bilgiz.org

Okul Öncesi ve İlköğretim Çağı Çocuklarında Eğitsel ve Psikososyal Sorunlarını Tanıma, Önleme ve Çözümlemede Kurumlar Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi Çalıştay Raporu

 • AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU
 • Çocuğunuzun kendisine ait bir odası var mı
 • YETENEK Spor yeteneği nasıldır Müzik yeteneği nasıldır Resim yeteneği nasıldır Diğer DÜZENLİ YAŞAM VE SORUMLULUK ALMA
 • Okulda katıldığı sosyal faaliyetler var mı Varsa bunlar neler
 • ANNE-BABALARA YÖNELİK SORULAR
 • KİMLİK BİLGİLERİ TC KİMLİK NO
 • Geçmişte öğretmen değişikliği
 • YETENEKLİ OLDUĞU ALANLAR
 • RAM’ A GÖNDERME NEDENİ OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALAR • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü161.9 Kb.

  Indir 161.9 Kb.

  OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDA EĞİTSEL VE PSİKOSOSYAL SORUNLARINI, TANIMA, ÖNLEME VE ÇÖZÜMLEMEDE KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki eğitsel ve psikososyal tedbire ihtiyacı olan bireylere verilecek eğitim ve hastane hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; eğitsel ve psikososyal tedbire ihtiyacı olan bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim ve hastane hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hükümleri, hizmetleri yürüten birimler ile personelin görev ve sorumluluklarını kapsar.
  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 07/07/2005 tarihli ve 25868 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 31/05/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 16/12/2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği dayanılarak hazırlanmıştır.
  MADDE 4- Sınıf içinde sorun davranış ile karşılaşma durumunda izlenecek basamaklar;


  1. Öğrencinin öğretmen tarafından gözlenmesi (ilköğretim 2. kademe için sınıf rehber öğretmeninin bu gözleme dahil olması)

  2. Öğrenci ile görüşme

  3. Probleme ilişkin bireyi tanıma tekniklerinin kullanılması (sorunun şiddetini belirleme): Kriterleri belirlenmiş gözlem formlarının amacına uygun doldurulması sonuca yönelik etkin müdahalenin belirlenmesi

  4. Uygun önlemlerin alınması ve okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinin bilgilendirilmesi (Ek 1)

  5. Sorunla ilgili aile ile görüşme ve aileden bilgi alınması

  6. Sorunun devam etmesi durumunda tarama ölçeklerinin (GGA: aileye ve 11 yaşından büyük gençlere) doldurtularak okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine (okul ruh sağlığı birimi) yönlendirme (Ek 2)


  MADDE 5- Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin sorun davranış ile karşılaşması durumunda izlenecek basamaklar;


  1. Öğretmenin servise yönlendirdiği öğrencilerin tekrar değerlendirilmesi

  2. Değerlendirme kapsamında doldurulmuş olan tarama ölçeklerinin ve Ek 2’nin değerlendirilmesi

  3. Öğrenci ile görüşme

  4. Gerekli gördüğü durumlarda okul içi gözlem yapması

  5. Aile ile görüşme yapılarak aile görüşme formunun (Ek 3) doldurulması

  6. Girişime gereksinim olup olmadığına karar vermesi

  1. Girişimin gerekli görülmesi durumunda türüne (okul içi ve /veya okul dışı) karar vermesi ve kararını öğretmene bildirmesi (Ek 4)

  1. Okul dışı girişime karar verilmesi halinde ilgili kurumun belirlenmesi ve uygun sevk formlarının doldurularak kapalı zarf içerisinde veli ile ilgili kuruma gönderilmesi;

   • Doğrudan hastaneye yönlendirme durumunda Aile Görüşme Formu (Ek 3) ile birlikte sağlık kuruluşuna iletilecek bilgilendirme formunun (Ek 5) doldurulması

   • Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü PDR Bölümüne yönlendirme durumunda Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgilendirme Formu (Ek 6)’nun doldurulması

   • Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Özel Eğitim Bölümüne yönlendirme durumunda öğrencinin durumuna ya da bulunduğu sınıf düzeyine göre Bireysel Gelişim Raporu (Ek 7A), Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu-Okul Öncesi Eğitim (Ek 7B), Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu-İlköğretim (Ek 7C), Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu-Ortaöğretim (Ek 7D)’nin doldurulması  1. Okuldan Sağlık Kuruluşlarına doğrudan yönlendirilecek olgular:

  • 0-6 yaş grubu olgular

  • İntihar düşüncesi ya da girişimi olanlar

  • İhmal ve istismar (cinsel-fiziksel-duygusal)

  • Alkol ve madde kullanımı

  • Okul reddi (özellikle > 2 haftadır devam eden)

  • Akut psikotik ve manik belirtiler

  • Davranım sorunları (tekrarlayan evden ya da okuldan kaçma, kendine ve/veya çevreye zarar verici davranışlar)

  • Kriz durumları (kayıplar, ölüm ve ya ek yaşam stresleri ile tetiklenen)

  • Ciddi düzeyde yeme sorunları

  • Kendi yaş grubuna ya da kapasitesine göre belirgin düzeyde öğrenme ve uyum sorunları yaratan dikkat eksikliği ve/veya aşırı hareketlilik

  MADDE 6- Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sorun davranış ile karşılaşması durumunda izlenecek basamaklar;


  1. Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin ilgili bölümünce okul tarafından gönderilen formların değerlendirilmesi

  2. Özel eğitim almakta olan öğrenciler için özel özel eğitim kurumlarından gelen değerlendirme formlarının incelenmesi

  3. Aile ile görüşme yapılması ve öğrencinin durumunun incelenmesi

  4. Girişimin türüne (okul içi ve /veya okul dışı) karar verilmesi ve uygulanması

  5. Girişimin türünü ve önerilerini okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine Öğrenci İzleme Formu (Ek 8) ile bildirmesi

  6. Sağlık kuruluşlarına yönlendirmenin yapılacağı durumlarda, sağlık kuruluşuna iletilecek bilgilendirme formunun (Ek 9) doldurulması

  7. Acil psikososyal girişim gerektiren durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Krize Müdahale Ekibi ile işbirliğinin yapılması

  8. Uygulanan psikometrik testlerin diğer kurumlar tarafından kabul edilmemesi halinde kabul etmeyen kurumun gerekli incelemeleri kendi bünyesinde yapması  MADDE 7- Sağlık Kuruluşlarının sorun davranış ile karşılaşması durumunda izlenecek basamaklar;  1. Rehberlik ve Araştırma Merkezi ya da okuldan gelen yönlendirme formlarının değerlendirilmesi

  2. Olgunun ruhsal ve tıbbi değerlendirmesinin yapılması

  3. Gerekli görülmesi durumunda psikiyatrik izleme devam edilmesi

  4. Yönlendirmeyi yapan kuruma bilgilendirme formunun (Ek 10) kapalı zarf içinde veli aracılığı ile gönderilmesi (Okuldan doğrudan gelen olgularda eğer olgunun tanısı gereği eğitsel tedbir ihtiyacı bulunuyorsa geri bildirim hem Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne hem de okula yapılabilir)

  5. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmesi halinde; Raporda Protokol numarasının, rapor tarihinin, geçerlilik süresinin, ayrıntılı tanının, özür oranının (Birden fazla özür ise her bir özrün oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi) bulunmasına dikkat edilmesi

  6. Geri bildirimin içeriğinin etik kurallar ve hasta hakları gözetilerek düzenlenmesi

  7. Kurumlara bilgilendirme formu yazılmadan önce aileye ve çocuğa aydınlatılmış onam formunun (Ek 11) imzalatılması ve hastane dosyasına eklenmesi

  Ek-1


  OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİ

  BİLGİLENDİRME FORMU
  TARİH: …./…../…….
  ADI SOYADI:

  TC KİMLİK NO:

  DOĞUM TARİHİ:

  SINIFI:


  OKUL NUMARASI:
  SORUN DAVRANIŞIN TANIMLANMASI:

  GÖZLEM BULGULARI:


  ALINMASI PLANLANAN ÖNLEMLER:


  ÖĞRETMEN ADI SOYADI

  Ek-2
  OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE

  YÖNLENDİRME FORMU
  TARİH: …./…../…….

