bilgiz.org

İlanli usul iÇİn standart gazete ilani formu

 • Beyanname Formatı • Sayfa6/6
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü0.64 Mb.

  Indir 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6
  Bölüm D: Teklif Sunum Formu


  Bölüm D. Teklif Sunum Formu
  frame3

  < İsteklinin Anteti>

  Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

  Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı > Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

  Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.  1. İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
  Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
  1. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

   Adı Soyadı
   Firma Adı
   Adres
   Telefon
   Faks
   e-mail
  2. BEYANNAME(LER)

  Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

  1. TAAHHÜTNAME

  Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

  • Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

  • Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

  • Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

  • Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

  • Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

  • İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

  • Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

  • İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

  • Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

  Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
  İstekli adına.


  Adı Soyadı
  İmza
  Tarih

  Beyanname Formatı


  (Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)


  Referansınız: < Davet tarihi>

  Sayın Yetkili,  TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

  Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, olarak,  • İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

  • İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

  • İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

  • Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

  • Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

  • Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

  beyan ederiz.

  Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

  İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

  İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

  Saygılarımla

  1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

  2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  İlanli usul iÇİn standart gazete ilani formu

  Indir 0.64 Mb.