bilgiz.org

Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

 • Anahtar Sözcükler
 • 4. Araştırma Bulguları Nicel Bulgular
 • Olumlu görüş f
 • Görüşler f
 • Kullanmama nedenleri f
 • Kullanma nedenleri f
 • 5. Sonuç • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü136.84 Kb.

  Indir 136.84 Kb.

  Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
  Filiz Kalelioğlu1, Melih Aşıcı2

  1 Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

  2 Yenikent Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Ankara

  filizk@baskent.edu.tr, melih@mikrotech.com.tr


  Özet: Bu araştırmanın amacı, özel bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı hakkındaki görüşlerini incelemektir. Çalışmaya eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde görev yapan 20 öğretim elemanı katılmıştır. Anket yolu ile alınan görüşlere göre
  öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu akıllı tahtanın kullanımını gerekli görmekte ve bu konuda olumlu düşünmektedir. Ancak etkili kullanmama nedenleri, yaşadıkları sorunlar ve önerileri de çalışmada yer almaktadır.
  Anahtar Sözcükler: Akıllı tahta, teknoloji entegrasyonu, öğretim elemanı.
  Abstract: The purpose of this research is to examine the opinions of faculty members working at a private university about the use of smart boards. The participants of this study were 20 faculty members working in different departments of education faculty. According to the results, a majority of the faculty members thought that the use the smart board is necessary and thought positively about smart boards. However, reasons for not using effectively, their problems and suggestions are included in the study.
  Keywords: Smart board, technology integration, faculty members  1. Giriş
  Eğitim programların etkili olarak uygulamaya dönüştürülmesi ve etkili bir öğretim tasarımının gerçekleştirilmesi günümüzde bilgisayar ve internet teknolojileri kullanılmadan hemen hemen olanaksızdır. Bu durum bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine nasıl entegre edileceğini gündeme getirmektedir.
  Etkili teknoloji entegrasyonu, öğrencilerin kendi anlamlarını ve bilgilerini oluşturma sürecinde teknoloji kullanmalarını içerir. Başka bir ifade ile eğitimde teknoloji entegrasyonu "teknoloji sınıfta öyle bir şekilde kullanılmalıdır ki, teknoloji olmadan o şekilde öğretim yapmak mümkün olmasın" anlayışına dayanır. Bu durum öğretmenlerin öğrenme-öğretim sürecini tasarlarken bilgi ve

  iletişim teknolojilerini bu sürece nasıl entegre edeceklerini bilmelerini gerektirir [8].


  Teknoloji; birçok eğitimci, öğretmen ve araştırmacı tarafından eğitimde yükselen bir değer olarak tanımlamaktadır. Eğitim öğretim kurumlarında buna bağlı olarak teknolojik donanımların arttığı görülmektedir. Bu donanımların etkin bir şekilde kullanan öğrenciler yetişebilmesi için öğretim elemanlarının bu donanım ve yazılım ürünlerini etkin bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, araştırılan yerel veya uluslararası çalışmalar incelendiğinde teknoloji entegrasyonu konusunda standartlaşmış bir tanımın olmadığı dikkati çekmektedir [7].

  Bireylerin nitelikli eğitim alabilmeleri için, toplumun farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılamanın, insan kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmanın ve eğitimde fırsat eşitliliğini sağlama ile birlikte eğitim teknolojilerinin sınıf ortamında kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır [5]. Bununla birlikte sınıfta teknoloji kullanımı için eğitim-öğretim sürecinin geliştirmesi açısından araştırmacılar, karar vericiler ve uygulayıcılar arasında bir işbirliği olması gerekmektedir [6].


  2. Önceki Çalışmalar
  Akıllı tahta konusunda yapılan çalışmaya katılan öğretmenler, teknik aksaklıklar, gerekli içeriğin sağlanamaması ve öğretmenlerin eğitimsel yetersizliklerinden dolayı etkileşimli akıllı tahtaları kullanamadıkları anlaşılmıştır [3]. Başka bir araştırma sonucunda ise öğretmenlerin akıllı tahta konusunda daha etkin bir eğitim almaları gerekmektedir [1]. Akıllı tahta konusunda yapılan benzer bir çalışmada da aynı şekilde eğitimciler akıllı tahtanın eğitimde faydalı olacağını düşünürken, eğitimsel açıdan yetersiz ve bilgisiz olduklarını belirtmişlerdir [4]. Başka bir çalışmada ise öğretmen adayları öğrenim hayatları boyunca bilgisayar dersleri konusunda yeterli bilgi alamadıklarını ve kendilerini bilgisayar okuryazarı olmadıklarını belirtmiştir [2].
  Bu araştırmalardan çıkarılan sonuçlara göre öğretmenlerin akıllı tahta alanında olumlu ve istekli göründükleri ancak kendilerini kullanımı ve eğitimi açısından eksik hissettikleri özetlenebilir.

