bilgiz.org

İLGİLİ Pİyasa ve etkin piyasa güCÜ kavrami

 • GİRİŞ • Sayfa1/11
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü421.33 Kb.

  Indir 421.33 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI

  VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PAZARI


  Kamuoyu Görüşü

  Alınmasına İlişkin Doküman


  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
  Ağustos 2012, ANKARA  Ref: 2012.5.1

  İÇİNDEKİLER


  GİRİŞ 3

  RAPOR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN HİZMETLER 6

  İLGİLİ PAZAR TANIMI 8

  1.1 İlgili Ürün Pazarı 9

  1.2 İlgili Coğrafi Pazar 34

  1.3 İlgili Pazar Tanımı 35

  İLGİLİ PİYASADA DÜZENLEME GEREKSİNİMİ 36

  1.4 Kalıcı Giriş Engellerinin Olması 37

  1.5 Pazarın Kendiliğinden Rekabetçi Yapıya Kavuşamaması 38

  1.6 Rekabet Kurallarının Tek Başına Yeterliliği 39

  REKABET SEVİYESİNİN ANALİZİ 42

  1.7 Pazar Payı 42

  1.8 Kolayca Tekrarlanamayan Altyapıların Kontrolü, Ölçek ve Kapsam Ekonomisi 44

  1.9 Potansiyel Rekabet 45

  1.10 Dengeleyici Alıcı Gücü 48

  1.11 İleriye Dönük Değerlendirmeler 48

  1.12 Rekabet Seviyesinin Analizine ilişkin Sonuçlar 50

  ETKİN PİYASA GÜCÜNE SAHİP İŞLETMECİLERİN BELİRLENMESİ 50

  EPG’YE SAHİP İŞLETMECİYE GETİRİLEBİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER 52

  a. Erişim Yükümlülüğü 54

  b. Referans Erişim Teklifleri Hazırlama ve Yayınlama Yükümlülüğü 57

  c. Ayrım Gözetmeme Yükümlülüğü 58

  d. Şeffaflık Yükümlülüğü 60

  e. Tarife Kontrolüne Tabi Olma 61

  f. Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülüğü 64

  g. Ortak Yerleşim Yükümlülüğü 65

  EPG’YE SAHİP İŞLETMECİLERİN VE BU İŞLETMECİLERE GETİRİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLERİN BELİRLENMESİ 66

  yükümlülüklerine tabi olması gerekmektedir. 66

  EK: SORU FORMU 67
  GİRİŞ


  Ülkemiz elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin tesisi ve korunması amacıyla ilgili elektronik haberleşme pazarlarına1 yönelik pazar analizlerinin yapılması ve bu pazarlardaki etkin piyasa gücüne (EPG) sahip işletmecilerin belirlenerek bir takım yükümlülüklere tabi kılınması mer’i mevzuatın bir gereğidir.

  Kurumumuz; 01.09.2009 tarih ve 27336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in (EPG Yönetmeliği) 6’ncı maddesinde yer alan “Kurum tarafından pazar analizleri en az üç yılda bir yapılır” hükmüne binaen, ilki 2006 yılında ve ikincisi 2010 yılında yayımlanmış olan ’Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Piyasası’na ilişkin pazar analizi çalışmasının üçüncüsünü başlatmıştır.

  Kurumumuz tarafından söz konusu pazara ilişkin gerçekleştirilen ve hâlihazırda yürürlükte olan ikinci tur pazar analizi neticesinde alınan 07.01.2010 tarihli ve 2010/DK-10/20 sayılı Kurul Kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) bu pazarda EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenmiş olup;


  • Toptan genişbant erişim sağlama (xDSL yeniden satış, xDSL IP/ATM seviyesinde veri akış erişimi, ATM, FR, Metro Ethernet internet yeniden satış),

  • Yalın ADSL/VDSL toptan genişbant erişim (IP seviyesinde veri akış erişimi) sağlama,

  • Ayrım gözetmeme,

  • Şeffaflık,

  • Referans erişim teklifi (xDSL yeniden satış, xDSL IP/ATM seviyesinde veri akış erişimi, ATM, FR, Metro Ethernet internet yeniden satış) hazırlama ve yayınlama,

  • Tarife kontrolüne tabi olma,

  • Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi ile

  • Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı sağlama.

  yükümlülüklerine tabi kılınmıştır.

