bilgiz.org

Meslek: anketöR
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü112.52 Kb.

Indir 112.52 Kb.


13UMS0313-4 / 02.05.2013 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Anketör (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

Meslek:


ANKETÖR

Seviye:


4I

Referans Kodu:


13UMS0313-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türk İstatistik Derneği (TİD)

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih / Sayı:


02.05.2013 Tarih ve 2013/33 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:


29/5/2013 – 28661 (Mükerrer)

Revizyon No:


00


TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

CD: Kompakt Diski (Compact Disc),

CEVAPLAYICI: Çalışma sorularını yanıtlayan kişiyi, işletme veya kurum yetkilisini,

ÇALIŞMA: Sayım veya araştırmayı,

DVD: Çok Amaçlı Sayısal Diski (Digital Video Disc),

GÖLGE (GİZLİ) MÜŞTERİ: Firma adına pazarda bulunan satış merkezlerinde gözleme dayalı bilgi derleyen kişileri,GPS: Küresel Konumlandırma Sistemini (Global Positioning System),

HDD: Sabit Disk Sürücüsünü (Hard Disc Drive),

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLETME/KURUM: Anketör istihdam eden özel veya kamu kurumunu, kuruluşunu veya firmayı,

KONTROLÖR/SÜPERVİZÖR: Çalışmada; görev alanında saha çalışmasını organize eden, doğrudan saha ekiplerine/anketörlere nezaret eden, karşılaştıkları sorunları ilk elden çözümleyen, saha ekibini düzenli aralıklarla denetleyerek kalite denetim çalışmalarını gerçekleştirmekten sorumlu olan ara yöneticiyi,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SORU KÂĞIDI: Çalışmanın amacına göre belli bir konuya ilişkin veri derlemek amacıyla önceden hazırlanmış sorulara cevaplayıcılar tarafından verilecek yanıtların yazılması için geliştirilen kâğıdı veya bilgisayar ortamında yer alan bilgi derleme aracını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.1.GİRİŞ

Anketör (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) katılımı ve koordinasyonu ile Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) ve Türk İstatistik Derneği (TİD) tarafından hazırlanmıştır.

Anketör (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Anketör (Seviye 4), İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; piyasa araştırması, kamuoyu yoklamaları, sayım vb. araştırmaların saha çalışmalarında araştırma için belirlenen kural ve yöntemlere göre soruları cevaplayıcıya soran, onları dinleyen, gözlemleyen ve cevapları kaydetmekle görevlendirilmiş kişidir.2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 4227 (Araştırma ve piyasa araştırma anketörleri)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

  4857 sayılı İş Kanunu

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.


2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

  5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

  Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB)

  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma YönetmeliğiResmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

  Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.


2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Anketör (Seviye 4), açık veya kapalı mekanlarda işletme, kurum ve kişiler ile iletişim halinde çalışır. Meslek, her türlü coğrafya ve iklim koşulunda, değişken ortamlarda ve esnek çalışma saatlerinde çalışmayı gerektirmektedir.2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilikler bulunmamaktadır.3.MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek

A.1

Risk etmenlerini azaltmak

A.1.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.1.2

Talimatlarda yer almayan, bildirilen ve belirlenen tehlikeler ve riskleri İSG ile ilgili birime/yetkiliye veya amire, önlem önerisiyle birlikte iletir.

A.1.3

Çalışma ortamında belirlenen tehlike kaynaklarının ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2

Yasal ve işyerine ait kurallara uymak ve/veya uyulmasını sağlamak

A.2.1

İlk yardım ve acil müdahale araçlarını gerektiğinde uygun şekilde kullanır.

A.2.2

Masa başında beden sağlığını korumaya yönelik belirtilen kurallara uygun şekilde oturur.

A.2.3

Masa başında aralıksız oturma süresini ve mola verme aralıklarını işletme/kurum kurallarına uygun şekilde ayarlar.

A.2.4

İşlemler sırasında çalışanların sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli davranışta bulunduğunu tespit ederse, kendisine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda uyarır ve gerektiğinde amirine iletir.

A.2.5

İşe özgü olarak varsa talimatlarda belirtilen güvenli çalışma sürelerine uyar.

A.2.6

Çalışmalarda kullanılan araç ve gereçleri güvenlik talimatlarına uygun olarak kullanır.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İşyeri kalite ve çevre politikalarını uygulamak

B.1

Çevre koruma yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine göre uygun şekilde öğrenerek azami ölçüde uygular.

B.1.2

Sarf malzemelerinin verimli ve tasarruflu kullanımı için gerekli önlemleri alır.

B.2

Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak

B.2.1

İşletmenin kalite güvence kural ve yöntemlerini, işlem formlarında yer alan talimatlara göre uygular.

B.2.2

Kullanılan ofis araç ve gereçlerinin kalite güvence kural ve yöntemlerinde tanımlanan koşullarına uygun çalışır.

