bilgiz.org

Kar mevsiMİnde alinacak önlemler hakkinda 102 numarali genel emiR
Sayfa2/5
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü359.98 Kb.
TipiYazı

Indir 359.98 Kb.
1   2   3   4   5

Şube Şefinin Yetkisi Ve Yolcu Trenlerinin Duracağı İstasyon

Madde 46- Seyrüsefer temin edilinceye kadar yapılması gerekli her türlü işin tanzim ve idaresi şube şefine ait olduğundan hareket ve cer personeli şube şefinin emrinde bulunacaktır.

Yol temini şüpheli görüldüğü durumda, yolcu trenlerinin mümkün olduğu kadar, yolcuların ihtiyaçlarını temin edebilecekleri bir istasyonda tutulmalarına çalışılır.Kar Durumunu Tetkik Ve Mücadelede Çalışanlara Çay Verilmesi

Madde 47- Temizlik esnasında kar vaziyetini tetkike memur olanlar dahil bütün personele, ihtiyaca göre fasılalarla çay veya ıhlamur verilecektir. Bu sebeple mıntıkasının özellik ve önemine göre en az (50) adet kırılmaz cins çay fincanı ile çay pişirmek için çaydanlık bulundurulur şube şeflerinin demirbaşlarına geçirilir.

Bundan başka lüzumunda kullanılmak, istasyon veya yol güzergahında tesis edilecek mücadele barınaklarında hazırlanan çay veya ıhlamur; sıcak olarak mücadele yerlerine gönderilmek üzere şube demirbaşlarında (3-5) litrelik çelik termoslardan kafi miktarda bulundurulması lazımdır.

Ayrıca çok soğuk ve zorlu kar mücadelesinde çalışan veya kar durumunu tetkike memur yol , tren ve makine personeli ile mücadele mahallinde çalıştırılan idarenin diğer personeline mücadelenin devamı müddetince verilecek sıcak çay veya ıhlamura ilaveten her dört saatte bir de 250 gram pekmez verilir.

İmdat Trenlerinde Çalışanlara da Çay, Ihlamur, Pekmez Ve Benzeri İçeceklerin Verilmesi

Madde 48- Mücadele esnasında meydana gelip de imdat vagonunun veya imdat treninin sevkini icap ettirecek olan deray, karambol vesaire hadiselerde çalışacaklara verilmek üzere ayrıca imdat vagonunda veya depo ambarlarında depo müdürünün veya sorumluların mesuliyeti altında çay, ıhlamur, şeker, pekmez bulundurulur.

Madde 47’ de belirtildiği şekilde imdat treni personeline de aynı sorumlu şahısların nezareti altında sıcak çay veya ıhlamurla pekmez verilir.Personele Verilecek Bu Maddelerin Önceki Tedariki Ve Hariçten Alınması Harcamanın Tutanakla Belgelenmesi

Madde 49- Her sene Ağustos ve Eylül ayları içinde kar mıntıkaları için şube şefleri ile depo müdürleri, çay, ıhlamur, şeker ve pekmezi mıntıka mağazalarından temin ve tedarike mecburdurlar.

Bu stoklar iş zamanında kafi gelmediği hallerde; vakit kaybına sebebiyet verilmeden harekete geçilerek ihtiyaç olan miktar hariçten satın alınır. Bu maksadın temini için şube şefleri ile depo müdürlerine kafi miktarda avans verilir.

Bu maddelerin kullanılması halinde mücadele ve olay yerinde yapılacak sarfiyat; ilgililer tarafından tanzim olunacak bir tutanakla belgelendirilecektir. Aynı zamanda eksilen maddelerin derhal mağazadan getirtilmesine de çalışılacaktır.

Harcanan avanslar tamamlanarak acil hallerde hariçten alma imkanı sağlanacaktır.

Tutulacak tutanaklar; yol servisine ait sarfiyat için;

a) İçilecekler istasyonlarda veya güzergahtaki barınaklarda hazırlandığı hallerde hazırlayan yol memuru ile mücadelede çalışan (yol kısım ve tren) şefliklerinden,

b) Mücadele trensiz olarak siperlerle yapıldığı hallerde de sorumlu kısım şefi veya vekili, sürveyan veya yol çavuşu işçiden oluşan (3) kişilik bir heyetçe tanzim edilerek şube şefi tarafından onaylanır.

