bilgiz.org

İlanli usul iÇİn standart gazete ilani formu

 • TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) KAMU KURUM/KURULUŞLARI
 • TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR
 • ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e
 • İmza .................................................... (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler ) • Sayfa5/6
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü0.64 Mb.

  Indir 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6  MALİ KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5a)
  TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)


  GERÇEK KİŞİ
  SOYADI  İLK İSİM  2. İSİM  3. İSİM
  RESMİ ADRESİ
  POSTA KODU


  POSTA KUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  T.C. KİMLİK NUMARASI
  VERGİ NUMARASI
  VERGİ DAİRESİ


  KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:

  NÜFUS KAĞIDI
  EHLİYET
  PASAPORT
  KİMLİK BELGESİ NO:

  DOĞUM TARİHİ


  G

  G
  A

  Y
  Y

  Y

  Y

  Y
  DOĞUM YERİ- İL


  DOĞUM YERİ- ÜLKE


  TELEFON

  FAKS

  E-POSTA  BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

  TARİH VE İMZA

  TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

  KAMU KURUM/KURULUŞLARI

  TÜRÜ
  STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

  EVET  HAYIR


  İSİM(LER)  KISALTMA


  RESMİ ADRESİ
  POSTA KODU


  POSTA KUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  VERGİ NUMARASI
  KAYIT YERİ
  KAYIT TARİHİ


  G

  G
  A

  Y
  Y

  Y

  Y

  Y
  KAYIT NUMARASI


  TELEFON

  FAKS

  E-POSTA
  Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:
  TARİH
  DAMGA
  YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
  İMZA
  TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

  ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

  TÜRÜ
  STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

  EVET  HAYIR


  İSİM(LER)  KISALTMA


  GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ
  POSTA KODU


  POSTA KUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  VERGİ NUMARASI
  KAYIT YERİ
  KAYIT TARİHİ


  G

  G
  A

  Y
  Y

  Y

  Y

  Y
  KAYIT NUMARASI


  TELEFON

  FAKS

  E-POSTA
  BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

  • SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

  • YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

  TARİH VE İMZA  ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e

  (İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

  1 Adı ......................................................................................

  2 Yönetim kurulunun adresi ..................................................

  ..................................................................................................

  Teleks ..........................................................

  Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....  3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)

  Ofis adresi ...........................................................................

  ..................................................................................................

  Teleks ..........................................................

  Telefon ..............................Faks .........................................


  4 Ortakların isimleri

  i) ..............................................................................................

  ii) ..............................................................................................

  iii) ..............................................................................................

  vb. ............................................................................................


  5 Lider ortağın adı

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................


  6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma

  i) İmza tarihi: ................................................................

  ii) Yeri: ...................................................................................

  iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi  7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak)

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................  İmza ....................................................

  (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
  Tarih ............................................

  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  İlanli usul iÇİn standart gazete ilani formu

  Indir 0.64 Mb.