bilgiz.org

Okul deneyiMİ dersiNİn uygulanmasi

 • B-Tanımlar
 • C-Uygulama okulu
 • D-Uygulama İlkeleri • Sayfa1/5
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü342.64 Kb.

  Indir 342.64 Kb.
    1   2   3   4   5


  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ

  OKUL DENEYİMİ

  KAYSERİ – 2010  BİRİNCİ BÖLÜM: FAKÜLTE – OKUL İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ

  A-Okullarda uygulama çalışmalarının amacı ve kapsamı  Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin amacı, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar arasında sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Verimli bir işbirliği ortamı ile eğitim – öğretimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi ve üst düzeyde bir standardın oluşturulması sağlanacaktır. Öte yandan bu işbirliği teorik çalışmaların yapıldığı fakülte ile pratik hizmetlerin yürütüldüğü okul arasında bilgi ve tecrübe alışverişini temin edecektir. Böylece iki kurum birbirini etkileyerek teorik - pratik uyumunu mümkün kılacaktır.

  Okullardaki uygulama çalışmalarının yasal zemini Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile Yüksek Öğretim Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve yönergelere dayanmaktadır.


  B-Tanımlar  Öğretmen Adayı: Öğretmenlik programlarına devam eden, öğretmeni olacağı öğretim düzeyi ve alanında, okul ortamında, öğretmenlik uygulaması yapan yüksek öğretim kurumu öğrencisidir.

  Okul Deneyimi: Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme, ders dışı etkinliklere katılma, deneyimli öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanma olanağını veren, onların öğretmenlik mesleğini doğru algılayıp benimsemelerini sağlayan fakülte öğretim programında yer alan derslerdir.

  Öğretmenlik Uygulaması: Öğretmen adaylarına, öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da dersleri plânlı bir şekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir derstir.

  Fakülte Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulamaların belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve öğretimden sorumlu dekan yardımcısıdır.

  Bölüm Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adayının fakültesindeki bölümün öğretmenlik uygulamaları ile ilgili işlerini plânlayan ve yürüten öğretim elemanıdır.

  Uygulama Öğretim Elemanı: Öğretmen adaylarının uygulama çalışmalarını plânlayan, yürüten ve değerlendiren fakültedeki öğretim elemanıdır.

  Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, fakülte ve okul koordinatörleriyle birlikte plânlanan esaslara göre yürütülmesini sağlayan millî eğitim müdürü veya yardımcısıdır.

  Uygulama Okulu Koordinatörü: Bir okuldaki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlayan okul müdürü veya yardımcısıdır.

  Uygulama Öğretmeni: Uygulama okulunda görevli olan ve öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında danışmanlık yapan sınıf veya ders öğretmenidir.

  C-Uygulama okulu


  Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya ilçedeki uygulama okullarında yapılır. İlköğretim kurumlarında görev yapacak sınıf ve branş öğretmenleri, imkân bulunduğu takdirde uygulamalarının bir kısmını köy okullarında yapabilirler.

  Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini almakta olan öğretmen adayları için, günümüzdekine oranla daha fazla sayıda uygulama okulunun bulunması arzu edilmektedir. İdeal olarak, bir okuldan sadece öğretmenlerin ilgilenebileceği kadar öğretmen adayını kabul etmesi istenmeli; okullara taşıyamayacakları bir yük oluşturacak kadar çok öğretmen adayı gönderilmemelidir. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması sırasında öğretmen adaylarının, ikili gruplar halinde (eşli olarak) çalışıp birbirini gözleyebilecekleri, birbirine yardımcı ve destek olabilecekleri unutulmamalıdır.

  İlke olarak öğretmen adayları, hangi okulda öğretmenlik yapmak üzere yetiştiriliyorlarsa o okulda uygulama çalışmaları yapmalı ve öğretmenlik sırasında sorumlu olacakları bütün dersleri vermelidirler. Meselâ sınıf öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adaylarına, mümkünse 6-8. sınıflarda ek branş konularını öğretme fırsatı da verilmelidir. Öğretmen adayları, zaman içinde birtakım farklı yapılara sahip olan, olanak varsa kentsel ve kırsal alanda, büyük ve küçük yerleşim birimlerinde bulunan, normal ve birleştirilmiş sınıflı düzende öğretim yapan okullarda çalışma olanağı bulmalıdırlar.