  ADI SOYADI:

  TC KİMLİK NO:

  DOĞUM TARİHİ:

  SINIFI:

  OKUL NUMARASI:


  YÖNLENDİRME GEREKÇESİ:

  SORUNUN SÜRESİ:


  SORUNUN ŞİDDETİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ

  (Aşağıdaki derecelendirme tablosu üzerinde işaretleyiniz)


  1………………………………………………10

  UYGULANAN TARAMA ÖLÇEKLERİ:


  ÖĞRETMEN ADI SOYADI


  Ek-3

  AİLE GÖRÜŞME FORMU

  Görüşme tarihi:

  Görüşme yeri:

  Öğrencinin adı, soyadı:

  Doğum tarihi:

  Okulu, sınıfı:

  Adresi ve telefon numarası:

  Geliş nedeni?

  Ne zaman başladı?

  Bu konuyla ilgili olarak neler yaptınız?


  AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU


  Annenin adı: eğitimi: mesleği: öz/üvey sağ/ölü

  Babanın adı: eğitimi: mesleği: öz/üvey sağ/ölü

  Anne babanın birliktelik durumu (resmi/gayri resmi - birlikte/ayrı):

  Kaç çocuğunuz var?

  Sosyal güvenceniz var mı?

  Ev kendinizin mi?


  Çocuğunuzun kendisine ait bir odası var mı?


  Çocuğunuza düzenli olarak harçlık veriyor musunuz?

  Ailede süreğen hastalığı ya da engeli olan birey var mı?

  Ailenin yanında kalan birisi var mı?


  AİLE İÇİ İLETİŞİM

  Eşinizle ilişkiniz nasıldır?

  Tüm ailenin birlikte katıldığı etkinlikler (ev içi ve ev dışı) nelerdir?

  Sizce çocuğunuzun evde en yakın bulduğu kişi kimdir?

  Bir sorunu olduğunda bunu evde önce kiminle paylaşır?

  Kardeşiyle/kardeşleriyle ilişkileri nasıldır?

  Kardeşiyle/kardeşleriyle ilgili sorumluluk alır mı?

  Ailenizde neyin daha farklı (daha iyi) olmasını istersiniz?

  GELİŞİM


  Konuşmaya ne zaman başladı?

  Yürümeye ne zaman başladı?

  Tuvalet alışkanlığını ne zaman kazandı?

  SAĞLIK


  Geçmişte ciddi bir hastalık geçirdi mi?

  Süreğen bir hastalığı var mı? İlaç kullanıyor mu?

  Başından herhangi bir travmatik olay (kaza, bir yakın kaybı) geçti mi? Geçtiyse olayın etkisi devam ediyor mu?

  ARKADAŞLIK


  Kolay arkadaş bulabilir mi?

  Arkadaşlıklarını sürdürebilir mi?

  Varsa en yakın arkadaşını biraz anlatır mısınız?

  Arkadaşlarıyla birlikteyken neler yapmaktan hoşlanır?


  SOSYAL FAALİYETLER


  Kimlerle oynamayı tercih eder?

  Ne tür oyuncaklarla oynar?

  Oynadığı oyunlar nelerdir?

  Oyun kurallarına uyum sağlar mı?

  Sinema ve tiyatroya gider mi?

  Düğün, nişan ve doğum günü gibi kutlamalara katılmaktan hoşlanır mı?

  Seyahat etmekten ve gezilere katılmaktan hoşlanır mı?

  YETENEK


  Spor yeteneği nasıldır?

  Müzik yeteneği nasıldır?

  Resim yeteneği nasıldır?

  Diğer?

  DÜZENLİ YAŞAM VE SORUMLULUK ALMA


  Eve giriş çıkış saatleri nasıldır?

  Beslenme düzeni nasıldır?

  Uyku düzeni nasıldır?

  Televizyon izler mi? Günde kaç saat izler? İzlediği programlar nelerdir?

  Parasını en çok nereye harcar?

  Giyinme, banyo yapma ve yemek yeme gibi öz bakımla ilgili işleri kendisi yapar mı?

