bilgiz.org

Ktü of teknoloji fakültesi
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü100.14 Kb.

Indir 100.14 Kb.KTÜ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİBİTİRME ÇALIŞMASI ve TASARIM PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

ARALIK 20161. GİRİŞ

Bu kılavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliğine teslim edilecek Bitirme Çalışması ve Tasarım Projesi Tezlerinde bir standart sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenciler Tezlerini hazırlarken, bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uymak zorundadır.


2. GENEL YAZIM PLANI

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği’ne teslim edilecek Tezlere ait yazım kuralları ve diğer biçimsel özellikler aşağıda belirtilmiştir.


2. 1. Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Sistemi

Bitirme çalışması A4 normuna uygun (210x297) birinci hamur beyaz kâğıtların sadece bir yüzüne yazılacak şekilde hazırlanır. Bitirme çalışması 4 cilt, Tasarım Projesi 2 cilt olarak hazırlanır. Ayrıca hem Bitirme çalışması için, hem de Tasarım Projesi için birer elektronik kopya (CD içerisinde) ciltlerle birlikte teslim edilmelidir.


2.2. Yazım Yöntemi

Bitirme çalışması bilgisayarla yazılmalıdır. Yazı karakteri "Times New Roman" seçilmeli ve yazı boyutu "12 punto" olmalıdır. Bitirme çalışmasında özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda istenirse italik yazı şekli (özellikle lâtince isimler için) kullanılabilir. Bunun dışında diğer yazı türleri kabul edilmez. Bütün sembol ve özel işaretler bilgisayar veya şablonla yazılmalıdır. Silinti kazıntı vb. düzeltmeler özenle ve görülmeyecek şekilde yapılmalıdır.


2.3. Sayfa Düzeni

Kâğıdın üst kenarında 3 cm ve sol kenarında 3 cm, alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfanın son satırının son kelimesi ikiye bölünmez. Alt bölüm başlıkları, sayfanın alt kenar boşluk sınırından en az iki satır daha üste ya da sonraki sayfaya yazılmalıdır.2.4. Anlatım

Noktalama ve imlâ için Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Ödevde SI birimleri kullanılmalıdır. Zorunlu durumlarda MKS birimleri de kullanılabilir. Anlatımda üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilmelidir.2.5. Satır Aralıkları

Bütün metin 1,5 satır aralıkla yazılır.

Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir harf boşluk bırakılır.

Paragraflar 1 cm boşluk (sekme) bırakılarak başlanır.

Tablo ve Şekil başlıkları ile Tablo ve Şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

2.6. Bölüm Başlıkları
Bütün ana başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmalı ve koyu (bold) karakterde yazılmalıdır.

Metin içerisindeki alt başlıklarda, üst metinle iki satır aralıklı yazımda bir satır boşluk, alt metinle 1.5 satır aralıklı yazımda bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlıklarda gereksiz kelimelere yer verilmemeli, çok uzun başlıklardan kaçınılmalıdır.


2.7. Sayfaların Numaralandırılması
Dış kapak dışında bitirme çalışmasının bütün sayfaları numaralandırılır.
ÖNSÖZ

ÖZET

SUMMARY

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER DİZİNİ

TABLOLAR DİZİNİ

SEMBOLLER DİZİNİ

Yukarıda yer alan kısımlar Roma rakamları ile numaralandırılır.(I,II,III,…vb.)

Aşağıda yer alan kısımlar genel rakamlarla numaralandırılır.(1,2,3,…vb.)

1. GENEL BİLGİLER

2. MATARYEL VE METOT

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ
3.BİTİRME ÇALIŞMASI İÇERİĞİ

3. Bitirme Çalışmasında Yer Alan Başlıklar
Bitirme çalışması düzenlenmesinde aşağıdaki belirtilmiş olan başlık sıralamasına uyulmalıdır.
ÖNSÖZ

ÖZET

SUMMARY

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER DİZİNİ

TABLOLAR DİZİNİ

SEMBOLLER DİZİNİ

1. GENEL BİLGİLER

2. MATARYEL VE METOT

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ
3.1. ÖNSÖZ

İlk sayfa niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Bitirme çalışması hazırlayanın belirtmek istediği özel mesaj durumunda olup konu hakkındaki kişisel görüş, amaç ve dileklerini kapsar. Bitirme çalışmasını destekleyen kuruluşlar varsa, bunlardan söz edilebilir ve istenirse, ilgililere teşekkür edilir. Ayrıca teşekkür sayfası bulunmaz. Sayfanın üst kısmına, ortaya gelecek şekilde büyük harflerle (kalın ve koyu karakter) ÖNSÖZ yazılır. Önsözün sağ alt kısmında yazarın ismi yazılır. Yazar adının hemen altına tezin alındığı il ve yıl yazılır.


