bilgiz.org

Özel güvenlik ve koruma programi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü39.83 Kb.

Indir 39.83 Kb.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET VE KORUMA BÖLÜMÜ

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

T U K

I.Yarıyıl.
I -GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I 2 O 2

Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası görevleri.


2- ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU -I 2 O 2

Özel Güvenliğin anlamı ve kapsamı, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, özel hukukta uygunluk nedenleri, ceza hukukunda uygunluk nedenleri, özel güvenlik görevlilerinin memuriyet sıfatıyla ceza ve disiplin suçları3- DAVRANIŞ BİLİMLERİ : 2 O 2

Davranış bilimleri ve yönetimi, toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar.4. TEMEL HUKUK 2 O 2

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, hukuk tanımı ve türleri, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri.5. TÜRK DİLİ –I 2 O 2

Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi.Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,Atatürk'ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları.,Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları Yazım kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.


6. İNGİLİZCE-I 2 O 2

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An,Have got- Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-How much / How many – A few / A little – Some / any,Revision for the Final Examination


7. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 2 O 2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi ,Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl) ,Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları ,I. Dünya Savaşı ,Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı ,M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum ,Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı ,TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar ,Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu ,I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ,Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması ,Saltanatın Kaldırılması.


8. TEMEL BİLGİSAYAR –I : 2 2 3

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve anti virüs programları, bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar, PC’lerde iletişim sistemleri hakkında genel bilgiler (DOS 6.22 işletim sistemi, DOS 6.22 sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya XP Vista işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler.9. YAKIN SAVUNMA –I 1 1 2

Düşme teknikleri ( arkaya düşüş, yana düşüş), atma teknikleri( koldan, kalçadan, belden atış), blok alma tekme ve yumruk atma teknikleri.


10. YÖNETİM VE ORGANİZASYON: 2 O 2

Yönetim ve yöneticinin tanımı ve özellikleri, karar alma, karar türleri, karar alma aşamaları, planlamanın tanımı, plan ve plan türleri, organizasyonun tanımı, organizasyonun ilkeleri, organizasyon şemaları, yürütme, insan kaynakları yönetimi, kariyer planlama, performans artırma ve değerlendirme, işgören eğitimi ve seçimi, kontrol ve kontrol türleri, toplam kalite yönetiminin tanımı ve ilkeleri.11.SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİK : 0 2 0

Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda yetişmeleri , kendilerinin ifade etme yeteneğini sağlamaları ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak . Bu amaçla da ağaç dikme, kitap okuma , Panel/Konferans/ Sempozyuma katılma , kan verme , şehit ailelerini ziyaret etme, öğrenci topluluklarına üye olma, spor takımlarında yer alma, organizasyonlarda görev alma , bakımevi,huzurevi,çocuk yuvalarına ziyaret , kurtarma faaliyetlerine katılma, Üniversitenin düzenlediği etkinliklerde görev almasını teşvik etme sağlanır.BEDEN EĞİTİMİ I 2 0 0

Sağlıklı vücut gelişimi ve bunun sürdürülmesi için basketbol, voleybol ve futbol takımlarında oynamak suretiyle öğrencilerde takım anlayışı kazandırılmakta, spor kurallarının öğretilmesi


TİYATRO I 2 0 0
Tiyatronun tarihi. Tiyatronun içeriği ve işlevi . dram. Estetik
Oyunculuk çalışmaları.Oyunculuk ve oyun düzeni alıştırmaları. Sahne hareketleri, doğaçlamalar
Güzel konuşma çalışmaları (diksiyon). Drama çalışmaları ve drama metni hazırlama
RESİM I 2 0 0
Serbest resim çalışmaları yapılmaktadır
II.Yarıyıl
1. GÜVENLİK SİSTEMLERİ- II 2 O 2

Akses kontrol, Kamera sistemleri, Monitör kullanımı, X Ray cihazları kullanımı, Alarm sistemleri. Görev ekipmanları, emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası görevleri.2. SUÇ SOSYOLOJİSİ 2 0 2

Klasik ve modern dönemde suça ilişkin olarak geliştirilen temel teorik yaklaşımlar, klasik ekol, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik açıklamalar, sosyolojik yaklaşımlar incelenmektedir. Ayrıca suçla ilgili olarak üzerinde durulan yaş, cinsiyet, sosyal statü, ırk, etnik köken gibi bazı faktörler ele alınmakta ve bu konudaki araştırma sonuçları değerlendirilmektedir.3. ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU-II 2 O 2

5188 sayılı yasada yer alan adli ve idari suçlar, özel güvenlik görevlilerinin hakları, insan hakları ve milletler arası sözleşmelerin özel güvenlik yetkileri açısından değerlendirilmesi, TCK VE CMK uygulamaları.


4. PROJE YÖNETİMİ VE RAPORLAMA 2O 2

Proje Kavramı, Proje Yönetimi kavramı ve özellikleri, proje takımları, güvenlik ve proje yönetimi, rapor ve tutanak yazma teknikleri, raporlama ve tutanağın içerik kuralları, tutanak çeşitleri


5. TÜRK DİLİ-II 2 O 2

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler,Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar),Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. ,Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). ,Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri),Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri,Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).