  EPG Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde hazırlanan kamuoyu görüşü alınmasına yönelik işbu doküman kapsamında ‘Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı’na yönelik ilgili pazar tanımı, düzenleme gereksinimi analizi, rekabet seviyesi analizi ile bu pazarda EPG’ye sahip olduğu tespit edilen işletmeci(ler)e ve bu işletmeci(ler)e) getirilmesi gerekli olduğu değerlendirilen yükümlülüklere ilişkin Kurumumuz görüşlerine yer verilmektedir. Kamuoyu görüşünün alınmasına ilişkin süreç 06.08.2012 tarihinde başlayacak olup, bu dokümanda yer alan değerlendirmelere yönelik görüş ve önerilerinizin 06.09.2012 tarihine kadar “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yeşilırmak Sokak, No:16, 06430 Demirtepe, Ankara” adresine ve ayrıca cyanik@btk.gov.tr, mozek@btk.gov.tr, eilhan@btk.gov.tr e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

  Yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak her türlü görüş ve öneriye açık olunmakla birlikte, pazar analizi çalışmalarında geri dönüşlerden azami şekilde istifade edilebilmesi için her bir görüş veya önerinin dokümanda yer alan ilgili soru numarası referans gösterilerek gerekçeleri ile birlikte yazılması gerekmektedir. Görüş ve önerilerin gerekçeli bir şekilde sunulması büyük önem arz etmekte olup, gerekçesiz olarak sunulan görüş veya önerilerin dikkate alınmaması söz konusu olabilecektir.

  Soruların cevaplanması aşamasında karşılaşılacak tereddütlerin açığa kavuşturulması için aşağıda irtibat bilgileri yer alan personel ile irtibat kurulabilir.


  Telefon

  Faks

  E-posta

  Cemil YANIK

  0 312 294 74 22

  0 312 294 71 65

  cyanik@btk.gov.tr

  M. Esad ÖZEK

  0 312 294 71 19

  0 312 294 71 65

  mozek@btk.gov.tr

  Erhan İLHAN

  0 312 294 73 16

  0 312 294 71 65

  eilhan@btk.gov.tr

  İşbu dokümana ilişkin olarak kamuoyundan alınacak yorum ve öneriler Kurumumuz internet sitesinde yayımlanabilecektir. Bu bakımdan, gönderilecek cevaplarda tarafların gizli kalmasını istedikleri ticari sır niteliğindeki kısımların da ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

  Alınan görüş ve önerilerin değerlendirilmesini müteakip Kurumumuz, “Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim” pazarına ilişkin işbu dokümanı gözden geçirecek ve kamuoyu görüşlerini içeren bir pazar analizi dokümanı yayınlayacaktır. İdari işlemlerin açıklığı ve şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu dokümanda görüş gönderen tarafların isimleri de yer alacaktır.

  Kamuoyu görüşünün alınmasına ilişkin bu dokümanın ilerleyen bölümlerinde aşağıda yer alan konulara değinilmektedir:


  • 2. Bölümde; “Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Hizmeti”nin kapsamı ve özellikleri hakkında görüşlere yer verilmektedir.

  • 3. Bölümde; “Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Hizmeti Pazarı”nın ilgili ürün pazarı ile ilgili coğrafi pazar boyutlarını kapsayacak şekilde ilgili pazar tanımına ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

  • 4. Bölümde; ilgili pazarda düzenleme gereksinimine ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

  • 5. Bölümde; ilgili pazarda faaliyette bulunan işletmecilerin pazar payları üzerinde durulmuş, ilgili pazarda kolayca tekrarlanamayan altyapıların kontrolü, dengeleyici alıcı gücü, dikey bütünleşme ve kapsam ekonomisi, gelişmiş dağıtım ve satış ağlarının varlığına ilişkin analizlere ve ileriye dönük değerlendirmeler kapsamında ilgili pazardaki rekabet seviyesi analizine yer verilmektedir.

  • 6. Bölümde; önceki bölümlerde yapılan değerlendirmeler sonucunda EPG’ye sahip olan işletmeciyle ilgili tespitlere yer verilmektedir.

  • 7. Bölümde; ilgili pazardaki EPG’ye sahip işletmeciye getirilmesinin gerekli olduğu düşünülen yükümlülükler belirtilmektedir.

  • 8. Bölümde; ilgili pazar analizi çerçevesinde EPG’ye sahip işletmeci ve bu işletmeciye getirilen yükümlülükler ifade edilmektedir.

  • Dokümanın EK’inde; kamuoyu görüşlerinin alınmasına ilişkin soruların listesi yer almaktadır.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


      Ana sayfa


  İLGİLİ Pİyasa ve etkin piyasa güCÜ kavrami

  Indir 421.33 Kb.