bilgiz.org

Matlab’a Giriş
Sayfa3/4
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü271.57 Kb.

Indir 271.57 Kb.
1   2   3   4

Copy to Bitmap


Şekil penceresinin içeriğini Pano’ya Windows bitmap (.bmp) biçiminde kopyalar.

Clear Figure


Şekil penceresinin içeriğini siler. Bu komut, clf komutu ile eşdeğerdir.

BÖLÜM 2

2.MATRİSLER:
2.1 İfadeler:

MATLAB diğer programlama dillerine göre daha vantajlıdır. Bir çok programlama dilinden farklı matematiksel ifadeler sunar ve bu ifadeler bütün matrisleri içerirler . İfadelerin temel blokları • Değişkenler

 • Sayılar

 • Operatörler

 • Fonksiyonlar’dır.


2.2 Değişkenler:

MATLAB’da, herhangi bir tip tanımlaması veya boyut ifadesine gerek yoktur. MATLAB, yeni bir değişken ismi ile karşılaştığında, otomatik olarak ans isminde bir değişken oluşturur ve uygun bir bellek miktarı ayırır. Eğer değişken zaten varsa, MATLAB gerekli bir bellek ayırdığında içeriği değişir. Örneğin,


ogrenci_sayı=51

ogrenci_sayı diye isimlendirilen 1x1 matrisi oluştur ve 21’i yükle.


Değişken isimleri; bir harfden, sayıdan veya alt çizgiden oluşur.

sayısının tarafından takip edilen harftan oluşurlar. MATLAB, sadece değişken isminin ilk 31 karakterini kullanır. MATLAB, büyük ve küçük harfe duyarlıdır, büyük harf ile küçük harfi ayırdeder. A ve a değişkenleri aynı değildir.


2.3 Sayılar:

MATLAB’da sayılar yaygın olarak kullanılan onluk tabanda ifade edilirler. Bunun yanısıra onluk tabanda üstel olarak veya i veya J olarak kompleks sayı biçimlerinde de ifade edilebilirler. Örnek olarak,


3 -99 0.0001

9.6397238 1.60210e-20 6.02252e23

1i -3.14159j 3e5i

sayıları gösterilebilir.


Sayıların duyarlılığını belirtmek için kullanılan eps sayısı onluk tabanda 16 basamaklı olarak gösterilmekte ve yaklaşık olarak 10-308 den 10-308’ e kadar olan tüm sayıları kapsayabilmektedir.
2.4 Operatörler(sayısal işlemciler):

Matematiksel ifadeleri oluşturmak için operatörler ve önceden tanımlanmış sembolleri kullanabilirsiniz. Operatörler özetle şunlardır:Tablo 2.1

İki düz (skaler) sayı atasındaki aritmetiksel işlemler Tablo2.1’de gösterilmiştir. Bir deyim aşağıda olduğu gibi değer atanarak belli bir değer içinde saklanabilir.

x=a + b


Bu ifadede a ve b nin toplandığı ve x değişkeni içinde saklandığı

belirtilmektedir. Bu atama işlemini; a içindeki bir değerin b içindeki bir değerle toplanarak bu toplamın x değişkenine atanacağı şeklinde yorumlamak mümkündür. Eğer b,r atama işlemi bu şekilde yorumlanacak olursa, aşağıda verilen bir MATLAB bildirimi de geçerli olur.


say = say + 1;
Açık bir şekilde bu bildirim geçerli bir cebirsel bildirim olamaz, fakat MATLAB içindeki 1’in say içindeki bir değere ilave edileceğini ve sonucun tekrar say içinde saklanacağını belirtir. Sonuçta say içindeki değerin her seferinde 1 artacağının belirtilmesine denktir.
Belli bir değişken tanımlamadan girilen deyimlerin icrasında ans isimli bir değişken içinde otomatik olarak saklanır. Her defasında ans içindeki değer bir öncekinin yerini alır. Burada ans İngilizce cevap anlamına gelen answer kelimesinin kısaltılmış şeklidir.

Matrislerle yapılan işlemlerde bölme işlemi için iki farklı sembol kullanılmaktadır. Bunun yanında eğer sayılar skaler ise iki bölme işleminin sonucu da aynı değeri gösterecektir. Örneğin 3/2 ile 2\3 ifadelerinin sonuçları aynı olup 1.5’dir.


