bilgiz.org

Merkez teşKİlati imza yetkileri YÖnergesi

 • Bakan Tarafından İmzalanacak Yazılar
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü67.9 Kb.
  TipiYazı

  Indir 67.9 Kb.
  MERKEZ TEŞKİLATI

  İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA İLİŞKİN

  MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

  Amaç

  Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek, koordinasyon, işbirliği ve yetki devri ile kurum içi ve kurumlar arası yazışmalardaki imza yetkileri usul ve esaslarını tespit etmektir.
  Kapsam

  Madde 2- (1) Bu Yönerge; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatını kapsar.
  Yasal Dayanak

  Madde 3- (1) Bu Yönerge; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29, 30 ve 31’inci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
  Genel Esaslar

  Madde4-(1) Bu Yönerge uyarınca kullanılacak imza yetkilerinin genel esasları şunlardır:

  a) İmzaya ve onaylamaya yetkili olanlar; Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Bakanlık merkez teşkilatının hizmet birimlerinin birim amirleridir.

  b) Kurumlardan gelen yazılara denk yetki ve düzeydeki ilgili yetkilinin imzasıyla cevap verilir.(Protokol ilkelerine göre, Bakan seviyesinde ya da üstünde yer alanlara gönderilecek teklifler ve yazılar Bakan'ca imzalanacaktır)

  c) Bakan hariç olmak üzere (a) bendindeki yetkililerin izin, rapor, geçici görev ve benzeri sebeplerle görevleri başında bulunmadığı zamanlarda, bunların vekilleri imza yetkilerini kullanır.

  ç) Birim amiri; rutin olan ve sadece bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere, birimin prensip ve uygulamalarına aykırı olmayan yazışmalarda imza yetkisini alt kademedeki astlarından uygun gördüklerine iç genelge ile devredebilir. Bu yetki devri, birim amirinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yetki devri Bakanlık Merkez Teşkilatına duyurulur.

  d) Bakan dışında kalan idareciler, imzaladıkları yazılardan bir üst makamın bilmesi gerekenleri değerlendirerek, üst makamı zamanında bilgilendirirler.

  e) Müsteşar’ın, Bakanlık Merkez Teşkilatının tamamı; Müsteşar Yardımcılarının, kendilerine bağlı ve birim amirlerinin de kendi birimlerini ilgilendiren bütün iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmaları asıldır. (Birimlerce Merkez Teşkilatına dağıtılan yazılar bilgi için ilgili Müsteşar Yardımcısı ve Bakanlık Makamı ile direkt olarak çalışan Bakanlık Müşavirlerine de gönderilecektir.)

  f) Resmi evrakı parafe edenler, hiyerarşik kademedeki sıraya göre evraktaki bilgi ve kararları değiştirebilirler ve düzeltebilirler. Evraktaki en son değiştirme ve düzeltme yetkisi, imza yetkisine sahip idarecinindir.

  g) Bakanlık içi yazışmalarda, imzalar “Bakan adına” atılamaz. Yazılar, birim amirleri veya onlar adına yetki verilen alt idareciler tarafından imzalanır.

  ğ) Bakanlık teşkilatında yürürlükte olan değişik usuller (Örneğin; Kurulların karar almasına, bu kararların uygulamaya konulmasına ve ilgililere bildirilmesine ilişkin parafe, imza ve onay işlemleri) için önceden belirlenmiş esaslar uygulanır.

  h) Mevzuatta yer alan açık hükümler uyarınca Bakanlık Makamına ait bulunan yetkiler, Bakanlık Makamının Olur’u olmadıkça başkasına devredilemez ve değiştirilemez.