  Bir okulun, okullardaki uygulama çalışmalarında işbirliği yapılan okul olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:  1. Öğretmen adaylarına mesleki ve kişisel destek sağlamayı kabul etme

  2. Öğretmen adaylarının eğitimi için uygun bir ortama ve kaynaklara sahip olma

  3. Hedef alınan yaş grupları ve derslerle ilgili öğretmenlik deneyimi kazandıracak imkanlara sahip olma

  4. Öğretmen adayları ile çalışmada deneyimli ve onların ihtiyaçlarına ilgi duyan bir öğretim kadrosuna sahip olma

  5. Öğretmen adayları için ulaşıma elverişli bir yerde bulunma

  6. Öğretmen adaylarının yapacakları uygulama çalışmalarının düzenlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinde üniversitenin ilgili birimleri ile tam bir işbirliği içinde çalışacak bir yönetime sahip olma.

  D-Uygulama İlkeleri

  Öğretmenlik uygulaması, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda plânlanır, programlanır ve yürütülür.  a) Okul ortamında uygulama ilkesi: Öğretmenlik uygulamaları, öğretmen adaylarının öğretmeni olacağı öğretim düzeyinde, alanlarına uygun gerçek etkileşim ortamında resmî, özel, yatılı - pansiyonlu ve gündüzlü, okul öncesi, ilköğretim, genel ve meslekî orta öğretim, özel eğitim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında yürütülür.

  b) Aktif katılma ilkesi: Öğretmen adaylarının, öğretme - öğrenme ve iletişim süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları esastır. Bunun için, öğretmenlik uygulamasında her öğretmen adayından, bir dizi etkinliği bizzat gerçekleştirmesi istenir. Öğretmen adaylarının; bunları aşamalı olarak, süreklilik içinde ve artan bir sorumlulukla yürütmeleri sağlanır. Öğretmen adayları; uygulama hazırlığı, uygulama okulunda gözlem, uygulama öğretmeninin görevlerine katılma, eğitim – öğretim, yönetim ve ders dışı etkinliklere katılma, uygulama çalışmalarını değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirir.

  c) Uygulama sürecinin geniş zaman dilimine yayılması ilkesi: Öğretmenlik uygulaması programı; plânlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, denetleme, değerlendirme ve geliştirme gibi kapsamlı bir dizi süreçten oluşur. Bu süreçlerin her biri hazırlık, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Öğretmen adayının, öğretmenlik davranışlarını bu süreçler yoluyla istenilen düzeyde kazanabilmesi için fiilen uygulama yapacağı süreden çok daha fazla zamana ve çabaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle öğretmenlik uygulamaları; öğretmen adayına giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için, en az bir yarı yıla yayılarak programa yerleştirilir.

  d) Ortak değerlendirme ilkesi: Uygulama etkinliklerini birlikte plânlayıp yürüttükleri için öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin fakültenin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince birleştirilmesiyle not olarak belirlenir. Uygulama öğretim elemanı notları fakülte yönetimine teslim eder.

  e) Kapsam ve çeşitlilik ilkesi: Öğretmenlik mesleği, ders hazırlığı, dersi sunma, sınıf yönetimi, atölye ve laboratuar yönetimi, okul, aile ve mesleği ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yapma, öğrenci başarısını değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Ayrıca öğretmenler, çeşitli bölgelerde, farklı olanak ve koşullara sahip genel - meslekî, gündüzlü – yatılı, pansiyonlu, şehir ve köy okullarında, müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapmaktadır. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarını kapsayacak şekil ve çeşitlilikte plânlanır ve yürütülür.

  f)Uygulama sürecinin ve personelinin sürekli geliştirilmesi ilkesi: Öğretmenlik uygulaması çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlik uygulaması süreci ve buna paralel olarak uygulamaya katılan personel yeterlilikleri sürekli geliştirilir.

  g)Uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması ilkesi: Öğretmenlik uygulamasından beklenen faydanın sağlanabilmesi, ancak; öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında yapacakları etkinlikleri, öğrencisi bulundukları fakültenin öğretim elemanlarının yakından izleme, rehberlik etme, yanlışlarını düzeltme, eksikliklerini tamamlama ve değerlendirme çabaları ile mümkündür. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki uygulama okulları ile ilgili kurumlarda yapılır.
    1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Okul deneyiMİ dersiNİn uygulanmasi

  Indir 342.64 Kb.