  Evde yatağını ve odasını toplama, alışverişe yardım etme gibi sorumluluklar alır mı?

  Evde başka hangi sorumlulukları alır?


  OKUL YAŞAMI


  Okulunu sever mi? Okulda en çok neyi sever?

  Öğretmenini/öğretmenlerini sever mi?

  Geçmişte okul/öğretmen değişikliği yaşadı mı?

  Öğretmeninin/öğretmenlerinin çocuğun davranışlarına ve derslerine ilişkin düşünceleri nelerdir?

  Okumayı öğrendiği sınıfı ve dönemi hatırlıyor musunuz?

  En başarılı olduğu ders hangisi?

  En az başarılı olduğu ders hangisi?

  Genel olarak çocuğunuzun okul başarısını yeterli buluyor musunuz?

  Dersleri konusunda yardımcı oluyor musunuz?

  Derslerine evde daha çok kim ve nasıl yardımcı oluyor?

  Dersleri konusunda baskı yapıyor musunuz?

  Düzenli çalışma alışkanlığı var mı?

  Kitap okuma alışkanlığı var mı?

  Okulda katıldığı sosyal faaliyetler var mı? Varsa bunlar neler?

  PROBLEM DAVRANIŞLAR


  Altını ıslatma var mı?

  Saldırganlık var mı?

  Kardeş kıskançlığı var mı?

  Takıntılı davranışlar var mı?

  Utangaçlık var mı?

  Yalan söyleme var mı?

  İzinsiz alma var mı?

  Dikkat dağınıklığı ve aşırı hareketlilik var mı?

  Sigara vb. madde kullanımı var mı?

  ANNE-BABALARA YÖNELİK SORULAR

  ÇOCUK EĞİTİMİ

  Çocuğunuzun sizden ayrı kaldığı bir dönem oldu mu?


  Anne:

  Baba:


  Çocuğunuzla birlikte oynadığınız oyunlar/yaptığınız etkinlikler nelerdir?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuzun yapabileceği işleri onun yerine yaptığınız olur mu?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuzu kardeşi veya diğer çocuklarla kıyasladığınız olur mu?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuzun eğitimi ve disiplini konusunda eşinizle ortak tutum sergileyebiliyor musunuz?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuzu ödüllendirir misiniz? Hangi durumlarda ve nasıl ödüllendirirsiniz?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuza ceza uygular mısınız? Hangi durumlarda ve nasıl ceza uygularsınız?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuzu döver misiniz? Bunu hangi durumlarda ve ne sıklıkla yaparsınız?

  Anne:


  Baba:

  Çocuğunuzdan beklentileriniz nelerdir?

  Anne:


  Baba:

  GÜNDELİK YAŞAM


  Anne babanız ve kardeşlerinizle ilişkileriniz nasıldır?

  Anne:


  Baba:

  Arkadaş ilişkileriniz nasıldır?

  Anne:


  Baba:

  Beslenme ve uyku düzeniniz nasıldır?

  Anne:


  Baba:

  Dinlenmek için neler yaparsınız?

  Anne:


  Baba:

  Sosyal faaliyetlere katılır mısınız? Katıldığınız sosyal faaliyetler nelerdir?

  Anne:


  Baba:

  Televizyon izler misiniz? Ne tür programlar izlersiniz?

  Anne:


  Baba:
  Kitap okur musunuz? Ne tür kitaplar okursunuz?

  Anne:


  Baba:

  Sigara içer misiniz? Çocuklarınızın yanında içer misiniz?

  Anne:


  Baba:

  Görüşmeyle ilgili izlenimler:

  Ek-4
  ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRME VE ÖNERİLER FORMU


  TARİH: …./…../…….
  ADI SOYADI:

  TC KİMLİK NO:

  DOĞUM TARİHİ:

  SINIFI:


  OKUL NUMARASI:
  SORUNA İLİŞKİN TANIMLAMA:

  HEDEFLER:


  SINIF VE OKUL ORTAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER:


  ÖĞRETMENE ÖNERİLER:


  OKUL DIŞI YÖNLENDİRME DURUMU:


  PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ADI SOYADI


  Ek-5
  SAĞLIK KURULUŞLARINA İLETİLECEK BİLGİLENDİRME FORMU


  Kimlik bilgileri

  Adı-Soyadı:


