bilgiz.org

Mustafa kemal üNİversitesi GÜvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç Madde 1
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü54.01 Kb.

Indir 54.01 Kb.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönerge Mustafa Kemal Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birim ve unvanlar ile bu birim ve unvanlara atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini ve bunları yapacak mercileri kapsar.
Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4-Bu Yönergede geçen;


 1. Üniversite; Mustafa Kemal Üniversitesi,

 2. Rektör; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü,

 3. Gizlilik Dereceleri; Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması,

 4. Bilinmesi Gerekenler; Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,

 5. Güvenlik Soruşturması; Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığını, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kaynaklardan ve yerinden araştırılmak suretiyle tespiti ve değerlendirilmesi,

 6. Arşiv Araştırması; Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığından mevcut kayıtlardan tespitini ifade eder.Gizlilik derecelerinin sınıflandırılması
Madde 5-Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.


 1. Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir Devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
 1. Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğüne, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. 1. Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
 1. Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleriyle korunması gerekmeyen, fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.


Gizlilik dereceli birim ve kadrolar
Madde 6-Gizlilik dereceli birim;


 • Harita Mutemedi


İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar
Güvenlik soruşturması ve araştırmasını yapacak makamlar
Madde 7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yapılır.
Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel
Madde 8- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi personelden;
A)Haklarında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca güvenlik soruşturması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdari Amirlikleri’nce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şartları:


 1. Üniversite Rektörünün hakkında araştırma yapılmasını isteyeceği iş bu Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamındaki personel,

B)Haklarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:
 • Harita Mutemedi (Harita Mutemedi olarak görevlendirilecek personel)


Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
Madde 9-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını gerektiren bir görevle görevlendirilenler için yapılan soruşturma ve araştırmaların, gerekli görülen hallerde yenilenmesi istenebilir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında izlenilecek usul
Madde 10-Haklarında güvenlik soruşturması talep edilen personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı örneği ve ekteki formdan beş suret olarak doldurulur.

Bu formlardan birer örnek Rektörlükçe istek yazısı ekince ilgisine göre, Başbakanlığa, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve ilgili Valiliklere gönderilir.


Gizliliğe uyma
Madde 11- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma sonucu, bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Sorumluluk

Madde 12-Bu Yönerge kapsamındaki personel hakkında, Personel Daire Başkanlığı Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmaktan sorumludur.
Değerlendirme

Madde 13- Üniversite personeli için yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yerlerinin değiştirilmesi ve bu görevlere devam edip etmemeleri hususlarını incelemek, gerektiğinde inceletmek ve sonucunu Rektörün takdirine sunmak üzere; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Personel Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu “kurulur.

Değerlendirme Komisyonu üyelerinden biri hakkında yapılacak incelemeye o üye katılmaz.Değerlendirme komisyonu çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.
Geçici Madde 1-Bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olan personel hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerlidir. Halen görevde olanlar için yeniden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaz.
Geçici Madde 2-Bu Yönergede düzenlenmeyen konularda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük

Madde 14-Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 15-Bu Yönerge hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU


SOYADI
FOTOĞRAF

ADI
1- İKAMETGAH ADRESİ :

2- HALEN OTURMA ADRESİ

3- ÖĞRENİM DURUMU (EN SON BİTİRDİĞİ OKULUN ADI VE YERİ)

TARİHTEN

TARİHE4- AİLE YE AİT BİLGİLER :
SOYADI – ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

UYRUKLUĞU:

YAŞAYANLARIN ADRESİ :

BABASININ

ANNESİNİ

EŞİNİN

KARDEŞLERİNİN

( 18 Yaşından Büyük olanlar )

5- EN SON ÇALIŞTIGINIZ YER :
TARİHTEN TARİHE

İŞVERENİN ADRESİ :

AYRILIŞ SEBEBİ :
6- HAKKINDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM

EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI :

VAR ( ) YOK ( )

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM ( İMZA – TARİH )

NÜFUS CÜZDANI SURETİ


SOYADI
MAHALLE
ADI
KÖY
BABA ADI
CİLT NO
ANA ADI
SAYFA NO
DOĞUM YERİ
KÜTÜK SIRA NO
DOĞUM TARİHİ
VERİLİŞ SEBEBİ
MEDENİ HALİ
VERİLİŞ TARİHİ
UYRUĞU
SERİ NO
DİNİ
KAYITLI OLDUĞU NÜFUS İDARESİ
İL
ASKERLİK Başlama Tarihi
İLÇE
Terhis Tarihi, Cezaları
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLANIN

SOYADI :

ADI :

GÖREVİ :

İMZA-MÜHÜR-TARİH :


    Ana sayfa


Mustafa kemal üNİversitesi GÜvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç Madde 1

Indir 54.01 Kb.