bilgiz.org

İKİNCİ BÖLÜM

 • BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK
 • İÇİNDEKİLER
 • KISALTMALAR CETVELİ
 • GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 • İNTERNET KAYNAKLARI • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü61.7 Kb.

  Indir 61.7 Kb.


  T.C.

  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

  TCK 142/1-b’ DE DÜZENLENEN HIRSIZLIK SUÇUNU

  Proje


  Ali YALÇIN

  Danışman

  Doç. Dr. Ali YALÇIN
  Erzincan 2014

  BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

  Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir biçimde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim.


  Adı – Soyadı : Ali YALÇIN
  İmza :

  TCK 142/1-b’ de Düzenlenen “Hırsızlık Suçunun, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında İşlenmesi” adlı Yüksek Lisans projesi, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.
  Projeyi Hazırlayan Danışman
  Ali YALÇIN Ali YALÇIN

  Doç. Dr. Ali YALÇIN danışmanlığında Osman KILIÇASLAN tarafından hazırlanan “Ceza Muhakemesi Kanununda Koruma Tedbiri Olarak Arama’’ adlı bu çalışma jürimiz tarafından Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans projesi olarak kabul edilmiştir.


  ..…/….. /……  JÜRİ
  Danışman : Doç. Dr. Ali YALÇIN
  Üye : Doç. Dr. Hakan YALÇIN
  Üye : Doç. Dr. Harun YALÇIN

  ÖNSÖZ

  TCK 142/1-b’ de Düzenlenen “Hırsızlık Suçunun, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında İşlenmesi” yüksek lisans projemi hazırlarken araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve desteğini esirgemeyerek çalışmamı tamamlamama katkıda bulunan danışman hocam Sayın Doç. Dr. Ali YALÇIN’a, , yüksek lisans dersleri esnasındaki yardımlarından dolayı Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinin çok kıymetli ve saygıdeğer hocalarıma, en derin duygularla teşekkür ederim.
  Ali YALÇIN

  Erzincan, 2014

  TCK 142/1-b’ DE DZEÜNLENEN “ HIRSIZLIK SUÇUNUN, HERKESİN GİREBİLECEĞİ BİR YERDE BIRAKILMAKLA BİRLİKTE KİLİTLENMEK SURETİYLE YA DA BİNA VEYA EKLENTİLERİ İÇİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ OLAN EŞYA HAKKINDA İŞLENMESİ”
  Ali YALÇIN

  Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans Projesi, Haziran 2014

  Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ali YALÇIN

  ÖZET

  TCK’ nın 142/1-b maddesinde düzenlenen “Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında İşlenmesi” konulu yüksek lisans projemiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hırsızlık suçunun basit hali genel olarak anlatılmış ve kısaca benzer suçlarla karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde ise, madde 142/1-b’ deki nitelikli hırsızlık suçu, Yargıtay kararları ışığında ve benzer bentlerle de karşılaştırılarak inceleme konusu yapılmıştır.


  Anahtar Kelimeler: Zilyet, Taşınır mal, Rıza, Bina, Eklenti, Kilit, Muhafaza altına almak.

  TPC 142/1-b IN ORGANIZED " OF THEFT, ANYONE CAN ENTER TO LOCKED IN A PLACE BUT LEFT THE BUILDING OR ADD-ONS OR THROUGH THE ARTICLES ABOUT WORKING IN SAFEGUARDED "
  Ali YALÇIN

  Erzincan University, Institute of Social Sciences

  Master’s degree Project, June 2014

  Project Advisor: Assoc. Dr. Ali YALÇIN

  ABSTRACT

                  TPC 's 142/1-b arranged in the article " Theft of the Crime Anyone can enter a location Leave While locked by either building or attachments within the safeguarded concerning the Goods Processing on" high degree project of two main parts consist of. In the first part simplest form of the crime of theft in general has been described and briefly compared with similar crimes . In the second part, 142/1-b substance ' in the crime of qualified theft, in the light of Sureme Court decisions and also compared with similar views were the subject of me .


  Keywords: possessors, movable property, Consent, Building, Extensions, Lock, get under Storage.


  İÇİNDEKİLER

  BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK I

  ÖNSÖZ IV


  ÖZET V

  ABSTRACT VI

  İÇİNDEKİLER VII

  KISALTMALAR CETVELİ VIII

  GİRİŞ 1

  BİRİNCİ BÖLÜM 2  GENEL OLARAK HIRSIZLIK SUÇU 2

  I. GENEL BİLGİLER 2

  (Ana Başlık/Birinci Başlık) 2

  ( Ana Başlıklar Ariel14 punto. koyu, ve/veya/ile vb. gibi bağlaçlar hariç olmak üzere tümü büyük harf, ortalı, önce 12 sonra 3 punto, satır aralığı tam 21 punto ) “Tez Yazım Kılavuzu 3. Sayfasındaki Başlıklar Hiyerarşisine bakınız.” 2

  A. Fiil (İkinci Başlık) 2

  1. Malın Taşınır Olması (Üçüncü Başlık) 2

  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 3

  KAYNAKÇA 4

  İNTERNET KAYNAKLARI 8  KISALTMALAR CETVELİ

  AYMK : Anayasa Mahkemesi Kararı

  AÜAÖF : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

  AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Aym. : Anayasa Mahkemesi

  Bkz : Bakınız

  C. : Cilt

  CD. : Ceza Dairesi

  CGK : Ceza Genel Kurulu

  DEÜHFD : Doku Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.