3.2. İÇİNDEKİLER
Bitirme çalışmasında yer alan bütün başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan, sayfa sırasına göre verilmelidir. Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek şekilde büyük harflerle İÇİNDEKİLER diye başlık yazılır, sayfanın sağ üst köşesinde Sayfa No başlığı konur. Bitirme çalışması içerisinde yer alan tüm başlıklar yazılarak, karşılarında başlangıç sayfa numaraları gösterilir. Sayfa numaraları, son rakamlar alt alta gelecek biçimde yazılmalıdır.

3.3.ÖZET
Özet bölümü 250 kelimeyi aşmayacak şekilde bir sayfa olarak yazılır. Özet'te bitirme çalışmasının amacı, kullanılan yöntem ve önemli sonuçların tanıtımı yapılır. Özetlerde kaynak gösterilmez.
3.4.ŞEKİLLER DİZİNİ
Özetlerden sonra verilir. Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek biçimde büyük harflerle "ŞEKİLLER DİZİNİ " yazılır. Sağ üst köşeye de altı çizili olarak "Sayfa No" başlığı konulur. Bitirme çalışmasında de yer alan bütün şekiller numara sırasına göre bir liste halinde 1,5 satır aralığı ile yazılarak karşılarına çalışma içerisinde bulundukları sayfa numarası verilir.
Örnek 2. Şekiller Dizini Düzenleme Örneği

------------------------------------- Sayfa üst kenarı4 cm boşluk

ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No

Şekil 1. İki boyutlu durum için kontrol hacmi ................................................................. 17

Şekil 2. Bitişik durum için, L/H = 5 olması durumunda, engel yüksekliği ile

boru cidarı arasındaki akış alanının yapısı……..……………..….....................................983.5.TABLOLAR(ÇİZELGELER) DİZİNİ
Bitirme çalışmasındaki bütün tablolar bir dizin halinde, şekil dizininden sonra ayrı bir sayfada verilir. Düzenlenmesi Şekiller Dizininde olduğu gibidir.
Örnek 3. Tablolar Dizini Düzenleme Örneği

------------------------------------- Sayfa üst kenarı

4 cm boşluk

TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No

Tablo 1. Salix triandra L. subsp. triandra odununun anatomik özellikleri …….21

Tablo 2. Salix triandra L. subsp. bornmuelleri (Hausskn) a.Skv.

Odununun anatomik özellikleri ………………………………………………. 27

Tablo 48.Taksonların libriform lifi lümen genişliklerine ait

duncan testi sonuçları………………………………………………………. 1023.6. SEMBOLLER VE KISALTMALAR

Bitirme çalışmasında kullanılan sembol ve kısaltmalar Tablolar dizininden sonra bir liste halinde ayrı bir sayfada verilir. Sayfanın üst-orta kısmına büyük harflerle SEMBOLLER DİZİNİ yazılmalıdır. Semboller, sayfanın sol kenarına yazılıp karşısına açıklaması yapılmalıdır.

Bitirme çalışmasında çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda, yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde (parantez) içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Semboller dizini sırasıyla Harf grubu (A-Z’ye) ve sonra sembol işaretler gelecek şekilde yazılarak açıklamaları yapılacaktır.
3.7. Genel Bilgiler

Girişte okuyucuya konu hakkında ön bilgiler verildikten sonra araştırmanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilmelidir.


3.8. Yapılan Çalışmalar (Teorik ve/veya Deneysel Çalışmalar)

Bu kısımda kullanılan yöntem ve materyaller anlatılır.


3.9.Bulgular

Bu kısımda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlar anlatılır.


3.10. Tartışma (veya İrdeleme)

Bu bölümde elde edilen sonuçların, literatüre uygunluğu, kıyaslaması ve eleştirisi yapılır.


3.11. Sonuçlar

Bu bölümde, bitirme çalışmasından elde edilen genel sonuçlar olabildiğince öz olarak gerekirse maddeler halinde yazılmalıdır.


3.12. Öneriler

Bitirme çalışması hazırlayanın konu ile ilgili çalışma yapmak isteyecek araştırmacı ve uygulayıcılara iletmek istediği öneriler belirtilmelidir.