Aritmetiksel İşlemlerde Öncelik Durumu:Tek bir aritmetiksel durum içinde birden fazla durum bir arada bulunabildiğine göre hangi işlemin öncelik hakkına sahip olunduğunun bilinmesi yerinde olacaktır. Aşağıda MATLAB’da kullanılan işlemlerde işlemlerin öncelik listesi verilmiştir.

Tablo 2.2


2.5 Komplex Sayılar:

MATLAB’da kompleks sayılar, tüm işlemlerde ve fonksiyonlarda i ve j özel fonksiyonları ile ifade edilir. Örneğin;

z=2+5i, z=1+1.83j, z=1+3j
Kompleks matrisleri girerken dikkat edilmesi gereken nokta değerler arasında bırakılacak boşluğun yeridir. Örneğin 3+ 4i ifadesi, iki farklı değer üretir.
2.6 Fonksiyonlar:

MATLAB’ın çok güçlü ve çok kapsamlı bir fonksiyon yapısı vardır. MATLAB’da bazı fonksiyonlar daha önceden yerleştirilmiş bazıları ise sonradan dışarıdan yerleştirilmiş M-dosyalarından oluşan MATLAB kütüphanelerinde tanımlanmışlardır. Bunun yanında özel uygulamalar için kullanıcıların kendi fonksiyonlarını yazarak kendi kütüphanelerini oluşturması mümkündür. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar da diğer fonksiyonlar gibi kullanılabilirler. MATLAB’da mevcut analitik fonksiyonları genel olarak aşağıdaki kategorilere ayırabiliriz.
 1. Temel matematiksel fonksiyonlar

 2. Özel fonksiyonlar

 3. Temel matrisler ve matris işlemleri

 4. Matrisleri çarpanlarına ayırma

 5. Veri analizleri

 6. Polinomlar

 7. Diferansiyel denklem çözümleri

 8. Lineer olmayan denklemler ve optimizasyon

 9. Sayısal integral hesaplamaları

 10. Sinyal işleme

Bütün fonksiyonların görevini yazmak bu tezi sınırlarını aşacağından burada sadece bazı temel matematiksel fonksiyonların açıklamaları verilecektir. Ayrıca diğer önemli fonksiyonlar da tezin sonundaki eklerde verilmiştir.Tablo 2.3


MATLAB, standart basit matematiksel fonksiyonlardan abs, sqrt, expin ve sin gibi sayılar içermektedir. Karekök veya negatif sayının logaritmasını alarak hatasız, uygun karmaşık sonucu otomatik olarak üretir. MATLAB, çok gelişmiş matematiksel fonksiyonları kapsayan bessel aynı zamanda sağlar ve gama fonksiyonunu yerine getirir. bu fonksiyonların çoğu karmaşık tartışmaları kabul ederler. Temel fonksiyonlar örnek verilecek olursa:

>>rem(12,7)

ans=5

>>exp(1)


ans=2.7183

>>fix(3.5)

ans=3

>>ceil(3.5)ans=4

>>round(3.5)

ans=4

BÖLÜM 3

3. MATLAB’DA MATRİSLER VE TEMEL MATRİS İŞLEMLERİ:
Her ne kadar 4. versiyondan itibaren MATLAB’a The Symbolic Toolbox ilave edilerek sembolik matematiksel işlem yapma olanakları sağlanmış ise de MATLAB elemanları kompleks olabilen dörtgensel boyutlu sayısal matrislerle çalışan bir programdır. Bazı durumlarda özel olarak bu matris 1x1 boyutunda olabilir. Benzer şekilde tek satır veya tek sütundan oluşan vektörler olabilirler. MATLAB’ın matrisler ile çalışması demek; verileri matrisler biçiminden değerlendirmesi ve çözümleri matris esasına göre yapması ve sonuçları da matris biçiminde düzenlenmesi demektir.
3.1 Matrisleri Girmek:

Matrisler girilirken köşeli parantez kullanılarak ([ ]) ve aşağıdaki yollardan biri kullanılarak girilir.

- Elemanları bir tam liste olarak girmek

- Yerleşik deyim ve fonksiyonları kullanarak matrisler üretmek • M-dosyalarını kullanarak matrisler oluşturmak

 • Dış veri dosyalarından matrisleri yüklemek

Bunların arasından en kolay olanı tam liste olarak yazmaktır. Buna göre bir matrisi girerken ,
1. Elemanlar, baştan ve sondan köşeli parantezlerle kapatılır.