  ı) Taşra teşkilatı birim amirinin Bakan adına imza yetkisi yoktur.

  i) Yetki devrine göre “Bakan adına” imza yetkisi alanlarca, bu yetkiye dayanılarak yapılacak kurumlar arası tüm yazışmalarda bu husus belirtilmek üzere kısaltılmış olarak “Bakan a.” ibaresi kullanılır.

  j) Yazışmalar, Bakanlık teşkilatındaki ilgili hiyerarşik kademelerden, görevli ve sorumlu personelin imzası veya parafı alınarak üst makamların imza ve onayına sunulur.

  k) Bakanlık içi yazışmalarda, yetki devrine göre birim amiri adına imzalanacak yazılarda, “Genel Müdür adına, Başkan adına” yetki kullanıldığı belirtilmek üzere kısaltılmış olarak “Genel Müdür a.” veya “Başkan a.” ibaresi kullanılır.

  l) Birimler, Bakanlığın muhatap veya taraf olduğu her türlü dava, icra takibi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanan hacizler ile Cumhuriyet Savcılığı, Mahkeme ve İcra Daireleriyle yazışmalarını Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapar. Bakanlığımızın taraf olmadığı davalarda ilgili makamların bilgi ve belge talepleriyle ilgili yazışmalar ise Hukuk Müşavirliği bilgilendirilmek şartıyla Birimler tarafından yapılır.

  m) Yazışmalarda karşılıklılık ilkesi esas olup, imza yetkisinin kullanılmasında; makamların astlık-üstlük durumları ve hitap edilen makam ile konunun kapsam ve önemi dikkate alınır.

  n) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüşün alınmasını gerektiren yazıların paraf bloğunda koordine edilen birimdeki ilgili personelin de parafı bulunur.

  (2) Bu Yönerge ile astlara devredilen yetkilerden tamamının veya bir kısmının Bakan tarafından kullanılması, daha aşağı kademelerde görevli yöneticilere devredilmesi veya geri alınması Bakanın tasarrufundadır. Bu gibi işlemlerden süreklilik arz edenler, Bakan Onayına bağlanarak duyurulur.
  İKİNCİ BÖLÜM

  İmza Yetkileri

  Bakan Tarafından İmzalanacak Yazılar

  Madde 5- (1)Bakan tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:


  a)  Bakanlık politikasında değişiklik gerektiren veya yeni politika belirleyen ilkeler ve kararlarla ilgili onay teklifleri ve yazılar ile Bakanlığın politikasına esas teşkil eden ilkelere ilişkin olan ve Bakanlığa yeni iş yükleyen tüm önemli yazılar,

  b) TBMM Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Devlet Denetleme Kuruluna, Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, MİT Müsteşarlığına, TBMM İhtisas Komisyonu Başkanlıklarına, Genelkurmay Başkanlığına, Anayasa Mahkemesine, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına gönderilen yazılar,

  c) Bağlı ve ilgili kuruluşlardan gelen program onaylanmasına ilişkin yazılar,

  ç) Bakanlığın faaliyetleri hakkında yazılı ve görsel basına bilgi verilmesi ve yapılacak basın açıklaması, kitap, broşür ve benzeri faaliyetlere ilişkin yazılar,

  d) Birimlerce hazırlanan ve makama sunulan tebliğ, genelge, yönerge ve usul ve esaslar,

  e) Bakanlık Müsteşarına verilen yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz ve refakat izni ve bu hallerdeki vekâlet onayları,

  f) Yıllık yatırım programında yer alan toplu projelerin detay programının onayına ilişkin yazılar,

  g) Yıllık yatırım programında yer alan projelerle ilgili (yer değişikliği proje adı ve karakteristiği, süresi, maliyet ve ödenek değişiklikleri) teklifler,

  ğ) Taşınırlar ile ilgili iş ve işlemler kapsamında taşınır kesin hesap icmal cetvelinin onayı,

  h) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 (e) maddesinde sayılanlar için ön inceleme başlatılması veya soruşturma izni verilmesi/verilmemesine ilişkin kararlar,