3.13.Kaynakların Yazılması

Kaynak olarak;


  1. Kitaplar,

  2. Tezler,

  3. Dergilerdeki makaleler,

  4. Bildiriler,

  5. Standartlar,

  6. Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmenlik ve Tüzükler)

  7. Yazarı Belli Olmayan, Sorumluluğu Bir Kuruluşa Ait Olan Yayınlar

  8. İnternet Kaynakları kullanılabilir.

Bitirme Çalışması sonunda kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

Kaynaklar bir satır aralıkla yazılmalıdır.

Her kaynak kendi orijinal dilinde verilmelidir.


Kaynakların yazımı 2 şekilde olur:
3.13.1. Kaynakların Rakam Sistemine Göre Yazılması
A)Kitaplar: a) Yazar (/lar) ın soyad (/lar) ı, ve ad (/lar) ının ilk harfi, b) Kitabın adı, c) varsa editör ya da çevirenin adı, d) Cilt numarası, kaçıncı baskı olduğu ve varsa sayfa numarası, e) Yayınevinin adı, f) Basıldığı yer, g) Yayın yılı yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.
Örnek 1.

1. Sidney, H., A., Indroduction to Pyhsical Metallurgy, Second Edition, McGraw-Hill Book Co., New York, 1974.

2. Gerçek, Z., Botanik, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon, 1988.
B)Tezler: a) Yazarın soyadı, adının ilk harfi, b) Tezin adı, c)Tezin türü (Yüksek lisans veya Doktora), d) Çalışmanın yapıldığı kuruluşun ve bulunduğu şehrin adı, e) tezin bitirildiği yıl.

Örnek 2.

3. İskenderoğlu, E., Bazı Ağaç Türlerinin Kurşun Kalem Endüstrisinde Kullanılması İmkanları, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 1993.


C)Dergilerdeki Makaleler: a) Yazar (/lar) ın soyadı, ad (/lar) ının ilk harfi, b) Makalenin adı, c) Derginin adı veya varsa uluslararası yayınlarda kullanılan kısaltılmış şekli, altı çizili olarak d) cilt no (varsa sayı no) e) yayınlandığı yıl, f) Makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır
Örnek 3.

4. Ertepınar, A. ve Evirgen, H., Stabilite and Vibrations of Layered Spherical Shell Made of Hyperelastic Materials, International Journal of Engineering Science, 27,6 (1989) 623-632.

5. Kehr, E., Riehl, G., Roffael, E. ve Dix, B., Moisture and Hydrolysis Resistance of Particleboards, bonded with unmodified Low Formaldehhde UF-Resins Using Different Catalyst Systems. Part 2: Preparation and Properties of Particleboardds Bonded with Unmodified Low Formaldehyde Resins, Holz als-Roh und Wekstoff, 51 (1993) 365-372.
D)Bildiriler: a) Yazar (lar) ın soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi, b) bildirinin adı, c) -kongrenin adı, tarihi ve yeri, d) bildiriler kitabının cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.
Örnek 4.

6. Savaşkan, T., Torul, O. ve Çuvalcı H., Çinko- Alüminyum Alaşımlarının Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 5. Metalurji Kongresi, Kasım 1988, Ankara, Bildiriler Kitabı II: 784 - 799.

7. Umut, B., Kızılçam Doğal Gençliklerinin Bakımı Üzerine Araştırmalar, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Ekim 1993, Marmaris, Bildiriler Kitabı, 205 - 213.
E)Standartlar: a) Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası, b) Standartın adı, c) Hazırlayan kuruluş ve bulunduğu şehrin adı, d) Hazırlandığı yıl.
Örnek 5.

8. TS 2478, Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini, T.S.E., Ankara, I. Baskı, Kasım 1976.

9. ASTM 907, Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia, 1982.

F) Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmenlik ve Tüzükler):

a) T.C. Resmi Gazete yazılır, b) Kanun, Yönetmelik v.d. , c) Sayı, d) Tarih, e) sayfası Örnek 17 de belirtildiği gibi yazılmalıdır.


Örnek 6.

10. T.C. Resmi Gazete, Hububat alımına ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında karar. (21242 mükerrer), 29.5.1992, 2 - 10.

11. T.C. Resmi Gazete, 1615 sayılı gümrük yönetmenliğinin 1 nolu ekinin değiştirilmesine dair yönetmelik. (21237), 24.5.1992, 85.
G) Yazarı Belli Olmayan, Sorumluluğu Bir Kuruluşa Ait Olan Yayınlar: İki şekilde yazılabilir:

1) a.Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı), b) yayının adı, c) yayın

no, yayınlandığı şehir, d) yayın tarihi.