B.2.3

Yaptığı işin standartlara uygunluğunu denetler.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

İş organizasyonu yapmak

C.1

Sorumlu olduğu adreslerin listesini teslim almak

C.1.1

Çalışmanın yöntem, kural ve formatlarına uygun olarak soru kâğıdı uygulayacağı adres listesini ilgili birimden/yetkiliden alır.

C.1.2

Adres listesini alana çıkmadan önce kontrol eder.

C.1.3

Adres listesinde eksik veya hata olması durumunda ilgili birimden/yetkiliden gerekli düzeltmeleri talep eder.

C.2

Kâğıt ortamında yapılan çalışmalar için soru kâğıtlarını teslim almak

C.2.1

Teslim aldığı soru kâğıtlarında maddi hata olup olmadığını kontrol eder.

C.2.2

Hatalı olan soru kâğıtlarını iade eder ve yenilerini alır.

C.2.3

Çalışmada kullanacağı diğer araç, gereç ve ekipmanı teslim alarak gerekli kontrollerini yapar.

C.3

Elektronik ortamda yapılan çalışmalar için kullanacağı ekipmanı teslim almak

C.3.1

Çalışmanın yöntem, kural ve formatlarına uygun olarak hazırlanmış bilgisayar ve bilgisayar çevre birimlerini (şarj aleti vb.) veya benzer amaçlarla kullanılan cihazlar ile bunların çevre birimlerini ilgili birimden/yetkiliden teslim alır.

C.3.2

Bilgisayara ve benzer amaçlarla kullanılan cihazlara yüklenmiş olan uygulama programının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

C.3.3

Uygulama programları ile ilgili sorunları ilgili birime/yetkiliye bildirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

C.3.4

Çalışmada kullanacağı diğer araç, gereç ve ekipmanı teslim alarak gerekli kontrollerini yapar.

C.4

İş takvimini belirlemek

C.4.1

Kontrolör/süpervizör ile beraber çalışma sürecinin işleyiş, yöntem ve kurallarına uygun bir iş akış planı ve iş takvimini hazırlar.

C.4.2

Saha çalışmasını etkin ve verimli yürütebilmek için gerektiğinde destekleyici kaynakları (harita, liste, GPS vb.) kullanarak kontrolör/süpervizör ve diğer anketörler ile birlikte saha organizasyonu yapar.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Soru kâğıdını uygulamak

(devamı var)D.1

Soru kâğıdını uygulayacağı cevaplayıcıya ulaşmak

D.1.1

Çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak cevaplayıcıya ulaşır.

D.1.2

Cevaplayıcıya, anketör kimlik kartını göstererek kendisini tanıtır.

D.1.3

Ulaşılamayan cevaplayıcılara, kendisine verilen talimatlara göre belirli aralıklarda ve sayıda ziyaret gerçekleştirir.

D.1.4

Cevaplayıcının cevap vermeyi reddetmesi durumunda kontrolöre/süpervizöre bildirir.

D.1.5

Cevaplayıcının cevap vermeyi kabul ettiği fakat müsait olmadığı durumlarda, görüşme için cevaplayıcının uygun olduğu gün ve saate randevu alır.

D.1.6

Çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak cevaplayıcı ziyaret çizelgesini doldurur.

D.2

Cevaplayıcıyı çalışma hakkında bilgilendirmek

D.2.1

Cevaplayıcının çevredeki kişilerden etkilenmemesi için gerekli önlemleri alır.

D.2.2

Cevaplayıcıya çalışmanın amacı, kapsamı ve cevaplayıcının ne kadar zamanını alacağı konusunda bilgi verir.

D.2.3

Cevaplayıcıya, verdiği bilgilerin gizli tutulacağını belirtir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Soru kâğıdını uygulamak

D.3

Çalışmayı uygulamak

D.3.1

Çalışmanın yöntem, kural ve formatlarına uygun olarak gerekli materyalleri (kart seti, saha talimatnamesi, kota, ürün, görsel vs.) olması gereken yerlerde kullanır.

D.3.2

Çalışmalardaki soruları uygun ve anlaşılabilir bir ses tonuyla olduğu gibi okur ve görüşme yapılan kişinin soruyu anladığından emin olur.

D.3.3

Cevaplayıcı için açık olmayan sorularda yönlendirme yapmadan ek açıklama yapar.

D.3.4

Cevapları soru kâğıdına/bilgisayara vb. açık ifadelerle yazar/kaydeder.

D.3.5

Cevaplar arasında belirlediği tutarsızlıkları gidermek üzere verilen talimatlar doğrultusunda gerektiğinde cevaplayıcıya geri döner.

D.3.6

Cevaplayıcıdan aldığı bilgileri son defa gözden geçirir, bilgilerin doğru ve tam olduğundan emin olduktan sonra cevaplayıcıya işbirliği ve desteğinden dolayı teşekkür ederek ayrılır.

D.3.7

Soru kâğıtlarında adının, soyadının, imzasının, soru kâğıdının doldurulduğu tarih gibi bilgilerin yazıldığından emin olduktan sonra kontrolöre/süpervizöre teslim eder.

