bilgiz.org

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü27.08 Kb.
TipiYazı

Indir 27.08 Kb.

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ BAŞVURU ESASLARI  • Başvuru nasıl yapılır?

 1-  " Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ” uyarınca sistemden faydalanmak için T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne resmi bir yazıyla başvuru yapılması ve başvuru yazısının aslının gönderilmesi gerekmektedir. (Faks kabul edilmemektedir.) Web sayfamızdaki, kimlik paylaşımı sistemi KPS web servislerinin incelenerek, hangi servislerden faydalanılmak istendiği ve hangi amaçla kullanılacağının yasal gerekçesinin belirtilmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri adresi sorgulama servisi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Kamu kurumlarına ve Bankalara” açılabilmektedir. (Örnek başvuru yazısı web sayfamızda ayrı başlık olarak yer almakta olup resmi yazının bilgisayar ile yazılması gerekmektedir.) Başvuru yazısını lütfen posta ile gönderiniz, kargo ile isme değil kurum adresine gönderiniz. Bu başvuruda Kurumlar, ilgili yazışma adresi, telefon, faks ve mail adreslerini belirteceklerdir. Yapılan yazışmaların gizlilik dereceli olması nedeni ile gereken özenin gösterilmesi sağlanacaktır.


2- Başvuru, kendi kurumları adına yapılacak olup diğer bir kurum adına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yazılım desteği veren firmalar başka kurum adına başvuruda bulunamazlar) Gerekli başvurunun yapılmasından sonra değerlendirilecek olup olumlu veya olumsuz olarak cevap verilecek olup işlem aşamasının sorulmaması rica olunur.
3- Başvuru yazısında, yetkili kişilerin isim ve imzası eksik olan yazılar işleme alınmayacaktır. İkili Anlaşmayı imzalamaya yetkili kişiler Daire Başkanı veya üst düzey yetkili kişiler olacaktır. Başvuru yazısında ikili anlaşmayı imzalamaya yetkili kişinin isim ve unvanının bildirilmesi süreci hızlandıracaktır.
4- 10/07/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65’inci maddesinin 1’inci fıkrası “Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve Bakanlık kayıtları esas alınmak sureti ile hesaplanır” şeklinde değişmiş olup Kimlik Paylaşımı Sisteminden ücretli faydalanan kurumların, 11/07/2009 tarihi itibari ile ücretlendirme işlemleri her bir sorgu için 2 kuruş üzerinden yapılacaktır. (Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı alınır.) (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki cetvellerde yer almayan kurumlar.)
5- Her kurumun sistemden alacağı servis hizmeti farklı olup sistemin kullanımında hangi bilgilerin alınmasına yetkili olunduğu imzalanan ikili anlaşmanın eki KPS web servislerinde yer almaktadır.  • SİSTEMİN KULLANIM ESASLARI

Hizmet, kurumların Merkez teşkilatlarına verilecek olup ilgili kurumların taşra teşkilatlarına hizmetin dağıtımı kendi merkez teşkilatı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle;


-Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer belediyelerin alt birimlerine kendi Belediye Başkanlıklarınca,
-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, halk eğitim müdürlükleri ve özel öğretim kurumlarına(Sürücü Kursları, Dil Kursları,vs), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce,
-Mal Müdürlüğü, Defterdarlık ve Vergi Dairelerine, Maliye Bakanlığınca,
-İlçe özel idarelerine, İl Özel İdareleri veya Kaymakamlıklarca ,
-Tapu ve kadastro Müdürlüklerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce,
-İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık grup başkanlıkları, toplum sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına, Sağlık Bakanlığınca,
- Özel Hastane ve Tıp Merkezlerine, Genel Müdürlüğümüzce,
-İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Karakollara, Emniyet Genel Müdürlüğünce,
-Müftülüklere, Diyanet İşleri Başkanlığınca,
-İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca,
-Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Kara Yolları Genel Müdürlüğünce,
-İl ve İlçe Telekom Müdürlüklerine, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünce,
-Mahkemelere, Savcılıklara, Adalet Dairelerine ve İcra Dairelerine, Adalet Bakanlığınca,
-Askeri Mahkeme ve Savcılıklara, Genel Müdürlüğümüzce, Askeri Kurumlara Genel Kurmay Başkanlığınca,
-Askerlik Şubelerine, Milli Savunma Bakanlığınca,
-İlçe seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca,
-Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Müze ve Kütüphanelere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
-Orman İşletmeleri ve Bölge Müdürlüklerine, Çevre ve Orman Bakanlığınca,
-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca,
- Meteoroloji İstasyon Müdürlüklerine, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce,
-Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatına (Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları), Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca,
-SGK İl Müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca,
-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine, Valiliğince,
-Çocuk Yuvalarına ve Huzurevlerine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce,
- İl Dernekler Müdürlüklerine, Dernekler Dairesi Başkanlığınca,
-Fakültelere, Enstitülere ve Üniversite Hastanelerine, Üniversite Rektörlüklerince,
- Bankalara, Kendi Genel Müdürlüklerince,
-İl ve İlçe Jandarma Bölge Komutanlıkları ve Karakol Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığınca,
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü veya Valilik ve Kaymakamlıklarca,
diğer kurumların taşra teşkilatlarına da aynı şekilde hizmet kendi Merkez teşkilatlarınca verilecek olup ilgili kurumların müracaatlarını kendi kurumlarına yapmaları gerekmektedir.