Diğer Müdürlüklere ait sarfiyat için de tutanak tanzim heyeti:

İmdat treni veya vagonda bu maddeyi hazırlamaya yetkili ilgili amir ile tren şefi ve makinistten ibaret üç kişi olup tutanaklar ilgili müdür tarafından onaylanacaktır

Kar İçinde Çalışanlara Verilecek Malzeme

Madde 50- Kar içinde çalışanlara keçe çizme veya içi fanilalı lastik çizme, yün çorap, yün eldiven, yün başlık, kar gözlüğü, avcı yeleği verilir.

Kar Temizleme Makinelerine Doktorun Refakati

Madde 51- Büyük kar mücadelesinde kar temizleme veya kar kürer ekibine kısım doktoru refakat ettirilecektir. Doktor bulunmadığı takdirde sağlık memuru o da bulunmadığı hallerde, soğuktan fazla etkilenen personel ve işçiye gerekli tedbirler şube şefi aracılığı ile alınacaktır.

Kar Temizliğinde Personelin Hazır Bulundurulması

Madde 52- Kar temizliği ile uğraşacak personel, kar yağmaya başlar başlamaz lazım gelen bütün alet ve edevatla donatılmış olarak ve ilk müracaatta derhal işe başlamaya hazır bulunacaklardır.

Alet Ve Edevatın Önceden Hazırlanmış Olması

Madde 53- Gerek yolda ve gerek istasyonlarda gerekli tedbirlerin vakit kaybını ve tereddüde neden olmaksızın bütün aleti edevatın önceden hazırlanmış olması ve bu işlerde çalışacak olanların da vazifelerini önceden öğrenmiş bulunmaları gerekir.

Personelin Eğitime Tabi Tutulması

Madde 54- Kar temizliğine gönderilecek personel, bu işte tecrübeli ve sıhhi durumları müsait olmalıdır. Kar bölgelerinde ve kar mücadelesinde çalıştırılan personel bu hizmetin özelliğine sahip olmaları için ilgili Müdürlüklerce eğitime tabi tutulurlar.

İşçi Temini İçin Müracaatlar

Madde 55- İşçi temininde güçlük çekildiği takdirde en yakın mülki amirine müracaat edilmekle beraber, Bölge Müdürlüğünün de onayının alınması için durum derhal bir telle Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

Soğuk Havalardaki Olaylarda Çalışanlara Yapılacak İşlem

Madde 56- Karlı mevsimlerde ve çok soğuk havalarda meydana gelecek, drayman, sel tahribatı, heyelan ve hat üzerindeki kaza ve olaylarda çalıştırılacak bütün personel ve işçilere de 47 inci madde ile 96 ncı maddedeki sağlık ile ilgili madde hükümleri uygulanılır.

Mücadelede Çalışanlara Ve Yolda Kalan Yolcu Trenlerinin Personeline Parasız Gıda Maddesi Verileceği

Madde 57- Bu olayların derhal çoğalması ve önlenmesini teminen olay yerinde çalışan personel ile daimi ve geçici işçiye işin devamı müddetince parasız 900 gram ekmek ile madde 47 de belirtilen çay veya ıhlamur ve pekmeze ilaveten günde bir öğün sıcak yemek verilir. Sıcak yemek verilemediği takdirde günde 200 gram peynir veya zeytin veyahut helva veyahut da bunların karmasından oluşan 300 gramlık kumanya verilir.

Aynı hadiseler dolayısıyla iki istasyon arasında veya gıda maddesi temini mümkün olmayan bir istasyonda beklemek mecburiyetinde kalmış yolcu trenlerindeki idare personeline de aynı koşullar altında iaşe verilir.

Bu hallere mahsus olmak üzere alınacak bütün yiyecek maddeleri için; şube şefi, yol kontrolörü ve diğer servis amirinden oluşan üç kişilik bir heyet fatura tanzim eder ve harcama oldukça da aynı heyetlerce (üç) nüsha tutanakla sarf evrakı ile birlikte işleme konulur.

Bu gıda maddelerinin temini için gerekli olan para; en yakın istasyonca, mıntıka şube şefine verilmek üzere, Bölge Müdürlüğü tarafından emir verilir.