  Doğum Tarihi:
  Okulu:
  Sınıfı:


  Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Tarafından Doldurulacaktır

  Öğrencinin sorunları ve gözlem sonuçları:

  Aileye ilişkin özellikler:

  Uygulanmış olan ölçeklerin sonuçları:


  Okul içi alınan önlemler ve sonuçlar:  Sınıf / Sınıf Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışman


  …./…../…….
  Okul Müdürü

  Ek-6


  PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN GÖNDERME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

  (RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümüne)

  KİMLİK BİLGİLERİ TC KİMLİK NO :


  Öğrencinin adı, soyadı:

  Doğum yeri, tarihi:

  Cinsiyeti:

  AİLE BİLGİLERİ


  Annenin adı: eğitimi: mesleği: öz/üvey sağ/ölü

  Babanın adı: eğitimi: mesleği: öz/üvey sağ/ölü

  Ailenin ekonomik durumu: sosyal güvencisi:

  Ailedeki çocuk sayısı:

  Ailenin yanında kalan birey sayısı:

  Ailede süreğen hastalığı ya da engeli olan kişi sayısı:


  OKUL BİLGİLERİ


  Okulu, sınıfı:

  Okula karşı tutumu:

  Öğretmenlere karşı tutumu:

  Okul başarısı:

  Düzenli çalışma alışkanlığı:

  Geçmişte sınıf tekrarı:

  Geçmişte okul değişikliği:

  Geçmişte öğretmen değişikliği:

  SOSYAL BECERİLERİ


  Arkadaşlık ilişkileri:

  Sosyal etkinliklere katılım:

  İşbirliği yapma:

  Bağımsız hareket etme:

  Hakkını arama:

  Hayır diyebilme (reddetme becerisi):


  İLETİŞİM BECERİLERİ


  Etkili dinleme ve etkili geri bildirim verme:

  Konuşmayı başlatma ve sürdürme:

  Duyguları ifade etme:

  Empati kurma:


  YETENEKLİ OLDUĞU ALANLAR

  Spor yeteneği:

  Resim yeteneği:

  Müzik yeteneği:

  Diğer:

  DUYGUSAL DURUM


  Kendine güvensizlik:

  Karamsarlık:

  Amaçsızlık:

  Mutsuzluk:

  Duygusal durumda iniş çıkışlar:

  PROBLEM DAVRANIŞLAR


  Altını ıslatma:

  Kardeş kıskançlığı:

  Yalan söyleme:

  Takıntılı davranışlar:

  Okul Korkusu:

  Utangaçlık:

  Dikkat dağınıklığı:

  Aşırı hareketlilik:


  RİSKLİ DAVRANIŞLAR


  İntihar düşünceleri:

  Sigara ve alkol kullanımı:

  Saldırganlık başkalarına yönelik: kendine yönelik:

  Erken cinsel ilişki:

  Hırsızlık:

  Evden kaçma:


  RAM’ A GÖNDERME NEDENİ
  OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Okul Rehber Öğretmeni Tarafından
  Sınıf Öğretmeni Tarafından
  Okul İdaresi Tarafından

  İŞBİRLİĞİ YAPILAN KİŞİLER
  SINIF ÖĞRETMENİ

  OKUL REHBER ÖĞRETMENİ

  FORM DOLDURULDUKTAN SONRA KAPALI ZARF İÇİNDE GÖNDERİLMELİDİR.

  Ek-7


  BİREYSEL GELİŞİM RAPORU (Ek 7/A)
  EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi Eğitim) (Ek 7/B)
  EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim) (Ek 7/C)
  EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Ortaöğretim) (Ek 7/D)

  Ek-8


  ÖĞRENCİ İZLEME FORMU

  (RAM tarafından Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine gönderilecek Form)
   

  DANIŞANIN ADI VE SOYADI:

  DOSYA NO:

  OKULU/SINIFI/NO:

  GELİŞ NEDENİ:

   
  YAPILAN ÇALIŞMA

  Kişisel ve Sosyal Rehberlik

   
  Aile Danışmanlığı

   
   

  Eğitsel Rehberlik

   
  Bireysel Psikolojik Danışma

   
   

  Mesleki Rehberlik

   
   

   

   

  ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ

  ……../……./...…

   

  İZLEME TARİHİ

  1. ………/……../20..….

