bilgiz.org

KüLTÜR, GÖrsel ve iŞİtsel poliTİKA

 • I - ÖNCELİKLER LİSTESİ
 • ÖNCELİK 20.1 Görsel-işitsel alanda AB mevzuatına, özellikle sınır tanımayan televizyon direktifine uyum sağlanması
 • 2- Mevzuat Uyum Takvimi
 • 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi
 • 4- Planlanan Finansman İhtiyacı • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü36.07 Kb.

  Indir 36.07 Kb.

  20- KÜLTÜR VE GÖRSEL - İŞİTSEL POLİTİKA


  Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevine Topluluğun katılımına ilişkin 22 Kasım 1999 tarih ve 1999/784/EC sayılı Konsey Kararı ile ilgili uyumlaştırma süreci, 12 Ekim 1989 tarihli Paris Deklarasyonu çerçevesinde 1992 yılında Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevine üyeliğin gerçekleşmesi ile tamamlanmıştır

  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4756 sayılı Kanun 21 Mayıs 2002 tarih ve 24761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda değişiklik yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 4756 sayılı Kanunla değiştirilen 3984 sayılı Kanunun aşağıda belirtilen hükümleri ile ilgili olarak yürürlüğü durdurma kararı vermiştir:

  - Madde 6/a – Üst kurulun seçimi ve görev süresi

  - Madde 28/8/2 – Düzeltme ve cevap hakkı

  - Madde 29/d – Kuruluş ve hisse oranları

  - Madde 29/e – Kuruluş ve hisse oranları

  - Geçici Madde 4 - Üst kurulun seçimi ve görev süresi

  Kanunun diğer hususlarına ilişkin Mahkemenin nihai kararı beklenmektedir.

  AB mevzuatına uyum sürecinde, Üçüncü Reform Paketi çerçevesinde, 3984 sayılı Kanun, 9 Ağustos 2002 tarihinde çıkarılan 4771 sayılı Kanun ile yeniden değişikliğe uğramıştır. Son iki Kanun değişikliği ifade özgürlüğünün sağlanması, yeniden iletim yasağının kaldırılması ve Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesi konularında, 3984 sayılı Kanunda önemli bir ilerleme sağlamıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanunun öngördüğü üzere yönetmelikleri hazırlamıştır. Yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde, televizyon yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun, yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusundaki 89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değişiklik getiren 30 Haziran 1997 tarih ve 97/36/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi) ve Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi (ETS 132) referans noktası olarak dikkate alınmış ve reklamlar, tele-alışveriş ve küçüklerin korunması gibi konularda uyum sağlanmaya çalışılmıştır.

  17 Nisan 2003 tarih ve 25082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin aşağıda belirtilen maddeleri ile Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine uyum sağlanması yönünde önemli ilerleme kaydedilmiştir:

  - Madde 4 – Tanımlar

  - Madde 5, 29, 40, 41 – Küçüklerin korunması

  - Madde 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22 – Reklam ve tele-alışveriş

  - Madde 23, 24, 25, 31 – Yeniden iletim

  - Madde 42 – Önemli Olaylar

  I - ÖNCELİKLER LİSTESİ


  ÖNCELİK 20.1 Görsel-işitsel alanda AB mevzuatına, özellikle sınır tanımayan televizyon direktifine uyum sağlanması

  II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI  ÖNCELİK 20.1 Görsel-işitsel alanda AB mevzuatına, özellikle sınır tanımayan televizyon direktifine uyum sağlanması  1- Kısa Bilgi

  2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde görsel-işitsel alanda AB mevzuatına uyum sağlanması ve Yeni Düzenleyici Çerçeve mevzuatının etkin bir şekilde uygulanması temel bir öncelik olarak yer almaktadır.

