bilgiz.org

Özel okullarda öĞrenim gören iLKÖĞretiM ÖĞrencileriNİN İnternete yönelik tutum ve düŞÜNCEleri

 • Anahtar Kelimeler
 • Key Words
 • İnternet Kullanıcısı Miktarı (x1000)
 • Problem Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencileri bireysel özelliklerine göre internete yönelik tutum ve kullanım düzeylerinde farklılık göstermekte midir Alt Problemler
 • Verilerin Analizi ve Yorumlanması
 • Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
 • Öğrencilerin bilgisayar sahibi olmasının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
 • Öğrencilerin evlerinde internet bağlantısı olmasının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
 • Öğrencilerin okulda bilgisayar ve internet eğitimi almasının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
 • Farklı sınıflarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine yönelik varyans (One Way Anova) analizi değerlerine bakıldığında;
 • Öğrencilerin internet kullanma sıklığının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine yönelik varyans (One Way Anova) analizi değerlerine bakıldığında; • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü136.94 Kb.

  Indir 136.94 Kb.

  ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ

  (ACARKENT DOĞA KOLEJİ ÖRNEĞİ)
  Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  isman@sakarya.edu.tr
  Serhat GÜRGÜN

  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  gurguns@gmail.com
  ÖZET


  İnternet hepimizin ihtiyacını duyduğu en önemli teknolojik gelişmelerden biridir. Günümüzde her yerde her an internetten yararlanılabilmektedir. Elektronik posta kullanımının gün geçtikçe artması ve e-ticaretin de sürekli gelişmesiyle birlikte her geçen gün internet kullanıcısı artmaktadır. İnternet artık eğitimin de önemli bir öğesi olmuştur. Bu çalışmanın araştırma problemi, ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik bilgi ve düşüncelerini belirlemek olarak ifade edilebilir. Literatürde bu konuya ilişkin çok fazla çalışma bulunmamaktadır. İnternetin eğitimde etkili kullanılabilmesi için öğrencilerin internet hakkındaki tutumlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amaçlarını şu şekilde açıklayabiliriz. Öğrencilerin interneti kullanma amaçları nelerdir?, Öğrencilerin interneti kullanmaya ilişkin bilgi düzeyleri nedir?, Öğrencilerin internetin kullanımına ilişkin düşünceleri nelerdir? Çalışma literatür taramasının yapılması ve öğrencilere uygulanan ölçeğin değerlendirilmesi şeklinde sürdürülmüştür. Güvenirliği kanıtlanmış bir ölçek ile çalışarak daha iyi sonuçlar alınmak istenmiştir. İstatistiksel olarak veriler analiz edilmiş ve sonuçlar tablolandırılarak açıklanmıştır. Araştırma kapsamında bulunan öğrenciler ilköğretim 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin internet kullanım düzeylerinin iyi seviyede olduğu ve internete yönelik tutumlarının olumlu geliştiği görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfların ve interneti kullanma sıklıklarının internete yönelik düşünceleri ve internet kullanımı bilgi düzeyleri üzerindeki etkileri araştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Ayrıca bilgisayar ve internet eğitimi alan/almayan öğrencilerin internete yönelik düşüncelerinde farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
  Anahtar Kelimeler: İnternet, Öğrenci, Eğitim
  ABSTRACT


  The Internet is one of the most important developments which we need. It is used at work, at home, at school; shortly it is used everywhere. The number of people using the internet is rising day by day by the development of e-trade and the increase of using e-mail. The internet has also an important role of education. The survey problem of this work can be conveyed as determination of primary students’ knowledge and thought aimed at the internet. There is not too much work regarding this subject in the literature. Since the internet be used efficiently and rightly in education, the thoughts of students regarding the internet must be taken into consideration. So the aims of this work can be explained as follows:What are the purposes of students using the Internet?, What is the knowledge level of students relating to using the internet?, What are the thoughts of students relating to using the internet? The work has carried on evaluating the scale that was applied to the students and searching the literature. Getting better solutions is asked by working with a trustworthy scale. The datums are analysised statistically and the solutions are explained with the charts. The students who are involved in this work are 4th, 5th, 6th, 7th and 8th graders. At the end of the work, it is understood that the level of primary students’ using the internet is good and their thrifts according to the usage of the internet has been improving. It is also realized when it is searched the students’ influence on the knowledge level of using the internet, the thoughts regarding the internet and the classrooms where the students are educated, there are significant differences between the groups. On the other hand, different solutions related to the thoughts of the students’ who get and who do not get the education about using the internet have come out.
  Key Words: The Internet, Student, Education.

