bilgiz.org

Özellik-faktör ve holland’in kuramlari

 • Holland’a Göre Bireylerin Kişisel Kodları
 • Bireylerin Kişisel Kodlarında Ayrışma ve Tutarlılık
 • İLGİ ENVANTERİ 
 • PUANLAMA CETVELİ Açıklama
 • TOPLAM ________ ________ ________ YARATICI
 • TOPLAM ________ ________ ________ SOSYAL
 • TOPLAM
 • Not: Puanlarınızı Hollandın altıgenine yerleştirdiğinizde tutarlı bir kişilik örüntüsü çıkıyor mu (Yorumlama için bölümle ilgili açıklamaları tekrar okuyunuz.) Kaynakça • Sayfa3/3
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü286.28 Kb.

  Indir 286.28 Kb.
  1   2   3

  Holland'ın Altıgeni

  • Holland, bu 6 tipin birbiri ile ilişkisini bir altıgen üzerinde göstermiştir.

  • Bu altıgenin üzerindeki sıralamanın GER-ARŞ-SAN-SOS-GİR ve GEL şeklinde olması gerekmektedir.

  • GER kısaltması altıgenin herhangi bir köşesine yerleştirildikten sonra diğer heceler yukarıdaki sıraya göre dizilir.

  • Bunun anlamı; bireylerin kişilik özellikleri ile mesleklerin/işlerin birbirleriyle bir ilişki içinde olduğudur.


  Sosyal

  Realistik

  Araştırmacı

  Girişimci

  Düzenli

  Yaratıcı

  Şekil-1.4. Holland’ın (1997) Altıgen Modeli.  Holland’a Göre Bireylerin Kişisel Kodları

  • Holland’a göre bireylerin kişisel kodları genetik ve çevrenin etkileşimi sonucu şekillenir. Çünkü genetik bazı bireyleri bazı kodlara uzak veya yakın kılabilir. Daha sonra anne-baba ve diğer yetişkinler çocuğa bazı olaylar zinciri ile kendi kodunu geliştirip güçlendirmesine yardımcı olur.

  • Bireylerin kişisel kodları üç harfle belirlenir. Örneğin;

  • SGY

  • RAD

  Bazen herhangi bir pozisyonda bir veya birden fazla harf olabilir.

  • S/G-Y-D

  • RA/GD

  • Kişisel kodları öğrenmenin birkaç yolu vardır. Bunlar; Holland’ın kuramını çok iyi bilen bir kariyer danışmanına başvurmak, Holland’ın “Kendini Keşfetme Ölçeği (Self-Directed Search)” ölçeğini kullanmak, danışan kişinin yaptığı son üç işe ya da danışanın idealindeki üç-dört işe ait başlık kodlarını kullanmak.

  • Siz de kişisel kodlarınızı ortaya çıkarmak için bu kitapta Özyürek’in hazırlamış olduğu bölümde sunulan “Altıgen Bahçe Etkinliği”nden yararlanabilir, ayrıca bu bölümün sonunda verilen Holland’ın “İlgi Envanteri”ni yanıtlayıp hangi tipe daha uygun olduğunuzu değerlendirebilirsiniz.

  Tiplerin Gelişimi

  Holland’a göre insanlar belli bir kalıtımsal donanımla dünyaya gelirler. Çevreyle etkileşim sırasında ilgiler gelişir. Bu konuda ana-babalar en önemli rolü oynarlar. Her ana-baba belli bir tipi temsil eder ve çocuğuna, o tipe özgü gelişim olanakları sağlar. Örneğin realistik ana-babalar evde ve dışarıda realistik etkinliklerle uğraşırlar, evlerinde alet, araç-gereç bulundururlar, realistik arkadaşlar ve komşular edinirler ve sosyal etkinliklerden kaçınırlar. Böyle bir ortamda yetişen çocuğun da realistik eylemleri desteklenecek ve pekişecektir. Çocuğun özel kalıtımı ve geçirdiği deneyimler onu bazı etkinlikleri tercih etmeye ve bazılarından kaçınmaya yöneltecektir. Zamanla bu tercihler belirgin ilgiler haline gelecektir. Böylece çocuk başkalarının takdirlerini alırken aynı zamanda özünü de gerçekleştirmiş olacaktır. Holland, ilgilerin temeli olan yeteneklerin daha doğuşta ayrıştığı görüşünde değildir. Holland’a göre, ilgiler çevrenin ödüllendirmesi ile zaman içinde oluşmaktadır. Belli bir alana duyulan ilgi, o alanda yeteneklerin geliştirilmesine yol açacaktır. Tercih edilen etkinlikler yolu ile ilgiler, yetenekler ve değerler ayrışmaya başlayacak ve giderek belli bir kişilik tipi oluşacaktır. Holland tiplerin gelişimini aşağıdaki Şekil 3’de göstermektedir (Kuzgun, 2003).  Şekil 3. Holland’a göre tiplerin nasıl geliştiği.  Bireylerin Kişisel Kodlarında Ayrışma ve Tutarlılık