2. Elemanların arasına boşluk veya virgül konulur.

3. Matris satırlarını ayırmak için de noktalı virgül kullanılır.

kurallarına dikkate alınmalıdır. Örneğin,

A = [1 2 3; 4 5 6];

A =


1 2 3

4 5 6


şeklinde veriler matrisler biçiminde tanımlanır. MATLAB daha sonra kullanılmak üzere verileri A matrisinde saklar.
Büyük matrisleri girerken noktalı virgül yerine satır atlama karakteri kullanılabilir. Yukarıda A matrisi farklı bir şekilde aşağıda gösterildiği gibi de girilebilir.
A =[1 2 3

4 5 6]


Sonuç olarak aynı değerler elde edilir.
3.2 Matrislerde Elemanlar:

Matris elemanları rasgele rakamlardan oluşabileceği gibi MATLAB’ın deyimlerinden de oluşabilir. Örneğin,


a=[-1.3 sqrt(3) (1+2+3)*475]

a=

-1.3000 1.7321 4.8000Küçük matrisleri eleman olarak kullanıp daha büyük matrisler oluşturmak mümkündür. Örneğin,

M=[1 3 5


7 8 9]
matrisine aşağıda gösterildiği şekilde bir satır eklemesi yapabilir.

M=[M;[10 13 15]]

Bu durumda M matrisi

M=[1 3 5


7 8 9

10 13 15]

durumunu alır.
Bunun yanında iki nokta üst üste (:) kullanarak büyük matrislerin belli bir kısmını kullanabiliriz ya da diğer ifade ile bu matrisi küçültebiliriz. Örneğin,

M=M(1:2,:)

bildirimi M matrisinin ilk iki satırını alarak M matrisi olarak saklar. Böylece baştaki orijinal M matrisi elde edilmiş olur.

3.3 Genel Matrisler:

MATLAB’da kullanıcı verileri kendi oluşturacağı matrisler ile tanımlayabileceği gibi MATLAB’ın kendi özel matrislerinden de istifade edilebilir. Bunların önemlileri ones, eye, zeros, magic, rand, randn olup işlevleri şu şekildedirler:Tablo 3.1


zeros

Tüm elemanları sıfır olan bir matris oluşturur

Ones

Tüm elemanları 1 olan bir matris oluşturur

Rand

Düzgün dağılımlı rasgele sayılar veya matrisler oluşturur

randn     

Normal dağılımlı rasgele sayılar veya matrisler oluşturur

Eye

Bir birim matris oluşturur

Magic

Sihirli kare matris oluşturur

MATLAB’ın dört temel matrisi ile ilgili birkaç örnek:

Örnek:1

Z = zeros(2,4);% 2 satırdan oluşan ve bütün elemanları 0 olan bir matris üretir


Z =

0 0 0 0


0 0 0 0
Örnek:2

F = 5*ones(3,3);%3x3 lük oluşacak tüm elemanları 1 olan matris 5 ile çarpılmıştır

F =

5 5 5


5 5 5

5 5 5
Örnek:3

N = fix(10*rand(1,10));

N =


4 9 4 4 8 5 2 6 8 0
Örnek:4

R = randn(4,4);

R =

1.0668 0.2944 -0.6918 -1.44100.0593 -1.3362 0.8580 0.5711

-0.0956 0.7143 1.2540 -0.3999

-0.8323 1.6236 -1.5937 0.6900
3.4 Matrislerde İşlemler:

MATLAB’ın temelini matris işlemler oluşturur. Matris işlemlerinin tümünü MATLAB’ta uygulamak mümkündür. Yalnızca bazı karakterlerde kısıtlama söz konusu olabilir.
3.4.1 Matrislerin Transpozu:

Bir matrisin transpozu satırlarla sütunların yer değiştirdiği başka bir matristir.. Genelde tranpoz üst indis olarak T olarak ifade edilir.

Örneğin bir A matrisi,

A=[1 2 3; 4 5 6; 6 7 8] şeklinde tanımlarsak bu A matrisinin transpozu olan AT,

AT=[1 4 7; 2 5 8; 3 6 9] şeklindedir.

Buradaki yapılan işlem (i,j) konumunda bir değerin (j,i) konuma aktarılmasıdır.