  Avrupa görsel-işitsel eserlerinin geliştirilmesi, dağıtılması ve teşvik edilmesine yönelik bir program (MEDIA-Plus) uygulanması konulu 20 Aralık 2000 tarih ve 2000/821/EC sayılı Konsey Kararı ve Avrupa görsel-işitsel programı kapsamında bir eğitim programının (MEDIA-Training) uygulanmasına ilişkin 19 Ocak 2001 tarih ve 2001/163/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararına tam uyumun ve programlara katılımın sağlanması için Sınır Tanımayan Televizyon Direktifinin uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu konuda gerekli çalışmalar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından sürdürülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yapısının re organizasyonu çalışmalarının tamamlanması, ilgili mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasına da katkı sağlayacaktır.  Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, 93/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1993 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşmeye değişiklik getiren ek protokolün onay süreci devam etmektedir.
  2- Mevzuat Uyum Takvimi

  Yeni Düzenleyici Çerçeve Mevzuatı ile ilgili değerlendirme Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri başlığı altında yapılmıştır.

  Tablo 20.1.1

  No

  AB Mevzuatının Adı ve Numarası

  Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

  Sorumlu Kuruluş

  Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih)

  1- Meclis Kabulü

  2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

  1

  Televizyon yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun, yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusundaki 89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değişiklik getiren 30 Haziran 1997 tarih ve 97/36/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi)

  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Tasarısı

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV. Çeyrek

  2004, I. Çeyrek

  Küçüklerin Korunmasına İlişkin Sınıflandırma Sistemi Hakkında Yönetmelik

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV. Çeyrek

  2004, I. Çeyrek

  Önemli Olayların Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV. Çeyrek

  2004, I. Çeyrek

  Avrupa Eserleri Kotası Hakkında Yönetmelik

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2004

  Müzakere sürecinde belirlenecektir.

  2

  Televizyon sinyallerinin iletiminde kullanılan standartlar hakkındaki 24 Ekim 1995 tarih ve 95/47/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

  29 Mart 2001 tarihli Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği ve 28 Mart 2002 tarihli Kablo Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2005, II. Çeyrek

  2005, II. Çeyrek

  3

  Sayısal çağda Avrupa görsel-işitsel politikası için kurallar ve rehber ilkeler hakkındaki Konsey Sonuç Kararı (42000Y0712(01))

  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Tasarısı

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV: Çeyrek

  2004, I. Çeyrek

  Tablo 20.1.1 (Devamı)

  No

  AB Mevzuatının Adı ve Numarası

  Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

  Sorumlu Kuruluş

  Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih)

  1- Meclis Kabulü

  2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

  4

  Küçüklerin ve insan onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki 24 Eylül 1998 tarihli Konsey Tavsiye Kararı (31998H0560)

  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Tasarısı

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV. Çeyrek

  2004, I. Çeyrek

  5

  Sayısal görsel-işitsel hizmetlerin gelişmesinin ışığında küçüklerin korunması hakkındaki 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Sonuç Kararı (32000Y0112(05))

  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Tasarısı

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV. Çeyrek

  2004; I. Çeyrek

  6

  Yeni medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde öz-denetimin rolü hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Kararı (31999Y1006(02))

  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Tasarısı

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2003, IV. Çeyrek

  2004; I. Çeyrek


  3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

  Tablo 20.1.2

  No

  Yapılması Gerekenler

  Uygulama Tarihi

  1

  Toplum için önemli olaylar konusunda seminer düzenlenmesi

  2003

  2

  Avrupa’da sayısal TV’nin gelişmesi konusunda konferans ve eğitim seminerleri düzenlenmesi

  2004

  3

  Küçüklerin korunması için televizyon programlarında sınıflandırma sisteminin kullanımı hakkında konferans ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

  2003 - 2004


  4- Planlanan Finansman İhtiyacı

  Bu aşamada planlanan finansman ihtiyacı bulunmamaktadır.

      Ana sayfa


  KüLTÜR, GÖrsel ve iŞİtsel poliTİKA

  Indir 36.07 Kb.