6. İNGİLİZCE- II 2 O 2

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision for the Visa, VISA , Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision for the Final Examination  • Book: Enterprise Grammar 1 / Virginia Evans / Jenny Dooley / Express Publishing

7. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II 2 O 2

Siyasi alanda yapılan devrimler ,Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri ,Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik ,Halkçılık ,Laiklik ,Devrimcilik ,Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.


8. TEMEL BİLGİSAYAR –II 2 2 3

Windows’95/98/2000,XP Vista veya Windows işletim sisteminin kısa bir tekrarı, tanıtımı, kullanımı, Word, Excel ve örnek uygulamalar, PowerPoint’97/2007 programının tanıtımı


9. YAKIN SAVUNMA-II 2 1 2

Arkadan sarılmalara karşı savunma teknikleri, önden sarılmalara karşı savunma teknikleri, boğmalara karşı savunma teknikleri.10.YEREL YÖNETİMLER: 2 O 2

Yönetimin kavramsal yanı. Yerel yönetim ve özellikleri. Belediye Teşkilatının özellikleri, yapısı, çalışma alanı, görev ve yetkileri ile il genel Meclisi, İl içe yerel yönetimleri, idari yapı.


11. SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİK :

Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda yetişmeleri , kendilerinin ifade etme yeteneğini sağlamaları ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak . Bu amaçla da ağaç dikme, kitap okuma , Panel/Konferans/ Sempozyuma katılma , kan verme , şehit ailelerini ziyaret etme, öğrenci topluluklarına üye olma, spor takımlarında yer alma, organizasyonlarda görev alma , bakımevi,huzurevi,çocuk yuvalarına ziyaret , kurtarma faaliyetlerine katılma, Üniversitenin düzenlediği etkinliklerde görev almasını teşvik etme sağlanır.BEDEN EĞİTİMİ II 2 0 0
Sağlıklı vücut gelişimi ve bunun sürdürülmesi için basketbol, voleybol ve futbol takımlarında oynamak suretiyle öğrencilerde takım anlayışı kazandırılmakta, spor kuralları öğretilmektedir.

TİYATRO II 2 0 0
Tiyatronun tarihi. Tiyatronun içeriği ve işlevi . dram. Estetik
Oyunculuk çalışmaları.Oyunculuk ve oyun düzeni alıştırmaları. Sahne hareketleri, doğaçlamalar
Güzel konuşma çalışmaları (diksiyon). Drama çalışmaları ve drama metni hazırlama
RESİM ll 2 0 0
Serbest resim çalışmaları yapılmaktadır
III. Yarıyıl


1. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ : 2 0 2

Acil durum nedir, yangın, su basımı, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm durumları. Şüpheli durumlar, patlama, ihbar ve tehdit durumları, işletmeye zorla ya da izinsiz girme teşebbüsleri.

Yanma ve yanmanın yapısı, yangının seyri, Yanıcı Maddeler-Alevlen teorik, 2me noktası, parlama noktası, yanma oranı, yanma üçgeni, yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması, İşyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve mesafeler, depolama düzeni, Yangın söndürme sistemleri, Portatif yangın söndürücüler, Yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, Yönetici, mühendis, usta ve formen, işçilerin yangına karşı görev ve sorumlulukları.

2. İLK YARDIM 1 1 2

Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri.3. TOPLUM PSİKOLOJİSİ 2 O 2

Toplum, toplumsal yapı, kültür, kişilik, tutum, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı öğrenme kuramları, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları. Bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkilerini, ya da toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi.4. CEZA HUKUKU 2 O 2

Suç ve ceza teorisinin doktrine yapısı, suçlar ve cezalar sisteminin kurulduğu genel esaslar, suç çeşitleri, ceza hukukunun genel hükümleri.5. SİLAH BİLGİSİ: 2 O 2

Silahın tanımı ve sınıflandırılması, silahın parçaları, arızalar ve giderilme yöntemleri, silah bakımı ve temizlik, genel atış emniyeti, temel atış eğitimi, poligon atış emniyeti, silahlı görevde dikkat edilecek hususlarda devir teslim, tek el ve çift elle temel atış pozisyonu, takti ve profesyonel atış pozisyonları6. SPOR, TURİZM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ GÜVENLİĞİ: 2 O 2

Devriye hizmetleri, nokta ve kontrol noktası hizmetleri, önleme araması, fiziki güvenlik ve yardımcı güvenlik cihazlarının kullanımı, kalabalığın kontrol ilkeleri, göreceli pozisyon alma, yürüyüş düzenleri, cop kullanımı, hakem araç sahne koruma, mağaza dedektifliği, tahliye ve yangın planları, yaya ve oto koruma, olay yeri koruma.7. YAKIN SAVUNMA -III: 1 1 1,5

Boş elle saldırılara boş elle savunma, sopalı saldırılarda savunma teknikleri, bıçaklı saldırılarda savunma teknikleri ve silahlı saldırılarda elle savunma teknikleri, kelepçe takma, cop kullanma teknikleri. Boş elle saldırılara boş elle savunma, sopalı saldırılarda savunma teknikleri, bıçaklı saldırılarda savunma teknikleri,
8. GÜVENLİK VE PROJELENDİRME: 2 O 2

Proje öncesi tehdit değerlendirmesi ve keşif çalışması, proje çeşitleri ve risk tespiti. (iş merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarında vb.) güvenlik projelerinde noktaların belirlenmesi, personel sayısı belirlenmesi.