MATLAB’da bir matrisin transpozu (‘) üstten virgül karakteri ile ifade edilir. Yani A matrisinin transpozu gösterilirken A’ şeklinde yazılır. Bilindiği üzere kare matrisin dışındaki matrislerin transpozesi farklı boyuta sahip yeni bir matristir.
Eğer A matrisi karmaşık sayılardan oluşuyorsa A’ da karmaşık eşlenik transpozedir. Eşlenik olmayan bir transpoze elde etmek için ya A.’ ya da conj(A’) komutları kullanılmalıdır.
Örnekler:

Örnek:1


X =

6 0 —3


2 0 —1

8 0 —4


Y = X'

Y =


8 3 4

1 5 9


6 7 2

Örnek:2


z = [1+2i 3+4i]

z'=


1—2i

3—4i


z.'=

1+2i


3+4i
3.4.2 Matrislerde Toplam ve Fark İşlemleri:

MATLAB’da toplama ve çıkarma işlemleri için + ve – sembolleri kullanılır. Bu işlemler ancak boyutları aynı olan işlemler için tanımlıdır. Örneğin K ve L gibi farklı boyutta iki matris gözönüne alırsak,

K+L

Toplamı hata sonucunu verir. Çünkü matrislerin boyutları farklıdır. Fakt A ve B gibi eşit boyutlu matrisleriC=A+B

Şeklinde toplarsak sonuçta hata olmaz, A ve B matrisleri toplanır ve bu değer C ye atanır. Örneğin,

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] ve

B=[1 4 7; 2 5 8; 3 6 0] matrisleri için

C=A+B toplamının sonucu

C=[2 6 10;6 10 14; 10 14 0] olur.

Toplama ve çıkarma işlemlerini işlenenlerden biri skaler olduğunda da geçerlidir. Skaleri 1x1 boyutunda bir matrsi olarak düşünebiliriz. Bu durumda skaler değer, matrislerdeki tüm değerler ile ayrı ayrı ve tek tek işleme tâbi tutulur.

Örnekler:

A =

1 1 1


1 2 3

1 3 6


B =

8 1 6


3 5 7

4 9 2 matrisleri için

X = A + B

X =


9 2 7

4 7 10


5 12 8

Y = X –A


Y =

8 1 6


3 5 7 sonuçları alınır.
3.4.3 Matrislerin Çarpılması:

Matrislerde çarpma işlemi için * sembolü kullanılır. Bu işlem işlenen matrislerden her ikisinin iç boyularının aynı olduğu durumlarda geçerlidir. Yani, A*B çarpımında a’nın sütun sayısı ile B’nin satır sayısı eşit ise hesaplama yapılır aksi taktirde hata sonucu çıkar.


Ayrıca matris çarpımı matrislerin karşılık gelen elemanlarının çarpım yolu ile hesaplanamaz. Böyle bir durumda eğer MATLAB’da C=B*A komutu verilecek olursa ,

C does not exist (C mevcut değildir)

Şeklindeki bir uyarı mesajı alınır.
A ve B şeklinde iki matrisin matris çarpımının sonucu olan C matrisinin C(i,j) konumundaki değer aşağıda gösterilen toplam denkleminde ifade edildiği gibi birinci matrisin i’nci satırı ile ikinci matrisin J’inci sütunun nokta çarpımıdır.

N

Ci,j= aikbjkk=1
Örnekler:

Örnek:1


A = [1 2; 3 4]; B = [5 6; 7 8];

C = A * B


C =
   19  22
   43  50
3.4.4 Matrislerin Bölünmesi:

MATLAB’ta daha önce açıklandığı gibi bölme işlemi için iki farklı (/ ve \) bölme işlemcisi vardır. Eğer A değeri, tekil olmayan bir kare matris ise A\B ve B/A ifadeleri B matrisi ile A matrisinin soldan ce sağdan çarpımları yani,

inv(A)*B ve B*inv(A)

anlamına gelir. Bunun yarine MATLAB’da sonucu doğrudan elde etmek mümkündür. Buna göre;

X=A\B matris denklemi AX=B çözümünü gösterir.

X=B/A matris denklemi XA=B çözümünü gösterir.


Soldan bölme, A/B; B matrisi ile A matrisi satır sayıları aynı ise tanımlıdır.

