)

   

  1998 Beyrouth ( L’ ordre public)


  L’ordre public dans le droit des contrats – rapport turc (I)-
  (co authors: Prof. Dr. Reha Poroy and Associate Prof. Dr. Saibe Oktay)

   

  IBA Berlin 1996: Disappearing cargoes – delivery without production of Bills of Lading , Legal İnterests involved : Banks- their interest in retaşining the control of the cargo through control of Bills of Lading – their rights / liabilities against the carrier – their position against cargo interest,

   

  Liability of the Turkish Administration and civil liability of the Classification Societies acting on behalf of the Turkish Administration for damages caused to the shipowner or to third parties  - Seminar on Comparative and Community Law regarding liability of Classification Societies, İstanbul 2004.   

  La reception du Code Civil Suisse en Turquie, (Le Centenaire du Code Civil Suisse- Association Franco-Suisse de Paris II, 2008, p.35 ss.)

   

  Influence du Code Napoléon sur le droit commercial turc, Bicentenaire du Code de Commerce 1807-2007, Paris 2008, p. 673 ss. (Bicentenaire du Code de Commerce)   

  Some Aspects of the New Turkish Legislative Work Related to Private Insurance, Kompatibilitat des türkischen und europaischen Wirtschaftsrechts – Der neue türkische HGB-Entwurf und benachbarte Rechtgebiete, Mohr Siebeck, 2009, p. 130.

   

  New trends in Turkish Insurance Law, International In-House Counsels Journal- Insurance Sector 2010 edition , Pinsent Masons, p.103.   


   D- Translation

   

  İsviçre’ de anonim şirketlerin kişiliklerin tanınması (Federal Mahkeme Eski Başkanı ve Cenevre Üniversitesi Onursal Profesörü Robert PATRY ), Prof. Dr. Reha POROY’ a Armağan , 1995, s. 345 vd.   

   


      Ana sayfa


  Samim Ünan

  Indir 40.77 Kb.