bilgiz.org

Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

 • Ö ZE L K OŞU L L A R Madde (1) Konu
 • Madde (2) Sözleşmenin Yapısı
 • Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
 • Madde (4) Başlama tarihi
 • Madde (6) Sözleşme Bedeline Dahil Giderler
 • Madde (8) Cezalar ve Kesintiler
 • Madde (9) Sözleşmenin Devir ve Fesih Şartları
 • Madde (10) Yüklenicinin Sorumluluğu • Sayfa2/13
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü1.14 Mb.

  Indir 1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  BÖLÜM B: TASLAK SÖZLEŞME (ÖZEL KOŞULLAR) VE EKLERİ  group 1215

  group 1208MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ
  Bir tarafta
  BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURTKÖY MEVKİİ PK:50 MERKEZ BARTIN (“Sözleşme Makamı”), ve

  Diğer tarafta

  < Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

  < Hukuki statüsü / ünvanı > 2

  < Resmi tescil numarası >3

  <Açık resmi-tebligat adresi>

  group 1206<Vergi dairesi ve numarası>, (“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: ÖZEL KOŞULLAR
  Madde (1) Konu

  Bu Sözleşmenin Konusu BARTIN İLİ MERKEZ İLÇESİ Yanaz Köyü Organize Sanayi Bölgesi ‘nde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yapılacak olan BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ ’nde kullanılmak üzere TASARIM YAZILIMI ALIMI’ dır.


  Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

  Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

  Ek-1: Genel Koşullar

  Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

  Ek-3: Teknik Teklif

  Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

  Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

  Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.
  1. group 1204Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

  2. Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.


  Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
  Sözleşme Bedeli: KDV dahil ……………………………........………………………………………….(rakam ve yazıyla) Türk Lirası ’dır.

  Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

  Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Malın teslimi, kurulumu ve test edilmesinin ardından Yüklenici İdareye vereceği dilekçe ile söz konusu malın İdare tarafından kurulacak Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek kesin kabulünün yapılmasını talep edecektir. Komisyon bu talep üzerine 10(on) takvim günü içerisinde inceleme yapacak ve kabul gerçekleşirse 10(on) takvim günü içerisinde de ödeme yapılacaktır.

  Madde (4) Başlama tarihi

  Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.  Madde (5) Uygulama Süresi

  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından malların tedarik süreleri de göz önünde bulundurularak teslim süresi 20(yirmi) takvim günüdür.  Madde (6) Sözleşme Bedeline Dahil Giderler

  Alımı yapılacak olan malın paketlenmesi, nakliyesi, nakliye sigortası, kurulum ve montajı, kesin kabulü takiben asgari 2 yıl garantisi ve her türlü damga vergisi, vergi, harç sigorta bedelleri ile KDV bu sözleşme bedeline dahildir.  Madde (7) Kesin Teminat

  Sözleşme Makamının isteği doğrultusunda kesin teminat olarak, ihale üzerinde kalan istekli KDV Dahil teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda kesin teminat verecektir. Bu hüküm gereğince Yüklenici, …………………………..…..(rakam ve yazıyla)………………………………………... TL’yi kesin teminat olarak vermiştir. Kesin Teminat en az 24 ay sürelidir.

  Kabul Komisyonu tarafından kesin kabulün yapılmasından 2(iki) yıl sonra Kesin Teminat Yükleniciye iade edilecektir.

  Madde (8) Cezalar ve Kesintiler

  Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde idarece on (10) gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup ayrıca gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0.6 (binde altı)'sı oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  Yükleniciye ceza uygulanması halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

  Madde (9) Sözleşmenin Devir ve Fesih Şartları

  Sözleşme, hiçbir şekilde başka bir yükleniciye devredilemez. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  Madde (10) Yüklenicinin Sorumluluğu

  Malın sözleşme esaslarına göre teslim yerine teslimi, kurulumu ve montajı, test edilmesi ve cihazların 2(iki) yıl süreyle bakım onarımlarının yapılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.  Madde (11) Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

  Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


      Ana sayfa


  Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

  Indir 1.14 Mb.