  GİRİŞ


  Dünya, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda teknoloji alanında çok hızlı bir ilerleme içerisindedir. Her geçen gün, her geçen saat, her geçen dakika hatta her geçen saniye yeni bir teknolojik gelişme ön plana çıkmaktadır. Teknoloji kullanımı insanlar için vazgeçilmez olmuştur. Günlük hayatta sürekli olarak kullandığımız teknolojik aletler henüz eskimeden yenileri piyasaya çıkmaktadır. İnsanlar yeniliklere ayak uydurmaya çalışmakta zorlanır hale gelmektedirler. Bilim adamları 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı hususunda hemfikirlerdir. Dünyada ve Türkiye’de teknolojideki bu hızlı gelişmeler, eğitim sistemine yansımakta ve öğrenme öğretme faaliyetlerini de etkilemektedir (İşman, 2005).
  Bilim ve teknolojinin etkileşim içinde olması, gelişmelerin birbirlerini etkilemesine neden olmaktadır. Bilimsel gelişmeler teknolojinin hızını da artırmaktadır. Özellikle bilgisayar, uydu ve internet teknolojileri sayesinde dünya küçük bir köy haline gelmektedir. Bu teknolojiler en son bilgi ve gelişmeleri anında dünyanın her noktasına iletebilmektedir.
  Günümüz dünyasının şüphesiz en mükemmel gelişmelerinden biri, belki de en iyisi olan internet, hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. İnternet yaşadığımız yüzyıla bilgi çağı damgasını vuran bir sistemdir (Karasar, 2004).
  Çağımızda ülkelerin gelişmişlik seviyesi ve rekabet piyasasındaki etkililik, yetişmiş insan gücü kapasitesiyle ölçülmektedir. Günümüz ve geleceğin toplumları, nasıl ve neyi öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere doğru bir şekilde ulaşabilen, yeni bilgiler ve çözümler üreten bireylere gereksinim duymaktadır. Bu anlamda bireylerin gerekli niteliklere sahip olabilmesi için bilgiye ulaştıracak ve bilginin kullanılmasını sağlayacak araçlara ihtiyaç vardır. İnternet bu ihtiyacı karşılamada etkili olmaktadır. Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği (ISTE), yeni toplumsal yapı içerisinde, temel bilgi teknolojilerinin standartlarını belirlemiş ve kurumlara bu bilgi ve becerilerin acilen geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunmuştur (ISTE, 2004).
  Fakat bu aracın etkili bir şekilde kullanılması için öğrencilerin internete yönelik ilgi, beklenti ve tutumlarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü bireyin istendik yönde davranış göstermesinde tutumların payı oldukça büyüktür. Tutumlar, erken yaşlarda başlayarak yaşantılar sonucunda oluşmaktadır. Bu durumda öğrencilerin internete yönelik tutumlarının belirlenmesinin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır (Erişen ve diğ., 2005).
  Araştırmanın Konusu
  Bu araştırmanın konusunu; “İlköğretim öğrencilerinin internete yönelik bilgi, beceri ve düşüncelerinin belirlenmesi” oluşturmaktadır. Bu çalışma hazırlanırken İstanbul ili içerisindeki bir özel okul grubundan bir okulda 272 ilköğretim öğrencisine internet hakkında hazırlanmış bir tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçekten alınan sonuçlar değerlendirilip genel bir sonuç çıkartılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın ilk kısımlarında da internet ile ilgili bilgiler verilmiş internetin tarihçesi ve eğitimde nasıl kullanıldığı konularına da değinilmiştir.
  Yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının üzerinden henüz on yıl bile geçmemesine rağmen internet, yeni bir iletişim aracı olarak günlük hayatımızdaki birçok kavramın içeriğini önemli ölçüde değiştirmiştir. Devlet, ticaret, demokrasi, öğrenme gibi alışık olduğumuz birçok kavram, internet sayesinde başına "e-" eki alarak yeni anlamlar kazanmıştır.
  20.yy iletişim ve bilişim teknolojileri alanında büyük değişikliklerin yaşandığı bir dönem olmaktadır. Bu değişiklikler insanların birbirleri ile iletişimlerinde de gelişmelere sebep olmuştur. Bunlardan birisi; elektronik bilişim ve iletişim sistemleri sayesinde, insanlar arasında iletişim ve bilgi alışverişinin belirgin bir şekilde artmasıdır. Ayrıca bu tür sistemlerin birlikte çalışabilecek şekilde kullanılması için de gelişmeler devam etmektedir.
  İletişimin çok önem taşıdığı günümüz teknoloji çağında, bilgi iletişimi için internetten faydalanılmaması düşünülemez (Demirli, 2002). İnternet uzmanlarına göre, internet ile sağlanan bilgi ulaşımı ve paylaşımı en çok eğitim sektörünü iyi yönde etkileyecektir. Kişilerin zaman, mekân ve bir sınıf ortamı zorunluluğundan bağımsız olarak bilgiye ulaşması ve hatta güncel, etkili ve etkileşimli bir bilgiye ulaşabiliyor olması, internet çağının eğitim sektörünü iyi yönde etkileyeceği düşüncelerini getirmektedir.
  Bu çalışmanın temel konusu olan internet, bilgiye erişimi kolay ve hızlı hale getirmektedir. Her türlü konuya ve bilgiye artık sorunsuzca ulaşılabilmektedir. Dünyanın her yerindeki olay ve gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir (İnceoğlu, 2002). Her alanda yer alan baş döndürücü gelişmeler, insanların okulda öğrendikleri bilgilerle yetinmelerine olanak tanımaz hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin yol açtığı bilgi patlaması ve paralelindeki sürekli öğrenme isteği, internet kullanımını daha da çekici hale getirmektedir. Çeşitli konuları öğrenmek ve araştırmak isteyen insanlar önceden mektup ve radyo aracılığıyla öğrenmelerine devam edebilirken, şimdi internetin sağladığı imkânlardan yararlanarak öğrenmelerini sürdürmektedirler.
  Evlerde veya okullarda bilgisayar ve internet kullanan çocukların büyük ölçüde özgüvenlerinin arttığı gözlenmektedir. Bilgisayarlar; kullanıcılar için hızlı ve aydınlatıcı cevaplar vermekte, bazı oyun programlarıyla birlikte kavramların gelişmesini sağlayabilmekte, kullanıcının hızına uygun öğrenmeyi gerçekleştirilebilmekte ve kişilerin internet üzerinden dış dünyaya açılmasını sağlayabilmektedir (Varol, 2002).
  Araştırmanın Amacı
  Araştırmanın genel amacı; “İlköğretim öğrencilerinin, internete yönelik tutumlarının ve internet kullanım düzeylerinin belirlenmesi”dir. Bu genel amaca dayalı olarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır.

  1. Öğrencilerin interneti kullanmaya ilişkin bilgi düzeyleri nedir?

  2. Öğrencilerin internetin eğitimde kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?

  Teknoloji destekli modern öğrenme-öğretme ortamlarının ve etkili bir eğitimin vazgeçilmezlerinden biri internettir. İnternet artık bir ihtiyaç haline gelmiş, hayatımızın bir parçası olmaya başlamış ve eğitimde de çok fazla kullanılır duruma gelmiştir. Bu durumdan yola çıkarak ilköğretim öğrencilerinin internet hakkındaki düşünceleri ve internetin öğrenci üzerindeki etkileri araştırılmak istenmiştir.


  Öğrencilerin internet kullanım bilgi düzeylerinin ve internete yönelik olan tutumlarının belirlenmesi eğitimde teknoloji ve internet kullanımı sürecinin etkili olması ve verimliliği açısından önem taşımaktadır.
  Bilgi toplumunun gerçekleştirilebilmesi açısından bakıldığında, öğrencilerin bu bilgi toplumunun birer ferdi olabilmeleri ve bu amaçla bilişim teknolojilerinde yeterli olmaları için öncelikle kendi tutumlarının açığa çıkartılması gerekmektedir.
  Öğrencilerin internet kullanım bilgi düzeyleri ve internete yönelik tutumlarının cinsiyet, bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olma, internet eğitimi alma, öğrenim gördükleri sınıflar ve internet kullanım sıklığı değişkenleri ile anlamlı farklılık gösterip göstermedikleri belirlemek amaca yönelik sonuçlara varmak için yararlı olacaktır.
  Araştırmada elde edilen veriler değerlendirip konuyla ilgili önceden yapılmış olan araştırmalarla karşılaştırılacaktır. Ayrıca sonuçlardan yola çıkarak öğretmenlere, okul yöneticilerine ve araştırmacılara da öneriler getirmek istenmektedir.
  Gelecek yıllarda internetin eğitimde önemli bir yere sahip olacağı göz önüne alındığında, bu araştırmanın sonuçlarının okullarda internet kullanımına yönelik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda internetin eğitimde kullanılmasında öğrenci görüşleri etkili olacaktır.
  Araştırmanın Önemi
  İnsanların bilgiyi üretme, paylaşma, saklama ve bilgiye ulaşma ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve giderek büyüyen bir iletişim ağı olan internet, sunduğu bilgiye erişim ve iletişim hizmetleri ile başta eğitim olmak üzere, sağlık, savunma, endüstri, kamu sektörü gibi pek çok alana çok boyutluluk kazandırmıştır. İnternetin zengin iletişim seçenekleri ve bilgiye kolay erişim olanakları öğretim ortamlarına yenilikçi bir yaklaşım getirmiştir. Dünya üzerinde giderek artan sayıda kurum tarafından çeşitli amaçlarla internet üzerinden öğretim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
  Türkiye’de internetin önemi çok kısa sürede fark edilip yararlanılmaya başlanmıştır. 2000 yılında 1,7 milyon olan kullanıcı sayısı 1 yıl içinde % 100’den fazla artarak hızla yükselmiş ve 2003’ten 2005’e geçişte de bu gelişmeyi sürdürmüştür. 2005 yılında bu sayı 14 milyon civarındadır (Mestçi, 2006).  Tablo 1. Türkiye Pazarında 1998-2005 Yılları Arasındaki İnternet Kullanıcı Adedi


