bilgiz.org

Idris Güven kaya iletişim Bilgileri
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü147 Kb.

Indir 147 Kb.ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı

: İdris Güven KAYA
İletişim Bilgileri

Adres
Telefon

Mail


: Tantavi mahallesi, Estergon caddesi, No: 24, SURYAPI – EXEN Sitesi A1 Blok. Kat: 3, Daire: 8 Çamlıca /ÜMRANİYE
: 0532 417 32 88

: guvenkaya@beykent.edu.tr


2. Doğum Tarihi

: 15 Eylül 1944


3. Unvanı

: Prof. Dr.


4. Öğrenim Durumu

: Üniversite mezunu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl
Lisans

 Türk Dili ve Edebiyatı

 İstanbul Üniversitesi Ed. Fakültesi

 1968
Yüksek Lisans

 --

 --

 --
Doktora

 Eski Türk Edebiyatı

 Kosova Üniversitesi / Yugoslavya

 1984


5. Akademik Unvanlar :
1981 Dr. Okutman: Kosova Üniversitesi, Priştine FelsefeFakültesi

1986 Dr. Okutman: Boğaziçi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bl.

1996 Eski Türk Ed. Yard. Doç. Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl.

18. 11. 2002 Eski Türk Ed. Doç. Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl.

25. 03 2008 Eski Türk Ed. Prof. Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl.

09. 09. 2011 Eski Türk Ed. Prof. Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

Şinasî Divanı; inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı. Haz. Esat Harmancı. İzmit,2000.

Edhemî Divanı; İnceleme, inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı, Haz. Demet Kılıçkan. İzmit,2000.

Müdâmî Divanı, inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı, Haz. Ramazan Yaşar,İzmit,2005

Eşref Divanı; inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı, Haz. Gülçin Demir, İzmit,2006

Zaifî’nin Kitâb-ı Sabrü’l-Mesâib’i; inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı, Haz. Mehmet Ali Üzümcü, İzmit,2008

Kalkandelenli Mu'îdî'nin Şem ü Pervâne Mesnevîsi; inceleme, transkripsiyon, Haz. Nihal Kara, İzmit: 2009.

Tâlib Ahmed Bosnavî Divanı; inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı, Haz. Sercay Cangüler, İzmit, 2009.

Siyâhî Dede Divanı: inceleme, traskripsiyon, günümüz diline çevirme, metin tıpkı basımı, Gülşah Camgöz, İzmit, 2010.

Ahmedî’yi Mitlerle Okumak; Haz. Nursel Sel, İzmit, 2010.
6.2. Doktora Tezleri

----
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
"Sabahattin Ali'nin Romanlarında İnsanlar I", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Haziran 1982) S.25

"Sabahattin Ali'nin Romanlarında İnsanlar II", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Eylül 1982) S.18

"Sabahattin Ali'nin Romanlarında İnsanlar III”, Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Aralık 1982) S.27

"Orhan Kemal'in Romanlarında İnsanlar I", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Mart l983) S. 28

"Derviş Şemsi ve Deh Murg", Sesler, (Yugoslavya,Üsküp: Mart l983) S.103

"Orhan Kemal'in Romanlarında İnsanlar II", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Haziran l983) S. 14

"Orhan kemal'in Romanlarında İnsanlar III", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Eylül, l983) S. 32

"Aynanın İçindekiler'de İnsan Kesitleri I.", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Aralık l983) S. 35

"Aynanın İçindekiler'de İnsan Kesitleri II.", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Mart l984) S. 32

"Yugoslavya Türkçesinin Ana sorunları", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Mayıs: l984) S. 93

"Aynanın İçindekiler'de İnsan Kesitleri III”, Çevren,(Yugoslavya, Priştine: Haziran l984) S. 19

"Günümüz Türk Öykücülüğünün Sorunları I” Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Eylül 1984) S.22

"Günümüz Türk Öykücülüğünün Sorunları" II Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Aralık 1984) S. 27

"Dukaginoğulları ve Dukaginzade Yahya Beğ", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Mart-Nisan l986) S. 9

"Kosova Çağdaş Türk Edebiyatında Folklor Motifleri" Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Kasım-Aralık l987) S. 105

"Necati Zekeriya'nın Şiirlerinde Hümanizim" Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Eylül-Ekim l988) S. 79

"Yahya Beğ'in Hamsesindeki Hikayeler", Çevren, (Yugoslavya, Priştine: Mayıs-Haziran 1989) S.119

"Dükaginzade Taşlıcalı Yahya Beğ'in Şiirlerinde Cinselik" Journal of Turkish Studies -Türklük Bilgisi Araştırmaları, (USA Harvard Universtey: 1990) S.273

"Ahmet Haşim'in Sanat, Edebiyat ve Dille İlgili Yazıları" Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi Sayı 8, Mehmet Akalın Armağanı, (İstanbul 1997) Sayfa 291-309

"Begpazarılı Muazoğlu Hasan ve Cenadil Kalesi", Journal of Turkish Studies -Türklük Bilgisi Araştırmaları, (USA Harvard Universtey, 1997) S.139-186.

