bilgiz.org

Madde veya alaşimin / ÜretiCİ veya imalatçinin tanimi: Ürün Bilgileri
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü34.44 Kb.

Indir 34.44 Kb.

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Revizyon No/Tarih: 003/ 01.09.2016 Ürün Adı :Dİ-OKTİL FTALAT (DOP)  1. MADDE VEYA ALAŞIMIN / ÜRETİCİ VEYA İMALATÇININ TANIMI:
    1. Ürün Bilgileri


1.1.1.Ticari Adı : Dioktil Ftalat(DOP)
1.1.2.Kullanım Alanı : Plastifiyan
1.1.3.Üretici Firma : Arkim Kimya Sanayi A.Ş. Güneşli Mimar Sinan Caddesi No : 3 Bağcılar/İSTANBULTelefon No: 0212 410 04 04

Fax No: 0212 410 22 05
  1. BİLEŞİMİ / YAPISIYLA İLGİLİ BİLGİLER:


2.1.Kimyasal Adı : Bis (2-Ethylhexyl) phthalate
2.2.Kimyasal Özelliği : Ftalik Asit Esteri
2.3 Ürün Bilgileri:
2.3.1 Gösterge Sayısı : 607-317-00-9
2.3.2 CAS Numarası : 117-81-7
2.3.3 AB (EC) no : 204-211-0


3. OLUŞABİLECEK TEHLİKELER:
3.1. Sınıflandırma : Category 2 Reproductive Toxins
3.2. Tehlike Uyarı Sembolleri
T : Zehirli
R 60 : Üreme yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
R 61 : Doğacak çocuğa zarar verebilir.


4. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
4.1. Genel Talimat : Kirlenen elbiseleri ve ayakkabıları derhal çıkartın.

Temizlemeden giymeyin.
4.2. Teneffüs Edilirse : Buhar / sislerinin solunumundan sonra hemen temiz havaya çık ve eğer solunumda zorlanmalar varsa hemen tıbbi yardım isteyin.
4.3. Deriyle Teması Halinde: Sabun ve su ile dikkatlice yıkayınız. Eğer tahriş artarsa tıbbi yardıma başvurunuz.
4.4. Gözle Temas Ederse : Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika gözleri yıkayınız. Tıbbi yardıma başvurunuz.


5. YANGINLA MÜCADELE İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:
Alevlenme Noktası : 200°C

Parlama Noktası : 370°C

Alt Patlama Sınırı : %0,15 (hacimce)

Üst Patlama Sınırı : %0,18 (hacimce)
5.1. Uygun Yangın Söndürücüler: Karbondioksit, Kuru kimyasal toz, su spreyi, su, köpük, yangınla mücadele için koruyucu ekipman.
5.2. Yangınla Mücadelede Uygun Koruyucu Teçhizat: İtfaiyeciler, kişisel solunum ekipmanları ve alevlenmeyen giysilerle donanımlı olmalıdır.
5.3. Dikkat Edilecek Hususlar: Kirlenmiş söndürme suyunu ayrı biriktir. Kanalizasyon ve etkili sistemlerle birleşmesine izin verme. Tehlike anında kapları su ile soğutun.


