bilgiz.org

Müdürlüğünün Sivil Savunma Planı 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”

 • İMZA - MÜHÜR
 • ANTALYA
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU • Sayfa1/7
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü261.32 Kb.

  Indir 261.32 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7


  ..................................................... Müdürlüğünün Sivil Savunma Planı 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” ile “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan “Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu”nun 15. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  ONAY MAKAMI

  ONAYLAYANIN

  ADI SOYADI  İMZA - MÜHÜR
  TARİHİ

  ………………………..  Okul Müdürü


  ANTALYA


  Milli Eğitim Müdürlüğü


  İl Milli Eğitim Müdürü
  Valilik Makamı  Milli Eğitim Bakanlığı

  SİVİL SAVUNMA PLANININ YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  1. Plan 3 suret hazırlanıp, Onay için İl Müdürlüğümüze gönderilecektir.
  1. Tüm sayfalara “GİZLİ” kaşesi basılması, sayfaların Okul / Kurum Müdürü tarafından paraflanarak mühürlenmesi.


  3. Sayfaların numaralanması ve planın son sayfasına kaç sayfadan olduğu yazılması ve okul müdürü tarafından tasdik edilmesi.


  1. Çevre ile bina krokilerinin basit, anlaşılır çizilerek kroki üzerinde sığınak, yangın malzemeleri ve toplanma yerlerinin mutlaka gösterilmesi (renkli kalemler kullanılabilir) krokilerin normal dosya kâğıdına çizilmesi,
  1. Servis personelinin görevlendirilmesinde sayılara dikkat edilerek çizelgeye sayılarının doğru olarak işlenmesi,
  1. Bir serviste görev alan personele başka bir serviste görev verilmemesi,
  1. Yangın ekiplerinde görevlendirilen personelin ilgili servislerde görevlendirilmesi,
  1. Servislerde görev verilen personele görevleri imza karşılığı duyurularak, imzaların plan dosyalarında saklanması,
  1. I. Bölüm (Genel Durum) 6. Maddesi (b) fıkrası ile 8. Maddenin kılavuzluk kademeleri boş bırakılacaktır. (AFAD İl Müdürlüğünce doldurulacaktır.)
  1. I. Bölümün sonuna krokiler eklenmesi.
  1. II. Bölümün sonuna sığınak ve yangın talimatı eklenmesi,
  1. IV. Bölümün sonuna karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolünün eklenmesi,
  1. Planlarda fotokopi kullanılmayacak, yeniden yazılması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Şayet bilgisayar varsa yüklenmesi, güncelleştirilmelerde kolaylık sağlanacaktır. (Sayfa sayfa güncelleştiğinden) Ancak bu işlemlerinin gizlilik derecesi taşıdığı unutulmamalıdır.
  1. VI. bölümdeki örnekte gösterilen sütunlar (Nev’i), malzeme veya işin çeşit, miktar ve özelliklerine göre detaylandırılabilir..
  1. Örnek planın sol taraf sütunlarındaki yazılan aynı sıra ve başlıklar halinde yazılacak, sağ taraftaki yazılar ise açıklama içindir. Bunlar aynen yazılmayıp, bunlara ve okulun durum ve özelliklerine göre gerekli açıklamalar madde madde yazılacaktır.
  1. Okullarda Sivil Savunma Planı gereği Sivil Savunma servisleri kurulmuşsa yangın yönergesi ile ayrıca söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekipleri kurulmayacak, bu ekiplerin görevlerini Sivil Savunma Servisleri yapacaklardır.

  ANTALYA İLİ GAZİPAŞA İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU
  GÖREVİ

  ÜNVANI

  ADI VE SOYADI

  DOĞUM TARİHİ

  Başkan

  Okul Müdürü  Sivil Savunma Amiri

  Okul Müdür Yardımcısı  Üye

  Öğretmen  Üye

  Öğretmen  Üye

  Öğretmen

  KOMİSYONUN GÖREVLERİ


  1. Barışta; okulun özellikleri göz önünde tutularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanması ile uygulanmasını sağlamak.
  1. Donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek.
  1. Bu konularda üyeler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliği düzenlemek.
  1. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halinde; Sivil Savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık tedbirlerini almak.
  1. Taarruzdan sonra; Hasar durumuna göre okulun işler hale getirilmesi, kullanılan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere başvurmak.
  1. Kurtarma servisinde görevli personelin ilde ve civar illerde oluşabilecek acil durumlarda, il acil kurtarma ve yardım ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenlemek.    1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  Müdürlüğünün Sivil Savunma Planı 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”

  Indir 261.32 Kb.