2) a. "Anonim," yazılır, b) yayının adı, c) yayınlayan kuruluş, d) yayın yeri ve tarihi


Örnek 7.

12. D.P.T., Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Yayın No:1975, Ankara, 1985.

veya,

13. Anonim, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), D.P.T. Yayınları, Yayın No:1975, Ankara, 1985.H) İnternet Kaynakları:

Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.Örnek 8.

14. www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003.

15. www.ogm.gov.tr/ T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi. 11 Mart 2003.

Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır.

Örneğin:

(14, 2003), (14 ve 15, 2003)


Yazarı belli internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; Yazar (lar) ın soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi, internet kaynağının yahut sitenin adı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.
Örnek 9.

16. James, G., T. ve Richards, A., P., Greenhouse Effect ve Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea.

http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCent erPublicationsSLRCost_of_Holding.html 21 Mart 2003

17. David, C., N. ve Clifford, G., H., A Criteria ve Indicators approach to community developmen. http://sfm-1.biology.ualberta.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2.pdf 21 Mart 20033.13.2. Kaynakların Soyadı ve Tarih Sistemine Göre Yazılması
Tez içerisinde kullanılan kaynaklar YAZAR SOYADINA GÖRE DİZİNİ hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak yazılır.
Yazar soyadı-virgül - ilk ad (lar)ının baş harfi- nokta-virgül- yayın yılı- nokta - belgenin başlığı - virgül-yayınlandığı yer (yayın organı ya da yayın evi)- virgül- cilt no- virgül- sayı no- virgül-sayfa no-virgül-yayınlandığı şehir veya ülke- nokta. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.
Aynı yazar (lar)ın farklı yıllarda yayınlanmış eserleri veriliyorsa önce yaptığı yayından başlayarak (eskiden yeniye doğru) sıralama yapılmalıdır.
Kaynak eser'in yazımının bir satırdan daha uzun olması halinde ikinci satır ve diğer satırlar, değinilen ilk eserin yazar ilk adının baş harfi hizasından başlayarak yazılmalıdır. İkinci ve diğer satırları birinci eserin ikinci satırı hizasından başlanmalıdır. Dergi adları ise altı çizili olarak yazılır.

Metin içerisinde yazarı belli olan internet kaynaklarına atıf yapılırken, yazar soyadı sistemine benzer şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (James ve Richard, 2003) David ve Clifford’a (2003) göre ...


Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:

(URL-4, 2003), (URL 1 ve 2, 2003)


Kitap, makale, bildiri, tez standartlar ve yönetmelikler örnek 10'da gösterilmiştir.

Örnek 10

-------------------------- Sayfa üst kenarı ------------------------------------------

4cm boşluk
KAYNAKLAR

Anşin, R., 1994. Tohumlu Bitkileri, KTÜ Basımevi, Orman Fakültesi Yayını, No : 5 Trabzon, 262 s.Bonac, T. ve Kirbach, E., 1978. An Exprimental Study on the Lateral Natural Fruquency of Bandsaw Blades, Wood ve Fiber Science, 10,1, 19-27.
Bostancı, Ş., 1982. Mekânik Odun Hamuru Üretimi ve Sorunları, KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, 5, 1, 36-63.
Dinwoodie, J., M., 1978. The Properties ve Performance of Particleboard Adhesives, Jour. Ins. Wood Sc., 8,2, 59-68.
D.P.T., 1989. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No, 2174, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 362 s.
Düzgüneş, O., 1963. İstatistik Prensipleri ve Metodları, Ege Üniv. Matbaası, İzmir, 364 S.
Krilov, A., 1985. Feed Speeds in Cutting Silicious Hardwoods by Bandsaw, Holz als Roh-und Werkstoff, 43, 7, 277-281.
Resmi Gazete, 1996. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Başbakanlık Basımevi 22683, 34-42.
Surdyk, L., W., 1967. The Pallmann Flaker, Ist. International Particleboard Symp., T.M. Maloney, Ed., W.S.U., Pullman, 77-94.
T.S.E., 1975. Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini, TS-2028,Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2 s.
Wilson, J., B., 1975. Particleboard to 1980, For. Prod. Jour., 25,11, 10-16.
Yaltırık, F., 1991. Sütleğen Çalısı veya Ağaç Sütleğen, Yeşile Çerçeve Dergisi, 7, 9-11.
Yıldırım, M., 1989. Ormancılıkta İş Etüdü, M.P.M. Yayınları, No. 389, Ankara, 83 s.
James, G.,T. ve Richards, A., P., Greenhouse Effect ve Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea. http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCent erPublicationsSLRCost_of_Holding.html 21 Mart 2003
İskenderoğlu, E., 1993. Bazı Ağaç ğaç Türlerinin Kurşun Kalem Endüstrisinde Kullanılması İmkanları, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Göktaş, G.,1986. Kızılçam Doğal Fidanlarının Bakımı Üzerine Araştırmalar, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Ekim, Marmaris, Bildiriler Kitabı II: 205-213.
URL-1, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003.