DÖRDÜNCÜ B Ö L Ü M

Yolda Yapılacak Kar Mücadelesi Ve Muhtelif Araçlarla Yolun Açılmasında Takip Edilecek Usuller

Yağan Karın Hattı Ne Şekilde Kapattığı

Madde 58- Kar yolun üstüne dört muhtelif şekilde gelerek yolu kapar

  1. Kaba kar,

  2. Tipili kar,

  3. Yüksek fırtına (bora),

  4. Sürgün kar

Kaba Karla Yolun Kapanması Ve Açılma Şekilleri

Madde 59- Kaba kar; nispeten ılımlı havalarda ve her tarafa eşit şekilde yağan kardır. Ekseriya lapa lapa veya iri tanelerle yağdığından hattı kabarık ve gevşek bir tabaka halinde örter.

Bu karın;

1-Ray seviyesinden yüksekliği 30 santimetreye kadar olması halinde trenler için hiçbir tehlike yoktur.

2-30-60 santimetreye kadar olan hallerde, hamule azaltılması suretiyle tren makinesi yolu açabilmektedir.

3-60 santimetreden fazla için birtek makinenin şasböfü yolu açmaya kafi gelmektedir.

Bu tip karlar, yarı sulu durumda iken cıvıklığı hasebiyle patinaja sebebiyet verdiği gibi hava birden bire soğursa buz tutarak seyrüseferi tehlikeli duruma sokabilir. Buzlar temizlenmeden trenlere yol vermek doğru değildir. Bilhassa geçitlerde buden boşluklarının temizliğine dikkat edilmelidir.

Bu sebeple karla her zaman kapanan yarmalarda; düşen bu cins karın, yağmadığı anlarda toplanıp kaldırılması ve bu suretle kar yüksekliğinin (30) santimetreyi geçmemesine dikkat edilmesi lazımdır. Bunda başarılı olunduğu takdirde yol serbest kabul edilebilir.

Tecrübe ile görülmüştür ki yine bu cins yumuşak kar içinde kolaylıkla ilerleyen makinenin şasböfünün altına sıkışarak biriken kar; bazı durumda makine tekerleğini havaya kaldırıp farkına varılmadan deraymana da sebebiyet vermektedir.

Karın yüksekliği arttıkça yığılmalarda daha süratle olacağından, bu tehlikenin ve derayın önüne geçilmek üzere; Kısım Şefinin takdirine göre ortalama olarak 50 m. de bir yolun tam genişlikte ve 5 m. uzunluktaki kısmının kardan temizlenmesi lazımdır.

Bu suretle makinenin sürdüğü ve altına aldığı kar yığını, buralarda dağılmış, dökülmüş ve trenler de emniyetle yoluna devam etmiş olur.Tipili Karla Yolun Kapanması Ve Açılma Şekilleri İşçi Ve Makine İle Temizlik

Madde 60- Tipili kar; soğuk havada kuvvetli rüzgarla yağan, yarma ve imlaları dolduran kardır.

a) Ray seviyesinden yüksekliği 30 santimetreye kadar olması halinde tehlikeli değilse de trenden yük tenzili suretiyle yol açılabilir (Madde 32) bak.

b) 30-60 santimetreye kadar olan taze ve henüz oturmamış karlar için (şasböfü) takılı tek makine yeterlidir.

c) 60-100 santimetre yüksekliğinde yığılmış karla için de birbirine bağlı iki makine ile yol açılabilir.

Kapanması her zaman olması muhtemel yarmalarda, karın yağmadığı anlarda toplanıp kaldırılmasına gayret edilmelidir.

Elle yapılan temizliğe rağmen karın yoğun yağma veya esen rüzgarın şiddeti kar yüksekliğini (30) santimetreden fazlaya çıkarıyorsa veya karla kapanan yarmalarda karın birikmesine sebebiyet veriyor ve kapanma durumu var ise bu hallerde:

Hatta (30) santimetreye kadar yeni yağmış karın seyrüsefer fasılası uzunluğu sebebiyle çoğalmasını önlemek,

Fazla sert havalı mıntıkalarda don mukavemetinin kırılması için,

Şasböfü takılmış tek bir makinenin hat üzerinde sefer ettirilmesine lüzum vardır.