  Yıl

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  İnternet Kullanıcısı Miktarı (x1000)

  293

  580

  1.785

  3.500

  6.050

  7.500

  10.000

  14.000
  Kaynak: Mestçi, 2006, S:1


  İnternet insanların birbirleri ile kısıtlama olmaksızın kolaylıkla iletişim kurabilme halini aldığı zaman çok fazla kişi tarafından talep edilir hale gelmiş ve zamanla büyük bir internet kültürü oluşmaya başlamıştır. Bu kültür teknolojinin hızlı gelişimi ile kendini sürekli olarak yenilemektedir. Bu sebepten bugün her ekonomik statüden insan internete ilgi duyar olmuştur.

  İnsanoğlu bilgiye ulaşmak için yıllardan beri yeni yollar, yeni yöntemler ve teknikler geliştirmiş, sürekli yeni arayışlar içerisinde bulunmuştur. Günümüzde kitlesel iletişim araçları olarak gazete, kitap, radyo, televizyon ve asrın en büyük buluşlarından kabul edilen internet ve bilgisayar yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternetin 1962 yılında başlayan tarihsel gelişimi, küresel anlamda 1980’li yıllara uzanmaktadır. Transmision Control Protocol / Internet Protocol adı verilen (TCP/IP) adlı protokolün işlevsellik kazanmasıyla, dünyayı saran ağ teknolojisi, iletişim ve bilgi dolaşımı sağlayan internet tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır.


  İnternetin tüm meslek gruplarından insanlara hitap ettiği fakat öğretim ortamlarına katılarak öğrencilerin öğrenim yaşantılarının büyük bir bölümünde gerekli olduğu da kaçınılmaz bir olgudur (Gürol ve Sevindik, 2003).
  İnternet Nedir?
  İnternet dünya çapında bir kütüphanedir. İnternet dünyadaki tüm veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan bilgisayar ağları sistemidir (ISOC, 2007).
  İnternet bilgi üretimi ve dağıtımı kadar, iletişimin ve etkileşimin küresel olarak yayılmasında da rol alan en son yeniliklerden biridir. İnternet bilgisayarın arkasına eklenen bir kablonun telefon girişine, telefon girişinden telefon santraline ve oradan da tüm dünyaya bağlanmasıyla oluşan bir iletişim aracıdır.
  İnternet birbirinden çok farklı donanım ve yazılım özelliklerine sahip olan bilgisayarların birbiriyle iletişim içinde bulunmasını sağlamaktadır. İnternetin çatısını üniversiteler, kamu kurumları ve ticari kuruluşların bilgisayarları oluşturmaktadır. Kullanıcılar internete bu kurumlardan aldıkları hizmet aracılığıyla erişirler.
  İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnternet’in en temel işlevi, haberleşme ve iletişimdir. İnternet üzerinden dünyanın dört bir tarafıyla faks kadar hızlı, posta kadar ucuz bir şekilde iletişim kurulabilir, her konuda araştırma yapılabilmektedir.
  Günümüzde, çok kısa zamanda hızlanarak yaygınlaşan alışverişten ticarete, bilimsel araştırmalardan eğlenceye kadar hayatın her alanını içine alan internet, insanlık tarihi açısından yeni bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim internetin “3. Devrim” ya da “Enformasyon Devrimi” olarak isimlendirilmesi sahip olduğu büyük dönüştürücü potansiyele işaret etmektedir. Soğuk savaşın gergin olduğu 1960’ların ikinci yarısında, askeri güvenlik kaygısıyla geliştirilen internetin, ancak 1990’ların başında yaygınlaşmaya başlaması hem teknolojik hem de toplumsal dönüşüm potansiyelini anlamak açısından önemlidir.
  İnternet en güçlü iletişim araçlarından biridir. İnternet insanların iş ile ilgili veya kişisel ortak noktaları için birbirleriyle bağlantıya geçmelerini çok kolay hale getirmektedir. İş hayatını da olumlu yönde etkilemekte ve üretici ile tüketici arasındaki etkileşimi geliştirmektedir. Bugün milyonlarca insan internet üzerinden işlerini rahatlıkla hızlı ve kolay olarak takip edebilir duruma gelmiştir.

