bilgiz.org

Koruma ve güvenlik plani fiHRİSTİ

 • YANGIN TALİMATI • Tarih12.07.2017
  Büyüklüğü78.5 Kb.

  Indir 78.5 Kb.

  GİZLİ  KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI:

  ……………………………………….  KORUMA VE GÜVENLİK PLANI


  VARSA BAĞLI OLDUĞU KURUM VEYA BAKANLIK:

  ÖZEL


  KURUMUN BAĞLI OLDUĞU:
  1-KAYMAKAMLIK : …………….. KAYMAKAMLIĞI

  2-POLİS MERKEZİ : ……………….. POLİS KARAKOLU

  GÜVENLİĞİN NE ŞEKİLDE SAĞLANDIĞI:
  HİZMET SATIN ALARAK: ………………. GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK  TELEFON


  :


  .

  FAKS

  :

  .

  KORUMA VE GÜVENLİK PLANI FİHRİSTİ

  Kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacına yönelik olarak 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesine istinaden hazırlanacak Koruma ve Güvenlik Planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanması;


  a) Tesis veya alanların yerleşim planı (iç ve dış kroki güvenliğin devriye alanı ve durduğu konum belirtilecektir.)

  b) Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı

  c) Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

  ç) Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

  d) Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

  e) Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı

  f) Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler

  g) Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı (bomba eylemine karşı alınan önlemler ve bombaya dokunulmayacak ibaresinin bulunması)

  ğ) Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı

  h) Kurum, kuruluş. Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi(dış kroki ve devriye alanı)  ı) İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri (ilgili karakol)
  Yukarıda belirtilen hususlar haricinde plan hazırlanacak yerin ürettiği mal yada hizmetin önemi, bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak uygun görülebilecek diğer hususlarda ilave edilebilecektir. Koruma planı adres sayfasının bulunması, bütün sayfalarda kurum veya kuruluşa ait kaşe ve kurum yetkilisi (müdür veya yönetici) tarafından imzalanması, bu sayfaların taratarak cd ortamında üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi.
  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK


  Kuruluşun adı adresi ve telefon, Faks numaraları

  .

  Kuruluşun bağlı olduğu kurum ve kuruluş

  .

  Kuruluşun bağlı olduğu güvenlik kuvveti
  Yerleşim durumu (açık ve kapalı alan m2)
  Koruma ve güvenlik planını hazırlayan ilgili birim
  Kurum veya kuruluşta çalışan topl. Personel  TESİS VE ALANLARIN YERLEŞİM PLANI VE PERSONEL DURUMU  GÖREVİ


  BAYAN


  ERKEK


  Müdür
  Müdür Yardımcısı
  Teknik Personel
  İşçi
  Güvenlik Görevlisi
  Diğer
  TOPLAM
  GENEL TOPLAM


  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK

  KORUNAN YERİN YERLEŞİM PLANI

  (ÇOK KATLI İSE KAT PLANLARI AYRI AYRI YAPILACAK)

  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK

  2-YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGIN SONRASI UYGULANACAK HAREKET TARZI:

  YANGIN TALİMATI

  Olası bir yangın durumunda bulunulan yerin acele tahliyesi sağlanmalı, hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır.


  110 İtfaiyeye yangın bildirilmelidir.

  Koruma ekibi tahliye edilen eşyanın güvenliğini sağlayacaktır.

  112 İlk yardım ekibi hazır duruma getirilecektir.
  c-) Tahliyede dikkat edilecek hususlar;


  1. Çalışma yerleri terk edilirken tahliyesi gereken evrak, malzeme vb. eşyalar beraber alınacaktır.

  2. Çıkış yerlerine gidişte sükûnet sağlanacak ve acelecilikten kaçınılacaktır.