Bunun için de en yakın teşkilat istasyonundaki makinelerden veya lüzumu halinde yakın yük ve iş treni makinelerinden, sorumlu şube şefinin veya kısım şefinin müracaatı üzerine istifade edilir.Şiddetli Fırtınada (Bora) Yolun Kapanması Ve Temizliği

Madde 61- Şiddetli fırtına (bora); kar yağmadığı halde evvelce yağmış olan yumuşak karın şiddetli rüzgâr tarafından yerden kaldırılmasıyla, yüksek bir irtifaya kadar havanın karlı bir hale gelmesidir. Bu suretle yarma ve imlalar karla kapanır. Yüksek fırtına ile meydana gelen kar yığınları, yukarıda belirtilen tipiye benzediğinden mücadele ve alınacak tedbirler madde 60’da yazıldığı şekilde olur.

Sürgünlerle Yolun Kapanması Ve Açılma Şekilleri Ve Alınacak Tedbirler

Madde 62- Sürgün Kar; kar yağmadığı halde şiddetli rüzgarların etkisi ile daha önce yağmış kuru ve taneleri durmakla ağırlaşmış olan karların sürüklenerek harekete geçmesidir. Bu kar da yarma ve imlaları doldurarak yolu kapar.

Soğuk havada kar taneleri, rüzgarla sürüklenirken esas billurlarına ayrılır. Ray üzerine gelen bu kar taneleri oldukça sert bir tabaka teşkil ederler. Kalınlık (18) milimetreyi bulunca ekseriya patinajla trenlerin yürümesine mani olur. Bazen de deraya sebebiyet verebilir.

Sürgünler de tehlikeli olduklarından devamlı temizlik gerekir.


  1. Kalınlık 30 santimetrenin üstüne çıkmamış ise şasböfü takılmış tek makinenin,

b) Kalınlık 30-60 santimetre arasında olursa çift makinenin hat üzerinde seyrüsefer ettirilmesi suretiyle karın daha fazla yükseklik teşkil etmemesine çalışılır ve yol açık bulundurulur. Ancak nemden dolayı kısa devre olması halinde zorlanmayacaktır.

c) Kalınlık 60-100 santimetreye kadar olursa aşağıda açıklanacak bacalar açılarak çift makine veya karkürer ile yolun açılması lazımdır.

Genel olarak kar yığını (100) santimetreyi geçtikten sonra makineyle katiyen kara çarpmamalıdır.

Makinelerle temizlik yapıldığı hallerde şasböfün karı yarması ve kılavuz tekerleklerin ön ve arkadan karla sıkışmaması için şasböfün bir sacla kapanması lazımdır. Ayrıca makine süpürgeliklerine de süpürge takılmalıdır.Çift Hatlarda Alınacak Tedbirler

Madde 63- Çift hatlarda bir yoldan giden makineler diğer yoldan dönüp ve daimi surette sevk ettirilerek her iki hatta da normal seyrüseferin temini kabil olabilir.

Çift Hattın İşçi İle Temizliği

Madde 64- Çift hatlarda alınacak bu tedbirlerin yeterli olmayacağı anlaşılırsa, yoldan birisi terk edilerek bir hat üzerine toplanarak, işçi postalarının yardımı ile bu hattın temizliğine çalışılır.

Makine İle Kar Temizliğinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 65- Makine ile karın temizlenmesine başlanıldığı takdirde makinist hiçbir zaman makinenin bütün kuvvetiyle kara yüklenmeyecektir, dikkatli hareket ederek karşısındaki direncin arttığını ve süratin nihayet (10) kilometreden aşağıya düşeceğini hissettiği anlarda, kara saplanmamak için regülatörü kapatmadan marş vasıtasıyla geri hareketi yapacak ve kar makinesinden; arkadan zor görünceye kadar uzaklaşacak ve müsait bir yerde duracaktır. İşçiler indirilerek öndeki birikmiş karlar dağıtılacaktır.

Birbirine bağlı iki makinenin de aynı hareketi beraberce yapmaları şarttır. Bu sebeple makinistlerin telsizle anlaşmaları mutlak lazımdır.