  E. : Esas

  ET. : Erişim Tarihi

  ETCK : Eski Türk Ceza Kanunu

  GÜHFD : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  HSYK : Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

  İCK : İtalyan Ceza Kanunu

  K. : Karar

  m. : madde

  MK : Medeni Kanun

  s. : sayfa

  S. : Sayı

  TBB : Türkiye Barolar Birliği

  TCK : Türk Ceza Kanunu

  TCY : Türk Ceza Yasası

  TDK : Türk Dil Kurumu

  vd. : Ve devamı

  Y. : Yıl

  Yarg. : Yargıtay

  YL. : Yüksek Lisans

  YCGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu

  YTCK : Yeni Türk Ceza Kanunu

  GİRİŞ  BİRİNCİ BÖLÜM

  GENEL OLARAK HIRSIZLIK SUÇU

  I. GENEL BİLGİLER

  (Ana Başlık/Birinci Başlık)

  ( Ana Başlıklar Ariel14 punto. koyu, ve/veya/ile vb. gibi bağlaçlar hariç olmak üzere tümü büyük harf, ortalı, önce 12 sonra 3 punto, satır aralığı tam 21 punto ) “Tez Yazım Kılavuzu 3. Sayfasındaki Başlıklar Hiyerarşisine bakınız.”


  A. Fiil (İkinci Başlık)

  (İkinci başlıklar Ariel12 punto, koyu, ve/veya/ile vb. gibi bağlaçlar hariç olmak üzere ilk harfler büyük, önce 12 sonra 3 punto, sol taraf 1 cm içeride, metin sola dayalı, satır aralığı tam 18 punto) “Tez Yazım Kılavuzu 3. Sayfasındaki Başlıklar Hiyerarşisine bakınız.”

  1. Malın Taşınır Olması (Üçüncü Başlık)

  (Times New Roman12 punto, koyu, ve/veya/ile vb. gibi bağlaçlar hariç olmak üzere ilk harfler büyük; önce 12 sonra 3 punto, sol taraf 1 cm içeride, metin sola dayalı, satır aralığı tam 18 punto ) “Tez Yazım Kılavuzu 3. Sayfasındaki Başlıklar Hiyerarşisine bakınız.”  Uyarı : Dördüncü, Beşinci… başlıklar “Tez Yazım Kılavuzu 3. Sayfasındaki Başlıklar Hiyerarşisine göre yapılacaktır.”

  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  ,

  KAYNAKÇA


  AKDAĞ, Hale, Gönüllü Vazgeçme, Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, C.3, S.2,

  Ankara, 2013.

  AKSOY İPEKÇİOĞLU, Pervin, Türk Ceza Kanunu’nda Bileşik Suç, AUHFD, S.61,

  C.1, Ankara 2012.

  ANA BRİTTANNİCA, Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul, 1994.

  ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza

  Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010.

  ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Türk

  Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C. 4, Madde. 132–234, Ankara 2009.

  AXİS 2000 Büyük Ansiklopedi, C. 2, İstanbul 1999.

  BEYAZIT, Özgür, Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya

  Hakkında Hırsızlık Suçu, Adalet Dergisi, S.38, Ankara 2010.

  CEYLAN, Ender, Yargıtay’ın TCK’ nın 142/1-b Maddesini Uygulama Biçimi ve

  Nebis İn İdem Kuralı, Leges Hukuk Dergisi, www.legeshukukdergisi.net,

  ET. 28.10.2013.

  CİHAN, Erol, Mühür Bozma (fekki) Suçu, C. 3, S.4, Y. 1969,  www.journals.istanbul.edu.tr, ET. 28.01.2014.

  DELİKANLI, Ahmet, TCK 142/1-b Maddesinde Düzenlenen Hırsızlık Suçu,  www.hukukevi.com., ET. 12.12.2013.

  DEMİRAĞ, Fahrettin, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu Yürürlük Kanunu,

  TBB Dergisi, 2. Baskı, Ankara 2007.

  DICTIONNAIRE LAROUSSE, Ansiklopedik Sözlük, C. 2, İstanbul 1993.

  DONAY, Süheyl/ KAŞIKÇI, Mahmut, En Son Değişikliklerle Açıklamalı ve

  Karşılaştırmalı Türk Ceza Kanunu, 1. Baskı, İstanbul 2005.

  DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 16. Baskı İstanbul 2001.

  ERCAN, İsmail, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul

  2011.

  EREM, Faruk, Mühür Fekki, Ankara Barosu Dergisi, S.3, Ankara 1958.  EREM, Faruk/ TOROSLU, Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı,

  Ankara 1983.