  Holland'a göre, yukarıda betimlenen tiplerin her biri birer çevre oluştururlar. Bu çevrelerde tiplerin özelliklerine uygun faaliyet olanakları oluşturulmuştur ve tipe özgü faaliyetler pekiştirilmektedir. Örneğin realistik çevrelerde, aletler, makineler, hayvanlar veya bitkiler vardır ve bu çevrelerdeki bireylerin pratik, somut çözüm önerileri desteklenir, alet, araç-gereç kullanımı teşvik edilir, teknik yetenekler pekiştirilir.

  Holland’ın kuramına göre geliştirdiği envanterler bireye uygulanarak her bir tipe ait puanları hesaplanabilmekte ve elde edilen puanlar altıgen üzerine yerleştirilerek bireyin profili elde edilebilmektedir. Buna göre en yüksek puan kişinin tipini belirlemekte, sırasıyla 2. ve 3. en yüksek puanlarıyla birlikte kişilik örüntüsü 3 harfli kodlarla belirtilmektedir. Örneğin; SOS – GİR – SAN

  Elde edilen kodlara göre bireyin kişilik örüntüsü açısından ayrışma ve tutarlılık gösterip göstermediği de değerlendirilmelidir.  Ayrışma

  Bir kişilik örüntüsü psikolojik bakımdan ayrışmış veya ayrışmamış olabilir. Bir kişilik profilinde 6 tipten birinin veya ikisinin diğerlerinden daha yüksek bir puanla ifade edilmesi yani Realistik, Araştırmacı, Yaratıcı, Sosyal, Girişimci ve Gelenekçi ölçeklerden alınan en yüksek ve en düşük puanların mutlak değerleri arasında farklar olması demektir. İyi ayrışmış örüntülerde profil keskin sivrilikler, ayrışmamış olan profil ise daha yayvan bir biçim gösterir. Bir kimsenin profili ne kadar ayrışmış ise onun tercihlerini tahmin etmek o kadar kolay olacaktır.  Tutarlılık

  Altı tipten bazıları birbirlerine diğerlerinden daha yakındır, çünkü bunlar ortak özelliklere sahiptir. Örneğin realistik ile araştırmacı tipler gelenekçi ile yaratıcı tiplerden daha çok ortak özelliklere sahiptirler. Bu durumda örneğin Realistik, Araştırmacı ve Gelenekçi şeklindeki bir profil tutarlı iken, Araştırmacı, Girişimci ve Gelenekçi şeklindeki bir kişilik profili tutarsız olarak tanımlanabilir.

  Holland'ın meslek kategorileri ve bunlara dayanarak belirlediği meslek sınıflamaları ile geliştirdiği ölçme araçları, genç ve yetişkinlere yönelik meslek danışmanlığı hizmetlerinde geniş ölçüde kullanılmaktadır.

  Altıgen üzerinde iki tip arasındaki uzaklık ne derece az ise benzerlik o derece fazla demektir. Bir kişilik profilinde en yüksek puanlar Araştırmacı, Yaratıcı ve Sosyal olarak sıralanmışsa, bu profilin zaman içinde değişme olasılığı azdır; çünkü bu tutarlı bir profildir. Eğer profil Araştırmacı, Sosyal ve Girişimci olarak sıralanmışsa, bu profil kararsızdır ve bir süre sonra değişebileceği dikkate alınmalıdır.  İLGİ ENVANTERİ
  Yönerge: Aşağıda verilen her bir maddeyi okuyarak o etkinlikten hoşlanıp hoşlanmadığınızı ya da ne derece hoşlanabileceğinizi düşününüz. Sizin durumunuza en uygun yanıtı yandaki sütuna çarpı işareti (X) ile belirtiniz.

