bilgiz.org

Matlab’a Giriş
Sayfa4/4
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü271.57 Kb.

Indir 271.57 Kb.
1   2   3   4

açıklama:

Halihazırdaki grafiğin en üst kısmına merkezleyerek tırnak içindeki kelime ya da kelime grubunu yazdırır.Örnek:

2 peryotlu bir sinüs sinyali çizdirerek üzerine ‘sinüs sinyali’ diye yazılması:

t = 0:pi/100:2*pi;

y = sin(t);

plot(t,y)Şekil 4.4


xlablel ve ylablel

amaç: x ve y eksenleri için etiket tanımlamak

kullanım:

xlabel('yazı')

xlabel(fismi)

xlabel(...,'Özellikİsmi',ÖzellikDeğeri,...)

h = xlabel(...)
ylabel(...)

h = ylabel(...)


açıklama:

xlabel,Halihazırdaki grafiğin x ekseni için etiket yazdırır.

ylabel,Halihazırdaki grafiğin y ekseni için etiket yazdırır.


Text

amaç: x ve y eksenleri için etiket tanımlamak

kullanım:

text(x,y,'yazı')

text(...'Özellikİsmi',ÖzellikDeğeri...)

h = text(...)


açıklama:

Halihazır grafikten alınan eksenleri kullanarak (x,y) koordinatları yolu ile belirlenen grafik ekseni üzerine bir etiket yazdırır.Örnek:

plot(0:pi/20:2*pi,sin(0:pi/20:2*pi))

text(pi,0,' \leftarrow sin(\pi)','FontSize',18)Şekil 4.5

Gtext

amaç: Fare yardımıyla grafik üzerine metin yerleştirme

kullanım:

gtext('metin')

h = gtext('metin')
açıklama:

Bu komut grafik ekran üzerinde fare veya ok tuşları ile gösterilen noktada bir metin veya metinler yazar.Örnek:

gtext('Bu nota dikkat et!')
Grid

amaç: Izgara çizgilerini gösterme

kullanım:

grid on


grid off

grid


açıklama:

Bu komut üzerinde çalışılan grafik için yatay-dikey ölçeklendirme

çizgilerini(grid=ızgara) çizdirir.

grid on, üzerinde çalışılan alanda ızgaraları aktif hale getirir.

grid off, aktif olan ızgaraları geri kaldırır.
4.1.2 Bir plotun oluşturulması:

Eğer y bir vektör ise plot(y) fonksiyonu y’nin elemanlarını indislerine göre lineer olarak çizdirir. Argüman olarak iki vektör belirtilirse plot(x,y) fonksiyonu x’e göre y’nin lineer fonksiyonunu çizer.


Bu fonksiyon ile çoklu veri kümelerini çizimin özelliklerini belirterek çizdirmek mümkündür.
Bir plot oluşturulurken izlenecek adımlar ve ilgili örnekler:

Tablo 4.1

Adımlar

İlgili Örnek

1.Verinin hazırlanması

x = 0:.2:12;

y1 = bessel(1,x);

y2 = bessel(2,x);

y3 = bessel(3,x);2.Pencereyi ve çizdirilecek pozisyonunu seçilmesi

figure(1)

subplot(2,2,1)3.Çizim fonksiyonunu girilmesi

h = plot(x,y1,x,y2,x,y3);

4.Çizgi ve işaret özelliklerinin seçilmesi

set(h,'Çizgigenişliği',2,{'Çizstili'},{'—‘; ':' ;'-.'})

set(h,{'Renk'},{'r';'g';'b'})5.Eksen sınırları, tick izleri ve ızgara çizgilerinin belirlenmesi

axis([0 12 -0.5 1])

grid on


6.Eksen etiketi, açıklayıcı bilgi ve text ile grafiğe notların düşülmesi

xlabel('Zaman')

ylabel('Yükselme')

legend(h,'Birinci','İkinci’,'Üçüncü')

title('Bessel Fonksiyonlar')

[y,ix] = min(y1);

text(x(ix),y,'First Min \rightarrow',...