EK-1: Dış Kapak

T.C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
(TASARIM PROJESİ VEYA BİTİRME ÇALIŞMASI TEZ BAŞLIĞI BÜYÜK KOYU HARFLERLE VE 1.5 SATIR ARALIĞI KULLANILARAK YAZILIR.)

BİTİRME ÇALIŞMASI/ TASARIM PROJESİ

(Öğrenci Numarası/ Adı SOYADI)


OCAK 2016

TRABZON

EK -2: İç Kapak

LİSANS TEZİ SINAV SONUÇ FORMU
Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atfedildiğine beyan ederim.
İmza :

Öğrenci Adı Soyadı :


Jüri Üyeleri

Danışman : Unvan Adı –SOYADI .........................................

Üye : Unvan Adı –SOYADI .........................................

Üye : Unvan Adı –SOYADI .........................................


Bölüm Başkanı: .........................................

ÖNSÖZ
Tezin ilk sayfasıdır ve bir sayfayı geçmemelidir. Tezi hazırlayanın belirtmek istediği özel mesaj durumunda olup konu hakkındaki kişisel görüş, amaç ve dileklerini kapsar. Tezi destekleyen kuruluşlardan varsa, bunlardan bahsedilebilir ve istenirse ilgililere teşekkür edilebilir. Sayfanın üst kısmına, ortaya gelecek şekilde büyük ve koyu harflerle ÖNSÖZ yazılır. Ön sözün sağ alt kısmına yazarın ismi yazılır. Yazarın adının hemen altına tezin alındığı il ve yıl yazılmalıdır.
(Öğrencinin Adı –SOYADI )

Trabzon 2015ÖZET
(TEZ BAŞLIĞI1.5 SATIR ARALIĞIYLA BÜYÜK HARFLERLE SAYFA ORTALANARAK YAZILIR)

Tezin anahtar kelimelerini de içeren bu bölüm 250 kelimeyi aşmayacak şekilde ve anahtar kelimelerle birlikte bir sayfa olarak yazılır. Tez metninin İngilizce olarak yazılması durumunda ise 300 ile 500 kelime arasında geniş özet yazılmalıdır. Özet'te tezin amacı, deneme materyali, kullanılan yöntem ve önemli sonuçların tanıtımı yapılır. Özetlerde kaynak

gösterilmez. Tez özetinin metni, 1.5 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılarak 1.5 satır aralıklı

yazım şekli ile yazılır. Anahtar kelimeler son satırdan sonra iki satır aralığı bırakılarak sola dayalı tek satır aralıklı yazım şekli ile yazılır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.


Anahtar Kelimeler: (Anahtar kelimeler son satırdan sonra iki satır aralığı bırakılarak sola dayalı tek satır aralıklı yazım şekli ile yazılır. Anahtar Kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde birbirinden virgülle ayrılarak en fazla 6 adet olmalıdır.)

SUMMARY

(TEZ BAŞLIĞI İNGİLİZCE 1.5 SATIR ARALIĞIYLA BÜYÜK HARFLERLE

SAYFA ORTALANARAK YAZILIR)
Tezin anahtar kelimelerini de içeren bu bölüm 250 kelimeyi aşmayacak şekilde ve anahtar kelimelerle birlikte bir sayfa olarak yazılır. Tez metninin İngilizce olarak yazılması durumunda ise 300 ile 500 kelime arasında geniş özet yazılmalıdır. Özet'te tezin amacı, deneme materyali, kullanılan yöntem ve önemli sonuçların tanıtımı yapılır. Özetlerde kaynak gösterilmez. Tez özetinin metni, 1.5 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılarak 1.5 satır aralıklı yazım şekli ile yazılır. Anahtar kelimeler son satırdan sonra iki satır aralığı bırakılarak sola dayalı tek satır aralıklı yazım şekli ile yazılır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
Keywords: (Anahtar kelimeler son satırdan sonra iki satır aralığı bırakılarak sola dayalı tek satır aralıklı yazım şekli ile yazılır. Anahtar kelimeler in ilk harfleri büyük olacak şekilde birbirinden virgülle ayrılarak en fazla 6 adet olmalıdır.)
İÇİNDEKİLER
Sayfa No