  Hoşlanırım

  Farketmez

  Hoşlanmam

  1

  Kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek


  2

  İnsanlara yeni bir hobi öğretmek


  3

  Hava durumu tahmini için kişisel gözlemlerini kullanmak


  4

  Bitki hastalıklarını incelemek


  5

  Bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak


  6

  Resimler tasarlamak ve çizmek


  7

  Bir iş yaptırmak için parayla eleman tutmak


  8

  Bir bilim müzesini incelemek


  9

  Gözlük için mercekleri parlatmak


  10

  Modern yazarların yazı stillerini araştırmak


  11

  Mikroskop gibi laboratuar aletlerini kullanmak


  12

  Bir dükkanda envanter (kayıt) tutmak


  13

  Bir kuş yemliği tasarlamak


  14

  Bir oyun için takım oluşturmak


  15

  Yeni bir satış kampanyası düzenlemek


  16

  Bir toplantıyı yönetmek


  17

  Vitaminlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştırmak


  18

  Küçük bir işletmeyi idare etmek


  19

  Bir makinenin nasıl kullanılacağı konusunda kılavuz hazırlamak


  20

  Diğer insanların işlerini planlamak


  21

  Küçük grup tartışmalarına katılmak


  22

  Yeni bir cerrahi işlem hakkında yazılar okumak


  23

  Mali bir hesaptaki hataları bulmak


  24

  Bir rapor taslağındaki hataları bulmak için incelemek


  25

  Planlar veya grafikler yapmak


  26

  Fırtınadan sonra zarar görmüş bir ağacı onarmak


  27

  Kusurlarını bulmak için üretilen mamulleri incelemek


  28

  Telefonla iş idare etmek


  29

  Acil durumlarda insanlara yardım etmek


  30

  Bir kuruluşun parayla ilgili bütün işlerini yürütmek


  31

  Müzik eseri bestelemek veya düzenlemek


  32

  Filmler için konu müziği bestelemek


  33

  Yeni yöntemler veya politikalar geliştirmek


  34

  Biyoloji çalışmak


  35

  Bir politik kurum için kampanyaya katılmak


  36

  Maddeleri ayırmak, biriktirmek ve saklamak


  37

  Bir toplum geliştirme projesinde çalışmak


  38

  Bir daktilonun nasıl tamir edileceğini öğrenmek


  39

  Dünyanın merkezi, güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak


  40

  Tam doğru zaman tutmak için bir saati ayarlamak


  41

  Beynin nasıl çalıştığını öğrenmek


  42

  Yaratıcı fotoğraflar çekmek


  43

  Masraflara ait hesap kayıtları tutmak


  44

  Bir bandoda müzik aleti çalmak


  45

  Bir orkestrada caz müziği çalmak


  46

  Bir grup veya klüp için bütçe hazırlamak


  47

  Depremin sebeplerini araştırmak


  48

  Ünlü bir bilim adamının dersine katılmak


  49

  Bir proje üzerinde başkaları ile beraber çalışmak


  50

  Bir sinema filmi senaryosu yazmak


  51

  Şirket hakkındaki şikayetleri konusunda işçilerle röportaj yapmak


  52

  Mobilya yapmak


  53

  Değerli taşları kesmeyi ve parlatmayı öğrenmek


  54

  Yaralı bir insana ilkyardım yapmak


  55

  Yerel bir radyo istasyonunda çalınması için müzik parçaları seçmek


  56

  İl genel meclisinde çalışmak


  57

  Mali raporları hazırlamak ve yorumlamak


  58

  Tehlikedeki bir insana yardım etmeye çalışmak


  59

  Elektronik alet çalıştırmak


  60

  Çocuklara, nasıl oyun oynanacağını veya nasıl spor yapılacağını göstermek


  61

  Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek


  62

  Bir magazin hikayesini anlatan çizimler yapmak


  63

  Ziyaretçilere yol göstermek


  64

  Diğer insanların bir problemin nasıl çözülebileceğine ilişkin kanılarını öğrenmek