9.YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI: 2 O 2

İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; İnsan hakları, bireysel özgürlükler, devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı.


10. HALKLA İLİŞKİLER: 2 0 2
Halkla ilişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin tanımı, amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve reklâm, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef kitle.

IV. Yarıyıl

1. İŞ VE GÜVENLİK HUKUKU: 2 O 2

İş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun kaynakları, temel kavramları, hizmet akdi kavramı, nitelikleri ve türleri, hizmet akdinin yapılması, işçi ve işverenin hak ve borçları işin düzenlenmesi, ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, iş uyuşmazlığı ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, grev ve lokavt kavramı.2. TERÖR VE TERÖRİZM: 2 O 2

Tanımı, tarihi gelişimi, terörizmin amacı, ideolojimler, örgütlenme, eylem şekilleri, suikastlar ve nedenleri, terör eyleminin safhaları, destek unsurlar, terörün sınıflandırılması, finans kaynakları, uluslar arası terörizm, Türkiye’de terörizm, aktif Türk terör örgütleri ve terörle mücadele.3. SABOTAJ VE KARŞI KOYMA: 2 O 2

Sabotajın genel ilkeleri, Sabotaja karşı koruma planları, tahliye planları4. GÜVENLİK İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER: 3 0 3

İletişim becerileri (genel, konuşma, dinleme, yazma, okuma, vücut dili, gözlem) kayıt ve rapor (sözlü, görsel, elektronik, yazılı, rapor yazma, not defterleri, telefon kullanımı, telsiz kullanımı, standart telsiz konuşmaları) ihtilafların halli (müdahale etme kararı, ne zaman müdahale edileceği, nasıl müdahale edileceği, müdahale ile ilgili kurallar) toplumun bilgilendirilmesi, takım çalışması


5. GÜVENLİK PLAN VE SÜREÇLERİ: 2 O 2

Plan kavramı, çeşitleri, güvenlikte planlama süreci ve önemi, güvenlik yönetimi planlama, stratejik güvenlik planı, suç önleme planları.6. RİSK ANALİZİ: 2 O 2

Risk tanımı ve yönetimi, güvenliğe etki eden faktörler, acil durum organizasyonu risk analizi teknikleri, tehditlerin tanımlanması, güvenlik zayıflıklarının tanımlanması, güvenlik risk hesaplaması.


7. LİMAN, HAVAALANI VE VIP GÜVENLİĞİ: 2 O 2

ISPS-CODE Gemi liman işletme güvenliği, denizden gelen tehditler ve terör örgütleri, SOLAS Sözleşme, gemi güvenliği, gemi güvenlik sorumlusu, gemi güvenlik planı şirket güvenlik sorumlusu, liman güvenliği ve liman güvenlik sorumlusu, taraf devletler ve sorumlulukları, havaalanı kontrol ve arama noktaları, hava alanı güvenlik planları, devriye planlaması, araç - bagaj kontrolleri, VIP Koruma Hukuku, korumanın temel prensipleri, öncü istihbarat çalışması, değişik mekânlardaki koruma düzenleri, suikast nedenleri ve çatışma yöntemleri, yaya koruma düzeni, araç koruma düzeni tehlike anında VIP’ kaçırma teknikleri


8. GÜVENLİKTE TOPLAM KALİTE: 2 O 2

TKY’nin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı ve önemi, kalite güvence sistemleri, güvenlik ve kalite, güvenlikte TKY’nin uygulama alanları, Özel Güvenlikte TKY


9. SİLAH BİLGİSİ: 1 1 2

Çeşitli ateşli ve patlayıcı silahları ve özelliklerini tanıma. Tabanca kullanabilme. Tabancayı takma, şarjör doldurma ve temizlik. Farklı silahlarla poligonda atış talimi.


10. ÇALIŞMA VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ : 2 0 0
Örgütlerde inanç ve tutumlar, örgüt kültürü, örgütlerde psikolojik sorunlar ve şikayetler, işte monotonluk, örgütsel stres ve baş etme yolları, iş ile personel uyumunun sağlanması, örgütlerde disiplin , örgütsel liderlik takım yönetimi , güdüleme, örgütlerde çatışma ve yönetimi.
11. YAKIN SAVUNMA -IV: 2 0 2

Belden üstü el vuruşlarıyla etkisiz hale getirme . Belden aşağı ayak vuruşları ile etkisiz hale getirme . El ayak koordinasyonuyla etkisiz hale getirme.


    Ana sayfa


Özel güvenlik ve koruma programi

Indir 39.83 Kb.