  2. ……../……../20..….

  3. ……../………/20..….

   

   

  İZLEME ŞEKLİ

   

  Görüşme

   

  Gözlem

   

  Ziyaret

   

  Telefon

   

   

   

   

   

  KİMİNLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ

   

  Kendisi

   

  Anne  Baba

   

  Anne-baba

   

   

   

  Sınıf Öğretmeni

   

  Rehber Öğrt

   

  Akran

   

  Diğer

   

   

   
  ŞİMDİKİ DURUMUN ÖZETİ:
  OKULA ÖNERİLER

   

  İZLEMEYİ TAKİBEN YÖNLENDİRME YAPILDI İSE;

   

  Yönlendirilen Kurum:

   

   

   

  Yönlendirme Nedeni:

   

   

   

   

  İZLEMEYİ YAPAN

  ADI VE SOYADI

  TARİH

  İMZA

   

  Ek-9  RAM TARAFINDAN SAĞLIK KURULUŞLARINA İLETİLECEK

  BİLGİLENDİRME FORMU

  Kimlik bilgileri

  Adı-Soyadı:


  Doğum Tarihi:
  Okulu:
  Sınıfı:


  Okul tarafından doldurulacak bölüm

  Olgunun sorunları ve gözlem sonuçları:

  Aileye ilişkin özellikler:

  Okul içi alınan önlemler ve sonuçlar:  RAM tarafından doldurulacak bölüm

  RAM’da yapılan değerlendirme ve gözlem bulguları:

  Uygulanan ölçekler ve testler:

  RAM görüşü ve yönlendirme nedeni:
  Ek-10


  REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE/OKULA İLETİLECEK

  BİLGİLENDİRME FORMU

  Kimlik bilgileri

  Adı-Soyadı:

  Doğum tarihi:

  Okulu:


  Sınıfı:


  Başvuru bilgileri

  Başvuru tarihi:

  Yönlendiren kişi/kurum:

  Başvuru yakınması:


  Psikiyatrik tanısı:

  Psikometrik test sonuçları:

  Tedavi ve izlem planı

  Uygulanan tedavi:


  İzlemde yapılması planlananlar:  Öneriler (RAM ya da okula)  Doktorun Adı Soyadı: İletişim tel:

  Ek-11
  OKUL VE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İLE BİLGİ PAYLAŞIMI  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

  Psikososyal ve/veya eğitsel sorunlar nedeniyle hastaneye başvuran çocukların/ergenlerin değerlendirme ya da izlem sürecine ilişkin temel bilgilerin çocuğun bulunduğu okul ya da rehberlik araştırma merkezleri ile paylaşılması önemlidir. Bu bilgi paylaşımı, çocuğun/ergenin bütüncül olarak ele alınmasını, sorunların daha iyi tanınmasını ve farklı basamaklarda (okul, RAM, hastane) gerekli girişimlerin yapılabilmesini sağlamaktadır.

  Çocuğun/ergenin;

  Adı-soyadı:

  Doğum tarihi:

  Protokol no:


  Yukarıda kimlik bilgileri bulunan çocuğumun psikiyatrik durumuna ilişkin gerekli bilgilerin okul ve/veya rehberlik araştırma merkezi ile paylaşılmasını gönüllü olarak ve hiçbir baskı altında kalmaksızın kabul ediyorum.
  Ebeveynin; Çocuğun;

  Adı-soyadı: Adı-soyadı:

  İmzası: İmzası:

  Tarih: Tarih:
  Sorumlu hekimin; Tanıklık edenin;

  Adı-soyadı: Adı-soyadı:

  İmzası: İmzası:

  Tarih: Tarih:
      Ana sayfa


  Okul Öncesi ve İlköğretim Çağı Çocuklarında Eğitsel ve Psikososyal Sorunlarını Tanıma, Önleme ve Çözümlemede Kurumlar Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi Çalıştay Raporu

  Indir 161.9 Kb.