bilgiz.org

Özel güvenliK İZNİ İÇİn gerekli belgeler
Tarih02.10.2017
Büyüklüğü56.69 Kb.

Indir 56.69 Kb.

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özel güvenlik izni talebi, Okul Aile Birliği Başkanınca Valilik Makamı (İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi) na yapılacaktır. Talep dilekçesine aşağıdaki belgeler de eklenecektir.


1-Kuruma ilişkin Genel bilgi Formu


2-Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Kararı

(Ücreti Okul Aile Birliğince Karşılanmak ve Özel Güvenlik Hizmetinin Şirketlere

gördürülmesi hususu belirtilecek ve Okul Müdürlüğünce Onaylanacaktır.)


3-Okul Aile Birliği Yönetim Kuruluna Seçilenleri Gösteren Genel Kurul Kararı

(Okul Müdürlüğünce Onaylanacaktır.)


4-Okul Aile Birliği Yönetim Kuruluna Seçilenlerin İmza Sirküleri

(Okul Müdürlüğünce Onaylanacaktır.)


5-Özel Güvenlik Sözleşmesi.


6-Okulun Yerleşim Krokisi.


Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmeti Alınması İle İlgili Olarak Düzenlenecek

Özel Güvenlik Hizmet Sözleşmesinde Olması Gereken Önemli Hususlar

01- Güvenlik şirketi tarafından, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, Kimlik başlıklı 12. maddesi gereği, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmayan kişiler özel güvenlik görevlisi adı altında okulda görevlendirmeyecektir.
02- Güvenlik Şirketi tarafından Okulda görevlendirilecek özel güvenlik görevlileri için yapılması gereken sigorta primlerinin SGK İl Müdürlüğüne her ay yatırıldığına dair aylık sigorta prim bildirgesi sureti her ay Okula da verilecektir.
03- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Faaliyet İzni Ve Sona Erdirilmesi başlıklı 10. maddesi gereği, Güvenlik Şirketinin Okul ile yapacağı Hizmet Sözleşmesi koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden Güvenlik Şirketi tarafından Trabzon Valiliğine gönderilecektir.
04- Güvenlik Şirketinin okulda görevlendirilecek özel güvenlik görevlerine verilecek özlük haklarının verildiğine dair belgeler güvenlik şirketi tarafından okula verilecektir.
05- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Özel Güvenli İzni başlıklı 8. maddesi hükmü gereği, Güvenlik Şirketi tarafından, okulda görevlendireceği özel güvenlik görevlilerine yaptırmak zorunda olduğu özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer suretinin ………………………….………….. Valiliğine ve okula verecektir.
06- Güvenlik Şirketi tarafından Faaliyet İzin Belgesindeki şirket yöneticinin adı soyadı yazılmadan, şirket yöneticisi el yazısı ile imzalanmadan Okula yapılacak yazışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
07- Güvenlik Şirketinin Okulda istihdam ettiği özel güvenlik görevlileri arasında yapacağı iş sözleşmesi, yürürlükteki yasalara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti amacıyla incelenmek üzere Okula verecektir.
08- Aynı Yönetmeliğin, Koruma ve Güvenlik Planları başlıklı 12. Maddesi gereği, Güvenlik Şirketi tarafından Okulda Güvenlik Hizmetine başladıktan sonra 30 gün içerisinde hazırlayarak onaylanmak üzere ………………………………………Valiliğine göndermesi gereken Okulun koruma ve güvenlik planının onaylı suretini Okula verecektir.
09- Güvenlik Şirketi tarafından Okula görevlendirilecek özel güvenlik görevlileri Okulun izni olmadan ve yazılı olarak gerekçe gösterilmeden değiştirilmeyecektir.
10- Şirket yukarda yazılan maddelerden birini veya bir kaçını yerine getirmediği,eksik veya geç getirdiği takdirde idare Şirket ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmeye yetkilidir.Bu Fesih sebebi ile Şirketin alacak ve tazminat hakkı olmayacak,İdarenin zararı Şirket tarafından karşılanacaktır.