İşçi kuvvetiyle ilerideki kar yığınları hafifletilmedikçe makinelerle hattın açılmasına tekrar teşebbüs edilmeyecektir.

Makinenin Yardığı Ve Yığdığı Karın İşçi İle Kaldırılması

Madde 66- Makinenin geçtiği kısımlarda yolun tekrar kapanmamasını temin için; makinenin yolun iki tarafına attığı karların arkadan gelen işçi postasıyla kaldırılması lazımdır. Kaldırılan kar tekrar yarma içine düşmemesi için yüksek olmayan yarmalarda yarma haricine atılır. Yüksek yarmalarda gabari içinde bulunan karın kaldırılması kar temizleme makinesi veya iş treni ile yapılır.

Makinelerin Donmaması İçin Tedbirler

Madde 67- İşçi ile yolun temizliği yapılırken geride bekleyen makinenin donmaması ve tekerleklerin ön ve arkalarında kar takozları teşekkül ederek makinenin patinaj yapmasına veya derayman etmesine meydan verilmemesi için birkaç işçi tarafından makinenin etrafı, tekerleklerin raya bastıkları noktaların etrafı tamamen temizlenir. Aynı zamanda makinelerde kısa fasılalarla 3-5 metre ileri geri hareketler yaptırılır.

Makinenin dağıtacağı kar kitlesine kolaylıkla girebilmesi için her kapalı kısmın başında ve her iki ray sathı üzerinde 40 santimetre genişliğinde (2-4) metre uzunluğunda birer iz açılmalıdır.

Bu koşullar altında ihtiyatla hareket edildiği takdirde çift makine ile (100) santimetre kalınlığına kadar kar yığınları açılır.

Makinelerle yapılan mücadelede her iki makine de, yol servisinden şube, kısım şefi veya tecrübeli çavuşların bulunması şarttır. Bunlar makinisti sürat ve yollardaki kar vaziyeti hakkında aydınlatırlar.Kar Temizleme Postalarına Trenlerin Gelişini Haber Vermek Ve İşçinin Kaçacağı Yerler Tesis Etmek

Madde 68-Kar içinde çalışan işçiyi makinenin gelmesinden haberdar ve korunmasını temin etmek üzere makinistin sık sık düdük çalması lazımdır.

Sert ve ters istikamette esen rüzgarlı ve tipili havlarda makinenin sinyali işitilmez. Bu itibarla her temizlik postası başında çalışan posta başı; kardan teşekkül eden yarmanın üzerine, her iki istikamet için gözcü çıkararak, her an gelmesi beklenen ve bilhassa kar durumu hesabiyle daima tehirli olan trenleri çalışanlara, tren henüz uzakta iken haber vermesini sağlamalıdır.

Dik şevli uzun yarmalarda, işçinin kaçacağı korunma yerleri önceden açılması ve kardan oluşan şevler üzerinde merdiven basamakları kurularak işçinin süratle kaçabilmesi sağlanmalıdır. Aksi halde üzücü olaylara sebebiyet verilmiş olur.

Seyrüsefer temin olunduktan sonra kar, vagon basamaklarının ve makine aksamının değmeyeceği mesafelere, hendeklere, toprak alınma yerlerini ve imla eteklerine atılır.Tren Veya Makinenin Kara Saplanması Hali

Madde 69- Bütün tedbirlere rağmen tren veya makine, kar içine saplanacak olursa, (icabında hususi trenle de) kafi miktarda işçi sevk edilecek ve kara saplanan tren veya makinelere çarpmaması ve serbest hareketi için, imdat makinesinin geleceği istikamette; saplanan tren veya makinenin önünde 50 metrelik bir kısım kardan temizlenecektir.

Trenin Kurtarılması Ve Yoluna Devamı

Madde 70- İmdat makinesine bağlanacak trenin tekrar yolda kalmamasını teminen yolun kapanmamasına dikkat edilecek ve lüzum görüldüğü takdirde, bu makine treni kurtardıktan sonra tek olarak tehlikeli bölgeye bir geliş gidiş yapmak suretiyle yolun açık olduğuna kanaat getirecek ve lüzum varsa tren parça parça çekilerek en yakın istasyona götürülecektir.