  3. Merdiven ve asansör düzenli olarak kullanılacak, sıkışıklığa sebep olmamasına dikkat edilecektir.


  YANGIN MALZEMELERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE


  NO

  MALZEMENİN CİNSİ

  ADET

  1-

  50 Kg.lık CO2 Yangın Söndürme Tüpü
  2-

  6 Kg.lık KKT (Kuru Kimyevi Toz) Yangın Söndürme Tüpü


  3-DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGININA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET

  TARZI:

  İÇERİDE DOĞALGAZ KOKUSU OLDUĞUNDA;
  • Gaz kokusu bina dışında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda ve özellikle de bodrum katlarında olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip 187 acil müdahale ekibini uyarınız.

  • Çevre emniyeti alınacak, ilgili şahıslar bu bölgeden uzaklaştırılacak Özel güvenlik personeli konu hakkında bilgilendirilecek.
  • ………………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………………  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK

  4-ELEKTRİK KAÇAĞI VE YANGININA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:

  YANGIN:


  1. Çevre emniyeti alınıyor mu? Anında müdahale ve tahliyesi mümkün mü?

  2. Özellikle işyerlerinde ana bağlantıya emniyetli bir şekilde kesebilecek termik manyetik özellikte şarteller kullanılmalıdır.

  3. Elektrik dağıtım panoları içine yanıcı parlayıcı malzemeler konulmamalıdır.

  4. Elektrik Yangınlarına kesinlikle su ile müdahale edilmemeli, yangın söndürücüler ile müdahale edilmeli ancak enerjinin kesildiğinden emin olunduktan sonra su ile müdahale edilebilir.


  5- HIRSIZLIK EYLEMLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:
  a)Hırsızlık eylemlerinde alınan önlemede Özel Güvenlik Görevlisinin hırsızlığa karşı duyarlı olup buna dair herhangi bir olayı Kolluk görevlerine bildirmesi gerektiğini biliyor mu?

  • ………………………………………………………………………………………………………

  b)Kurum veya kuruluşta hırsızlık eylemlerine karşı “Kapalı Devre Kamera Sistemi”nin kurulup kurulmadığı?  • ………………………………………………………………………………………………………

  c)Kurum veya kuruluşta hırsızlık eylemlerine karşı şahısların giriş ve çıkışlarda ne gibi kontrollere tabi tutuldukları?  • ………………………………………………………………………………………………………

  c)Zemin katların camlarında demir parmaklık vs... önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığı?

  • ………………………………………………………………………………………………………

  d)Özel Güvenlik personelinin önleme hizmeti kapsamında suç olmadan önce suçu önlemek için gereli önlemlerin alınması, suç olduktan sonra suça el koyma delilleri muhafaza etme ve Genel Kolluk kuvvetlerine bildiriliyor mu?

  • ………………………………………………………………………………………………………  6-DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:

  Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemlerde 5188 Sayılı kanunun 7.maddesinin (e) bendinin gereği (yangın deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme) yapılacağı. Bu konuda gerekli hizmet içi eğitimlerinin verilmesi.

  • ………………………………………………………………………………………………………

  7-SABOTAJLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER, SABOTAJ SONRASI EYLEMCİLERİN KAÇIŞ YOLLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE İLGİLİ MERCİLERE VERİLECEK BİLGİLER:

  Koruma ve Önleme Tedbirleri:


  a)Durumları kuşku verici kimseler varsa, bunlar hakkında Müdürlüğünüz veya Güvenlik Biriminiz tarafından alınan tedbirler ve bu konuda güvenlik birimleriyle yapılan temaslar nelerdir?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  b)Bir hedef sahasında toplu halde bulunan araç, gereç, akaryakıt, yiyecek ve giyecek depoları ile önemli tesislerin planlı olarak güvenli bölgelere dağıtılması için alınan tedbir ve tertipler nelerdir?