'HorizontalAlignment','right')


7.Grafik çıktısı al

print -dps24.1.3 Grafik Çiziminde Çizgi Stilleri, İşaretler ve Renkler:

plot(x,y) komutu x ve y vektörleri ile temsil edilen noktaları çizgi dilimleri ile birleştirerek bir çizgi grafiği oluşturur. Kesikli, noktalı,

noktalı - kesikli gibi diğer çizgi türlerini de seçmek mümkündür. Diğer taraftan bir çizgi grafiği yerine bir nokta grafiği de çizdirmek mümkündür.

Aşağıdaki tabloda çizgi ve işaret tiplerinin bir listesi verilmiştir.Tablo 4.2

Sembol

Renk(RGB)

Çizgi stili

Sembol

Nokta stili
Y

sarı(110)

.

nokta

-

Çizgi

M

magenta(101

O

yuvarlak

:

Noktalı

C

ciyan(011)

X

çarpı işareti

-.

çizgili ve noktalı

R

kırmızı(100)

+

artı işareti

- -

kesik çizgili

G

yeşil(010)

*

yıldızB

mavi(001)

S

karekökW

beyaz(111)

D

baklavaK

siyah(000)

V

üçgen(aşağı)

^

üçgen(yukarı)

<

üçgen(sola)

>

üçgen(sağa)

P

pentagram

H

hexagram


Örnek:


plot(x,y,r*) fonksiyonu girildiğinde çizilen grafik kırmızı renkte(r) ve yıldız (*) işaretleriyle çizilmiş olur.

4.1.4 Matrislerin Çizdirilmesi:

plot fonsiyonu argüman olarak tek bir matris alırsa

plot(y)

y matrisinin her birisi ayrı ayrı çizdirilir. X-ekseni ise, 1:m’e kadar olan (m:satır sayısı) indis vektörü ile etiketlendirilir. Örneğin

z =peaks

iki değişkeli fonksiyonu değerlendirerek 49x49 luk matristen oluşan grafiği çizer.

Şekil 4.6
4.2 3 Boyutlu(3D) Grafikler:

MATLAB’ta verilerin 3 boyutlu olarak çizdirilmesi ve bu grafiklerin düzenlenmesi ile ilgili bir takım hazır fonksiyonlar mevcuttur. Bunlar, yüzeylerin ve kafes çerçevesi şeklindeki ağ grafiklerin çizdirilmesinde kullnılmaktadır. Aşağıda bazı temel 3D grafik fonksiyonlar açıklanarak örnekler verilmiştir(diğer grafik fonksiyonları tezin sonundaki ekte verilmiştir).


4.2.1 3D Grafik Fonksiyonları:

plot3

amaç: 3-D lineer çizim

kullanım:

plot3(X1,Y1,Z1,...)

plot3(X1,Y1,Z1, Çizgitürü,...)

plot3(...,'Özellikismi',ÖzellikDeğeri,...)

h = plot3(...)

açıklama:

3 boyulu uzayda noktaların ve çizgilerin grafiğini oluşturu. plot(x,y,z) komutu 3 boyutlu uzayda koordinatları x,z ve z’nin elemanları olan noktalardan geçen tek bir çizgi grafiği oluşturur. Burada x,y ve z’nin aynı boyutta vektörler olması gerekir. çizer.Örnek:

Üç boyutlu helezonun çizilmesi:

t = 0:pi/50:10*pi;

plot3(sin(t),cos(t),t)

grid on; axis square


Şekil 4.7

Mesh,meshc,meshz

amaç: Ağ çizimlerini oluşturmak

kullanım:

mesh(X,Y,Z)

mesh(Z)

mesh(...,C)meshc(...)

meshz(...)

h = mesh(...)

h = meshc(...)

h = meshz(...)

açıklama:

mesh , meshc ve meshz , matris elemanlarının 3 boyulu olarak bşr perspektifinin çizdirirler.Örnek1:

Birleşme ağını üret ve tepe noktaların kenar çiziminin yapılaması.

[x,y] = meshgrid(-3:.125:3);

Z = peaks(X,Y);

meshc(X,Y,Z);

axis([-3 3 -3 3 -10 5])

Şekil 4.8

Örnek2:

Tepe noktalar fonksiyonu için perde çiziminin üretilmesi .