  FEYZİOĞLU, Metin/ GÜNGÖR, Devrim, Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin

  İhlali: TCK m. 142/4, AÜHFD, Ankara 2007.

  GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Hukukuna Giriş, AÜAÖF, 1. Baskı, Eskişehir 2012.

  GÜNDEL, Ahmet, Açıklamalı İçtihatlı Zimmet Sahtecilik Hırsızlık Gasp

  Dolandırıcılık Emniyeti Suiistimal Suçları, Ankara 2002.

  GÜROCAK, İsmail, TCK’ da Mala Zarar Verme ve İbadethanelere ve Mezarlıklara

  Zarar Verme Suçları, TBB Dergisi, S.94, Ankara 2011.

  HAFIZOĞULLARI, Zeki/ ÖZEN, Muharrem, Hırsızlık, Gazi Üniversitesi Hukuk

  Fakültesi Dergisi, C. XII, Y. 2008, S.1–2.

  HAFIZOĞULLARI/ Zeki/ ÖZEN Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,

  Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2011.

  HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Temel Bilgiler, 6. Baskı, Ankara

  2011.

  KAYA GÖÇMEN, Özen, 6352 Sayılı Kanun’un Karşılıksız Yararlanma Suçuna  Etkileri, Ankara Barosu Dergisi, S.3, Ankara 2012.

  KOCA, Mahmut, Yağma Cürümleri, Ankara 2011.

  KÜÇÜK, Ahmet Gani, Hırsızlık Suçu ve TCK 142/1-b’ de Düzenlenen Nitelikli

  Hali, www.turkhukuksitesi.com., ET. 25.03.2013.

  MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, TCK’ Da Yer Alan Bilişim Alanındaki Suçlar

  Ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi,

  İÜHFM, C.LXXI, S.1, İstanbul 2013.

  MAJNO, Ceza Kanunu Şerhi Türk ve İtalyan Ceza Kanunları, C.4, Ankara 1981.

  MERAKLI, Serkan, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, DEÜHFD, C.11, S.2009,

  İzmir 2010.

  MERAN, Necati, Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Malvarlığı Bilişim Suçları

  İle Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2008.

  ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ,

  Pınar/ TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara

  2011.

  ÖZGENÇ, İzzet, Gerekçeli Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004.  SAYAR, Filiz, Hırsızlık Suçu ve Yeni Türk Ceza Kanunu, ( Danışman: Doç. Dr.

  Veli Özer Özbek), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

  Yayınlanmamış YL. Tezi, İzmir 2008.

  SELÇUK, Sami, Dolandırıcılık Cürümünün Kimi Suçlardan Ayrımı ve Çeklerle

  İlgili Suçlar, Ankara1986.

  SOLMAZ, Ramazan/ POLAT, Halil, Adli Kolluk El Kitabı, Düzce 2013.

  SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, Ankara 2010.

  ŞEN, Ersan, Hırsızlık Suçları, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, Ankara 2012.

  ŞEYHANLIOĞLU, Mustafa Emrah, Hırsızlık Suçu, (Danışman: Doç. Dr. Muharrem

  Özen), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL. Tezi, Ankara 2010.

  TDK, Türkçe Sözlük, C.2-5, Ankara, 1998.

  TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, Mustafa Ruhan/ ÖNOK, Murat, Teorik Ve Pratik Ceza

  Özel Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2010.

  TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, 6. Baskı, Ankara 2012.

  TÜRKDOĞRU, Serkan, 5237 Sayılı TCK’ da Hırsızlık Suçunun Elde Veya Üstte

  Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Ya Da Özel Beceriyle İşlenmesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL. Tezi, İstanbul 2008.

  UĞURLU, İbrahim Halil, 5237 Türk Ceza Kanununa Göre Hırsızlık Suçunun Temel

  Şekli, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk), Marmara Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış YL. Tezi, İstanbul 2008.

  YAZICIOĞLU, Yılmaz, Hırsızlık Suçunun Malvarlığına Karşı işlenen Benzer

  Suçlardan Ayrımı, Nur Centel’e Armağan, dosya.marmara.edu.tr,

  ET.02.02.2014.

  YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu, 1. Baskı,

  Ankara 2013.

  YILDIZ, MehmetTan, Müşterek Faillik, ,www.turkhukuksitesi.com., ET.25.03.2014.

  YILMAZ, Serdar, TCK 142/1-b’ de Düzenlenen Hırsızlık Suçu,  www.yenimakale.com., ET. 06.09.2013.

  YILMAZ, Zekeriya, Anayasa Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu İnfaz

  Kanunu, Ankara 2011.

  UYAP Sistemi Yargıtay Karar Sorgulama (www. uyap.gov.tr).


  İNTERNET KAYNAKLARI


  www.aghukukburosu.com., ET. 08.08.2013.

  www.hsyk.gov.tr, ET. 12.01.2014.

  www.idealhukuk.com., ET. 28.12.2013.

  www.kararara.com, ET. 12.01.2014
      Ana sayfa


  İKİNCİ BÖLÜM

  Indir 61.7 Kb.