bilgiz.org

Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

 • 4 TAAHHÜTNAME
 • Beyanname Formatı • Sayfa13/13
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü1.14 Mb.

  Indir 1.14 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  group 341Bölüm D: Teklif Sunum Formu
  Buform,teklifiverenfirmatarafındankendineaitbilgilergirilerekdoldurulacaktır. Firmayaveteklifeözgübilgilerdışındakigenelhükümlerdeğiştirilemez.Buformeki beyannamenin genel metni değiştirilemez.


  group 339<İsteklinin Anteti>
  Referans: TR81/14/GPD/0001/LOT 2
  Sözleşme adı: Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi Mal Alım İhalesi Lot başlığı: Lot2: Tasarım Yazılımı Alımı
  Teklifteslimformununbiradetimzalanmışaslı(malikimlikformu,tüzelkişilikformuvesunulmasıgereken diğer beyannameler de dahil) 1(bir) kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
  group 3371 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ


  Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i  1. group 335group 322İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)  Adı Soyadı

  Firma Adı

  Adres

  Telefon

  Faks

  e-mail

  1. group 320BEYANNAME(LER)

  Teklifintarafıolarak,buformun1.maddesindetanımlanantüzelkişilik,ektekiformattakullanılanimzalı beyannameyi teslim etmelidir.  group 3084 TAAHHÜTNAME

  Ben,yukarıdaadıgeçenisteklininimzaatmayayetkilikişisiolarak,yukarıdabelirtilenihalesüreciiçin hazırlananihaledosyalarınıokuyupkabulettiğimizi,hiçbirkoşulvekısıtlamaönesürmedenbeyanederim. İhaledosyasındabelirlenenmallarıtedariketmeyi, TeknikTeklifimizioluşturanaşağıdakibelgelervemühürlenmişayrıbirzarflateslimedilenMaliTeklifimize dayanarak teklif ediyoruz.


  Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri
  Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri
  Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)
  Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)
  Kilituzmanlar(Kilituzmanlarınlistesiveözgeçmişlerdenoluşur)(hizmetalımlarıveistenmişisediğer alımlar için)
  İsteklininbeyannamesi(teklifikonsorsiyumveriyorsa,herkonsorsiyumüyesindenbiradetolmak üzere)
  Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)
  İhaleninkazanılmasıhalindeödemelerinyatırılacağıbankahesabınınayrıntılarınıiçerendoldurulmuş mali kimlik formu
  Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
  Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. İstekli adına.  AdıSoyadı

  İmza

  Tarih
  group 305Beyanname Formatı  (Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
  <Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
  <Tarih>
  <Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
  Referansınız: TR81/14/GPD/0001/LOT 2

  Sayın Yetkili,  TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
  Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,biz, )ı> olarak,


  • İşbuteklifibuihaleiçin<liderliğitarafımızcaüstlenilmişolarak/bireyselolarak>sunduğumuzuve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;
  • İsteklilereTalimatlardasayılan,ihalelerekatılımcıolmamızıengelleyendurumlardanbirinedahilolmadığımızı;
  • İsteklilereTalimatlardaaçıklananyasakfiilvedavranışlardabulunmayacağımızıveetikkurallara uyacağımızıveözellikleteklifteslimdönemiiçerisindediğeradaylaryadaihalekapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;
  • Başvuruformundayalnızcakenditüzelkişiliğimizinkaynakvedeneyiminedairbilgiyisağladığımızı;
  • Teklifsüreciyadasözleşmeninuygulanmasınınherhangibiraşamasında,üsttebelirtilendurumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
  • Buteklifsürecindekastiolarakverilenherhangibiryanlışyadaeksikbilginin,buihaledenyada KalkınmaAjanslarıtarafındanfinanseedilendiğerihalelerdenhariçtutulmamızlasonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

  beyan ederiz.


  Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

  İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.


  İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
  Saygılarımla
  <Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
  <Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı>  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


      Ana sayfa


  Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

  Indir 1.14 Mb.