ÖZEL GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar: Bir taraftan, merkezi adresindeki ile, (bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) diğer taraftan, .......................................................................... adresinde mukim arasında. (Bundan böyle “Personel” olarak anılacak) aşağıdaki yazılı şartlarla bir Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
2. Personelin Görevi: Personel,İşveren Şirket’ de olarak görev alacaktır. Personel, bütün bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında, Kanunlara, yürürlükteki mevzuata, işveren tarafından verilecek talimatlara ve Şirket’ deki tüm İç yönetmeliklere aynen uyacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder.
3. Münhasır Çalışma: Personel, tüm mesaisine münhasıran İşveren’ e tahsis edecek ve işyerinde tam gün çalışacaktır. Hizmet akdinin devamı süresince Personel, kendisine, yahut başka bir işverene ait işyerinde çalışamaz. Yine hizmet akdi süresince Personel’ in yaptığı çalışmaların sonuçları, etütleri, araştırmaları, raporları ve yeni buluşları, İşverene aittir.
4. Sözleşme Süresi: Sözleşme süresi …./…./…. tarihinden başlamak üzere , 2 yıldır. Taraflar, taraflardan biri bu sürenin bitiminden önce, tek taraflı sözleşmeyi fesh ettiğini, yahut, diğer tarafın , haklı sebeplerle sözleşmeyi fesh etmesine sebebiyet verdiği takdirde, diğer tarafa, 2.000-(İkibin) Amerikan Doları karşılığı Türk lirası tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Amerikan dolarının Türk lirası karşılığının hesaplanmasında, ödeme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır. Sözleşmenin sona ermesine en az bir ay kala, taraflardan biri, diğerine ulaşacak şekilde yazılı fesih ihbarında bulunmadığı takdirde mukavele, bir yıl için uzar. Takip eden yıllar için de, uzama süresi ve bu feshi ihbar şartı aynen geçerlidir. İş kanunundan doğan bildirimsiz fesih hakları saklıdır.
5. İşyeri: İşyeri, İşveren’ in, yukarıdaki adresi merkezidir. Hizmet gereksinimleri sebebiyle İşveren, Personelin işyerini değiştirebilir.
6. Ücret: Personel’ e ücret aylık ödenecektir. Geçen aya ait ücret, o ayın son günü tediye edilir. Bu ücrete, fazla mesai, hafta tatili, resmi tatil günleri ve bayram tatilleri ücrete dahildir. Ücret artışları , Enflasyon Nispetinde (DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi) işveren tarafından düzenlenecektir. İşveren bu düzenlemede, Personel’ in performansını , kıdemini ve hayat pahalılığını nazara alır.
7. Mesai Saatleri ve Günlük Mesai: Saat:09.00 ila 18:30 arasındadır. Öğle fazla mesai tatili bir saat olup , 12.30-13.30 saatleri arasında kullanılır. Öğle yemeği için İşveren, her ay başında Personel’ e yemek kuponu verir. Personel, görevi kapsamındaki işleri, günlük mesai saatleri içinde tamamlamakla yükümlüdür. İşveren tarafından yazılı olarak istenmedikçe, fazla mesai yapılamaz ve fazla mesai ücreti talep edilemez.
8. Yıllık Ücretli İzin: Personel, yılda 2 hafta ücretli izin kullanır. Bir yıl içinde kullanılmayan izni, ertesi yıla devredemez; ve/veya , kullanılmayan izin karşılığı ücret talep olunamaz. Personel, yıllık iznini kullanacağı tarihleri, iki ay önceden İşveren’ e haber vermekle yükümlüdür.
9. Meslek İçi Eğitim: Personel İşveren tarafından uygun görülen ve mesleğinin gerektirdiği eğitim programlarından yararlandırılır.
10. Yurt Dışında Eğitim: Yurt dışındaki kısa süreli kurs , eğitim, seminer gibi faaliyetlere katılması, İşveren tarafından uygun görülür ise, İşveren tarafından tespit edilen yol ve konaklama giderleri ile , diğer maddi olanaklar , İşveren tarafından karşılanır. Eğitim gayesi ile, üç aydan fazla bir süre için yurt dışındaki kuruluşlara geçici olarak gönderilen personel, bu sürede ücretsiz izinli sayılır. Bu sürede ücretini, yurt dışında çalıştığı kuruluştan ve onun tespit ettiği barem üzerinden alır. Bu şekilde yurt dışına gönderilen Personel ile İşveren arasındaki hizmet akdi ilişkisi, Personel’ in yurt dışına gönderilmesinden önce, taraflarca yeniden düzenlenir.Meslek içi eğitim ve yurt dışı eğitim konularını İşveren ayrı İç yönetmeliklerle düzenlemek hakkına sahiptir. Bu düzenleme yapıldığında, İç yönetmelik hükümleri geçerli olur.
11. Seyahat Giderleri: Görevli olarak yapılan iş seyahatleri giderleri, İşverenin Seyahat Yönetmeliği’ndeki esaslara uyulması kaydıyla, işveren tarafından karşılanır.
12. Sır Saklama Personel Yükümlülüğü:

a) İşveren’ in müşterileri ile ilgili olarak , üçüncü kişilere bilgi ve/veya doküman veremez.
b) İşyerinde çalışan personel, İşveren’ in uyguladığı çalışma sistemi, İç yönetmelikler, ücretler , eğer var ise, primler, muhasebe kayıtları, idari ve mali durumu, müşteri portföyü ve benzeri Şirket sırları hakkında, bilgi ve/veya belge veremez.
c) Herhangi bir konuda, İşveren tarafından rapor, araştırma, proje ve benzeri bilgileri, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere aktarılamaz.

d) Şirket tarafından tespit edilen yazılı veya sözlü istihbaratı veya haberi , üçüncü kişilere veremez.

