bilgiz.org

MiLLİ savunma bakanliği akaryakit ikmal ve nato pol tesisleri İŞletme başkanliği personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİnde değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmeliK
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü89.54 Kb.

Indir 89.54 Kb.

Ek-1

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ, SÖZLEŞMELİ ER / ER ADAYI SÖZLEŞME / ÖN SÖZLEŞME BELGESİ
1. Kimlik İle İlgili Belgeler :

Adı Soyadı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Medeni Hali :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

T.C. Kimlik Numarası :

Daimi Adresi :

2. Öğrenim ve Meslek Durumu

Bitirdiği Okul :

3. İlgilinin Kaçıncı Sözleşmesi Olduğu :

4. İstihdam Edileceği Rütbe, Sınıf Branş ve İhtisas :
Yukarıda şahsi bilgileri bulunan .......................................... aşağıda belirtilen koşulları kabul ederek sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er / er adayı olmayı kabul etmiştir.

a. Sözleşmeyi imzalayan sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er / er adayı görev kabul ettiği veya görevlendirildiği komutanlıkça gösterilecek görev yerlerinde 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile yürürlükteki ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler, genelgeler ve verilecek emirlere uygun olarak hizmet vermeyi kabul eder. Sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adayları 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda gösterilen ücret ve mali haklar dışında herhangi bir ücret talep edemezler.

b. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adayı olarak istihdam edilenlerden, göreve, eğitime başladıktan sonra sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er/er adaylarında aranılan niteliklerden bir veya birkaçına uymadıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir.

c. Bu sözleşme süresi ....... yıldır. Sözleşmenin bu süre içerisinde ilgili mevzuata göre idarece feshedilmesi koşulları saklıdır. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

ç. Sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler, görevi esnasında edindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa dahi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetkili makamlarının izni olmadan açıklayamaz. Görevi sona erdiği zaman elinde bulunan görevi ilgili belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek zorundadır. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

d. Bu sözleşmenin yenilenmesi için tarafların …….. tarihine kadar 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen bildirimde bulunulması gereklidir. Bu süre içinde taraflardan herhangi biri tarafından bildirimde bulunulmadığı takdirde, sözleşme ………….. tarihinde kendiliğinden son bulur. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

e. Sözleşme …….. Komutanlığı adına sözleşmeyi yapacak ………… Komutanının onayını müteakip (ilk sözleşme için) yürürlüğe girer. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)

f. İdare ile ……… arasında imzalanan ön sözleşme askeri eğitimin başladığı ……… tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (Sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erleri için doldurulmaz.)

g. İdare ile ……… arasında imzalanan sözleşme ……… tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (Sözleşmeli er adayları için doldurulmaz.)
İstihdam Edilecek Şahsın Sözleşmeyi Onaylamaya Yetkili Makam

…/…../20…

Adı Soyadı : Adı Soyadı :

İmzası : Rütbesi :

Unvanı :


İmzası :

Ek-2


SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

 

B
Fotoğraf
irliği :


Adı Soyadı :

Baba Adı :

Rütbesi :

Tertibi :


N İ T E L İ K L E R

Sıralı Amirler Tarafından Takdir Edilen Notlar

Verilen Notların Ortalaması

1’nci Amir

2’nci Amir

3’üncü Amir

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi

 

 

 

 

2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması

 

 

 

 

3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması

 

 

 

 

4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati

 

 

 

 

5. Güvenilme ve Sadakati

 

 

 

 

6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği

 

 

 

 

7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı

 

 

 

 

8. Mesleki Bilgisini ve Askeri İhtisasını Geliştirme

 

 

 

 

9. Görev Etkinliği

 

 

 

 

10. Sorumluluk Bilinci

 

 

 

 

NOT TOPLAMI

 

 

 

 

Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat

(Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)

 

 

 

 

İmzası

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

Rütbesi ve Sicil Numarası

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

Düzenleme Tarihi

 

 

 

 

 …………………………..nın Sözleşmeli Er Adaylığına kabulü Uygundur/Uygun değildir.

ONAY

(Doldurma Talimatının 5 inci maddesinde belirtilen amir tarafından)
DOLDURMA TALİMATI:
1. Bu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.

3. Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.

4. Kanaat hanesine “SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR.” ibaresi yazılır.

5. Nitelik belgesini onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.

Ek-3


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER NİTELİK BELGESİ

Sözleşme Yılı :

G


Fotoğraf
örevi :


Adı ve Soyadı :

Babasının Adı :

Memleketi ve Doğum Tarihi :

Rütbesi :

Nasbı :

Aylık Derece-Kademesi :

Nitelikler

Niteliklere Sıralı Amirlerince Verilecek Notlar

1 inci Amirinin Notları

2 nci Amirinin Notları

3 üncü Amirinin Notları

Rk.

Yazı

Rk

Yazı

Rk.

Yazı

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi

 

 

 

 

 
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması

 

 

 

 

 

 

3. Hasis Menfaatlere düşkün Olmaması

 

 

 

 

 

 

4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati

 

 

 

 

 

 

5. Güvenilme ve Sadakati

 

 

 

 

 

 

6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği

 

 

 

 

 

 

7. Çalışkanlığı, Görev Etkinliği, Dayanıklılığı ve Fiziki yeterliliği

 

 

 

 

 

 

8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme 

 

 

 

 

 

 

9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme 

 

 

 

 

 

 

10. Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik 

 

 

 

 

 

 

NOT TOPLAMI 

 

 

 

 

 

 

Sözleşmeli Erler İçin Sözleşmeli Onbaşı, Sözleşmeli Onbaşılar İçin Sözleşmeli Çavuş Olup Olamayacağına Ait Kanaat 

(Sözleşmeli Er/Onb./Çvş. Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)

 

 

 

 

 

 

İmzası 


 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı 

 

 

 

 

 

 

Rütbesi ve Sicil Numarası 

 

 

 

 

 

 

Görevi 

 

 

 

 

 

 

Düzenleme Tarihi 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..nın Sözleşmeli Er/Onb./Çvş. Olmaya Layıktır/Layık Değildir.

ONAY

(Doldurma Talimatının 5 inci maddesinde belirtilen amir tarafından)


DOLDURMA TALİMATI:

1. Bu nitelik belgesi; sözleşmesi idarece fesih edilecek, sözleşmesi yenilenmeyecek ve sözleşmeli onbaşı/çavuş olmak üzere müracaat eden personel için bir nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.

3. Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların toplamı nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Nitelik belgesinin olumlu olabilmesi için bu notun altmış ve daha yukarısı olması gerekir.4. Sözleşmeli onbaşı/çavuş olmak üzere müracaat eden personelin kanaat hanesine “SÖZLEŞMELİ ER/ONBAŞI/ÇAVUŞ OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR.” ibaresi yazılır.

5. Nitelik belgesini onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.


    Ana sayfa


MiLLİ savunma bakanliği akaryakit ikmal ve nato pol tesisleri İŞletme başkanliği personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİnde değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmeliK

Indir 89.54 Kb.