  65

  Bir sergiye gezi düzenlemek


  66

  Uyuşturucu kullanan insanlara danışmanlık yapmak


  67

  İş gazeteleri veya dergileri okumak


  68

  Yıldızların oluşumunu öğrenmek


  69

  Taksit ödemelerini tahsil etmek


  70

  Bir slayt veya film projektörünü çalıştırmak


  71

  Kelebekleri gözlemlemek ve sınıflandırmak


  72

  Metal bir heykel tasarlamak


  73

  İnsanlara yasal doğruları açıklamak


  74

  Kısa hikayeler yazmak


  75

  İnsanlara mali kararlar vermelerinde yardım etmek


  76

  Gelir vergisi kazancını düzenlemek


  77

  Sertifika, plaket veya takdir belgesi hazırlamak


  78

  Tiyatro oyunu, müzikaller gibi sanatsal etkinliklerin eleştirilerini yazmak


  79

  Aylık bir bütçe planı yapmak


  80

  Bir havuz veya gölde yabani bitkilerin hayatını araştırmak


  81

  Bir tiyatro oyununda rol almak


  82

  Bir resim çerçevesi yapmak


  83

  İş gezilerine çıkmak


  84

  Orman yangınları için gözetleme yapmak


  85

  Yeni bir alışveriş merkezinin tanıtımını yapmak


  86

  Bir muhasebecilik sistemi kurmak


  87

  Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmaya çalışmak


  88

  Birine önemli bir karar vermesinde yardım etmek


  89

  Taşıma için nakil maliyetlerini hesaplamak


  90

  Fıkralar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek


  PUANLAMA CETVELİ

  Açıklama: Her kategorinin kapsamına giren soruların cevaplarını (numaraları aşağıda) işaretleyiniz (Çetele tutunuz). Her kategoride toplam puanları altına yazınız. En yüksek "HOŞLANIRIM" cevapları hangi tipe ait, bu sizin ait olduğunuz kişilik tipini gösteriyor. En yüksek "HOŞLANMAM" puan ise uzak olduğunuz kişilik tiplerini gösteriyor. Yüksek puanlar daha çok "FARKETMEZ" de toplanmışsa kişilik özellikleriniz hâlâ belirginleşmedi mi ACABA?!!.. .

  ARAŞTIRMACI

  HOŞLANIRIM FARKETMEZ HOŞLANMAM
  1,3,4,8,11,17,22,34,

  39,41,47,48,68,71,80

  TOPLAM ________ ________ ________

  YARATICI

  HOŞLANIRIM FARKETMEZ HOŞLANMAM
  6,10,14,31,32,42,44,45 50,62,72,74,77,78,81  TOPLAM ________ ________ ________

  SOSYAL

  HOŞLANIRIM FARKETMEZ HOŞLANMAM
  2,21,29,37,49,55,58,60 64,65,66,73,87,88,90  TOPLAM ________ ________ ________

  GİRİŞİMCİ

  HOŞLANIRIM FARKETMEZ HOŞLANMAM
  7,15,16,18,20,28,33,35 51,56,63,67,75,83,85  TOPLAM ________ ________ ________

  DÜZENLİ

  HOŞLANIRIM FARKETMEZ HOŞLANMAM
  5,12,23,24,27,30,36,43 46,57,69,76,79,86,89  TOPLAM ________ ________ ________

  GERÇEKÇİ

  HOŞLANIRIM FARKETMEZ HOŞLANMAM
  9,13,19,25,26,38,40,52 53,54,59,61,70,82,84  TOPLAM ________ ________ ________

  Not: Puanlarınızı Holland'ın altıgenine yerleştirdiğinizde tutarlı bir kişilik örüntüsü çıkıyor mu? (Yorumlama için bölümle ilgili açıklamaları tekrar okuyunuz.)

  Kaynakça

  Bolles, N. R. (2005). Paraşütünüz Ne Renk (Ed. D. Özyürek) Ankara: Elma Yayınevi.

  Chartrand, J. M. (1991). “The Evolution of Trait-and-Factor career counseling: A Person X Environment Fit Approach” Journal of Counseling & Development, July/August, Vol. 69, pp. 518–524.

  GCDF (2007). Kariyer Geliştirme Danışmanlığı Sertifika Programı (Global Career Development Facilitator) Eğitim Notları, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

  Holland, J. L. (1973). Making Vocational Choices: A Theory of Careers, New Jersey, Prentice-Hall Inc., Englowood Cliffs.

  Holland, J. L. (1994). The Self-Directed Search. Odessa, FL: Psycholgical Assesment Resources.

  Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı (Kuramlar Uygulamalar) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Rounds, J. B. & Tracey, T. J. (1990). “From Trait-and-factor to person-environment fit counseling: Theory and process” Career Counseling (ed. Walsh Osipow). pp. 1-44. Hilsdale, NJ: Erlbaum.

  Williamson, E. (1950). Counseling Adolescents. New York: Mc Graw Hill Book Co.

  Varçın, R. (2005). İşletmelerde Kariyer Planlaması El Kitabı (Ed.) Ankara Sanayi Odası MEKDAM Projesi.

  Yeşilyaprak, B. (2005–2007). İleri Meslek Danışmanlığı (Ankara Ün., PDR Doktora Programı Ders Notları ve Uygulama Raporları)  Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri (16. baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Perdue Üniversitesi, Kariyer Danışma Merkezi. Pilot uygulamalarla uyarlaması yapılmıştır (Yeşilyaprak, 2002). Sonuçların değerlendirilmesi sırasında bir psikolojik danışmanla görüşmeniz önerilir. .

  1   2   3


      Ana sayfa


  Özellik-faktör ve holland’in kuramlari

  Indir 286.28 Kb.