  3. Yöntem
  Bu araştırmanın amacı, özel bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır:

  • Öğretim elemanları derslerde akıllı tahta kullanımı konusunda ne düşünmektedir?

  • Öğretim elemanlarının akıllı tahtayı kullanma ya da kullanmama nedenleri nelerdir?

  • Öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı konusunda beğendikleri durumlar nelerdir?

  • Öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı konusunda beğenmedikleri durumlar nelerdir?

  • Öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı konusunda önerileri nelerdir?


  Katılımcılar
  Araştırmaya 20 öğretim elemanı katılmıştır. Bunların 1 profesör doktor, 2 doçent doktor, 10 yardımcı doçent doktor, 4 öğretim görevlisi ve 4 de araştırma görevlisidir. Katılımcıların 5’i erkek, 15’i kadındır.
  Bilgisayar kullanma seviyeleri incelendiğinde 7 kişinin orta seviyede, 13 kişinin de gelişmiş seviyede olduğu görülmüştür. Katılımcıların 9’u akıllı tahta kullanabilirken, 11’i kullanmadığını belirtmiştir. Katılımcıların 12’si bu dönem akıllı tahta bulunan sınıfta ders işlerken, 8’i ders işlemediğini bildirmiştir. Katılımcıların 17’si akıllı tahtayı aktif olarak kullanmazken, 3’ü aktif olarak kullandığını belirtmiştir.

  Veri toplama araçları
  Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin maddeleri öğretim üyelerinin akıllı tahta konusundaki görüşleri, kullanma becerileri ve yaşanan sorunları belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.
  Anket üç bölümden oluşmaktadır. Yedi sorudan oluşan ilk bölüm katılımcıların demografik bilgilerini almak amacıyla oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise 18 soru bulunmaktadır. Son olarak da 4 açık uçlu soru ile öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri alınmıştır.
  Veri Analizi
  Ankette yer alan nicel sorular için betimsel istatistik yapılırken, nitel sorular için içerik analiz gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu sorular önce birkaç kez okunmuş ve daha sonra kodlama yapılmıştır. Kodlar için bir frekans tablosu oluşturulmuş, kodlara göre temalar bulunmuş ve kodlar ile temaların ilişkisi gözden geçirilmiştir.
  4. Araştırma Bulguları


  1. Nicel Bulgular

  Akıllı tahta kullanımı konusunda öğretim elemanlarının nicel görüşleri, her anket maddesine verdikleri yanıtlar, yüzde olarak katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum başlıkları açısından aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
  1) Akıllı tahta kullanımı sayesinde derslerimin daha verimli olacağını düşünüyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %40

  %27

  %33

  2) Sınıftaki akıllı tahtanın teknik özelliklerini yeterli bulmuyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %27

  %33

  %40

  3) Akıllı tahta kullanırken donanım açısından sorunlar yaşıyorum.


  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %53

  %27

  %20


  4) Akıllı tahta kullanırken yazılım açısından sorunlar yaşıyorum.

  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %27

  %40

  %33

  5) Akıllı tahta kullanırken yaşadığım sorunlar bana zaman kaybı yaşatıyor.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %67

  %20

  %13

  6) Yaşadığım sorunları kimseden yardım almadan çözebiliyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %41

  %12

  %47  7) Akıllı tahta kullanırken teknik desteğe ihtiyaç duyuyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %40

  %27

  %33  8) Akıllı tahta kullanımının öğrenme-öğretme süreci için gerekli olduğunu düşünüyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %60

  %27

  %13

  9) Akıllı tahta kullanımının her ders için uygun olmadığını düşünüyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %60

  %27

  %13

  10) Akıllı tahta kullanımı öğrencilerimin ilgisini çekmektedir.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %73

  %27

  %0

  11) Akıllı tahta kullanmanın öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %60

  %20

  %20

  12) Akıllı tahta kullandığımda sınıfta disiplin problemi yaşıyorum  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %0

  %47

  %53

  13) Akıllı tahtayı kullanmak için kendimi geliştiriyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %58

  %25

  %17

  14) Akıllı tahtayı kullanmak beni endişelendiriyor.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %7

  %13

  %80

  15) Akıllı tahta için içerik geliştirmekte zorlanıyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %40

