bilgiz.org

KiLİS 7 aralik üNİversitesi GÜvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç Madde 1

 • Kapsam Madde 2
 • Dayanak Madde 3
 • Gizlilik derecelerinin sınıflandırılması Madde 5
 • Gizlilik dereceli birim ve kadrolar Madde 6
 • İKİNCİ BÖLÜM Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar
 • Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel Madde 8
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi Madde 9
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında izlenilecek usul Madde 10
 • Gizliliğe uyma Madde 11
 • Değerlendirme Madde 13
 • Yürürlük Madde 14 • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü30.21 Kb.

  Indir 30.21 Kb.
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler
  Amaç

  Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2-Bu Yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birim ve unvanlar ile bu birim ve unvanlara atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini ve bunları yapacak mercileri kapsar.
  Dayanak

  Madde 3-Bu Yönerge 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar

  Madde 4-Bu Yönergede geçen;


  1. Üniversite; Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

  2. Rektör; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü,

  3. Gizlilik Dereceleri; Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması,

  4. Bilinmesi Gerekenler; Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,

  5. Güvenlik Soruşturması; Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığını, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kaynaklardan ve yerinden araştırılmak suretiyle tespiti ve değerlendirilmesi,

  6. Arşiv Araştırması; Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığından mevcut kayıtlardan tespitini ifade eder.


  Gizlilik derecelerinin sınıflandırılması
  Madde 5-Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.


  1. Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir Devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
  1. Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğüne, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
  1. Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
  1. Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleriyle korunması gerekmeyen, fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.


  Gizlilik dereceli birim ve kadrolar
  Madde 6-Gizlilik dereceli birimler;


  1. Rektörlük, Dekanlıklar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler, Konservatuarlar ve Araştırma Merkezleri,

  2. Personel Daire Başkanlığı sicil, disiplin ve atama şube müdürlüğü personeli,

  3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı not bürosu,

  4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı satın alma bürosu,

  5. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı satın alma bürosu,

  6. Araştırma ve Uygulama Hastanesi satın alma bürosu,

  7. Üniversitemize bağlı birimlerin evrak servisleri,

  8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü ile Muhasebe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü personeli,

  9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale ve arşiv büroları.  İKİNCİ BÖLÜM
  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar
  Güvenlik soruşturması ve araştırmasını yapacak makamlar
  Madde 7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yapılır.

  Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel
  Madde 8- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi personelden;
  A)Haklarında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca güvenlik soruşturması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdari Amirlikleri’nce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şartları:


  1. Üniversite Rektörünün hakkında araştırması yapılmasını isteyeceği iş bu Yönergenin 6. maddesi kapsamındaki personel,

  B)Haklarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:
  1. Rektörlük, Dekanlıklar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler, Konservatuar ve Araştırma Merkezleri kadrolarına atanacak akademik personel,
  1. Personel Daire Başkanlığı sicil, disiplin ve atama şube müdürlüğü personeli,
  1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı not bürosunda görevlendirilecek personel,
  1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı satın alma bürosunda görevlendirilecek personel,
  1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı satın alma bürosunda görevlendirilecek personel,
  1. Araştırma ve Uygulama Hastanesi satın alma bürosunda görevlendirilecek personel,
  1. Üniversitemize bağlı birimlerin evrak servislerinde görevlendirilecek personel,
  1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ön mali kontrol ve iç kontrol şube müdürlüğü ile Muhasebe kesin hesap şube müdürlüğünde görevlendirilecek personel,
  1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale ve arşiv bürolarında görevlendirilecek personel.


  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
  Madde 9-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını gerektiren bir görevle görevlendirilenler için yapılan soruşturma ve araştırmalar, görevlendirme işlemi 5 yıl içinde gerçekleştirilmemişse, yeniden yaptırılabilir.
  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında izlenilecek usul
  Madde 10-Haklarında güvenlik soruşturması talep edilen personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı örneği ve ekteki formdan beş suret olarak doldurulur.

  Bu formlardan birer örnek Rektörlükçe istek yazısı ekince ilgisine göre, Başbakanlığa, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve ilgili Valiliklere gönderilir.  Gizliliğe uyma
  Madde 11- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma sonucu, bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler
  Sorumluluk

  Madde 12-Bu Yönerge kapsamındaki personel hakkında, Personel Daire Başkanlığı Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmaktan sorumludur.

  Değerlendirme

  Madde 13- Üniversite personeli için yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yerlerinin değiştirilmesi ve bu görevlere devam edip etmemeleri hususlarını incelemek, gerektiğinde inceletmek ve sonucunu Rektörün takdirine sunmak üzere; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Personel Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu “kurulur.

  Değerlendirme Komisyonu üyelerinden biri hakkında yapılacak incelemeye o üye katılmaz.  Değerlendirme komisyonu çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.
  Geçici Madde 1-Bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olan personel hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerlidir. Halen görevde olanlar için yeniden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaz.
  Yürürlük

  Madde 14-Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 15-Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.


  ü


      Ana sayfa


  KiLİS 7 aralik üNİversitesi GÜvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç Madde 1

  Indir 30.21 Kb.