ÖNSÖZ.................................................................................................................................... III

ÖZET....................................................................................................................................... IV

SUMMARY ............................................................................................................................. V

İÇİNDEKİLER........................................................................................................................ VI

ŞEKİLLER DİZİNİ.................................................................................................................VII

TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................................................... VIII

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................1

1.1. Giriş .....................................................................................................................................1

1.2. Tezin Amacı ....................................................................................................................... 3

1.2 Literatür Taraması ............................................................................................................10

1.4. (xxxxxxxxxxxxxx) ............................................................................................................10

2. MATERYAL ve METOT ................................................................................................... 18

2.1. (xxxxxxxxxxxxxx) ............................................................................................................18

2.2. (xxxxxxxxxxxxxx) ........................................................................................................... 25

3.SONUÇ ve ÖNERİLER....................................................................................................... 41

KAYNAKLAR........................................................................................................................ 42

EKLER.................................................................................................................................... 50

ÖZGEÇMİŞ

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa No

Şekil 1. Xxxxxxxxxxxxxxx........................................................................................................ 1

Şekil 2. Xxxxxxxxxxxxxxx ....................................................................................... ............... 3

Şekil 3. Xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................................................... 5

Şekil 4. Xxxxxxxxxxxxxxx ....................................................................................................... 8

Şekil 5. Xxxxxxxxxxxxxxx ....................................................................................................... 8

Şekil 6. Xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................................................... 9

Şekil 7. Xxxxxxxxxxxxxxx ..................................................................................................... 15

Şekil 8. Xxxxxxxxxxxxxxx ..................................................................................................... 15

Şekil 9. Xxxxxxxxxxxxxxx ..................................................................................................... 16

Şekil 10. Xxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................... 20

Şekil 11. Xxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................... 30

Şekil 12. Xxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................... 32

Şekil 13. Xxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................... 36

Şekil 14. Xxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................... 36

Şekil 15. Xxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................... 37


TABLOLAR DİZİNİ

Sayfa No

Tablo 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx ................................................................................................ 2

Tablo 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................... 6

Tablo 3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................. 11

Tablo 4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................. 11

Tablo 5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................. 18

Tablo 6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................. 18

Tablo 7. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................. 21

Tablo 8. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ............................................................................................. 25

Tablo 9. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ..............................................................................................26

Tablo 10. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 27

Tablo 11. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 27

Tablo 12. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 35

Tablo 13. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 35

Tablo 14. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 38

Tablo 15. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 39SEMBOLLER DİZİNİ

C : Curie sabiti

Eeks : Eksiton bağlanma enerjisi

Ef : Kusur oluşum enerjisi

EF : Fermi enerjisi

Eg : Yasak enerji aralığı

Eyerel : Eksiton yerelleşme enerjisi

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Giriş


KAYNAKLAR

1. Mildenberger, U. Ve Khare, A., Planning for an Environment-friendly Car, Technovation, 00) 205-214.

2. Finch, D. M., Wilson, S.P. ve Dorn, J.E., Deep-drawing aluminum alloys at elevatedtemperatures, ASTM Transactions, 36 (1946) 254-289.

3. Koç, M., Hydroofrming for Advanced Manufacturing, Woodhead Publishing Ltd., Cambirdge, England, 2008.

4. Reddy, L.K., Principles of Engineering Manufacturing: Materials Process and Systems, John Wiley&Sons, United States, 2007.

5. Abedrabbo, N., Pourbougrat, F. ve Carsley, J.E., Warm Forming of Aluminum Alloys Using a Coupled Thermo-Mechanical Anisotropic Material Model, AIP Conference ceedings, 2005, IOP Institute of Physics Publishing Ltd., 635-640.6. Şükür, E.F., AL 5754 Sac Malzemelerin Ilık Sıcaklıklardaki Akma Eğrilerinin Şişirme Deneyiyle Belirlenmesi, Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2014.
ÖZGEÇMİŞ    Ana sayfa


Ktü of teknoloji fakültesi

Indir 100.14 Kb.