Yolda kalan böyle bir treni hem önden çekmek ve hem de arkadan itmek uygun değildir. Arkadan yapılacak tazyik ile ortadan bazı vagonların dray etmeleri ihtimalleri kuvvetlidir. Bu sebeple durumun önemine göre tren parça parça, önden veya arkadan çekilir. Arkadan çekilmişse hat tamamen açıldıktan sonra tren yoluna devam ettirilir.Olağanüstü Haller Haricinde Bora Ve Tipi Devam Ettiği Zamanlar Mücadele Faaliyetinin Durdurularak Sakin Zamanı Beklenecektir

Madde 71- Seyrüseferin temininden sonra kar kaba ve normal olarak devam ettiği takdirde, bütün faaliyet yolun açık bulundurulmasına sarf edilir.

Ancak, hava fırtınalı olup bora ve tipi devam ettiği takdirde; temizlikten bir fayda olmayacağı gibi aksine daha fazla ve sıkışık karla da yol kapanarak güç duruma düşülür. Ayrıca temizliğe devamda ısrar edilirse makinelerin üst üste kara saplanmasına trenlerin yollarda kalmasına ve işçinin de lüzumsuz yere yorularak mesaisinin israfına meydan verilmiş olur.

Bu sebeple bora ve tipi devam ettiği müddetçe işçi ve diğer vasıtalarla yapılan faaliyet durdurulur. Personel istirahat ettirilir. Ve hava vaziyeti takip olunarak, bora ve tipi hafiflediği veya durduğu zaman karın sertleşmesine meydan verilmeden tekrar mücadeleye başlanır.

Ancak mutlak surette geçirilmesine lüzum olan veya yolda kalıp da imdadına gidilmesi gereken bir tren varsa; bu gibi hallerde istisna olarak hava durumuna bakılmaksızın elde mevcut bütün imkanlar, bilinçli bir şekilde kullanılarak yolun açılmasına çalışılır.Uzun Yarmalarda Ne Suretle Temizlik Yapılacağı

Madde 72- Uzun bir boy üzerinde tamamen kaplanmış olan yarmalarda; her 15 veya 20 metrede bir 4-5 metre boyunda 2-3 metre eninde bir kitle kar, işçi tarafından kaldırılarak geri kalan için yukarıda izah edildiği üzere ve duruma göre kar temizleme vasıtaları kullanılacaktır.

Kar Temizleme Makinelerinin Hazır Bulundurulması

Madde 73- Kar yüksekliği gittikçe fazlalaşır ve buraya kadar saydığımız tedbirler yetmezse kar temizleme makinesinin kullanılmasına mecbur kalınır.

Bu sebeple kar temizleme makineleri kışın kar yüksekliği yükselmeye başlar başlamaz ve bilhassa fırtınalı havalarda sıcak tutulacaktır.


Kar Temizleme Makinelerinin Hareketten Önce Muayenesi ve Noksanlıklarının Tamamlanması

Madde 74-Kar temizleme makinesi yola çıkmadan önce sorumlu operatörü tarafından motor yağı, motor soğutma suyu (antifriz ) ve diğer hareket organlarının yağ kontrolleri yapılır.Eksiklikler tamamlanır. V Kayışlarının kontrolü yapılır.Makinenin çalışan aksamları , frezesi kontrol edilir. Gevşeyen cıvata ve bağlantılar sıkılır. Akümülatör su seviyesi ve kutup başları kontrol edilir.Makinede her hangi bir aksaklık görülmediği taktirde motor çalıştırılır.Bütün göstergeler kontrol edilir.Hidrolik yağ sıcaklığı + 40 dereceye gelene kadar makine yüke verilmez.

Kar Temizleme Makinelerinin Çalışmasına Şube Şefinin Karar Vereceği

Madde 75-Kar temizleme makinelerinin hizmete geçirilmesine ancak Şube Şefi Karar verebilir. Şube Şefinin Yol Müdürüne müracaat etmesi halinde sefere konur.Kendinden tahrikli kar temizleme makinelerinde operatörlere hareket emri verilir. Operatörler makinelerini hazır hale getirerek hareket emrini beklerler.

