bilgiz.org

Özet: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonda istihdam edilen personelin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü6.98 Kb.

Indir 6.98 Kb.

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonda istihdam edilen personelin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen amatör futbol müsabakalarında hafta içi çalışma günlerinde il hakem kurulu tarafından görevlendirilmesi halinde idari izinli sayılıp sayılamayacağı hk. (26.06.2013-8466)


Bilindiği üzere, 399 sayılı KHK nın 3 üncü maddesinin (c) bendinde; “(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir….” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanında, mezkur KHK nın “Uygulamanın İzlenmesi” başlıklı 58 inci maddesinde; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiş olup, mezkur hükümden de görüleceği üzere bir konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa müracaat edebilmek için bu konuda 399 sayılı KHK da herhangi bir düzenlemenin bulunmaması gerekmektedir.

Öte yandan, 399 sayılı KHK’nın “Başka İş ve Hizmet Yasağı” başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.” hükmü ve son fıkrasında; “Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir.” hükmüne yer almaktadır.

Bununla birlikte, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “İzinli sayılma” başlıklı 17 nci maddesinde; “(1) TFF tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi olan kişilerden; hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyeleri, çalıştıkları kurumların yetkili makamlarının bilgileri dâhilinde görevleri süresince idari izinli sayılırlar.

(2) Bu maddede belirtilen sürenin başlangıcı ve bitişi TFF’nin ilgili talimatlarıyla belirlenir.” hükmü yer almakta olup, üzerinde kamu görevi bulunanlar denmek suretiyle memur, sözleşmeli personel gibi ayrımlara girmeden kamu görevlilerinin hakem, temsilci ve gözlemci olarak maçlarda görevlendirilebilecekleri düzenlenmiştir.Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; her ne kadar 399 sayılı KHK nın 15 inci maddesiyle sözleşmeli personelin başka bir iş veya hizmetle meşgul olamayacağı hüküm altına alınmışsa da özel nitelikli 5894 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereği sözleşmeli personelin amatör futbol müsabakalarında kurumlarının bilgisi dahilinde hakem olarak görevlendirilebilecekleri ve bu süre zarfında idari izinli sayılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.    Ana sayfa


Özet: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonda istihdam edilen personelin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize

Indir 6.98 Kb.