  İnternet ve Eğitim
  Gelişen ve değişen teknolojik yapılanmalar küresel eğitimde yaygın ve ortak çözümlerin geliştirilmesine olanak verirken, aynı zamanda bireylerden beklentilerin hızla artmasına, eğitim kalitesinin uluslararası standartlar içinde değerlendirilmesine yol açmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması, her kıtada, tüm uluslararası platformlarda öncelikle ele alınmaktadır. Ulusal nitelikteki beklentiler ve projelendirmeler, donanım ve yazılımların geçirdiği değişim, yeni deneyimler, beceriler kazanmak, dil öğrenmek, problem çözümlerinde uluslararası bilgiye erişim ve kullanma imkânları, yeni kültürlere açılımlar, başka çalışma disiplinleri ve fikirleri ile uyum sağlamak amacıyla artık uluslararası ölçütlere açılmaktadır (Erbarut, 2003).
  İletişim teknolojisi, son zamanlarda geliştirilen elektronik iletişim gereçlerinin desteğinden de yararlanarak, eğitim önünde önemli bir engel olarak duran “uzaklık” sorununu çözerek önemli imkanlar sağlamaktadır. Yeni iletişim teknolojileri, güncelliğini yitirmiş eğitim iletişimi süreçlerinde kökten değişiklikler yaratabilecek güç ve imkanlara sahiptir. Bunun yanında, söz konusu teknolojiler eğitim iletişimi sistemlerinin yönetim ve uygulamalarında da gözle görülür değişimler yaratabilmektedir (Demiray, 1995)
  Teknolojideki gelişmeler öğrenme sürecinde bireylerin teknoloji ile daha iç içe olmalarına, dünyadaki gelişmelerden haberdar olarak, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır. Geniş bir bilgi havuzunun olması öğrenme aşamasındaki bireylerin eğitimcilerinden beklentilerinin yüksek olmasına neden olmakta ve bu gelişmeler sayesinde eğitimcilerin de kendilerini sürekli güncel tutmaları gerekmektedir (Ülgen ve Acar, 2004). Günümüzde bilginin kaynağına ulaşmak gittikçe kolaylaşmakta ve birinci elden bilgiye ulaşma olanağı da sağlanmaktadır. Bu yararları sayesinde teknolojinin yeri öğrenmede gittikçe kaçınılmaz olmaktadır.
  İnternet tüm bunların gerçekleşmesini sağlayan en büyük ve en önemli etkendir. Özellikle son beş yılda web siteleri, homepageler, FTP, chat, URL’ler, e-mail ve bunun gibi konuların çok fazla konuşulduğunu görmekteyiz. Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bu terimler artık eğitim sistemine de girmekte ve internet destekli eğitime geçişte sürekli önümüze gelmektedir.
  Teknolojik gelişmeler sayesinde, eğitim sisteminin yapısı, öğrenme öğretme ortamları ve uygulanan faaliyetler değişim göstermektedirler. Teknolojiyi kullanan okulların daha kaliteli hizmet vererek başarılı oldukları bilinmektedir. Çalışmalar, internetin eğitimle bütünleştirilmesinin bilgiye ulaşmayı, uzmanlarla iletişime geçme olanaklarını, dış kaynaklara ulaşmayı arttıracağını ve öğretmenlerle öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını arttıracağını göstermektedir.
  Etrafımızdaki yeni nesil çocukların, gelişen teknolojinin etkisiyle ve içinde bulunduğumuz milenyum olarak nitelendirilen çağın da bilinciyle hep bir şeyler öğrenme ve uygulama çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu durum, eğitimin daha da kaliteli olması için ve öğrenciyi daha iyi bilinçlendirmek için yeni yolların aranmasını gerektirmektedir. Bu arayış için en çok başvurulan yol internetin kullanılmasıdır.
  Araştırma Modeli
  Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Tarama modelinde olaylar, bireyler, nesneler kendi durumları içerisinde aynen tanımlanmaya çalışılır ve değiştirme ya da etkileme gibi bir durum söz konusu değildir. Araştırma tarama modeli türleri içerisinden genel tarama modelinde yapılmıştır. Bu tarama modelleri, sayıca fazla olan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınan bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan taramadır. Tarama araştırmacısı, nesnenin ya da bireyin doğrudan kendisini inceleyebileceği gibi, önceden tutulmuş çeşitli kayıtlara eski kalıntılar ve alandaki kaynak kişilere başvurarak, elde edeceği dağınık verileri, kendi gözlemleriyle, bir sistem içinde bütünleştirerek yorumlamak durumundadır (Karasar, 2004).
  Konuyla ilgili literatür taranmış ve Doğa Koleji’nden seçilen örneklem grubuna veri toplama aracı uygulanmıştır. Özel okulda eğitim gören öğrencilerin maddi imkanları daha iyi olduğundan dolayı teknolojiyle daha çok ilgilendikleri düşünüldüğünden örnekleme özel okul öğrencileri dahil edilmiştir. Yapılan bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin internet hakkındaki görüş, düşünce ve bilgi düzeyleri karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmiştir.
  Problem
  Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencileri bireysel özelliklerine göre internete yönelik tutum ve kullanım düzeylerinde farklılık göstermekte midir?
  Alt Problemler


  1. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bilgi, beceri ve tutumları internet kullanım düzeyleri ile anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

  2. Öğrencilerin bilgisayar sahibi olma durumları internete yönelik düşünceleri etkilemekte midir?

  3. Öğrencilerin evlerinde internet bağlantısı olma durumları internete yönelik tutumlarını etkilemekte midir?

  4. Öğrencilerin bilgisayar ve internet eğitimi alma durumları internete yönelik tutumlarını etkilemekte midir?

  5. Öğrencilerin öğrenime devam ettikleri sınıflar internete yönelik düşünceleri ile anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

  6. Öğrencilerin interneti kullanma sıklıkları internete yönelik düşünceleri ile anlamlı bir farklılık göstermekte midir?


  Evren ve Örneklem
  Araştırmanın evrenini 2006-2007 öğrenim yılında İstanbul ilinin Beykoz ilçesindeki Özel Doğa Okulları Acarkent Kampüsünde öğrenim gören tüm ilköğretim öğrencileri oluşturmaktadır.
  Araştırmada örneklem seçimi oranlı eleman örneklemeyle yapılmıştır. Oranlı eleman örnekleme, alt evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türüdür. Bu örneklemeyi yapabilmek için, önce evren araştırma açısından önemli görülen belli bir değişkene göre, kendi benzeşikliği olan alt evrenlere ayrılır. Sonra, bu alt evrenlerin her birinden, eleman örnekleme yapılır. Her bir alt evrenden alınacak eleman miktarı o alt evrenin bütün evren içindeki payı oranında belirlenir (Karasar, 1995:113).
  Acarkent Doğa Koleji’nde öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinden oranlı eleman örnekleme yönteminde alt evren olarak öğrenim gördükleri sınıflara ayrılan, her bir alt evrenden bütün evren içindeki pay oranında seçilmiş 272 kişi bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflardan oluşan toplam 14 şubeye 272 anket verilmiş ve 227 tanesi geri alınmıştır. Konuyla ilgili daha önceden yapılmış olan araştırmalara bakıldığında 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin araştırmaya dahil edilmediği görülmüştür. Ayrıca kendi alanında deneyimli uzman sınıf öğretmenlerinin fikirleri alınarak özellikle 1. sınıfların büyük bir çoğunluğunun okuma yazma bilmemeleri, soyut kavramların gelişmemiş olması, interneti çok iyi tanımamaları, kelime haznelerinin olmaması, kendilerine uygulanacak ölçeği anlama ve değerlendirme becerilerinin yeterince kazanılamamış olması, odaklanma ve ilgi sürelerinin kısa olması, hareket etme ihtiyacından dolayı bilgisayar başında çok fazla duramamaları, somut düşünme döneminde olduklarından yararlı ve zararlı konuları ayırt edememeleri ve yaş grubunun daha çok oyunla ilgilenmesinden dolayı örnekleme 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri dahil edilmemiştir. Araştırma, Özel Doğa Okulları Acarkent Kampüsü’nde öğrenim gören ilköğretim öğrencileri ile sınırlıdır
  İşlem Yolu
  Araştırmada ilk önce kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve internet ve tarihçesi, internetin gelişimi, internetin nasıl çalıştığı, internet ve eğitim ilişkisi ve internetin avantajları konuları araştırılmıştır. Araştırma kapsamında yararlanılan tüm kaynaklar metin içerisinde gösterilmiştir. Daha sonra geliştirilen bir anket 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulanan ankette elde edilen veriler analiz edilmiş ve SPSS paket programında T ve Anova testleri yapılarak sonuçları rapor edilmiştir.
  Veri Toplama Aracı

  Araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla Prof. Dr. Aytekin İşman ve Öğretim Görevlisi Fahme Dabaj tarafından hazırlanan, güvenirliği test edilmiş ve çeşitli akademik araştırmalara da referans olmuş bir tutum ölçeğinden yararlanılmıştır (İşman ve Dabaj, 2004; Asan ve Koca, 2006). Ölçekte toplam 47 madde yer almaktadır. Bu maddelerden ilk 6 tanesi kişisel bilgileri, 18 maddesi internet bilgisi ve son 23 maddesi de internete yönelik tutum ve düşünceleri içermektedir. 47 sorulu 5’li Likert tipinde olan uzmanlara danışılarak hazırlanan ölçek ilköğretim öğrencilerinin internet hakkındaki düşünce ve tutumlarını belirlemede kullanılabilmektedir. Tutum ölçeğinde mümkün olduğunca objektif veri elde edilmeye çalışılmıştır.


  Anket elden bırakıp alma geleneksel yöntemiyle uygulanmıştır. Anketi cevaplayacak olan kişi maddeyi okuduktan sonra istediği şıkları işaretlemektedir. İlk bölümde kişisel bilgiler doldurulduktan sonra 7-24. soruları kapsayan 2. bölümde anketi cevaplayacak olan kişinin bilgi düzeyine uygun olan seçeneği, 25-47. soruları kapsayan 3. bölümde ise maddelerle ilgili düşüncelerine uygun olan seçeneği işaretlemesi gerekmektedir. Tamamen biliyorum seçeneği 5, biliyorum seçeneği 4, kısmen biliyorum seçeneği 3, bilmiyorum seçeneği 2 ve hiç bilmiyorum seçeneği 1 puana karşılık gelmektedir. Toplam puanların ortalamaları test sonuçlarını değerlendirmede yardımcı olmaktadır.
  Verilerin Analizi ve Yorumlanması
  Uygulanan tutum ölçeğinden elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. İnternetin ilköğretim öğrencileri üzerinde geliştirdiği düşünceler ve öğrencilerin internet kullanım bilgi düzeyleri değerlendirilerek toplanan verilerinin tablolaştırılması yoluna gidilmiş ve bu tablolar yorumlanmıştır. Araştırma çerçevesinde uygulanan ankete ait veriler SPSS 14.0 paket programında incelenmiş ve elde edilen bilgiler çözümlenmiştir. Verilerin analizinde; frekans dağılımı, yüzde, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
  Bulgular ve Yorumlar
  Çalışmanın başında da belirtildiği gibi araştırmanın genel amacı ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaca yönelik belirlenen problem ve alt problemler ile öne sürülen hipotezler, yapılan çalışmalar doğrultusunda netlik kazanmıştır. Öğrencilere uygulanan ölçeğin güvenirliği hesaplanmış ve Alpha katsayısı 0,857 olarak bulunmuştur. 0,857>0,5 olduğundan uygulanan tutum ölçeğinin güvenilir sonuçlar verdiğini ve sonuçlardan doğru yaklaşımlar çıkarıldığı söylenebilir.

  Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin frekans ve yüzde değerleri

  Öğrencilerin Sınıf ve Cinsiyet Dağılımı

  Cinsiyet

  Frekans (%)

  Öğrenim Gördükleri Sınıf

  Erkek

  Kız

  4. Sınıf

  10 (4,4)

  8(3,52)

  18 (%7,92)

  5. Sınıf

  11 (4,84)

  8 (3,52)

  19 (%8,37)

  6. Sınıf

  20 (8,8)

  20 (8,8)

  40 (%17,6)

  7. Sınıf

  49 (21,58)

  30 (13,21)

  79 (%34,79)

  8. Sınıf

  34 (14,97)

  37 (16,29)

  71 (%31,26)

  Toplam

  124 (%54,6)

  103 (%45,4)

  227 (%100)
  Araştırmaya 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 124’ü erkek (% 54,6), 103’ü kız (% 45,4) olmak üzere 227 öğrenci katılmıştır.
  Öğrencilerin cinsiyet, bulundukları sınıf, bilgisayara sahip olma, evde internet bağlantısı olma, okulda bilgisayar ve internet eğitimi alma, internet kullanma sıklığı değişkenleri ile ilgili anketten aldıkları puanlar üzerinde iki ortalama arası farkın önemlilik testi (t testi) ve değişkenlere göre aralarında fark olup olmadığını belirlemek için anketten aldıkları puanlar üzerinde tek yönlü varyans analizi (Anova) değerleri tablolar halinde verilmiştir. Elde edilen bulgular P<0,05 yani %5 düzeyinde hata payına göz ardı edilerek %95 güvenilir sonuçlar olarak değerlendirilmiştir (Büyüköztürk,2003).
  Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
  Öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde e-posta kullanımı, İnternette yer alan belgeleri kaydedebilme, Derslerle ilgili web sitelerinden yararlanma, Materyal hazırlamak için internetten yararlanma, Eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılan makaleleri okumak için internetten yararlanma, İnternette sohbet ederek iyi dostlukların gelişeceği konularında cinsiyet yönünden anlamlı (P<0,05) bir farklılık olduğu görülmektedir. Diğer maddelere yönelik alınan sonuçlara göre öğrenciler arasında anlamlı farklılık yoktur.

  Erkek öğrencilerin (X: 1,64) kız öğrencilere (X: 1,35) göre e-posta kullanımı konusunda daha iyi bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır. Erkek öğrencilerin (X: 1,65) kız öğrencilere (X: 1,31) göre internetten yer alan belgeleri kaydetme konusunda daha iyi bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır. Erkek öğrencilerin (X: 1,73) kız öğrencilere (X: 1,39) göre derslerle ilgili web sitelerinden yararlanma konusunda daha iyi bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır. Erkek öğrencilerin (X: 1,70) kız öğrencilere (X: 1,41) göre materyal hazırlamak için internetten yararlanma konusunda daha iyi bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır. Erkek öğrencilerin (X: 2,48) kız öğrencilere (X: 2,08) göre eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılan makaleleri okuma için interneti kullanma konusunda daha iyi bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır. Kız öğrencilerin (X: 2,81) erkek öğrencilere (X: 2,16) göre internette sohbet ederek iyi dostlukların gelişeceği konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır.