Bütün bu yükümlülükleri uymayan personelin hizmet sözleşmesine derhal ve İşveren’ in tek tarafı bildirimi ile son verilebileceği gibi, personel , Şirketin uğradığı zararı, yahut mahrum kaldığı karı, İşverene tazmin ile mükellef olur. İşbu tazminat borcu, Şirketin Personele yapacağı ilk ihbarda muaccel hale gelir ve ayrıca hüküm istihsaline gerek olmaksızın, Personelin ücretinden ve Şirket’ de mevcut tüm alacaklarından, Şirketçe re’sen tahsil edilir.


13. Diğer Hükümler:Tebligat tarihi ve bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, yazılı şekilde tebligat adresi yapılmadıkça geçerli olmaz. İşveren ve Personel’ in tebligat adresi, bu sözleşmenin birinci maddesinde gösterilmiştir. Adres değişikliği, karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe , bu sözleşmede yazılı adreslere gönderilen tebligatlar, o kimseye tebliğ edilmiş sayılır.
14.Yürürlük: İşbu hizmet sözleşmesi, taraflarca okunup, içeriği tamamen anlaşılmak ve kabul edilmek suretiyle . . . . /… . /. . . . tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iki nüsha halinde imza altına alınmıştır. İmzalı nüshalar, taraflar arasında teati edilmiştir.

İŞVEREN

PERSONEL


ÖNYÜZÜ

EVRAKLAR BİRER5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİ

KURUM VE KURULUŞLAR BÜNYESİNDE ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI VEYA GÜVENLİK HİZMETİNİN ŞİRKETLERE GÖRDÜRÜLMEK SURETİYLEGÜVENLİĞİ SAĞLANACAK KAMU VEYA ÖZEL BANKA, KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ FORMU

BANKA, KAMU KURUM VEYA ÖZEL KURULUŞUN ADI

ADI
ADRESİ
TELEFON VE FAKS NO
EN YAKIN KOLLUK KUVVETLERİNE

UZAKLIĞI (Km)
ULAŞIM İMKANI (Kara,Deniz,Demiryolu veya Yaya olarak)
HABERLEŞME İMKANI (Telefon,Teleks,Alarm,Motorlu Vasıta veya Yaya olarak)
ÇALIŞAN MEVCUT PERSONEL DURUMU

KADIN
TOPLAM:

ERKEK
ÇOCUK
ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMETİN CİNSİ VE NİTELİĞİ

CİNS VE NİTELİĞİ
YILLIK ÜRETİM
STOK SEVİYESİ (GÜNLÜK)
BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI (Deniz, Nehir Kıyısı ve Diğer Özellikler)
İL İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (Km)
KORUNMASI GEREKEN ALAN (M2)
MALİ DURUMU

SERMAYESİ
YILLIK CİROSU
ARKAYÜZÜ (ÖNYÜZÜN ARKASINDA OLACAK)
AKLAR BİRER
UYGALANMAKTA OLDUĞU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TALEP EDİLEN GÜVENLİK GÖREVLİ SAYISI (KENDİ BÜNYELERİNDE)
TOPLAM
TALEP EDİLEN GÜVENLİK GÖREVLİ SAYISI (HİZMET ALIMIYOLUYLA)
BANKA, KAMU KURUM VEYA ÖZEL KURULUŞUN ADI

SİLAH SAYISI
TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ (Duvar, Tel Örgü, Alarm, Dahili TV ve Diğerleri)
MEVZUATA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKEN HUSUSLAR

SİLAHLI KUVVETLERİN İHTİYACINI KARŞILIYORSA
KORUMA PLANLARI VARMI?
GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR?

(1-Özel Güvenlik Birimi Kurarak,2- Özel Güvenlik Şirketlerinden Hizmet Satın Alarak, 3- Her iki Yöntem Birlikte Uygulanarak)

Her iki yöntem birlikte uygulanacak.

KURUM YETKİLİSİNİN TASDİKİ


ADI VE SOYADI :
ÜNVANI :

İMZASI :
MÜHÜR YADA KAŞE :


    Ana sayfa


Özel güvenliK İZNİ İÇİn gerekli belgeler

Indir 56.69 Kb.