  ı) 5018 sayılı Kanun’a göre hazırlanacak olan İdare faaliyet raporları,

  i) Milletvekillerinin Bakanlığımızın faaliyetleri hakkındaki bilgi talepleri,

  j) Bakanlığımızla ilgili yazılı ve sözlü soru önergeleri hakkında TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığa gönderilen yazılar,

  k) Bakanlık cari bütçe teklifinin Maliye Bakanlığı'na, yatırım programı teklifinin Kalkınma Bakanlığına veya TBMM'ye sunulmak üzere hazırlanan bakanlık bütçe tasarısının Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

  l) Bütçe kanunu tasarısı ve kesin hesap kanunu tasarısı onayı,

  m) Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programının kamuoyuna duyurulması,

  n) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge gibi hukukî metinlerin Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesine dair yazılar,

  o) Bakanlık aleyhine açılan davaların kabulü ve davadan feragat onay ve yazıları,

  ö) Bakanlığın, yurtdışına geçici ve resmi olarak görevlendirilecek personeli için bireysel veya toplu yurtdışı geçici görevlendirme onayı

  p) Atama yetkisine ilişkin müşterek kararla atanan Bakanlık personeli ile bağlı ve ilgili kuruluşların genel müdürleri, daire başkanları (kararnamesiz olanlar) ve bu kadrolara yapılacak vekâlet veya tedvir onayları, sözleşmeli Personelin atanması (ilk atama),

  r) Müşterek kararla atanmış olanlar için kurumlar arası ve kurum içi personel görevlendirme onayları,

  s) Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme,

  ş) Disiplin kurullarının teşkili onayları,

  t) Kadro iptal ve/veya ihdası,

  u) Müşterek kararla atanmış olan personel ile müşterek kararla atanmayan Daire Başkanları için kurumlar arası yer değiştirmelerine izin verme yetkisi (Naklen ayrılan),

  ü) Savunma ve Milli Seferberlik, hizmet, vazife mükellefiyetlerine ait Bakanlığımızla ilgili Plan tasarılarının hazırlanması, bunların icrasının koordine ve kontrol edilmesine ilişkin yazılar,

  v) Dini ve milli bayramlarda kutlama mesajlarının düzenlenmesi ve protokol işlerinin yürütülmesi konusundaki yazışmalar,

  y) Planlamayı ilgilendiren mevzuatla ilgili genel prensip oluşturma nitelikli yazılar, her tür ve ölçekte plan, harita, mücavir ve kıyı kenar çizgisi onayları ile her türlü plan revizyonu ve tadilatına ilişkin onaylar, belediyelerin ödeneklere ilişkin kriterlerin tespiti, gerektiğinde ek yardım ve iptal olurlarının onayı,

  z) Kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişilerden yapılacak hizmetler ve satışlar karşılığında alınacak ücretlerin tespiti ve fon hesabına gelir kaydedilmesi onayı,

  aa) İklim değişikliği koordinasyon kurulu karar tutanakları (Söz konusu tutanak kurul üyesi kurumların müsteşarları tarafından imzalanacaktır),

  bb) Barselona sözleşmesi ile ilgili taraf ülkeler toplantıları ile ilgili yazışmalar,

  cc) Akü depozito bedelleri ile pil ve lastik kota oranlarının belirlenmesi, deşarj standartları ile ilgili kısıtlama yazıları,

  çç) Yerel yönetimlere şartlı nakdi yardım yapma konusu kapsamında alınacak olur,

  dd) Nakdi yardımlarda %45’i aşan kısımlarda alınacak olurlar,

  ee) Hüküm, taahhüt, talimat içeren protokoller (Araç, personel, nakit vb. taahhütler)

  ff) Yıllık ÇED denetim programının onaylanmasına ilişkin olurlar,

  gg) İskân Kanunu konusunda izlenecek politika ve kararlar ile bu kanun kapsamında yapılacak geçici ve daimi iskânın biçimi, koşulları ve süresine ilişkin olurlar,