[X,Y] = meshgrid(-3:.125:3);

Z = peaks(X,Y);

meshz(X,Y,Z)


Şekil 4.9Pcolor

amaç: Renkleri matris elemanlarıyla hesaplana bir dörtgensel hücre dizisinin çizdirilmek.

kullanım:

pcolor(C)

pcolor(X,Y,C)

h = pcolor(...)açıklama:

pseudocolor çizimi , ‘C’ tarafından belirlenmiş renkler ile hücrelerin

dikdörtgen biçiminde sıralanmasıdır .


Surface

amaç: Yüzey nesnesi oluşturmak

kullanım:

surface(Z)

surface(Z,C)

surface(X,Y,Z)

surface(X,Y,Z,C)

surface(...'PropertyName',PropertyValue,...)

h = surface(...)

açıklama:

surface, yüzey nesnesi oluşturmak için düşük seviyeli bir grafik fonksiyonudur .Örnek:

load clown

surface(peaks,flipud(X),...

        'FaceColor','texturemap',...

        'EdgeColor','none',...

        'CDataMapping','direct')

colormap(map)

view(-35,45)

Şekil 4.10
4.2.2 3-Boyutlu Bir Grafiğe Bakış Açısı:

MATLAB, grafiğin yönünü kontrol etmenizde kolaylık sağlar. MATLAB’ın bir grafik için görüş açısını belirtebilir, yönü ve görünüşün izdüşümünü şekil penceresinde görebilirsiniz. Özellikleri görerek bunları bir takım grafik fonksiyonları yoluyla kontrol edebilirsiniz.

view fonksiyonu, küresel koordinatlarda eksenlerin merkezine göre (orjine) açılık ve yükselti açıları belirtilerek bakış noktasını ayarlar.


  • Açıklık, x-y düzleminde saat yönünde pozitif değerli kutupsal açıdır.

  • Yükselti ise bakış noktasının x-y düzleminin üzerinde(pozitif) veya altında(negatif)olmasını belirleyen derece cinsinden bir açıdır.

Aşağıdaki çizim, koordinat sistemini gösterir. Oklar, pozitif yönleri ifade etmektedir.Şekil 4.11
MATLAB , 2-D veya 3-D çizimlerini belirlenmiş görüş açısını

otomatik olarak seçer. Buna göre  • 2-D çizimler için, açıklık=0o ve yükselti=90o

  • 3-d çizimler için, açıklık=-37.5o ve yükselti=30o

Örnek:Aşağıda peaks matrisinin çizdirilmesinden elde edilen grafiğin dört farklı görünümü yer almaktadır.

1. Açıklık=-37.5o ve yükselti=30o için grafiğin çizimi:

[X,Y] = meshgrid([-2:.25:2]);

Z = X.*exp(-X.^2 -Y.^2);

surf(X,Y,Z)Şekil 4.12

2. Açıklık=180o, yükselti=0o ve z=0 için grafiğin çizimi:

view[180,0]Şekil 4.13

3. Açıklık=-37.5o, yükselti=30o için grafiğin çizimi:

view([-37.5 -30])Şekil 4.14

4.Açıklık=-90o, yükselti=0o için grafiğin çizimi:

view([-37.5 -30])


Şekil 4.15

BÖLÜM 5

5.SIMULINK VE SIMULASYON:
5.1 Simulink’e giriş:

Simulink, modelcilik, simule etme ve çözümleyiş dinamik sistemler için yazılım paketidir. Sürekli zamanda modellenilen doğrusal ve doğrusal olmayan sistemleri destekler. Sistemler,aynı zamanda çok dereceli olabilirler, farklı dereceli denilen veya güncelleştirilen farklı parçalara sahip olabilirler .