 • Eğer A bir kare matris ise, A/B ifadesi Gauss elimasyonu yardımıyla faktörlere ayrılır. Bu faktörler,

AX(:,j)=B(:,j)

denklemlerinin çözümünde kullanılır. Buradaki B(:,j) ifadesi B matrisinin j sütununu göstermektedir. Bulunan X matrisi B ile aynı boyutta olan bir matris olur. • Eğer A bir kare matris değilse A\B ifadesi Householder ortogonelleştirilmesi kullanılarak faktörlere ayrılır. Bu faktörler en küçük kareler yönteminde hesaplanacak denklemler altında kullanılır.

Sonuç mxn boyutlu bir matristir. Burada m; A matrisinin sütun sayısının ve n; B matrisinin sütun sayısının ifadesidir.
Sağdan bölme, B/A; B/A=(A’\B’) şeklinde soldan bölmede kullanılan terimlerle tanımlanabilir.
3.4.5 Matrislerin kuvvetini alma işlemi:

Bir A matrisinin kuvvetini almak için A.^p deyimini kullanmak yeterlidir. Bu işlem A matrisi içindeki her bir elemanın teker teker p. kuvvetini alır. Burada A bir kare matris, p ise bir skaler sayıdır.


Bir kare matrisin karesi (A^2) A*A işlemine denktir. Benzer şekilde A^4 deyimi de A*A*A*A işlemine denktir. Buna karşılık A^2.5 gibi kesirli üst lama işlemi öz değerleri ve öz vektörleri de içine alan daha karmaşık bir işlem gerektirir.
İki matris çarpımının yapılabilmesi için birinci matriste bulunan satır sayısının ikinci matrisin sütun sayısına eşit olması gerektiğine göre, bir matrisinin kuvvetinin alınabilmesi için de satır sayının sütun sayısına eşit olması dolayısıyla kare matris olması gerekir.
3.4.6 Marislerin Üstel Fonksiyonları:

Bir A matrisinin üstel fonksiyonu eA şeklinde ifade edilir ve çeşitli hesaplamalarda önemli yer tutar. MATLAB’ta bu fonksiyonlar exp(A) şeklinde bir komutla hesaplanır. Bu komut A’nın herbir elemanı üzerinde eleman elemana işlemine icra eder. Buna karşılık A’nın matrisi şeklinde üstel ifadesi ise expm(A)komutu ile hesaplatılır. MATLAB’taki temel matris fonksiyonları şunlardır:Tablo 3.2

Poly

Kökleri belirten karakterisitik bir polinom oluşturur

Det

Bir matrisin determinantını hesaplar

Trace

Bir matrisin izini hesaplatır

Kron

Bir Kronecter çarpımını hesaplar

MATLAB aynı zamanda ileri düzey matris fonksiyonlarını da içermektedir. Öreğin matrissel üs ve matrissel logaritma hesaplamaları gibi. expm(A) ve sqrtm(A) fonksiyonlarında olduğu gibi fonksiyon adlarının sonunda ’m’ harfi bulunan fonksiyonlar ileri matris fonksiyonları olarak hesaplanır.

MATLAB’ta tanımlı bazı yerleşik ileri matris fonksiyonları:Tablo 3.3

expm

e tabanına göre bir matrisin üssünü hesaplar

logm

Bir matrisin doğal logaritmasını hesaplar

sqrtm

Bir matrisin karekökünü hesaplar


3.4.7 Matrislerin Tersini Alma:

Tanıma göre bir kare matris olan A’nın A-1 olup AA-1 ve A-1A çarpımların her ikisinin de birim matrise eşit olması gerekir. Yani,

A A-1 = A-1 A = I dir.

Normalde bir matrisin tersini alma işlemleri oldukça sıkıcı olmakla beraber MATLAB’da bu işlem tek bir komutla (inv) çözümlenir. Aşağıda verilen örnek ile bir A matrisinin tersinin alınması ve bu matrisin tersi ile çarpımın nasıl birim matrise eşit olduğu gösterilmiştir.