Lokomotif ile itilen kar temizleme makinelerinde ise Şube Şefi ilgili depo müdürlüğünden 2 gün önceden lokomotif talebinde bulunur. İlgili Depo Müdürlüğü lokomotifi emre hazırlar.Kar Temizleme Makinesi İle Kar Temizliğinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 76- Kar temizleme makineleri ile kar temizliğinde aşağıda yazılı tedbirlere uyulur.

a) Hür türlü kazalardan kaçınmak için kar temizlik işçisi ve bilhassa yarmalarda kar temizliği ile uğraşanlar kar temizleme makinesinin sefere konduğundan vaktinde haberdar edilmelidir.

b) Kar temizleme makinesinin seyri esnasında işçinin çalıştığı yerler operatör ve makiniste haber verilerek; sık sık düdük çalınması ve tedbirli hareket edilmesi gerekir.

c) Kar temizleme makinesi yaklaştıkça yarmalardan vaktinde uzaklaşmamak ve hattın yakınında bulunmak tehlikelidir. Bu tehlike hakkında kısım şefi ve çavuşlar tarafından işçinin sık sık dikkatleri çekilecek ve kar temizleme makinesinden nasıl kaçınmak gerektiği kendilerine öğretilecektir.

d) Şube, kısım şefleri ve yol çavuşları, pervane çalışırken veya geçici durduğu müddetçe işçinin pervane yakınında bulunmasına izin vermeyecektir.

Kar Temizleme Makinesinin Ne Suretle Çalıştırılacağı

Madde 77- Kar temizleme makineleri özellikle yağış şekline ve işin önemine göre yüksekliği (60) santimetre ve daha fazla olan kar temizliğinde çalışacağından, kesif kar mıntıkasına girmeden evvel kar temizleme makinesini iten makine önce duruş yapar. Sonra kara girilirken pervanenin daha hızlı işlemeye başlaması ile beraber kar temizleme makinesini iten makinenin sürati hiçbir zaman saatte beş kilometreyi geçemez. Bunun için makine personeli tarafından gereken tedbirler alınmalıdır. Pervaneye verilen sürat, karın yoğunluğu yüksekliği uygun düşmezse kar temizleme makinesinin fazla sarsıntısından anlaşılır. Bu takdirde pervanenin süratini azaltmak uygundur. Bu sebeple temizlik esnasında pervanenin süratini daima karın yoğunluğuna göre uygun bulundurmak ve temizliği iyi bir şekilde sürdürmek gerekir.

Elde mevcut kar temizleme makinesi az olduğu hallerde açılacak kısımlar önemlerinin derecesine göre sıraya konulmalıdır.Kar Temizleme Makinelerinin Sürati Ve İstisnai Haller

Madde 78-Kar temizliği esnasında freze (pervane ) çalışırken genellikle lokomotif ile itilen kar temizleme makinelerinin çalışma hızı 5 km.dir.Durumun uygun olması, karın taze yağmış ve henüz donmamış bulunması ve yüksekliğin 60 cm.den az olması durumunda Şube Şefinin taktirine göre çalışma hızı 10 km/s. e kadar çıkartılabilir.

Kendinden tahrikli kar temizleme makinelerinde çalışma hızı 0,4 –45 km/saat aralığında ayarlanabilir.Karın durumuna göre operatör gerekli çalışma hızını kabinden ayarlar.Kar Temizleme Makinesini İten Makinelerin Bağlanma Durumu

Madde 79- Kar temizleme makinesi çalışmaya başladıkça pervane hat üzerinde bulunan karı serbest geçit gabarisi dışına atar. Kar temizleme makinesi kendi başına hareket edemediğinden arkadan, karın vaziyetine göre, bir veya iki makine tarafından itilir.

Kar Temizleme Makinelerinin Veya lokomotifin Kara saplanması Hali

Madde 80- Kar temizleme makinesi veya bunu iten lokomotifin kara saplanması halinde bunları kurtarmak üzere gerek kar temizleme makinesi gerekse lokomotife tampon vurmak kesinlikle yasaktır.Böyle bir durumda işçi yardımıyla lokomotif veya kar temizleme makinesini sıkıştıran kar temizlenecektir.
1   2   3   4   5


    Ana sayfa


Kar mevsiMİnde alinacak önlemler hakkinda 102 numarali genel emiR

Indir 359.98 Kb.