  ğğ) Yıllık programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar çerçevesinde; aynı proje numaralı işler arasında ödenek aktarımında alınacak onay, proje adı ve karakteristik değişiklik onayı, maliyet değişiklikleri onayı, kredili işlerde bir işin programa alınması veya programdan çıkarılması ve kredi tavanının belirlenmesine ilişkin onay yazıları,

  hh) Kurum ve kuruluşlar ile yapılan ve Bakan tarafından imzalanması gereken protokoller,

  ıı) “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” uyarınca piyasa gözetim ve denetim kapsamında ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması toplatılması ve bertarafının uygulanması,

  ii) Tasfiye ve geçici faaliyet durdurma oluru ile yapı denetim kuruluşu izin belgesi iptal oluru,

  jj) Konut, toplu işyeri ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarına ait hazırlanan örnek ana sözleşmesinin onayı,

  kk) Yurtiçi müteahhitlik karnesi, harita müteahhitlik karnesi ve yurtdışı müteahhitlik belgesinin onayı ve iptali,

  ll) Yapı denetim, yurtdışı müteahhitlik belgesi, imar planı yapımı yeterlilik belgesi, yurtiçi müteahhitlik karnesi ve harita müteahhitlik karnesi komisyon üyelerinin atanma olurları,

  mm) Ulusal coğrafi bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri, coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile temel politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin yazılar,

  nn) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmasına yönelik ilke kararlarına dair onaylar,

  oo) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasların belirlenmesi ve bu alanların sınırlarının tespiti, tescili, çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarının yapılması, yaptırılması, değiştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesine dair olur ve onaylar,

  öö) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesi ve her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarının yapılmasına ve yaptırılmasına dair onaylar,

  pp) Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemlerine dair onaylar, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesi ile ilgili olurlar ile gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapma veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemeye yönelik olurlar,

  rr) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı onayı,

  ss) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının teşkili ve üye belirlemesine dair onaylar ile Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu kararlarının onayı,

  şş) Mevzuat gereği bizzat Bakana verilmiş yetkilerin kullanımı ile ilgili diğer yazı ve onaylar,  Müsteşarın İmza Yetkileri

  Madde6-  (1) Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

  a) Kalkınma planları ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından imzalanan yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar,

  b) TBMM Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Devlet Denetleme Kuruluna, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, T.B.M.M. İhtisas Komisyonu Başkanlıklarına ve Milletvekillerine gönderilen ve Bakan tarafından imzalanmayan diğer yazılar (Gerektiğinde Müsteşar, yetkisini ilgili Müsteşar Yardımcısına devredebilir),

  c) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına gönderilen teknik konulardaki yazılar,

  ç) Başbakanlığın ve Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarına gönderilen ve hukuki ve mali sonuç doğuran bir prensip kararını ilgilendiren veya Bakanlık faaliyet ve görevleri ile ilgili önemli yazılar,

  d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve meslek kuruluşlarına gönderilen ve hukuki ve mali sonuç doğuran bir prensip kararını ilgilendiren, Bakanlığa ilişkin konularda görevlendirilecek temsilcileri belirleme yazıları ile bunlara ilişkin itirazlara verilecek cevaplar,

  e) Taşınırlar ile ilgili iş ve işlemler kapsamında, Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın aşılması durumunda dayanıklı taşınırların kayıttan düşürülmesine ilişkin yazılar,

  f) İç denetçilere verilecek görevlere ilişkin olurlar,

  g) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3(d) maddesi kapsamında yer alanlar hakkında ön inceleme başlatılması veya soruşturma izni verilmesi/verilmemesine ilişkin kararlar ile teftiş, inceleme ve soruşturma yapılmasına ilişkin olurlar, derkenar inceleme ve soruşturma olurları,

  ğ) İç denetim planı, iç denetim programları, yıllık iç denetim faaliyet raporu, iç denetim raporları, birim tebliği değişikliklerine ilişkin yazılar, Başbakanlık ve diğer bakanlıklardan Bakanlığımıza intikal eden, inceleme, araştırma ve/veya soruşturma konularındaki görevlendirme olurları,

  h)Sayıştay Başkanlığınca talep edilen iç denetim raporları ve bunlara ilişkin yazılar,