A=[2 3;4 1]

A=


 1. 3

 2. 1

B=inv(A)

B=

-0.1000 0.3000  1. -0.2000

A*B


ans=

1.0000 -0.0000

0.0000 1.0000

B*A
ans=

1.0000 -0.0000


 1. 1.0000


BÖLÜM 4

4. MATLAB’DA GRAFİKLER:

MATLAB grafik sistemi, verilerin hazırlanmasında ve görselleştirilme-sinde çok değişik ve kendine has özellikleriyle bir kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

MATLAB 3.5 ve daha altındaki sürümlerinde; x-y grafikleri, kutupsal grafikler, çubuk grafikler, yüzey grafikleri 3-D yüzey network mesh’i oluşturmak mümkündür. Bunun yanında MATLAB 4.0 ve daha yukarı sürümlerinde grafiksel özellikler çok daha fazla artırılmış ve yukarıdaki bahsedilen özelliklere ilaveten x-y-z grafikleri de dahil olmak üzere her türlü 3 boyutlu çizgi ve yüzey grafikleri oluşturmak mümkün hale gelmiştir.
4.1 2 Boyutlu(2D) Grafikler:

MATLAB’ta verilerin 2 boyutlu olarak çizdirilmesi ve bu grafiklerin düzenlenmesi ile ilgili bir takım hazır fonksiyonlar mevcuttur. Aşağıda bu fonksiyonlar açıklanarak örnekler verilmiştir.


4.1.1 2D Grafik Fonksiyonları:

x-y düzleminde oluşturulan pek çok grafikte x ve y eksenlerinin eşit aralıklarla bölündüğü varsayılır. Ve bu tür grafiklerde lineer grafik adını alır. Bazı istisnai durumlarda ya tek eksen üzerinde ya da her iki eksen (x,y) üzerinde de logaritmik ölçeklendirme kullanılabilir.

x ve y vektörlerinin lineer ve logaritmik fonksiyonları aşağıda verilmiştir (eksenler veri sayısına göre ölçeklendirilirler).


Plot

amaç: 2-D lineer çizim

kullanım:

plot(Y)


plot(X1,Y1,...)

plot(X1,Y1,Çizgitürü,...)

plot(...,'Özellikismi’,ÖzellikDeğeri,...)

h = plot(...)açıklama:

x ve y eksenlerini lineer olarak ölçeklendirir ve verilerin grafiğini çizer.

Burada x’ler bağımsız değişken y’ler ise bağımlı değişkeni göstermektedir.

Örnek:

X = 0:pi/15:4*pi;

Y = exp(2*cos(X));

plot(X,Y,'b+') herbir veri noktasına mavi artı işareti koyarak çizer

Şekil 4.1

Loglog

amaç: Log-log ölçeği çizmek

kullanım:

loglog(Y)

loglog(X1,Y1,...)

loglog(X1,Y1,ÇizgiTürü,...)

loglog(...,'Özellikismi', ÖzellikDeğeri,...)

h = loglog(...)plot(Y)açıklama:

Hem x ekseni hem de y ekseni için logaritmik ölçeklendirme kullanarak x ve y değerlerinin grafiğini oluşturur.Örnek:

Kare işaretlerle basit bir loglog çizimi oluşturalım.

x = logspace(-1,2);

loglog(x,exp(x),'-s')

grid on


Şekil 4.2


Semilogx ve semilogy

amaç: Semi-logaritmik grafik çizmek

kullanım:

semilogx(Y)

semilogx(X1,Y1,...)

semilogx(X1,Y1, ÇizgiTürü,...)

semilogx(...,'Özellikİsmi',ÖzellikDeğeri,...)

h = semilogx(...)

semilogy(...)

h = semilogy(...)


açıklama:

semilogx, x eksenini logaritmik y eksenini lineer olarak ölçeklendirir ve verilerin grafiğini çizer.

semilogy, x eksenini lineer y eksenini doğrusal olarak ölçeklendirir ve verilerin grafiğini çizer.

Örnek:

Örnek bir semilogy plotu:

x = 0:.1:10;

semilogy(x,10.^x)

Şekil 4.3

MATLAB’da ana grafik fonksiyonlarının yanında çizilen grafikleri üzerine yazı yazdırabileceğimiz etiket komutlar da vardır.Belli başlı etiket komutları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.Title

amaç:Hali hazırdaki grafiğe başlık eklemek

kullanım:

title('başlıkyazısı')

title(fismi)

title(...,'Özellikİsmi',ÖzellikDeğeri,...)

h = title(...)

1   2   3   4


    Ana sayfa


Matlab’a Giriş

Indir 271.57 Kb.