  • ………………………………………………………………………………………………………………….

  koruma Bakımından;

  a)Güvenlik Personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde görevlendirildikleri?  • ………………………………………………………………………………………………………


  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK

  f)Hizmet binasının genel giriş kapılarının sayıları ve bu kapılarda alınan koruma tedbirleri nelerdir?  • …………………………………………………………………………………………………………..

  g)Personelin giriş çıkışlarına ayrılan kapılarda alınacak tedbirler, aramaların hangi yerlerde ve nasıl yapılacağı?  • ……………………………………………………………………………………………………………


  Alınan İhbar Neticesinde Yapılması Gereken İşlemler:
  Sabotajların İhbarı ve Yapılacak İşlem :
  Yapılacağı haber alınan veya aniden meydana gelen sabotajların kurum, kuruluş ve tesis dâhilindeki ilgililere ve üst kademedeki yetkili personele ne şekilde duyurulacağı?

  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  F-Şüpheli paket ve Tehditlere Karşı Alınacak Tedbirler:

  Şüpheli paket ve tehditlerin açıklık kazanmış olması can ve mal güvenliği yönünden tehdidin önem ifade etmesi halinde paniğe meyden vermeden, binanın tahliyesi ve önemli malzeme ile evrakın güvenliğine verilecektir.Eğer tehdit şüpheli paketin yerleştirileceği yönünde ise acele kararda lüzum yoktur. Bu konuda polis ve mülki amirler ile temas kurularak bu kabil tehditlerin yaygın olup olmadıkları araştırılmalıdır.


  tahliye:

  İhbarının ciddiyeti, yapılan durum değerlendirilmesinde kabul edilmiş ise bina acele boşaltılmalıdır.

  Tahliyede (Güvenlik Personeli Kontrolünde)
  Şüpheli pakete DOKUNULMAYACAK bina içerisinde boşaltma işlemi sağlandıktan sonra görevlendirilmiş personel, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin de katılımları ile oluşturulacak arama ekipleri, binayı arayacaklardır.

  8-TOPLU EYLEMLER KARŞISINDA UYGULANACAK HAREKET TARZI:
  Görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlilerine kalabalık yönetimi ve Kalabalığa müdahale tarzında gerekli eğitim ve bilgilendirme yapılacak, ilk müdahale esnasında kendisine komisyon tarafından kullanılması için verilen teçhizatı kullanacak ve Genel Kolluk kuvvetlerine en seri vasıta ile bilgi verilerek, olay yerine intikal eden Genel Kolluk kuvvetlerinin en üst amirinin emrine girererk Özel Güvenlik personeli ile gerekli müdahale birlikte yapılacaktır. Konu hakkında hizmet içi eğitim verilmesi.


  • ………………………………………………………………………………………………………

  9-HAVA VE DENİZ LİMANLARINDA MEYDANA GELEBİLECEK OLAYLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE OLAY SONRASI UYGULANACAK HAREKET TARZI:
  Görev alanında bir suç meydana geldiğinde Olaya el koyma suça karışan kişileri yakalama genel kolluk kuvvetlerine teslim etme olayla ilgili iz ve delillerin muhafaza altına alınması güvenlik çemberi ile korunması olay yerine girmek isteyen dışarıdan kişilerin kanunun 7.maddesinin (j) bendi gereği işlem yapılacağı personel bilgilendirilir.
  10-KURUM, KURULUŞ, TESİS VE ALANLARIN CADDE, SOKAK VE DİĞER YOLLARLA BAĞLANTISININ KROKİSİ,

  Kuruma ait krokiler EKTE sunulmuştur.

  11-İLGİLİ KURUM, KURULUŞ VE GENEL KOLLUKLA İRTİBAT KURMA USULLERİ:


  MAKAMI

  TELEFON NO

  İl Emniyet Müdürlüğü
  ON NİSAN POLİS KARAKOLU
  İtfaiye
  ASKİ
  BEDAŞ
  Doğalgaz
  …………. HASTANESİ
  …………….. HASTANESİ
  ………………… HASTANESİ


  ŞİRKET KAŞESİ VE YÖNETİCİ

  İMZASI OLACAK  KORUNAN YERİN İÇ KROKİSİ

  KORUNAN YERİN DIŞ KROKİSİ

  GİZLİ


      Ana sayfa


  Koruma ve güvenlik plani fiHRİSTİ

  Indir 78.5 Kb.