D.3.8

Kontrolörün/süpervizörün eksik gördüğü hususları yeniden gözden geçirerek çalışmayı tamamlar.

D.3.9

Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde bir yedeğini alır ve/veya verilerin zamanında transferini gerçekleştirir.

D.3.10

Çalışmanın bitiminde üzerinde zimmetli bulunan bilgisayar vb. araç ve gereçleri ilgili birime teslim eder.

D.3.11

Gölge (gizli) müşteri projelerinde yaptığı gözlem sonucunu gözlem noktasını terk ettikten sonra, bir sonraki gözlem noktasına gitmeden önce forma doldurur.

E

Mesleki gelişim ve eğitim faaliyetlerini yürütmek

E.1

Eğitim çalışmalarına katılmakE.1.1

Verilen teorik ve/veya uygulamalı anketörlük temel eğitim programlarına katılır.

E.1.2

Çalışma için hazırlanan dokümanları okur.

E.2

Mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

E.2.1

Mesleki gelişimi ile ilgili yenilikleri takip eder ve öğrenir.

E.2.2

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 1. Bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, barkod okuyucu, tarayıcı, vb.)

 2. Dijital görüntüleme donanımları (webcam, fotoğraf makinesi, DVD player, kamera, vb.)

 3. El terminali, avuç içi bilgisayar, GPS, vb.

 4. Faks ve fotokopi makinesi

 5. Güç kaynağı (adaptör)

 6. İnternet bağlantılı bilgisayar ve bağlantı ekipmanı (kablosuz internet bağlantı cihazları, sim kart, vb.)

 7. İşletim sistemleri ve ofis yazılımları

 8. Kablolu ve kablosuz iletişim araçları (telefon, cep telefonu, telsiz, ses kayıt cihazı)

 9. Ofis ve kırtasiye malzemeleri

 10. Ölçme ekipmanları (baskül, tansiyon aleti, vb.)

 11. Veri depolama birimleri (CD, DVD, flash bellek, HDD)

3.3. Bilgi ve Beceriler

 1. Analitik düşünme becerisi

 2. Bilgisayar klavyesini etkin kullanma becerisi

 3. Bilgisayar ve çevre birimleri kullanım bilgisi

 4. Bireysel ve kurumsal temsil becerisi

 5. Çalışma bölgesinin kültür ve sosyal yapısı hakkında bilgi

 6. Çalışmanın hedef ve amaçlarını sunma becerisi

 7. Çevre koruma yöntemleri ve yasal düzenleme bilgisi

 8. Düzgün (okunaklı) el yazısına sahip olma becerisi

 9. Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olma becerisi

 10. Ekip içinde çalışma becerisi

 11. Görüşme teknikleri becerisi

 12. Gözlem ve algılama becerisi

 13. İkna etme becerisi

 14. İnternet ve e-posta kullanım bilgisi

 15. İş planlama becerisi

 16. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

 17. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

 18. Mesleki terim bilgisi

 19. Ofis programlarını kullanabilme becerisi

 20. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

 21. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

 22. Talimatları takip etme becerisi

 23. Temel araştırma teknikleri bilgisi

 24. Temel çalışma mevzuatı bilgisi

 25. Temel ilkyardım bilgisi

 26. Veri toplama ekipmanlarını kullanma becerisi

 27. Veri toplama, kayıt tutma ve raporlama bilgi ve becerisi

 28. Zaman yönetimi bilgi ve becerisi

3.4. Tutum ve Davranışlar

 1. Alan çalışması sırasında tanımlayıcı doküman ve kimlik kartını takmak/kullanmak

 2. Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına ve korunmasına özen göstermek

 3. Beraber çalıştığı kişiler ile uyumlu hareket etmek

 4. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

 5. Çalışma süresince dürüstlük, doğruluk ve tarafsızlığı sürdürmek

 6. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

 7. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

 8. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak

 9. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

 10. Gizlilik kurallarına bağlı kalmak

 11. İletişimde bulunduğu insanlarla konuşurken saygılı olmak

 12. İşletme/kurum kaynaklarının kullanımı ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olmak

 13. İşletme/kurumun çalışma prensiplerine uymak

 14. Kişisel bakımına özen göstermek

 15. Meslek etiği ve yasal düzenlemelere uygun davranmak

 16. Nazik ve hoşgörülü olmak

 17. Programlı, düzenli ve titiz çalışmak

 18. Soğukkanlı ve sakin olmak

 19. Süreç kalitesine özen göstermek

 20. Talimat ve kılavuzlara uymak

 21. Tehlike ve risk durumları konusunda duyarlı olmak ve ilgilileri bilgilendirmek

 22. Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

 23. Yeniliklere açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

 24. Yetkisinde olmayan işlemler hakkında ilgilileri bilgilendirmek

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Anketör (Seviye 4) ulusal meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

IMesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013


    Ana sayfa


Meslek: anketöR

Indir 112.52 Kb.