  ı) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, iç denetçilerin yapacakları ortak çalışmalara ilişkin yazılar,

  i) Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların belirlenmesi konusunda yapılan yazışmalar,

  j) Bakanlık bütçesinin hazırlanması ve izlenmesi kapsamında, Bakanlık cari, yatırım ve transfer bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi ile ilgili Bakanlık merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara gönderilecek yazılar,

  k) Bütçenin uygulanmasına ilişkin aktarma, ekleme, ödenek devir ve iptal işlemlerine ilişkin yazılar,

  l) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin yazılar,

  m) Teknik konular hakkında mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve Sayıştay Başkanlığınca istenen ve Bakanlığa yükümlülük yüklemeyen konulara ilişkin görüş yazıları,

  n) Diğer Bakanlık ve kurumlarca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge gibi hukukî metinlerden Bakan tarafından uygun görülenler hakkındaki Bakanlık görüşüne dair yazılar,

  o) Bakanlığın düzenleyeceği ya da katılacağı sergi, seminer, kurs, konferans ve benzeri tanıtım çalışmalarına ilişkin olurlar,

  ö) Bakanlığın görev alanına giren mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak mesleki ve teknik çalıştay, seminer, toplantı, sempozyum işlerinin düzenlenmesine ilişkin onay ve yazılar,

  p) Bakanlık görev alanına giren konularda baskı ve yayın işlemlerine ilişkin yazılar ve onaylar,

  r) Bakanlık görev alanına giren konularda Bakanlık dışı kuruluşların düzenleyeceği eğitim programlarına katılma onayı,

  s) Atama yetkisi kapsamında, sözleşme yenilenmesi; yargı kararlarına istinaden atamalar; Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Müdür (Özelleştirme), Müdür Yardımcısı (Özelleştirme) ve Şube Müdürünün atanması ve diğer personelin (memur-işçi) yer değişikliğine dair onaylar,

  ş) Müsteşar Yardımcıları, birim amirleri ve Bakanlık müşavirlerine verilen yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz ve refakat izni ve bu hallerdeki vekâlet onayları,

  t) Kadro ve yan ödeme teklifleri,

  u) Başka kurumlardan Bakanlığımıza atanacak personelin muvafakat ve sicil özetinin istenmesi,

  ü) Bakan yetkisindeki yer değiştirme izin ve onaylarının dışında kalan tüm personelin kurumlar arası yer değiştirmelerine izin verme yetkisi(naklen ayrılan),

  v) Bakan yetkisindeki yer değiştirme izin ve onaylarının dışında kalan tüm personelin kurumlar arası ve kurum içi görevlendirme onayları,

  y) Personelle ilgili sınav ve yer değiştirme kurullarının oluşturulmasına ilişkin onay ve yazılar,

  z) Tatbikat direktifinin verilmesi, kriz veya hareket merkezine ait onaylar,

  aa) Bükreş Sözleşmesi kapsamında komisyoner düzeyindeki yazışmalar,

  bb) Atıklarla ilgili olarak kuruluşların yetkilendirilmesi veya iptaline ilişkin onay ve yazılar,

  cc) Avrupa Çevre Ajansı Yönetim Kurulu ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işleme ilişkin yazışmalar,

  çç) Bakan tarafından imzalanması zorunlu olmayan bakanlık ve kuruluşlarla yapılacak diğer protokollerin onaylanması,

  dd) “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında, merkez teşkilatınca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkacak olan idari yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin onay ve yazılar,

  ee) Bakanlığın Bilişim altyapısı uygulamalarının eşgüdüm içerisinde yürütülmesine yönelik prensip kararlarını içeren yazışmalar,

  ff) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Yüksek Kurulu toplantı çağrılarına ait yazışmalar,

  gg) Coğrafi bilgi sistemleri ve bilişim konularında diğer kurum ve kuruluşlarla veri değişimine ait protokollerin imzalanması, uluslararası kurum ve kuruluşlara resmi temsilci bildirilmesi ve veri değişim ağlarına katılıma yönelik yazışmalar,

