bilgiz.org

MiLLÎ EĞİTİm bakanliğinin teşKİlat ve görevleri hakkinda

 • MADDE 3
 • MADDE 8
 • MADDE 12
 • Sınıfı Unvanı Dereces i Kadro
 • GENEL TOPLAM 14 5
 • Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro
 • GENEL TOPLAM 169 (2) SAYILI LİSTE
 • GENEL TOPLAM 2 GENEL GEREKÇE
 • MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1
 • MADDE 4
 • MADDE 11 • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü103.56 Kb.

  Indir 103.56 Kb.

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

  KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

  MADDE 1- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

  “c) Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı,”


  MADDE 2- 3797 sayılı Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı

  MADDE 35- Millî Eğitim Akademisi Başkanlığının görevleri şunlardır:


  1. Bakanlık personelinin görev alanlarıyla ilgili yeni bilgi ve teknikleri öğrenmelerine, mesleki nitelik ve kariyerlerini geliştirip yükseltmelerine, verimliliklerini artırmalarına yönelik hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,

  b) Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimini vermek,

  c) Öğretmen nitelikleri ve yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik politikaların


  belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

  d) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,

  e) Görev alanıyla ilgili konularda, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,

  f) Eğitim ve öğretim alanında yurt içi ve yurt dışında meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uygulamaları incelemek, araştırmak ve takip etmek, bu konularda proje ve yayın yapmak ve yaptırmak,

  g) Bakanlık personelinin eğitimleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek,

  h) Görev alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülen çalışmalara katkı sağlamak, gerekli etkinlikleri düzenlemek,

  ı) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderileceklere hazırlık eğitimi vermek,

  j) Eğitim kurumlarının akredite edilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  k) Hizmet içi eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetlerini yürütmek,

  l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Bu görevleri yerine getirmek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla Millî Eğitim Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim enstitüleri kurulabilir.”
  MADDE 3- 3797 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Millî Eğitim Akademisinde eğitim görme tercih nedenidir.”


  MADDE 4- 3797 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “Millî Eğitim Akademisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak atanacakların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en az doktora yapmış ve birinci derece Devlet memurluğuna atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.”  MADDE 5- 3797 sayılı Kanuna 62 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 62/A maddesi eklenmiştir.

  “Millî Eğitim Akademisi Uzman ve Uzman Yardımcısı

  MADDE 62/A- Millî Eğitim Akademisinde ders vermek, araştırma ve yayın yapmak, uygulama gerektiren faaliyetlerde görev almak üzere Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcısı ve Millî Eğitim Akademisi Uzmanı istihdam edilir.

  Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcısı kadrosuna en az yüksek lisans yapmış olanlar arasından sınavla atama yapılır.

  Bu görevlere atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ilaveten aşağıdaki şartlar aranır:


  1. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilecek fakülte veya en az dört yıllık yüksekokullardan mezun olmak ya da hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve bu alanlarda yüksek lisans yapmış olmak.

  2. Yarışma sınavında başarılı olmak.

  1. Sınav tarihinde, Bakanlık kadrolarına ilk defa atanacaklar için 30 yaşını, Bakanlık teşkilatında kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanlar için 40 yaşını doldurmamış olmak.

  Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanır. Sınavda başarılı olanlar, Millî Eğitim Akademisi Uzmanı kadrolarına atanır. Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara atanır.

  1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık tarafından seçilerek, yetiştirilmek üzere yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilen ve yurt dışındaki eğitimini süresi içerisinde tamamlayarak yurda dönenlerden en geç üç ay içerisinde Bakanlığa müracaat edenler, diğer şartları taşımaları kaydıyla, Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilir. Bunlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanır. Sınavda başarılı olanlar, Millî Eğitim Akademisi Uzmanı kadrolarına atanır. Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara atanır. Bu şekilde atananların Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcılığı ve Millî Eğitim Akademisi Uzmanlığında geçen çalışmaları mecburi hizmetlerine sayılır. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı toplam Millî Eğitim Akademisi Uzmanı kadro sayısının %20’sini geçemez.

  Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcılığı yarışma, yeterlik ve mülakat sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Millî Eğitim Akademisi Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”
  MADDE 6- 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

  “Görevlendirme

  EK MADDE 4- Millî Eğitim Akademisinde, yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı ile Bakanlık personeli görevlendirilebilir.

  Akademide, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddeleri hükümlerine göre sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim elemanları çalıştırılabilir.

  Akademide ders vermekle görevlendirilen üniversite öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre, Bakanlık personeline birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derece olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar için okutmanlara ödenen kadar ders ücreti ödenir. Ancak Bakanlık personeline ödenen ders ücreti, haftada 15 saati, bir takvim yılında 240 saati aşamaz.