Modelcilik için, simulink, blok çizimleri, kullanma tıkla ve taşı fare operasyonları ile modelleri inşa etmek için grafiksel kullanıcı arabirimi sağlar.
Simulink modellerinin benzetimi diferansiyel denklem takımlarının sayısal integrasyonu ile ilgilidir. Simulink içinde bu tür denklemlerin simulasyonunda kullanılan çeşitli integrasyon yordamları mevcuttur. Aşağıda simulink blokları verilmiştir. (Kullanımları ve özellikleri için Bkz. MATLAB/HELP)
5.2 Simulink Blokları:Şekil 5.1

1.Sources blocks(kaynaklar blokları)

2.Sinks blocks

3.Discrite blocks

4.Linear blocks

5.Nonlinear blocks

6.Connections blocks
5.3 Simulink Modellerinin Oluşturulması ve Çalıştırılması:

Simulink, bir dinamik sistemin modellenmesi için blok şemalar sunar. Bir sistemin modellenmesinde kullanılan blok elemanları doğrudan simulink blok kütüphanelerinden seçilir. Bunun için MATLAB çalışma ortamında

>>simulink

komutu girmek yeterlidir. Bu durumda ilk karşımıza çıkan çeşitli blok kütüphanelerini temsil eden kutu şeklindeki şemalardır. (Şekil 5.1) Daha sonra simulink File’den New seçilerek yeni ve boş bir sitem penceresi açılır(Şekil 5.2). Bu pencere simulink çalışma ve ve dinamik model oluşturma ortamıdır ve aynı zamanda isimlendirilmemiş (untitled) bir dosyadır. Modelimiz için gerekli bloklar, blok kütüphanelerinden sürükle-bırak yada kopyalama ile taşınır.

Şekil 5.2

Bir blok kütüphanesinde ne türden blok elemanları olduğunu anlamak için fare ile çift tıklamak sureti ile bu kütüphaneyi açmak yeterlidir. Bu elamanlardan modelimiz için gerekli olanlar fare ile sürüklenerek çalışma ortamına taşınır.


Çalışma ortamına yapılmak istenen model için gerekli elemanlar taşındıktan sonra bu elemanlar uygun biçimde bağlantı yerlerinden birbirlerine bağlanır. İşaret verici kaynak (source) bloklar yalnızca çıkış bağlantı ucuna, işaret gösterici bloklar yalnızca giriş bağlantı ucuna ve diğer bloklar ise hem giriş hem de çıkış bağlantı ucuna sahiptir.
Arzu edilen biçimde model oluşturulduktan sonra .m uzantılı bir isim verilerek (örneğin modelim.m) uygun bir dizin altında saklanabilir. Model oluşturma penceresindeki menüden simulation/start komutu seçilmek suretiyle modelin simulasyonu çalıştırılır. Scope gibi işret alıcı blokları kullanmak sureti ile sonuçlar anında alınabilir. Ayrıca çözüm sonuçları bir dosyada saklanarak MATLAB ortamında grafikleri elde edilebilir.
5.4 Adım adım örnek bir modelin oluşturulması ve çalıştırılması:

1.Adım: Yeni bir çalışma ortamı yukarıda anlatıldığı gibi oluşturulur.Şekil 5.3

2.Adım:Modelimizde kullanacağımız elemanlar ilgili bloklardan bulunur.


Şekil 5.3
3.Adım:Eleman, bulunduğu pencereden çalışma ortamına fare ile sürüklenerek yerleştirilir.Şekil 5.4

4.Adım:Ve aynı metotla modelin diğer elemanları da çalışma ortamına taşınır.Şekil 5.5


5.Adım:Modelde bulunan multiplexirin giriş uçlarından sadece 2’sini kullanacağımızdan üç girişi ikiye indirebilmek için Mux. üzerine çift
Şekil 5.6

tıklayarak parametere penceresine erişmeliyiz. Ve bu penceredeki 3değerini 2 yapmalıyız.

6.Adım:Artık bağlantı işlemine geçerek uygun şekilde aşağıda gösterildiği gibi adım adım bağlantılar yapılır.Şekil 5.7Şekil 5.8Şekil 5.9
7.Adım:Ve son işlem modeli çalıştırmaktır. Bunun için penceredeki menüde bulunan simulasyon/start vermeliyiz. Eğer scope’nin üzerine çift tıklanırsa modelin sonucunu görebilmek için bir pencere ile karşılaşırız.Şekil 5.10
1   2   3   4


    Ana sayfa


Matlab’a Giriş

Indir 271.57 Kb.