  ğğ) Bakanlık birimlerinde ortak kullanılan/kullanılacak coğrafi verinin paylaşımına ait yazışmalar ile mesleki, teknik ve mevzuat yıllık araştırma planının onayı,

  hh) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisine dair yazı ve onaylar,

  ıı) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; gerekli görülen projelerin ilgili birimce yapılması veya yaptırılması ile ilgili yazılar ve onaylar,

  ii) Bakanlıklar arasında koordinasyon ve iş birliği esasına bağlı olarak yürütülecek görevlerle ilgili yazılar,

  jj) Farklı birim ve kuruluşların işbirliğini gerektiren büyük projeler için çalışma gruplarının oluşturulmasına ilişkin olurlar,

  kk) Yayın kurulunun teşkiline ilişkin işlemler,

  ll) Üniversitelerde ek ders verme ve yurt dışı öğrenim (ücretsiz) izni ile TODAİE’ de öğrenim izin olurları,

  mm) Bakanlığın yıllık eğitim planının onaylanması,

  nn) Toplu iş sözleşmeleri toplantılarına katılacakların tespitine ilişkin yetki onayı,

  oo) Gayrimenkul kiralama ve satın alma işlemlerine ilişkin yazılar,

  öö) Bakan’ın vereceği yetkiye göre imzalanması uygun görülen diğer yazılar,

  pp) Müsteşar Yardımcılarının sorumluluğuna girdiği halde, önem ve mahiyeti itibarîyle Müsteşar tarafından imzalanması gerekli ve yararlı görülen yazı ve onaylar,


  Müsteşar Yardımcılarının İmza Yetkileri

  Madde 7- (1) Müsteşar Yardımcıları tarafından kendilerine bağlı birimlerle ilgili olarak imzalanacak yazılar şunlardır:

  a) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına gönderilen adli ve idari davalara ilişkin yazı ve cevaplar (İlgili birim Hukuk Müşavirliğidir) (diğer yazılar protokol gereklerine göre ilgili birimin Baş Yöneticisi, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar veya Bakan tarafından imzalanabilir),

  b) MİT Müsteşarlığına gönderilen teknik ve diğer hususlarla ilgili yazılar,

  c) Başbakanlığın ve Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarına gönderilen teklif, komisyon ve temsilci yazıları,

  ç) Bağlı ve ilgili kuruluşlardan gönderilen adli ve idari davalara ilişkin yazı ve cevaplar (ilgili birim Hukuk Müşavirliğidir),

  d) Bakanlıkça hazırlanan şartname, tip sözleşme ve birim fiyata ait analiz ve tarifler hakkında mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve Sayıştay Başkanlığınca bilgi mahiyetinde istenilen hususlara ilişkin cevabi yazılar,

  e) Bakanlar Kurulu kararları veya müşterek kararnameli işlemlerden Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, müstakil birim âmirleri ve il müdürleri hakkındaki davalar, imar plânları ve diğer plânlar hariç olmak üzere, Bakanlığın düzenleyici işlemlerine dair davalar ile tam yargı davalarına karşı savunma, bilirkişi raporlarına ve yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz, temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri ve bu konulardaki cevap dilekçeleri ve bu davalara dair bilirkişi raporlarına itiraz ile bu davalarda çıkan kararlar hakkındaki itirazdan, temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçme olurları,

  f) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar ile yapılacak protokoller,

  g) Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde; Bakanlık birimleri tarafından yürütülen mevzuat uyumu ve uygulaması ile proje hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin yapılan ortak çalışmaların yazışmaları,

