bilgiz.org

Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

 • Madde (13)Garanti İle İlgili Şartlar
 • Madde (16)Hüküm Bulunmayan Haller • Sayfa3/13
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü1.14 Mb.

  Indir 1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Madde (12)Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar


  Tüm montajı yapılan makine ve ekipmanlara ait garanti belgeleri, çalışma talimatları yüklenici tarafından onaylatılıp, geçici kabul tarihi itibariyle İdareye teslim edilecektir.

  Madde (13)Garanti İle İlgili Şartlar


  Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların Kesin Kabulünden sonra asgari 24 ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.

  Garanti süresi boyunca; Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır.

  Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini; Garanti süresi sonrası yedek parça temininde malzeme ile gerektiği takdirde bakım ve onarım ile ilgili ödeme idarece yapılacaktır.

  Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.  Madde (14) İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları

  İşin teslim edilme yeri Bartın ili Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, E28c19a3c pafta, 729 parsel üzerinde bulunan Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezidir.

  Yüklenici kesin kabulün yapılması için yazılı olarak İdare’ye başvuruda bulunur. Ancak sözleşme konusu iş yüklenici tarafından İdare’ye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemi yapılmaz. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

  Madde (15) İletişim-Tebligat Adresleri

  Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

  Madde (16)Hüküm Bulunmayan Haller


  Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarına, burada hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

  Madde (17) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili
  17.1Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.
  17.2Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.
  Madde (18) Anlaşmazlıkların giderilmesi
  Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Zonguldak mahkemelerince çözülür.

  İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.
  Yüklenicinin Sözleşme Makamının

  Adı: Adı:

  Unvanı: Unvanı:

  İmzası: İmzası:  Tarih: Tarih:
  53

  group 1192SÖZ. EK-1: GENEL KOŞULLAR SözEK:01  Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

  GENEL KOŞULLAR
  Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardı
  group 1185BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
  Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar    1. Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.  İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.
  Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

  Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.
  Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.
  Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

  Ay/Gün: takvim ayı/günü.

  Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.
  Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.
  Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

  Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.
  54

  Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.
  İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.


    1. Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.    1. Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.
    1. Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.


  Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler  1. Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.
  1. Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.


  Madde 3) Sözleşmeye davet


  1. İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.
  1. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.


  Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması  1. Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.


  5

  Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu   1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

  (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.


   1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve

  (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.


   1. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
   1. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.
   1. Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
   1. Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.


  Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

  (1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on  (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
  (2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

  Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme
  Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

  56

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


      Ana sayfa


  Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

  Indir 1.14 Mb.