  Öğrencilerin bilgisayar sahibi olmasının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
  Öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde genel amaçlı arama motorlarını kullanma, İnternetin bilgiye ulaşmak için en hızlı yol olduğu ve İnternetin evrensel bir dijital kütüphane olduğu konularında evinde bilgisayarı olanlar ile evinde bilgisayarı olmayanlar arasında istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Diğer maddelere yönelik alınan sonuçlara göre öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

  Evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerin (X: 2,33) evinde bilgisayarı olan öğrencilere (X: 1,16) göre genel amaçlı arama motorlarını kullanma konusunda daha iyi bilgi sahibi oldukları anlaşılmıştır. Evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerin (X: 2,33) evinde bilgisayarı olan öğrencilere (X: 1,30) göre internetin bilgiye ulaşmak için en hızlı yol olduğu konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır. Evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerin (X: 2,67) evinde bilgisayarı olan öğrencilere (X: 1,54) göre internetin evrensel bir dijital kütüphane olduğu konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır.


  Öğrencilerin evlerinde internet bağlantısı olmasının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
  Öğrencilerin internete yönelik bilgi ve düşüncelerinde öğrencilerin evlerinde internet bağlantısı olması yönünden (P<0,05) anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.
  Öğrencilerin okulda bilgisayar ve internet eğitimi almasının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine ilişkin t-testi analizi değerlerine bakıldığında;
  Öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde internette gezinti yapma, E-posta kullanma, İnternet üzerinden TV izleme, Materyal hazırlamak için internetten yararlanma, Dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma, Eğitimle ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için interneti kullanma, İnternetten erişilen bililerin doğruluğunu kontrol etme, İnternetin etkileşimli öğrenme aracı olacak potansiyele sahip olması konularında okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrenciler ile okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrenciler arasında istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Diğer maddelere yönelik alınan sonuçlara göre öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

  Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 1,93) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 1,62) göre internette gezinti yapma konusunda daha iyi bilgi sahibi oldukları anlaşılmıştır. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 1,73) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 1,37) göre e-posta kullanma konusunda daha iyi bilgi sahibi oldukları anlaşılmıştır. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 2,56) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 2,05) göre internet üzerinden TV izleme konusunda daha iyi bilgi sahibi oldukları anlaşılmıştır. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 1,75) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 1,45) göre materyal hazırlamak için internetten yararlanma konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 1,91) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 1,59) göre dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 2,68) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 2,06) göre eğitimle ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için internetten yararlanma konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilerin (X: 2,14) okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere (X: 1,82) göre internetin etkileşimli öğrenme aracı olacak potansiyele sahip olması konusunda daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır.  Farklı sınıflarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine yönelik varyans (One Way Anova) analizi değerlerine bakıldığında;
  İnternette gezinti yapma, E-posta kullanımı, E-posta grubuna katılma, Derslerle ilgili web sitelerinden yararlanma, İnternet üzerinden TV izleme, İnternetten gazete, e-kitap ve e-dergileri okuma, Soru bankalarından yararlanmak için interneti kullanma, Dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma, Eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için interneti kullanma, İnternetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme, İnternette kurulan arkadaşlıkların geçici olması, İnternette sohbet etmenin eğlenceli olması, İnternetin insanları yalnızlığa itmesi, İnternetin gerçek hayattan uzaklaştırması, İnternetin insanlara zarar vermesi konularında öğrenim gördükleri sınıf açısından öğrenciler arasında istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Anlamlı farklılıklar Tukey HSD tekniği ile analiz edilmiştir. Varyans analiziyle saptanan önemli farklılığın nereden kaynaklandığını sınamak amacıyla Tukey HSD testi sonuçları verilerle belirtilmiştir.
  İnternette gezinti yapılması konusunda 5.sınıf-6.sınıf ve 5.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 5.sınıf (X: 2,47) öğrencileri ile 8.sınıf (X: 1,44) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 5.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internette gezinti yapma konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler.
  Derslerle ilgili web sitelerinden yararlanılması konusunda 4.sınıf-8.sınıf ve 6.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 8.sınıf (X: 1,90) öğrencileri ile 4.sınıf (X: 1,11) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 8.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre derslerle ilgili web sitelerinden yararlanma konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler.
  İnternet üzerinden TV izleme konusunda 4.sınıf (X: 1,50)-7.sınıf (X: 2,54) grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 7.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internet üzerinden TV izleme konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler
  İnternetten gazete, e-kitap ve e-dergileri okuma konusunda 4.sınıf (X: 1,39)-7.sınıf (X: 2,32) grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 7.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internetten gazete, e-kitap ve e-dergileri okuma konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler.

  Soru bankalarından yararlanmak için interneti kullanma konusunda 4.sınıf-7.sınıf, 4.sınıf-8.sınıf, 6.sınıf-7.sınıf ve 6.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 8.sınıf (X: 2,51) öğrencileri ile 4.sınıf (X: 1,33) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 8.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre soru bankalarından yararlanmak için interneti kullanma konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler.


  Eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için interneti kullanma konusunda 4.sınıf (X: 1,44)-7.sınıf (X: 2,54) grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 7.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için interneti kullanma konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler.
  İnternetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme konusunda 4.sınıf (X: 1,33)-7.sınıf (X: 2,24) grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 7.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme konusunda daha yeterli olduklarını bildiklerini düşünmektedirler.
  İnternette kurulan arkadaşlıkların geçici olması konusunda 4.sınıf (X: 3,06)-7.sınıf (X: 1,94) grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 4.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internette kurulan arkadaşlıkların geçici olduğunu düşünmektedirler.
  İnternette sohbet etmenin eğlenceli olması konusunda 4.sınıf-5.sınıf, 5.sınıf-6.sınıf ve 5.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 4.sınıf (X: 1,50) öğrencileri ile 5.sınıf (X: 2,79) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 5.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internette sohbet etmenin eğlenceli olduğunu düşünmektedirler.
  İnternetin insanları yalnızlığa itmesi konusunda 5.sınıf-6.sınıf, 5.sınıf-7.sınıf ve 5.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 5.sınıf (X: 1,95) öğrencileri ile 7.sınıf (X: 3,68) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 7.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internetin insanları yalnızlığa itmesi konusunda daha olumlu düşünmektedirler.
  İnternetin gerçek hayattan uzaklaştırdığı konusunda 5.sınıf-6.sınıf ve 5.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 5.sınıf (X: 2,16) öğrencileri ile 8.sınıf (X: 3,43) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 8.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internetin gerçek hayattan uzaklaştırdığı konusunda daha olumlu düşünmektedirler.
  İnternetin insanlara zarar vermesi konusunda 5.sınıf-6.sınıf, 5.sınıf-7.sınıf ve 5.sınıf-8.sınıf grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın 5.sınıf (X: 2,21) öğrencileri ile 8.sınıf (X: 3,68) öğrencileri arasında olduğu bulunmuştur. 8.sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre internetin insanlara zarar vermesi konusunda daha olumlu düşünmektedirler.
  Öğrencilerin internet kullanma sıklığının internete yönelik düşünceleri üzerindeki etkisine yönelik varyans (One Way Anova) analizi değerlerine bakıldığında;
  İnternette gezinti yapma, E-posta ile resim, belge vb. ekleri gönderme, İnternetten dosya indirme, İnternette başkalarıyla sesli iletişim kurma, İnternette başkalarıyla görüntülü iletişim kurma, Çevrimiçi haber gruplarına, forumlara katılma, bir e-posta grubuna katılma, İnternette istenilen bilgiye ya da belgeye kolaylıkla ulaşma, İnternet üzerinden TV izleme, Dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma, İnternetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme, İnternetin gereksiz bilgiler içerdiği, İnternetin bilgiye ulaşmak için en hızlı yol olduğu, İnternette sohbet etmenin eğlenceli olması, İnternette sohbet ederek iyi dostlukların gelişmesi, İnternetin sosyalleşmeyi engellemesi ve İnternetin etkileşimli öğrenme aracı olacak potansiyele sahip olması konularında interneti kullanma sıklığı açısından öğrenciler arasında istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Anlamlı farklılıklar Tukey HSD tekniği ile analiz edilmiştir. Varyans analiziyle saptanan önemli farklılığın nereden kaynaklandığını sınamak amacıyla Tukey HSD testi sonuçları verilerle belirtilmiştir.