  ğ) Uluslararası kuruluşlar ve sözleşme sekretaryaları ile ilişkiler çerçevesinde; Bakanlık birimleri tarafından yürütülen ortak çalışmaların yazışmaları,

  h) IPA Başvuru formlarının Avrupa Komisyonuna iletilmesi,

  ı) İlgili kurum ve kuruluşlarla Ulusal Fon, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve benzeri yapılacak protokol ve işbirliği anlaşmaları,

  i) AB Operasyonel Programı Yıllık Yönetim Beyannamesinin gönderilmesi,

  j) Memurların re’sen emekliye sevk onayları ile bağlı ve ilgili kuruluşların Genel Müdürlerinin emekliliğe sevk onayları,

  k) Bakanlık merkez teşkilatının ilgili birim amirleri ve yardımcıları, bağlı daire başkanları, il müdürleri ve yardımcıları ile şube müdürlerinin ücretsiz izin onayları,

  l) Tatbikat direktifinin birimlere gönderilmesi, sevk tehiri talebi yazıları, sivil savunma hizmetleri ile kriz veya harekât merkezine ilişkin yazışmalar,

  m) Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri kapsamında danışma grupları ve projeler ile ilgili yapılan yazışmalar,

  n) Atıkların kaynağında ayrı toplamasına ilişkin yapılan talimat yazıları,

  o) AB üyelik süreci ile diğer uluslararası veya ikili ülke anlaşmaları kapsamında yürütülen proje kontratları ve yapılan yazışmalar,

  ö) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yatırım değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin yazılar,

  p) Bakanlığın görev alanına giren mali konularda standartların hazırlanmasına ilişkin yazılar,

  r) Seferberlik ve savaş hazırlıkları ile Planlama ve Koordinasyon Kurulunun çalışmaları için gerekli bilgi ve görüşlerin derlenmesi, alınan kararların ilgililere tebliğ edilmesine ilişkin yazılar,

  s) Mevzuat çalışmaları sırasında diğer kuruluşlardan görüş isteyen veya diğer kuruluşlara görüş bildiren ve üst makam tarafından imzalanmayan diğer yazılar,

  Birim Amirlerinin İmza Yetkileri

  Madde 8-  (1) Birim Amirleri tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

  a) Başbakanlığa gönderilen bilgi yazıları ve periyodik raporlar,

  b) Genelkurmay Başkanlığına gönderilen ve üst makam tarafından imzalanmayan diğer yazılar,

  c)Bakanlıklara gönderilen diğer yazılar (gelen yazıların eş değerdeki kademelerce imzalanması gözetilecektir),

  ç) Başbakanlığın ve Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarına gönderilen ve üst makam tarafından imzalanmayan diğer yazılar,

  d) YÖK, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara gönderilen ve üst makam tarafından imzalanmayan diğer yazılar,

  e) Bağlı ve ilgili kuruluşlar, valilikler, belediyeler, il özel idareleri, taşra teşkilatı, diğer ilgili kuruluşlar ve kişiler ile yapılan ve üst makam tarafından imzalanmayan tüm yazışmalar,

  f) Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına gönderilen ve üst makam tarafından imzalanmayan diğer yazılar,

  g) Medya ile basın - yayın kurum ve kuruluşlarına gönderilen Bakanlık Makamının faaliyetleri kapsamında toplantı, davet ve diğer benzeri hazırlıklara ilişkin yazılar, (ilgili birim Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir),

  ğ) Birimler arası bilgi istemi, cevabi yazılar ve görüş alışverişine ilişkin yazılar ile ilgili yerlere birim amiri imzası ile gönderilmesi yeterli olan yazılar,

  h) Bakan Olur’u alınan iş ve işlemlere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen bilgilendirme, duyuru, yürürlük ve benzeri yazılar,