  Kadrolar


  EK MADDE 5- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.”
  MADDE 7- 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 8- Bu Kanunla iptal edilen kadrolarda bulunanlar, 31/12/2009 tarihine kadar, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak suretiyle başka bir kadroya atanır. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam eder ve bu süre içerisinde başka işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti, ikramiye ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Kaldırılan birimlerde görevli diğer personel ise kadrolarıyla birlikte ihtiyaç duyulan diğer birimlere devredilir.”


  MADDE 8- 3797 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ve 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 9- 3797 sayılı Kanunun eki (1) sayılı Cetvelinin “Yardımcı Birimler” sütununda yer alan “3. Hizmetiçi Eğt. Dairesi Bşk.” ibaresi “3. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “11. Eğitimi Araş. ve Geliş. D. Bşk.” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
  MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

  a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcıları,” ve “Kültür ve Turizm Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Uzmanlığına,” ibaresi,

  b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendine “Kültür ve Turizm Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Uzmanları,” ibaresi,

  c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Türk Patent Enstitüsü Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Başkanı” ibaresi, (g) bendine “Sosyal Güvenlik Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Uzmanları,” ibaresi,

  ç) Eki (II) sayılı Cetvelinin “1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda” bölümünde yer alan “Genel Müdür Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresi,

  d) Eki IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına “Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı,” ve 8 inci sırasının (b) bendine “Dış Ticaret Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî Eğitim Akademisi Uzmanı” ibaresi,  eklenmiştir.


  MADDE 11- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki (2) sayılı Cetvelde yer alan “Devlet Personel Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî Eğitim Akademisi Başkanı ve Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  (1) SAYILI LİSTE
  KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  TEŞKİLATI : MERKEZ
  İHDAS EDİLEN KADROLARIN  Sınıfı


  Unvanı


  Derecesi

  Kadro Adedi
  GİH

  Millî Eğitim Akademisi Başkanı

  1

  1
  GİH

  Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı

  1

  2
  GİH

  Daire Başkanı

  1

  5
  GİH

  Millî Eğitim Akademisi Uzmanı

  1

  30
  GİH

  Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcısı

  7

  30
  GİH

  Şube Müdürü

  1

  10
  GİH

  Şef

  3

  10
  GİH

  Kütüphaneci

  5

  2
  GİH

  Bilgisayar İşletmeni

  5

  3
  GİH

  Veri Hazır. ve Kont. İşletmeni

  7

  10
  GİH

  Memur

  4

  5
  GİH

  Memur

  6

  5
  GİH

  Santral Memuru

  8

  2
  GİH

  Koruma ve Güven. Gör.

  10

  10
  TH

  Teknisyen

  5

  6
  YH

  Kaloriferci

  9

  3
  YH

  Bahçıvan

  10

  3
  YH

  Şoför

  10

  6
  YH

  Dağıtıcı

  9

  2  GENEL TOPLAM
  145


  (1) SAYILI LİSTE

  KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  TEŞKİLÂTI : TAŞRA

  İHDAS EDİLEN KADROLARIN  Sınıfı


  Unvanı


  Derecesi

  Kadro Adedi

  GİH

  Eğitim Enstitüsü Müdürü

  1

  13

  GİH

  Eğitim Enstitüsü

  Müdür Yardımcısı  2

  39

  GİH

  Veri Hazır.ve Kontrol İşlet.

  7

  26

  GİH

  Memur

  6

  39

  YH

  Bekçi

  10

  13

  TH

  Teknisyen

  9

  13

  YH

  Kaloriferci

  10

  13

  YH

  Şoför

  10

  13
  GENEL TOPLAM
  169  (2) SAYILI LİSTE
  KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  TEŞKİLATI : MERKEZ
  İPTAL EDİLEN KADROLARIN  Sınıfı


  Unvanı


  Derecesi

  Kadro Adedi

  GİH

  Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı

  1

  1

  GİH

  Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı

  1

  1
  GENEL TOPLAM
  2


  GENEL GEREKÇE

  30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesinde Millî Eğitim Akademisi, Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak yer almış; ancak bugüne dek bu Kuruma işlerlik kazandırılamamıştır.

  Bilimsel alandaki gelişmeler, bireyleri ve toplumları derinden etkilemekte, onların donanımlı olarak bilimsel faaliyetler içinde yer almalarını zorunlu kılmaktadır. Bilginin baş döndürücü hızı ve zenginliği karşısında çağı yakalama ve medenî milletler arasında yarışı sürdürebilmenin en doğru yolu, bu zorunluluğun yerine getirilmesiyle mümkün olabilecektir. Toplumsal hayatın her alanı ve evresiyle iç içe olan eğitimin; eğitici, yönetici ve denetleyici kadrosuyla yukarıda çerçevesi çizilen olgunun dışında kalması düşünülemez. Çağdaş ölçütlere göre yürütülecek eğitim faaliyetlerinde görev alacak kadronun; modern ve çağdaş eğitim ve bilim anlayışının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanmış uzmanlar olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir.