  İnternette gezinti yapma konusunda interneti kullanma sıklığı bakımından her gün-haftada bir, her gün-ayda bir ve her gün-diğer grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,41) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,00) arasında olduğu bulunmuştur.

  E-posta ile resim, belge vb. ekleri gönderme konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-iki günde bir, her gün-haftada bir ve her gün-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,38) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,00) arasında olduğu bulunmuştur.

  İnternetten dosya indirme konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-iki günde bir, her gün-haftada bir ve her gün-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,28) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,00) arasında olduğu bulunmuştur.


  İnternette başkalarıyla görüntülü iletişim kurma konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-haftada bir, her gün-ayda bir ve iki günde bir-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,44) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,75) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternet üzerinden TV izleme konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-haftada bir, her gün-ayda bir ve iki günde bir-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 2,01) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 4,25) arasında olduğu bulunmuştur.
  Dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-diğer grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,56) ile bir aydan daha fazla süre (diğer) interneti kullanmayan öğrenciler grubu (X: 2,30) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-ayda bir, iki günde bir-ayda bir ve haftada bir-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,90) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 4,00) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternetin gereksiz bilgiler içerdiği konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-haftada bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın haftada bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,28) ile her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 4,12) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternette sohbet etmenin eğlenceli olduğu konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-haftada bir ve her gün-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,45) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,25) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternette sohbet ederek iyi dostlukların geliştiği konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-haftada bir ve her gün-ayda bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 2,02) ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 4,00) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternetin sosyalleşmeyi engellediği konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-iki günde bir ve her gün-haftada bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın haftada bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 2,79) ile her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 3,69) arasında olduğu bulunmuştur.
  İnternetin etkileşimli öğrenme aracı olacak potansiyele sahip olması konusunda internet kullanma sıklığı bakımından her gün-iki günde bir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Burada en anlamlı farkın her gün interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 1,67) ile iki günde bir interneti kullanan öğrenciler grubu (X: 2,24) arasında olduğu bulunmuştur.
  Sonuç ve Öneriler
  Araştırmanın 1. alt probleminin değerlendirilmesi sonucunda, öğrenciler internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde cinsiyete göre istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık göstermişlerdir. Bu farka göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre e-posta kullanımı, internette yer alan belgeleri kaydedebilme, derslerle ilgili web sitelerinden yararlanma, materyal hazırlamak için internetten yararlanma, eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılan makaleleri okumak için internetten yararlanma ve internette sohbet ederek iyi dostlukların gelişeceği konularında internete yönelik daha olumlu düşündükleri bulunmuştur. Alınan sonuçlar doğrultusunda ortaya çıkan cinsiyet farkının nedenlerini bulmaya yönelik bir araştırmanın yapılması yerinde olacaktır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla belirtilen konularda internetten daha az yararlanmalarının nedenleri araştırılabilir.
  Araştırmanın 2. alt probleminin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerinin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde bilgisayar sahibi olma durumlarına göre istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farka göre evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerin evinde bilgisayarı olan öğrencilere göre genel amaçlı arama motorlarını kullanma, internetin bilgiye ulaşmak için en hızlı yol olduğu ve internetin evrensel bir dijital kütüphane olduğu konularında internete yönelik daha olumlu düşündükleri bulunmuştur.
  Bilgisayar sahibi olmayan öğrencilerin interneti kullanma durumlarının daha detaylı bir araştırılmayla incelenmesi sonuçların beklenmedik şekilde çıkmasının nedenlerini ortaya çıkarması açısından faydalı olacaktır.
  Araştırmanın 3. alt probleminin değerlendirilmesi sonucunda, ilköğretim öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde evlerinde internet bağlantısı olma durumlarına göre istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Diğer alt problemlerde çıkan farklılığın burada çıkmaması düşündürücüdür. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan öğrencilerin tutumlarını etkileyen faktörler araştırıldığında bu durumun sebepleri daha net ifade edilebilir.
  Araştırmanın 4. alt probleminin değerlendirilmesi sonucunda ilköğretim öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde bilgisayar ve internet eğitimi almalarına göre istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farka göre bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilerin bilgisayar ve internet eğitimi almayan öğrencilere göre internette gezinti yapma, e-posta kullanma, internet üzerinden TV izleme, materyal hazırlamak için internetten yararlanma, dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma, eğitimle ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için interneti kullanma, internetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ve internetin etkileşimli öğrenme aracı olacak potansiyele sahip olması konularında internete yönelik daha az olumlu düşündükleri bulunmuştur. Okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilerin internet kullanım düzeylerinin okulda bilgisayar ve internet eğitimi alan öğrencilere göre düşük seviyede olması ve internete yönelik daha az olumlu düşüncelere sahip olmaları konusunda geniş bir araştırma yapılabilir ve bu durumun sebepleri araştırılabilir. Okullarda verilen bilgisayar ve internet eğitimlerine önem verilmelidir.
  Araştırmanın 5. alt probleminin değerlendirilmesi sonucunda öğrenciler internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde öğrenim gördükleri sınıflara göre istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık göstermişlerdir. Bu farklılığa göre 5. sınıf, 4. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin 6. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerine göre internette gezinti yapma, e-posta kullanımı, e-posta grubuna katılma, derslerle ilgili web sitelerinden yararlanma, internet üzerinden TV izleme, internetten gazete, e-kitap ve e-dergileri okuma, soru bankalarından yararlanmak için interneti kullanma, dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma, eğitim ile ilgili uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okumak için interneti kullanma, internetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme, internette kurulan arkadaşlıkların geçici olması, internette sohbet etmenin eğlenceli olması, internetin insanları yalnızlığa itmesi, internetin gerçek hayattan uzaklaştırması ve internetin insanlara zarar vermesi konularında internete yönelik daha olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilerin yaş gruplarının ve bireysel ilgi alanlarının, internet kullanma sıklığını ne şekilde etkilediğine yönelik bir araştırmanın yapılması, farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin internete yönelik düşüncelerindeki farklılığın nedenlerini ortaya çıkarmada yararlı olacaktır.
  Araştırmanın 6. alt probleminin değerlendirilmesi sonucunda, öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinde interneti kullanma sıklığına göre istatistiksel olarak (P<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılık en çok her gün interneti kullanan öğrenciler ile ayda bir interneti kullanan öğrenciler arasında göze çarpmaktadır. İnterneti daha sık kullanan öğrencilerin interneti daha az kullanan öğrencilere göre internette gezinti yapma, e-posta ile resim, belge vb. ekleri gönderme, internetten dosya indirme, internette başkalarıyla sesli iletişim kurma, internette başkalarıyla görüntülü iletişim kurma, çevrimiçi haber gruplarına, forumlara katılma, bir e-posta grubuna katılma, internette istenilen bilgiye ya da belgeye kolaylıkla ulaşma, internet üzerinden TV izleme dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenmek için internetten yararlanma, internetten erişilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme, internetin gereksiz bilgiler içerdiği, internetin bilgiye ulaşmak için en hızlı yol olduğu, internette sohbet etmenin eğlenceli olması, internette sohbet ederek iyi dostlukların gelişmesi, internetin sosyalleşmeyi engellemesi ve internetin etkileşimli öğrenme aracı olacak potansiyele sahip olması konularında internete yönelik daha az olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür.
  İnterneti daha çok kullanan öğrencilerin internete yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri belirleyebilmek için bir araştırma yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin internetten beklentilerinin belirlenmesi, internete hangi amaçla ve ne sıklıkla ihtiyaç duyduklarının ortaya çıkartılmasında faydalı olacaktır. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilköğretim öğrencilerinin internet hakkında olumlu düşünmelerine rağmen bazı öğrencilerin internet hakkında olumsuz düşüncelerini gidermek amacıyla internetin avantajlarına yönelik çalışmalar yapılıp öğrencilere sunulabilir. Ölçek sadece Acarkent Doğa Koleji öğrencilerine uygulanmıştır. Diğer okullarda öğrenim gören öğrencilere de uygulanıp alınan sonuçlar bu araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Öğrencilerden alınan cevaplar değerlendirildiğinde öğrencilerin internet kullanma oranının yüksek seviyede olmasında dolayı okullarda internet olanaklarının çok iyi olması gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda okulların teknolojik bakımdan ne durumda olduklarına dair bir çalışma da yapılabilir. Araştırmalara 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinin dahil edilmesinin, sonuçları ne şekilde etkileyeceğine yönelik bir araştırmanın yapılması, diğer araştırmacılar açısından yararlı olacaktır.
  KAYNAKLAR
  ASAN, A. ve N. Koca, (2006), "An Analysis of Students' Attitudes Towards Internet", http://www.formatex.org/micte2006/pdf/2120-2124.pdf, 12.04.2007

  BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, (2003), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Geliştirilmiş 3. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara.

  DEMİRAY, Uğur, (1995), İlkeleri, İşleyişleri ve Örnekleriyle Dünyada Açıköğretim, 1. Baskı, Turkuaz Yayınları, Eskişehir.

  DEMİRLİ, Cihad, (2002), "The Views Of Students Related To Web Based Teaching Practices", Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri Anadolu Üniversitesi 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir

  ERBARUT, Erkan, (2003), “Web Temelli Eğitim ve Öğrenme-Bilişim Teknolojileri”, TMMOB Elektrik Mühendisliği Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 419, Eylül 2003

  ERİŞEN, Yavuz, N. Çeliköz, Ş. Çetin ve F. Çetin, (2005), “Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri”, V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildirileri, Sakarya, 21-23 Eylül 2005

  GÜROL, Mehmet ve Tuncay Sevindik, (2003), "İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamaları", İnternet Konferansları 2002. http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/48.doc., 09.09.2005

  ISOC, (Internet Society), (2007), “Internet”, http://www.isoc.org/internet, 22.05.2007

  ISTE, (International Society For Technology In Education), (2004), “ISTE/NCATE Standards For Educational Technology Programs”, http://www.cnets.iste.org/ncate., 08.02.2006

  İNCEOĞLU, Mustafa, (2002), “Mobil Öğretim'e Hazır Mıyız?”, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri Anadolu Üniversitesi 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir

  İŞMAN, Aytekin ve Fahme Dabaj, (2004), “Attitudes of Students Towards Internet”, Turkish Online Journal of Distance Education, Volume 5, Issue 4. http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde16/index.htm, 15.04.2007

  İŞMAN, Aytekin (2005), Uzaktan Eğitim, 2. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

  KARASAR, Niyazi, (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 7.Baskı, Ankara, Alkım Yayınları.

  KARASAR, Niyazi, (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 13.Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

  KARASAR, Şahin, (2004). “Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri İnternet ve Sanal Yüksek Eğitim”, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET Volume 3, Issue 4, Article 16, http://www.tojet.net/articles/3416.htm, 18.03.2007
  MESTÇİ, Aytaç, (2006), “Türkiye İnternet Raporu 2005”, Akademik Bilişim 2006 Konferansı ve IV. Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildirileri Pamukkale Üniversitesi 9-11 Şubat 2006, Denizli

  ÜLGEN, Arzu ve Gökhan A. Acar, (2004), “Bilişim Teknolojilerinin Öğrenmedeki Yeri”, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, Sakarya, 24-26 Kasım, 2004.  VAROL, Nurhayat, (2002), “Teknolojik Görsel-İşitsel Okur Yazarlığın Önemi ve Olumsuz Yönlerinin Giderilmesi İçin Çözüm Önerileri”, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri Anadolu Üniversitesi 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir

      Ana sayfa


  Özel okullarda öĞrenim gören iLKÖĞretiM ÖĞrencileriNİN İnternete yönelik tutum ve düŞÜNCEleri

  Indir 136.94 Kb.