  %20

  %40  16) Akıllı tahta kullanımını dersim için uygun bulmuyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %60

  %20

  %20

  17) Akıllı tahta derslerimi etkin bir şekilde işlememe engel oluyor.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %47

  %33

  %20

  18) Akıllı tahtayı gelecekte daha etkin kullanmayı düşünüyorum.  Katılıyorum

  Kararsızım

  Katılmıyorum

  %46

  %27

  %27


  1. Nitel Bulgular

  Akıllı tahta kullanımı konusunda öğretim elemanlarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar sırasıyla aşağıda sunulmuştur.
  Derslerde akıllı tahta kullanımı konusundaki görüşler


  Olumlu görüş

  f

  Akıllı tahta kullanımını gerekli görüyorum.

  10

  Matematik ve geometri derslerinde faydalı olacaktır.

  7

  Dersin daha verimli geçmesini sağlayacaktır.

  4

  Derste zaman kaybını önlüyor.

  2

  Öğrencilerin dikkatini çekmek için kullanılabilir.

  1

  Etkileşim sağlamak için kullanılabilir.

  1

  Görsel olarak ders anlatmak için kullanılabilir.

  1

  Pekiştirme yapma amaçlı kullanılabilir.

  1

  Olumsuz görüş
  Her ders/konu için uygun değil.

  5

  Akıllı tahta kullanmıyorum.

  2

  Sürekli akıllı tahta kullanımını doğru bulmuyorum.

  1

  Zaman kaybına neden olabilir.

  1


  Akıllı tahta kullanımı konusunda beğenilen durumlara ilişkin görüşler


  Görüşler

  f

  Tahtaya yazılanları kayıt etme

  5

  İlgi çekicilik

  3

  İnternet üzerinden uygulamaların gösterilmesi

  3

  Ekranda uygulama yapabilme

  2

  Görsellik

  2

  Materyal üzerinde işaretleme özelliği

  2

  Programların araç çubuklarını tanıtmak açısından güzel

  1

  Teknolojiyi sınıfa taşımak

  1

  Etkileşim

  1

  Matematik konularını somutlaştırma

  1

  Çizim yapabilme

  1

  İşlemi geri alabilmek

  1

  Tahta silme sorunun olmaması

  1


  Akıllı tahtayı kullanma ya da kullanmama nedenlere ilişkin görüşler


  Kullanmama nedenleri

  f

  Derslerime uygun değil.

  8

  Teknik bilgiye sahip değilim.

  5

  Ekrana yazılanlar geç çıkıyor.

  2

  Donanımsal sorun yaşıyorum.

  2

  Akıllı tahta sayısının azlığı (ders işlenen sınıfta olmayışı)

  2

  Etkin kullanamıyorum.

  1

  Kalemin pili çabuk bitiyor.

  1

  Tıklanılan bölge algılanmıyor.

  1

  Zaman kaybı oluyor.

  1

  Materyal üretmek zor.

  1

  Gerek görmüyorum.

  1

  Akıllı tahta verimsiz.

  1

  Çizim yapmak zor.

  1

  Yazılım sıkıntıları çıkıyor.

  1

  Kullanma nedenleri

  f

  İlgi ve motivasyonu arttırmak

  1

  Öğrencinin derse etkin katılımını sağlamak

  1

  Görsel / işitsel destek sağlamak

  1

  Daha etkin bir öğretim yapmak

  1

  Daha etkileşimli ders işlemek

  1


  Akıllı tahta kullanımı konusunda beğenilmeyen durumlar ilişkin görüşler


  Görüşler

  f

  Teknik sorunlar ile karşılaşılması

  3

  Kalem pilinin çabuk bitmesi

  2

  Yavaşlık

  2

  Zaman kaybı

  2

  Akıllı tahtanın özellikleri yetersiz

  2

  Tüm derslere uygun olmayışı

  2

  Kalibrasyon sorunu

  1

  Kolay yazı yazılmaması

  1

  Öğrencinin not tutmaması (kayıt özelliği olduğu için)