  • İkili Anlaşma imzalanması

Başvurusu uygun görülen kurumların sistemi kullanabilmesi karşılıklı olarak imzalanan ikili anlaşmanın ardından gerçekleşebilmektedir. İkili Anlaşmayı imzalamaya yetkili kişiler Daire Başkanı veya üst düzey yetkili kişiler olacaktır. İmza için birden fazla isim bildirilmesi kurumların takdirindedir. Tüzel kişiler için yetki veren ve imzalayan kişinin imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi ile nüfus cüzdan fotokopisi istenilmektedir.

   


  • Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlantı şekli nasıldır?

  KPS’ye bağlantı şekli SSL (Secure Sockets Layer)

 


  • KPS kullanımına nasıl başlayabilirsiniz?


İkili anlaşma  imzalandıktan sonra, KPS Bilgi Formunun eksiksiz olarak doldurulup (aslı)posta yoluyla kurumumuza ulaştırılacaktır. KPS bilgi formunun boş şekli web sayfamızda yer almakta olup formun tüm alanları bilgisayar ile doldurulması gerekmektedir. İletişim telefonlarına cep telefonları ve ev telefonları yazılmayacaktır. Bağlantı çalışması Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olup kurumların başka bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Statik IP’si bildirilen kurumlara sıra ile şifre verilmektedir (Bir adet statik IP bildirilecektir.). İlgili kurumlar Genel Müdürlüğümüzce telefonla aranıp KPS bilgi formunda ismi belirtilen yetkili kişilerden birisine şifre verilecektir. Şifre her kuruma bir adet verilecek olup hizmeti kurumlar kendi taraflarında alt birimlerine dağıtabileceklerdir. Şifre kurumlar adına verilmekte olup şahıslar adına şifre talep edilmeyecektir. Kullanılan hizmet web servis teknolojisi ile sunulduğundan kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılımlarına entegrasyonu için bu web servisleri kullanabilen yazılımların geliştirilmesini sağlamaları gerekir. Konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış teknik destek sayfasının adresine https://kps.nvi.gov.tr/mernis.kps.web.samples/default.htm (Bu adresi görebilmek için başvuru işlemlerinin tamamlanmış ve şifre alınmış olması gerekir.) ulaşılabilir ve bunun dışında kurumların entegrasyonları ile ilgili karşılaştıkları kendi işleyişlerine dayanan problemlerle ilgili destek verilmeyeceğinden kurumlar kendi taraflarında bu sorunları çözüme kavuşturmak durumundadırlar. Verilen şifreyle Kurum KPS’yi kullanmaya başlayabilecektir. Kullanıcı bazında kendi taraflarında geri izleme bilgilerini tutma yükümlülüğü hukuki olarak sistemden faydalanan kurumdadır. Sistemden yapılan sorgulamalar resmi olarak geçerli olup ilçe nüfus müdürlüklerinden aynı bilgilerin istenilmesine gerek yoktur. Ek servis talepleri resmi yazı ile bildirilmesi gerekmekte olup statik ip değişimi ve şifre değişikliği taleplerinde de KPS Bilgi Formunun yenilenmesi gerekmektedir.


  • İletişim ve Posta Adresi


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136

PK: 06200  Yenimahalle / ANKARA 
KPS Şube Müdürlüğü

KPS Teknik İşlemler

(İdari) Network - Bağlantı:

Tel : 0 312 591 23 32 (Ücretsiz Büro)0 312 591 23 69 (Ücretli Büro) Tel : 0 312 397 07 76
Faks : 0 312 397 30 78 Şifre ve Yazılım

  Tel : 0 312 591 22 65


    Ana sayfa


Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

Indir 27.08 Kb.