  ı) 5inci, 6ncı ve 7nci maddelerde sayılanların dışında kalan diğer personelin yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izni ve bu hallerdeki vekâlet onayları, (diğer personelin ücretsiz izin onayları Personel Dairesi Başkanlığındadır)

  i) Memurların derece yükselmesi, kademe ilerlemesi, kıdem yılı hizmet süresi onayları ile işçilerin derece ve kademe terfi onayları, (ilgili birim Personel Dairesi Başkanlığıdır),

  j) Memurların isteğe bağlı yaş haddinden ve malulen emekliliğe sevk onayları, (ilgili birim Personel Dairesi Başkanlığıdır),

  k) Asalet tasdiki, hizmet değerlendirmesi, intibak ve istifa onayları, (ilgili birim Personel Dairesi Başkanlığıdır),

  l) Personelin disiplin kuruluna verilmesine ilişkin onaylar, (Bu yetki “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin” ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır)

  m) Birimin görev alanı ile ilgili araştırma ve inceleme yazıları,

  n) Bakanlık birimleri tarafından yürütülen mevzuat uyumu ve uygulaması ile proje hazırlaması ve uygulamasına ilişkin çalışmaların koordinasyon yazışmaları,

  o) Bakanlık personeli ve özlük işleri ile alakalı olan ve makam tarafından imzalanmayan tüm yazılar, Personelin yurtiçi geçici görevlendirme onayları,

  ö) Görev alanı ile ilgili konularda görüş verme yazıları, idari yaptırım karar yazıları, ulusal ve uluslararası proje faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yazılar,

  p) Birim çalışmalarını ve faaliyetlerini içeren raporlar ve ilgili yazılar,

  r) “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” doğrultusunda yapılacak olan müracaatlara ilişkin bilgi belge taleplerine ve cevaplara ilişkin yazılar,

  s) Uygulamaya ilişkin taşra teşkilatı, belediyeler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ve şahıslarla yapılan diğer yazışmalar,

  ş) Mevzuatın uygulanması konusunda diğer bakanlıklar, kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilen görüş ve bilgilendirme yazıları,

  t) Farklı birim ve kuruluşların işbirliğini gerektiren büyük projeler için birim çalışma gruplarının oluşturulması, görev konularına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışından satın alınacak veya abone olunacak yayınların tespiti ve satın alınması onayı,

  u) Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Bakanlığın takdirini gerektirmeyen ve bir direktif niteliği taşımayan yazılar ile sadece biriminin görev dağılımı ve çalışma usul ve esaslarını içeren iç olur ve genelgelerin hazırlanması ve duyurulması yazıları,

  ü) Birim içerisindeki görev değişiklikleri ile iş bölümünün düzenlenmesine ilişkin yazılar,

  v) Mevzuat gereği bizzat birim amiri tarafından imzalanması ve onaylanması gereken yazı ve onaylar,


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Diğer Hükümler
  Sorumluluk

  Madde 9- (1) a) Bu Yönergedeki usul ve esasların tam ve doğru olarak uygulamasından birinci derecede birimlerin amirleri, evrakın muhafazasından ise ilgili görevliler sorumludur.

  b) Yönetim kademesindeki her yönetici ve görevli personel görev, yetki ve sorumluluklarının gereklerini mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten ve sonuçlarından üst amiri zamanında bilgilendirmekten sorumludur.


  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 10- (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen, sayılmayan, gruplandırılmayan ve tanımlanmayan hususlarda ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ hükümleri dikkate alınır. Bu hususlarda, yöneticiler, hiyerarşik kademe ve unvanlar düzeyindeki görev tanımlarına göre, sorumluluklarındaki proje, rapor, karar ve benzeri yazıları imzalamaya yetkilidir. Tereddüt halinde Bakan’ın vereceği yetkiye göre hareket edilir.
  Yürürlük

  Madde 11- (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. 
  Yürütme

  Madde 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.      Ana sayfa


  Merkez teşKİlati imza yetkileri YÖnergesi

  Indir 67.9 Kb.