  Millî Eğitim Akademisinin kurulması, yasal bir gereklilik olmasının yanında, ileri eğitim sistemlerini gerçekleştirmiş ülkelerde pek çok ve değişik örneğine rastlanıldığı üzere, çağdaş ve modern bir ihtiyaçtır. Bu nedenledir ki, gelişmiş her ülke, kendi siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu dikkate alarak, geleceğine sahip çıkma noktasında, eğitim faaliyetlerini yürütmekle yükümlü personelini akademik düzeyde yetiştirmeyi amaçlayan bir yapılanma içindedir.

  Millî Eğitim Akademisinin kurulmasıyla, öğretmenler başta olmak üzere, eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında görev alacak ve hâlen çalışmakta olan personelin, bilimsel ölçütler ve gelişmeler ile uygulamalar doğrultusunda meslek içinde eğitimlerinin yapılması ve kariyerlerinin geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında bir üst göreve atanmada; Akademide eğitim almış olmakla kazanılacak ehliyet, kariyer ve liyakatin dikkate alınacak olması, Millî Eğitim Akademisini kurumsal anlamda işlevsel yaptığı kadar, eğitim kadrolarında görev alacak personeli de güçlü ve donanımlı kılacaktır.

  Araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile personelinin verimliliğini artırmak amacıyla uluslararası düzeyde kalite standardı ve göstergelerinin belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar da Millî Eğitim Akademisi tarafından yürütülecektir.

  Sonuç olarak, Millî Eğitim Akademisi ile Akademiye bağlı eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimle; personelin çağdaş eğitim programları ile yöntem ve teknolojilerini yakından tanımalarının yolu açılacak, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinin bilgi ve becerisini kazanmaları sağlanacaktır. 


  MADDE GEREKÇELERİ
  MADDE 1- Madde ile; 3797 sayılı Kanunun Millî Eğitim Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinin düzenlendiği 32 nci maddesine “Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı” eklenmiştir.
  MADDE 2- Madde ile; 3797 sayılı Kanunun 35 inci maddesi değiştirilmek suretiyle Millî Eğitim Akademisinin görevleri belirlenmiş ve Akademiye bağlı eğitim enstitüleri kurulabilmesine imkân tanınmıştır.
  MADDE 3- Maddede; Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtındaki yönetim görevlerine atanma ve yükselmelerde; yöneticileri, çağdaş yönetim bilgi ve teknikleri ile uygulamaları çerçevesinde yetiştirmek ve eğitmek ile Millî Eğitim Akademisini fonksiyonel kılmak amacıyla Akademide eğitim almanın bir tercih nedeni olduğu belirtilmiştir.
  MADDE 4- Maddede; Millî Eğitim Akademisi Başkanı ve Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı olarak atanacaklarda aranan şartlar belirtilmiştir.
  MADDE 5- Madde ile 3797 sayılı Kanuna 62/A maddesi eklenmiş ve Millî Eğitim Akademisinde ders vermek, araştırma ve yayın yapmak, uygulama gerektiren faaliyetlerde görev almak üzere Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcısı ve Millî Eğitim Akademisi Uzmanı istihdam edilmesi öngörülmüştür.
  MADDE 6- Madde ile 3797 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.

  Ek 4 üncü maddede; yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapılarak 2547 sayılı Kanun kapsamında akademik personelin Akademide görevlendirilmesi öngörülmüş ve Bakanlık personelinin bilgi ve tecrübesinden yararlanılması maksadıyla bu personelin de Akademide görevlendirilebilmesine imkan tanınmıştır. Ayrıca Akademide, sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim elemanları da çalıştırılabilecektir.  Ek 5 inci maddede; Millî Eğitim Akademisi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kadrolar ihdas edilmiştir.
  MADDE 7- Madde ile 3797 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle kaldırılan Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı kadrolarında görev yapmakta olan personelin özlük ve malî haklarında kayba uğramamaları için düzenlemeler yapılmıştır.
  MADDE 8- Madde ile yapılan düzenlemeler neticesinde 3797 sayılı Kanunda ihtiyaç kalmayan hükümlerin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

  MADDE 9- Madde ile yapılan düzenlemeler paralelinde Millî Eğitim Bakanlığının teşkilât cetvelinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
  MADDE 10- Maddede; Millî Eğitim Akademisi Başkanı ve Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı ile Millî Eğitim Akademisi Uzmanı ve Millî Eğitim Akademisi Uzman Yardımcısının malî hakları düzenlenmiştir.
  MADDE 11- Maddede; 2451 sayılı Kanunun eki (2) sayılı Cetvele Millî Eğitim Akademisi Başkanı ile Millî Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı unvanları ilâve edilmiştir.
  MADDE 12- Yürürlük maddesidir.
  MADDE 13- Yürütme maddesidir.


      Ana sayfa


  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğinin teşKİlat ve görevleri hakkinda

  Indir 103.56 Kb.