bilgiz.org

Proje Sonuçları Uygulama Planı (psup)

 • Müşteri Kurum tarafından uygulanabilecek mekanizmalar yer almalıdır.
 • METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ
 • MÜŞTERİ KURUMUN İHTİYACINA YÖNELİK PROJENİN AMACI
 • ÇIKTILARIN MÜŞTERİ KURUM TARAFINDAN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI (Proje tamamlandıktan sonra, sadece Müşteri Kurumun ihtiyacına yönelik çıktılar
 • Çıktıların Uygulama ve Yaygınlaştırma Adım ve Mekanizmaları (*)
 • Uygulamaya Aktarım Takvimi
 • Geliştirilen olanakların katılımcı kurumlarca denenmesi ve kullanılması hazır 2
 • MÜŞTERİ KAMU KURUM/KURULUŞ (LARI)* • Tarih30.12.2017
  Büyüklüğü26.75 Kb.

  Indir 26.75 Kb.
  1. Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)


  (KAMAG)
  PSUP, proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların, Müşteri Kurum tarafından uygulama ve yaygınlaştırma programını içeren sözleşme eki niteliğindeki taahhüt belgesidir. PSUP ‘da yalnızca Müşteri Kurum tarafından uygulanabilecek mekanizmalar yer almalıdır. PSUP, Yürütücü Kurum tarafından değil, Müşteri kurum tarafından hazırlanmalı ve üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

  METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ:

  UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE KULLANICI HİZMETLERİ’NIN GELİŞTİRİLMESİ (105G029)

  MÜŞTERİ KAMU KURUM/KURULUŞ(LARI)

  ADI


  (1) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Md.

  (2) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

  MÜŞTERİ KURUMUN İHTİYACINA YÖNELİK PROJENİN AMACI

  Projenin genel amaçları değil, Müşteri Kurum ihtiyacı belirtilerek bu ihtiyaca yönelik amaçlar maddeler halinde kısaca yazılmalıdır.


  • Ülkemizde iklim araştırmalarına katkı sağlayacak entegre gözlem ve öngörü sistemlerinin yapılabilirliğinin gösterilmesi

  • Farklı kaynaklı iklimsel verileri için arşiv oluşturulması ve kullanıcılara sunulması

  • Kıyısal oşinografik ve meteorolojik gözlem sistemlerin geliştirilmesi

  • Kıyısal dolaşım ve bölgesel atmosfer modellerin geliştirilmesi, akıntı, karışım, meteoroloji ve taşınım öngörüleri

  • Atmosfer modellerinde veri asimilasyonunun gerçekleştirilmesi

  • Genel kullanıcılara veri ve öngörü hizmetlerinin sunulması


  ÇIKTILARIN MÜŞTERİ KURUM TARAFINDAN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
  (Proje tamamlandıktan sonra, sadece Müşteri Kurumun ihtiyacına yönelik çıktılar ve bu çıktıların uygulama ve yaygınlaştırma adım ve mekanizmaları somut olarak ve kısaca belirtilmelidir. Ayrıca bu adım ve mekanizmaların hangi takvimde gerçekleştirileceği belirtilmelidir.


  Sıra

  Müşteri Kurumun İhtiyacına Yönelik Proje Çıktıları
  Müşteri Kurumun ihtiyacına yönelik her türlü ürün, sistem, prototip, bilgi, pilot uygulama, malzeme, üretim tekniği, yöntem, yazılım vb. proje çıktısı yazılmalıdır.


  Çıktıların Uygulama ve Yaygınlaştırma Adım ve Mekanizmaları (*)
  İlgili proje çıktısının Müşteri Kurum tarafından doğrudan kullanımına yönelik; ihale yoluyla alım, tek kaynak yöntemiyle (ihalesiz) alım, mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik, esas vb.) değişikliği, doğrudan kullanım, paydaşlara kullandırma vb. adım ve mekanizmaları detay verilerek yazılmalıdır.

