bilgiz.org

Kanun Numarası : 2945

 • Kabul Tarihi : 9/11/1983
 • Madde 3
 • Madde 4 – (Değişik: 30/7/2003-4963/24 md.)
 • Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4963/25 md.)
 • Madde 9 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)
 • Madde 11
 • Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4963/26 md.)
 • Madde 14 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)
 • (Değişik ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/5 md.)
 • (Mülga son fıkra: 10/12/2003 - 5017/1 md.)
 • (Ek : 8/4/1990 - KHK - 417/1 md.)
 • Madde 19 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)
 • Madde 22
 • Geçici Madde 4- (Ek: 30/7/2003-4963/28 md.)
 • Madde 23
 • Kanun Yürürlüğe • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü56.35 Kb.

  Indir 56.35 Kb.

  6219

   

   
  MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU

  GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

   

   


            Kanun Numarası                   : 2945

            Kabul Tarihi                          : 9/11/1983

            Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 11/11/1983   Sayı : 18218

            Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 859

   

  BİRİNCİ KISIM  Amaç ve Tanımlar

               Amaç

               Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Milli Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

               Tanımlar

               Madde 2 – Bu Kanunda geçen,

               a) Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını,

               b) Devletin Milli Güvenlik Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,

               İfade eder.

  İKİNCİ KISIM

  Milli Güvenlik Kurulu

   

  BİRİNCİ BÖLÜM  Kuruluş ve Görevler

               Kuruluş

               Madde 3 – Anayasanın 118 inci maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu kurulmuştur.

               (Değişik: 15/1/2003-4789/1 md.) Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet,Millî Savunma,İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur.

  6220

   

               Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.               Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

               Görevler

               Madde 4 – (Değişik: 30/7/2003-4963/24 md.)

               Millî Güvenlik Kurulu, 2 nci maddede belirtilen millî güvenlik ve Devletin millî güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Başbakan, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan yardımcısını görevlendirebilir.

   

  İKİNCİ BÖLÜM  Çalışma Usulleri

               Kurulun toplanması

               Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4963/25 md.) Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır.

               Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Kurula Başbakan başkanlık eder.

               Gündem

               Madde 6 – Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır.

               Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da görüşünü alarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir.

               Kararlar

               Madde 7 – Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

               Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir.

               Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi

               Madde 8 – Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır.

               Kararların dağıtım ve takibi

               Madde 9 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)

               Görüşme tutanakları

               Madde 10 – Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

               Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.

  6221


   

  ÜÇÜNCÜ KISIM  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

  BİRİNCİ BÖLÜM  Kuruluş ve Teşkilat

               Genel Sekreterlik

               Madde 11 – Başbakana bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur.

               Genel Sekreterliğin birimleri

               Madde 12 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

               a) Hukuk Müşavirliği,

               b) Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları,

               c) Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

               Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile kurulur.

               Ana Hizmet Birimleri dışında gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile geçici hizmet birimleri, özel ihtisas ve araştırma komisyonları, Genel Sekreterlik Teşkilatı içinde veya dışında özel eğitim, planlama ve uygulama birimleri kurulabilir. Bunların hizmet ve çalışma sürelerinin uzatılması aynı usule bağlıdır.

               Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

  İKİNCİ BÖLÜM  Görev ve Yetkiler

               Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri (1)

               Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4963/26 md.)

               Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği;

               a) Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür,

               b) Millî Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.

               Genel Sekreterliğin yetkileri

               Madde 14 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Personel

               Genel Sekreter

               Madde 15 – (Değişik: 30/7/2003-4963/27 md.)

               Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Söz konusu atamanın, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi hâlinde Genelkurmay Başkanının olumlu görüşü alınır.

               Diğer personel

               Madde 16 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak personel;

               a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan,

               b) Sözleşmeli personelden,

               c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden,

  –––––––––––––  (1)     Bu maddenin başlığı „Genel Sekreterliğin görevleri iken“, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

   

  6222   

               d) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden,

               Oluşur.

               (Değişik ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Genel Sekreterlikte genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, 1 inci hukuk müşaviri ve müşavir kadrolarına müşterek kararla, diğer kadrolardan 1 ila 4 üncü dereceli kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile 5 ila 15 inci dereceli kadrolara Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır.

               Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve kuruluşları tespit eder. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar.

               (Mülga son fıkra: 10/12/2003 - 5017/1 md.)

               Özel hükümler

               Madde 17 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

               (Değişik ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları genel hükümlere uygun olarak Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.

               (Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-666/5 md.)

               Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay ve astsubayların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır.

               160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil bakımlarından Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir.

               Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yukarıdaki 4 ve 5 inci fıkralara göre görevlendirilen personele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar toplamı, Genel Sekreterlikteki emsali personele üçüncü fıkra uyarınca yapılan ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sekreterlik bütçesinden tazminat olarak ödenir.

               Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. (Ek : 8/4/1990 - KHK - 417/1 md.) Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

  ___________

  (1) Bu arada  yer alan “gizli olup,“ ibaresi, 10/12/2003 tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  6223   

               Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinden, Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile gerekli görülenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince giyecek yardımı yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler

               Çalışma düzeni

               Madde 18 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür.

               İç çalışma düzeni ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bakanlık, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve ilişkileri yönetmelikle düzenlenir.

               Bilgi ve belgeler

               Madde 19 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)

               Genel Sekreterlik bütçesi

               Madde 20 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gizli hizmet giderleri için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel Sekreter bu ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur.

               Yönetmelik

               Madde 21 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile kanunda belirtilen konular Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Milli Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen (....)(1) bir yönetmelikle düzenlenir.

               Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur.

               Kaldırılan hükümler

               Madde 22 – 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

               Geçici Madde 1 – Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Milli Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Kurulunun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir.

               Geçici Madde 2 – 21 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıkarılmış yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

               Geçici Madde 3 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı ve personel kadroları bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilebilir veya 14 üncü maddeye uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilir.

   

  __________  (1) Bu arada  yer alan “’Gizli’ gizlilik dereceli“ ibaresi, 10/12/2003 tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  6224


   

               Geçici Madde 4- (Ek: 30/7/2003-4963/28 md.)

               Bu Kanunla 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda öngörülen düzenlemelere uygun olarak, 2945 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelik çıkarılır.

               Yürürlük

               Madde 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               Yürütme

               Madde 24 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

  6225/6226-1

   

               2945 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

       No.                               2945 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

  _________ ________________________________________________________ ___________

   

  KHK/417                                                        —                                                             11/4/1990  4789                                                                —                                                             18/1/2003

  4963                                                                —                                                               7/8/2003

  5017                                                                —                                                           17/12/2003

  KHK/666                                                        16,17                                                        15/1/2012   


      Ana sayfa


  Kanun Numarası : 2945

  Indir 56.35 Kb.