6. KAZA SONUCU DÖKÜLME, SIZINTI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER:
6.1. Kişisel Olarak Alınacak Tedbirler: Solumaktan kaçın. Cilt, göz ve elbiselerle temastan kaçın.
6.2. Çevrenin Korunması İçin Gerekli Emniyet Tedbirleri: Kanalizasyon/ yüzey suları/ yüzey altı sularına karışması engellenmelidir. Yeraltına/toprağa sızmasına engel olun.
6.3. Temizlik ve zararsız hale getirme için tavsiye edilen yöntemler: Uygun emici materyallerle ayır (kum, talaş, genel amaçlı bağlayıcılar, kizelgur vb.) Kaldırılan malzemeyi Atık malzeme imha talimatı bölümü uyarınca yok ediniz.
7. KULLANIM ve DEPOLAMA
7.1 Kullanım
7.1.1. Güvenli Kullanım Talimatları: Aerosol oluşmasını önleyin. Çalışılan alanın iyi bir şekilde havalandırılması sağlanmalı, gerekiyorsa uygun bir hava emme sistemi kullanılmalıdır.
7.1.2. Yangın ve Patlama Önlemleri: Yanıcı ve yakıcı kaynaklar ortadan kaldırılmalıdır.
7.2. Depolama
7.2.1. Depo Alanları ve Kaplar İçin Talimatlar: Açılmış kapları özenle kapatın ve sızıntıları önlemek için dik durumda depolayın. Her zaman orjinal ambalajının özelliklerindeki kaplarda muhafaza edin.
7.2.2. Depolama için Talimatlar: Oksitleyici maddelerle (asit, baz) birlikte depolanmamalıdır.
7.2.3. Depolama Şartları: Kapları kuru bir ortamda, kapakları sıkıca kapalı, serin ve havadar bir yerde muhafaza edin. Isı ve doğrudan güneş ışığından koruyun.


8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ ve KİŞİSEL KORUMA DONANIMLARI
8.1. Maruz Kalma Limitleri: Di-oktil ftalat havada max. 5mg / m³

Buhar ve sisleri kontrol etmek için bölgesel havalandırma sistemi sağlayın.
8.2. Kişisel Koruma Donanımları:
8.2.1. Genel Koruma Tedbirleri ve Hijyenik Tedbirler: İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulayın. Besin ve yem maddelerinden uzak tutun. Mola öncesi ve iş sonrasında ellerinizi yıkayın; Kirlenmiş giysileri derhal çıkarın. Çalışma esnasında yemek, içmek yasaktır. İş giysilerini ayrı yerde saklayın. Buharını solumaktan, cilt, gözler ve giysi ile temastan kaçının.
8.2.2. Solunum Sisteminin Korunması: Organik gaz maskesi ve uygun filtre kullan.
8.2.3. El Koruma: Cildin ürünle temasının muhtemel olduğu durumlarda, örn. EN 374 normuna uygun eldiven kullanımı yeterli koruma sağlar. Koruyucu eldivenlerin ilgili işyerine uygunlukları her durumda gözden geçirilmelidir. (örn. Mekanik dayanıklılık, ürünlerle uyumu, antistatik özellikler…) Eldivenlerin kullanımı, depolanması, bakımı ve değiştirilmeleri konularında üretici bilgi ve talimatlarını dikkate alınız. Uygun materyaller: bütil kauçuk. Eldiven imalatçısı ile görüşerek test edin.
8.2.3. Göz Koruma: Emniyetli gözlük ve yüz maskesi.
8.2.4. Vücut Koruma: Hafif kauçuk giysi.

9. FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel Görünüm : Sıvı

Renk : Maximum 30 hazen

Koku : Hafif kendine özgü

pH : Yaklaşık 7

Molekül Ağırlığı : 390 gr/mol

Molekül Formülü : C24H38O4

Ürün Saflığı : Minimum % 99,5

Asidite : Maksimum 0,1 (mg NaOH/g)

Kaynama Noktası :Yaklaşık 230°C

Parlama Noktası : Minimum 200 °C (açık kap yöntemi)

Donma Noktası : Minimum -46°C

Buhar Basıncı : 0,00001 mbar (50°C)

1,8 mbar (200°C)

Yoğunluk : 0,980 – 0,985 gr/cm³( 20°C)

Suda Çözünürlük : Maksimum % 0,05 gr/lt ( 20°C)

Viskozite (Dinamik) : 76-84 mPa*s (20°C)

Kırılma İndisi : 1,4825 - 1,4865 (20 ºC)

10. STABİLİTE ve REAKTİVİTE
10.1. Stabilite : Isı ile bozunmaz.
10.2. Reaktivite : Güçlü oksit bileşikleri (asitler ve bazlar) ile reaksiyona girer.
10.3. Tehlikeli ayrışma/dekompozisyon ürünleri: Tehlikeli bozunma ürünleri bilinmemektedir.


11. TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
11.1. Akut Toksisite:
Oral : LD50 / fare > 30000 mg/kg
Dermal : LD50 / tavşan > 25000 mg/kg
Cilt Tahrişi : Tavşan; Tahriş yapmaz. (Metot ECD)

Göz Tahrişi : Tavşan; Tahriş yapmaz. (Metot OECD)

Duyarlılık : Hassasiyet oluşturmaz.
11.2. Kronik Toksisite:
11.2.1. Çoğalma yeteneği için zehirli: Hayvan deneylerinde üreme açısından toksik etkisi olduğuna dair işaretler bulunmuştur.
11.2.2. Kanserojenite: Hayvan deneylerinde muhtemel kansorejenik etkisine dair işaretler bulunmuştur. Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
11.2.3. Pratik kullanım tecrübeleri: Kan basıncını (tansiyonu) düşürücü özelliğe sahiptir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER
12.1. Parçalanabilirlik: Bakterilerle kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

(Test Metodu: OECD 301B, ISO 9439)

(Eliminasyon derecesi: % 70-80)

12.2. Biyolojik Olarak Birikim: Ürün organizmalarda birikebilir.

12.3. Çevresel Toksisite:
Akut ve kronik toksisite balıkta; LC50 (96 saat) >0,67 mg/l
Akut toksisite, suda yaşayan omurgasızlarda; EC50 (48 saat) >0,16 mg/l
Suda yaşayan bitkilerde toksisite; EC50 (96saat) >0,1 mg/l

Mikroorganizmalarda toksisite; DIN-EN-ISO8192 >2000 mg/l

Aktif çamurda aktivite düşmesi düşük konsantrasyonlarda tahmin edilemez.
Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler; Kimyasal işleme tabii tutmadan doğal sulara bırakmayın.

13. DOĞADAN UZAKLAŞTIRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
13.1. Atık Maddenin Uzaklaştırılması: İzinsiz su kanallarına veya kanalizasyon sistemlerine boşaltma. Artık uzaklaştırılmasında atık kodunu Avrupa atık maddeler kataloğuna göre ve ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır

13.2. Ambalajın Uzaklaştırılması: Ambalajlar sonuna kadar boşaltılmalı ve kanunlara uygun bir şekilde imha edilmeye naklettirilmelidir. Tamamen boşaltılmamış ambalajlar,bölgesel atık imha ve nakil organizasyonunun talimatlarına uygun olarak zararsız hale getirilmelidir.

14. TAŞIMAYLA İLGİLİ BİLGİLER14.1. Sevk İsmi: ARKİM DOP

14.2. Taşıma: Ürünün ülke dahilinde veya uluslar arası karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile nakliyesini engelleyici bir kural mevcut değildir.

15. İDARİ BİLGİLER
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) Üye Ülkeler Komitesi (MSC) tarafından Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) olduğu tespit edilen maddeler listesinde yer alan Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), DOP ’un madde 57c (Üreme için toksik) ’e göre tıbbi ambalajlama, tekstil, gıda, oyuncak sektörlerinde kullanılması yasaklanmıştır.


16. DİĞER BİLGİLER
16.1. Güvenlik talimatı hazırlanmasında kullanılan kaynaklar


Güncel şekliyle -67/548 ve 99/45 sayılı AT direktifleri

Güncel haliyle 2001/58 sayılı AT direktifleri

Güncel haliyle 2000/39 sayılı AT direktifleri

ADR, RID, IMDG VE IATA güncel taşımacılık kuralları
Yayınlanma Tarihi : 01.08.2014
Hazırlayan : SEYDİ GÜN
Bu bilgiler bugünkü bilgilerimize göre hazırlanmıştır ve özelliklerle ilgili bir güvence sağlamamaktadır. Bulunan kural ve saptamalar ürünümüzün alıcısı tarafından kendi sorumluluğunda izlenmelidir.
    Ana sayfa


Madde veya alaşimin / ÜretiCİ veya imalatçinin tanimi: Ürün Bilgileri

Indir 34.44 Kb.