  Uygulamaya Aktarım Takvimi
  Proje bittikten sonraki uygulama ve yaygınlaştırma mekanizmalarının takvimi belirtilmelidir. (ay olarak)

  1

  Entegre gözlem ve öngörü sistemlerinin geliştirilmesindeki işbirliğinin yapılabilirliğinin gösterilmesi

  (projenin en önemli katkısı !)

  Geliştirilen olanakların katılımcı kurumlarca denenmesi ve kullanılması

  hazır

  2

  Veri arşivleri

  Verilere internet üzerinden ulaşım, web ve ftp sunucuları

  hazır

  3

  Gözlem sistemleri

  Kurulan sistemlerin mevcut sistemlerle entegrasyonu ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara devri (protokol), kurulan sistemlerin bakımı (sözleşme ile doğrudan alım), kullanıcı eğitimi (kamu personelinin görevlendirilmesi), ilan ve duyurular, verilere internet üzerinden ulaşım, web ve ftp sunucuları

  hazır, devir, servis ve eğitim 12 ay

  4

  Öngörü modelleri

  Sistemlerin gerekli durumlarda ilgili kurumlara devri (protokol), kullanıcı eğitimi (kamu personelinin görevlendirilmesi), ilan ve duyurular, verilere internet üzerinden ulaşım, web ve ftp sunucuları

  hazır, eğitim 6 ay

  5

  Meteorolojik veri asimilasyonu

  Model ve bölge seçimleri, verilerin hazırlanması, veri asimilasyonu sonuçlarının verifikasyonu ve veri asimilasyonlu atmosfer modelinin operasyonel kullanımının sağlanması

  hazır, verifikasyon 12 ay

  6

  Kullanıcı hizmetleri

  Verilere internet üzerinden ulaşım, web ve ftp sunucuları, kulalnıcıların istem ve önerilerini belirlemek için kullanıcı konferansları (müşteri kurumlarca düzenlenecek)

  kullanıcı ilişkileri 12 ay

  (*) Sadece paydaşlara bilgi aktarımı, broşür basılarak dağıtımı, sonuçların tanıtımına yönelik bilgilendirme faaliyetleri vb. gibi kullanımı 3. tarafların tercihine bırakılan mekanizmaların verilmesi uygun değildir.


  MÜŞTERİ KAMU KURUM/KURULUŞ (LARI)*

  (Her sayfası paraflanmalıdır.)

  (1) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Md.

  (2) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı


  Detayları proje önerisinde yer alan ve yukarıda belirtilmiş olan proje çıktılarını yine yukarıda belirtilen yaygınlaştırma adım ve mekanizmaları çerçevesinde, uygulamaya aktarma takvimine uygun olarak gerçekleştirmeyi, projenin kesin olarak sonuçlandırılabilmesi için işbu dokümanda yer alan tüm taahhütleri yerine getirmeyi, aksi takdirde Proje Destekleme Sözleşmesi’nin ilgili maddesinin (Müşteri, TÜBİTAK’ın PSUP’ta belirtilen hususların, proje tamamlanmasına rağmen Sözleşme gerekleri uyarınca veya kabul edilebilir objektif nedenlere dayanmaksızın gerçekleştirilmediğini saptaması halinde, işbu sözleşme kapsamında TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının % 30’unu, durumun TÜBİTAK tarafından kendilerine bildirimi tarihinden itibaren 20 (yirmi) işgünü içinde TÜBİTAK banka hesabına iade eder.) uygulanacağını kabul ve taahhüt ederim.


  Unvanı: Prof.

  Adı – Soyadı: Emin Özsoy  İMZA  *İstenilen şekilde amacına uygun hazırlanmayan, yönetmelik ve esaslarda belirtilen makamlarca (bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, başkanlıklar, il ve büyükşehir belediyeleri, valilikler) imzalanmamış PSUP’ lar, ön değerlendirme ölçütlerine göre (http://www.tubitak.gov.tr/kamu), bilimsel değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibi müşteri kuruma iade edilecektir.


      Ana sayfa


  Proje Sonuçları Uygulama Planı (psup)

  Indir 26.75 Kb.