  1

  Teknik destek almamak

  1

  Sürekli kullanımı yok

  1

  Kullanışsız kaleminin olması

  1

  Bazı geometrik eğrilerin kolay çizilmeyişi

  1

  İçindeki kütüphanenin ilköğretim çocuklarına uygun olması

  1

  Kullanımının zor olması

  1


  Akıllı tahta kullanımı konusunda öneriler


  Görüşler

  f

  Hizmet içi eğitim verilmeli

  5

  Yazılımının sürekli güncellenmesi

  3

  Daha çok sınıfa akıllı tahtaların temin edilmesi

  3

  Donanımsal olarak daha yeterli tahtaların temin edilmesi

  2

  Yazılım ve içerik desteği sunulmalı

  1

  Teknik destek verilmeli

  1


  5. Sonuç


  Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu akıllı tahta kullanımı sayesinde derslerinin daha verimli olacağını, akıllı tahtanın öğrenme-öğretme süreci için gerekli olduğunu, her ders için uygun olmadığını, öğrencilerinin ilgisini çektiğini, öğrenmeyi kolaylaştırdığını, akıllı tahtayı kullanmak için kendini geliştirdiğini ve gelecekte daha etkin kullanmayı düşündüğünü ifade etmiştir.
  Derslerde akıllı tahta kullanımı konusundaki görüşler incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun olumlu düşündüğü görülmektedir. Özellikle sayısal derslerde faydalı olacağı, dersleri görselleştirmede kullanılabileceği ve dersin daha verimli geçmesini sağlayacağını düşünmektedirler.
  Öğretim elemanlarının akıllı tahtayı kullanmama nedenlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Kullanmama nedenleri arasında akıllı tahtanın derslere uygun olmadığı, öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanmayı bilmediği, donanımsal sorunlar yaşanması ve akıllı tahtaların az olması yer almaktadır. Akıllı tahta kullanma nedenleri arasında ise öğrencilerle daha etkin ders yapmak olduğu ortaya çıkmıştır.
  Akıllı tahta kullanırken öğretim elemanları en çok tahtaya yazılanların kayıt edilmesini, ilgiyi çekmede kolaylık sağlamasını, internet üzerindeki uygulamaların gösterilmesini, ekranda uygulama olanağı sağlamasını, görselliği desteklemesini, materyal üzerinde işaretleme olanağının olmasını beğenmektedirler.
  Akıllı tahta kullanırken öğretim elemanları teknik sorunlar yaşamayı, kalem pilinin çabuk bitmesini, tahtanın yavaş tepki vermesini, zaman kaybı yaşatmasını, tahtanın özelliklerinin yetersiz olmasını ve tüm derslere uygun olmaması durumlarını beğenmemektedirler.
  Akıllı tahta kullanımına yönelik kendilerine hizmet içi eğitim sunulması, tahtaların sayısının artırılması ve yazılımının güncellenmesi ile birçok öğretim elemanının kullanımı desteklenebilir. Ayrıca, kullanım sırasında kendilerine teknik destek olanağı da sunulmalıdır.
  6. Kaynaklar
  [1] Adıgüzel, T., Gürbulak, N., ve Sarıçayır,

  S., ‘Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları’,

  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal

  Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 8(15), 457-471.


  [2] Dinçer, S., ‘Öğretmen yetiştiren

  kurumlardaki öğrencilerinin öğrenim

  hayatları boyunca bilgisayar öğrenme

  düzeylerinin ve bilgisayar okuryazarlıklarının

  incelenmesi’, Akademik Bilişim 2011,

  Malatya: İnönü Üniversitesi, 2011.


  [3] Türel, Y. K., ‘Öğretmenlerin akıllı tahta

  kullanımına yönelik olumsuz tutumları:

  Problemler ve ihtiyaçlar’, İlköğretim Online, 2012, 11(2), 423-439.
  [4] Gürol, M., Donmuş, V., ve Arslan, M.

  ‘İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf

  öğretmenlerinin Fatih Projesi ile ilgili

  görüşleri’, Eğitim Teknolojileri Araştırma

  Dergisi, 2012, 3(3).
  [5] Alkan, C., ‘Bilgisayar destekli öğrenme modülleri’, Ankara, Anı Yayınları, 1991.
  [6] Yıldırım, S. ‘Current utilization of ICT in Turkish basic education schools: A review of teacher’s ICT use and barriers to integration’, International Journal of Instructional Media, 2007, 34(2), 171-186.
  [7] Çakır, R. ve, Yıldırım, S. ‘What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting

  Technology Integration in Schools?’ Elementary Education Online, 2009, 8(3), 952-964.


  [8] Alkan, M., Tezci, E.,  Perkmen, S., Karamete, A.,  Çevik, B.  Yavuz, F.,  Akyüz, G.  Ocak, M. A.,  Şahin, S., Saygılı,G. Öztürk, G. ve Gür Şahin, G. ‘Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu’, Ankara : Pegem Akademi Yayınları, 2011.      Ana sayfa


  Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

  Indir 136.84 Kb.