"Begpazarılı Ma‘azoğlu Hasan ve Feth-i Kal'a-i Selasil Hikayesi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (Erzurum:1998) S.89-116.

"Dukaginzade Taşlıcalı Yahya Bey'in Nasreddin Hoca Hikayesi" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, İzmit: Kocaeli Üniversitesi Basımevi, 2001) Sayfa279-288)

"Gazavat-ı Aremrem bin Musallat", Journal of Turkish Studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları, Günay Kut özel sayısı, (USA Harvard Universtey, 2003) Sayfa 357-372)

"Taşlıcalı Yahya Bey'in Şiirlerinde Rüya ve Rüya Tabirleri" İlmî Araştırmalar, Sayı 18, (İstanbul: Güz 2004) Sayfa 61-70

"Türk Edebiyatında Hammâmiyeler" Uygurlardan Osmanlıya (Şinasi Tekin Özel Sayısı), Simurg, (İstanbul, Aralık 2004) Sayfa 150-172

"Taşlıcalı Yahya Bey'in Hammâmiyeleri" Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Şinasi Tekin Özel Sayısı, Sayı 27 (Erzurum, 2005), Sayfa 227-235

"Yahya Bey'in Kasidelerindeki Tarihi Gerçekler" Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Otoman Studies, XXVIII, Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu özel sayısı, (İstanbul, 2006) Sayfa 130-237

“Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey’in Bir Kasidesi”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü Dergisi, sayı 30, (Erzurum, 2006) s. 39-56

“Eski Türk Edebiyatında Manzum Mektup Türü ve Pâre Pâre Ahmet Çelebi ile Lâmiî Arasındaki Manzum Mektuplaşma”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü Dergisi, sayı 32, (Erzurum, 2007), s.115-126

“Figânî’nin Ölümü ve Taşlıcalı Yahya Bey’in Bir Şiiri”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü Dergisi, sayı 34, (Erzurum, 2007) s. 47-62

“Taşlıcalı Yahya Bey’in Hamsesindeki Hayvan Hikayeleri”, Journal of Turkish studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları, Şinasi Tekin özel sayısı III, Harvard Universtey, 2008, s. 275-288

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi - İstanbul 23-28 Eylül 1985, İstanbul 23/28 Eylül l985, "Dükaginzade Taşlıcalı Yahya Beğ'de İnsan Düşüncesi" bildirisi ile/ Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri, "Dükaginzade Taşlıcalı Yahya Beğ'de İnsan Düşüncesi", İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Basımavi, 1985, Sayfa 285- 288

Otuz Sekizinci Yugoslavya Folklorcular Birliği Kongresi, Yugoslavya-Priştine 24/28 Eylül l986, "Kosova Çağdaş Türk Edebiyatı'nda Folklor Motifleri" bildirisi ile / Çevren Dergisi , "Kosova Çağdaş Türk Edebiyatı'nda Folklor Motifleri", (Yugoslavya, Priştine: Kasım-Aralık l987) Sayfa. 105
Kültür Bakanlığı Sürekli Türk Dili Kurultayı, Ankara 4/8 Mayıs l992, "Türkiye Dışındaki Türk Uluslarının Dil Sorunları"/ T.C. Kültür Balkanlığı Sürekli Türk Dili Kurultayı Bildirileri, "Türkiye Dışındaki Türk Uluslarının Dil Sorunları", Ankara 1992
Sekizinci Dilbilim Kurultayı , İstanbul, 26/28 Haziran 1994, "Türkiyede Özel Radyo ve Televizyonların Dili"/ Sekizinci Dilbilim Kurultayı Bildirileri, “Türkiyede Özel Radyo ve Televizyonların Dili", İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 1994, Sayfa 188

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama merkezi Uluslararası"Türk kültüründe Ölüm" Sempozyumu 25-26 Kasım 2004 "Divan Şiirinde Metafizik Olgular ve Ölüm"

MOTİF,"Halk Kültüründe Değişim" Uluslararası Sempozyumu Bildirileri,17, 18, 19 Aralık 2004, Kocaeli "Taşlıcalı Yahya Bey'in Şiirlerindeki Kalıplaşmış Sözler" “Taşlıcalı Yahya Bey’in Eserlerindeki Kalıplaşmış Söz Değişimleri”, Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Motif Vakfı yayınları, İstanbul, 2005), Sayfa 281-299


Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi Bildirileri, Manisa, 11-12-13 Kasım 2005, "Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Taşlıcalı Yahya Bey'in Bir Kasidesi"
“Kocaeli Valiliği-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Üniversitesi, I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Nisan 2006, “Âşık Çelebi (Meşâirü’ş-şuarâ) Tezkiresinde Yer Alan İznikli Şairler / Âşık Çelebi (Meşâirü’ş-şuarâ) Tezkiresinde Yer Alan İznikli Şairler” I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Kitabı C.II (Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2007) s. 720-739
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi I. Uluslar arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu – Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına- 12 – 13 Nisan 2007, “Divan Şiiri ve Toplum”/ I. Uluslar arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri (Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2008
I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, “ Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına”, Kocaeli Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, “Necati Beğ’de Mitolojik Unsurlar” bildiri ile / I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına) “Necati Beğ’de Mitolojik Unsurlar”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009, Sayfa, 267 - 280
I. Uluslar arası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2010, Beykent Üniversitesi, İstanbul,“Panait Istrati ve İstanbul” bildiri ile / Dünya Ededbiyatında İstanbul, “Panait Istrati ve İstanbul” T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2010, s. 239-245

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Yugoslavya Türk Halkı Edebiyatına Gerçekçi Bir Bakış, Yugoslavya-Tan Yayınları, Priştine 1985
Derviş Şemsi and his Mesnevi Deh Murg- Critical Edition and Facsimile, Sources of Oriental Languages and Literatures, Harvard: 1997

“Nâbî’nin Üç Hammâmiyesi”, Nabi'ye Armağan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 20167.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

"Selanikli Âkif Efendi'nin Divanında İki Tarih", Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı -168, (İstanbul: Aralık 1997) S. 49.

"Divan Şiirinde İlkçağ Düşününün ve Biliminin İzleri", Felsefe-Logos, Sayı 5, (İstanbul: Aralık 1998/4), S.118

"Platoncu Aşk Kavramının Divan Edebiyatındaki Yansımaları", Felsefe-Logos, Sayı 7, (İstanbul: Haziran 1999/2), S.113

"Gelibolulu Mustafa Âlî ve Tarihe Eleştirel Bakış", Felsefe-Logos, Sayı 9, (İstanbul: Ocak 2000/1), Sayfa 119-126

"Eski Edebiyatımızda Fakirliğe Övgü",Felsefe-Logos, Sayı 14, (İstanbul: Nisan 2001/2) Sayfa 95-102

"Osmanlı Devletinde Eğitim Sorunsalı", Felsefe-Logos, sayı 11, (İstanbul: Haziran 2000/3) , Sayfa 149-160

"Divan Edebiyatının Felsefesi” Felsefe-Logos,sayı 17-18 İstanbul: Mart-Haziran 2002/ 1-2), Sayfa 51-60.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

"Ömer Seyfettin 3. Kültür-Sanat Haftası" Gönen 5/ 8 Mart 1992, "Çeşitli yönleriyle Ömer Seyfettin" konulu konferans.


“Türkçe-Edebiyat Öğretimi” konulu Sempozyum Bildirileri. Katılımcılar: Prof. Dr. Tahsin Yücel Prof. Dr. Olcay Önertoy. Doç. Dr. Nükhet Esen, Doç. Dr. İ. Güven Kaya, Özel Eyüboğlu Lisesi Yayını 3 Mayıs 1997, Sayfa 15 – 17
IX. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul: 15-19 Eylül 1997, "Beypazarılı Ma‘azoğlu Hasan'ın Gazavatnameleri" bildiri ile / İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü IX. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri "Beypazarılı Ma‘azoğlu Hasan'ın Gazavatnameleri" İstanbul, 1998
Ölümünün Kırkıncı Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Konferans Salonu. 25 Aralık 1998 "Yahya Kemal'in Siyasal Düşünceleri" bildirisi ile / Ölümünün Kırkıncı Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu Bildirileri, "Yahya Kemal'in Siyasal Düşünceleri", Kocaeli, 1998
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ortak yürütülen Nevruz paneli 21 Mart 2005, "Klasik Edebiyatımızda Nevruz" konulu bildiri ile.

7.6 Diğer Yayınlar:
7.6.1.Yazılar:
"Bugünkü Dil Meselemiz" Bizim Ünye Gazetesi, (Ünye: 5 Nisan1969), S.1

"Bugünün Gençliği", Gediz'in Sesi, (Gediz: 20 Nisan 1969), S.1

"Kültürümüz ve Edebiyatımız" Gediz'in Sesi, (Gediz: 17 Eylül 1969), S.1

"Abdullah N. Karahan ve Yorgun Yaşayana", Adımlar, (Erzurum 1970) S. 12

"Tasavvuf ve Yunus Emre", Hisar Dergisi. (Ankara: Ocak 1971) S. 21

"Ömer Seyfettin Hakkında" Hisar, (İstanbul, Temmuz 1971) Sayfa 21

"Ahmet Haşim ve Nesri", Hisar Dergisi, (Ankara: Aralık 1971) S.25

"Neyzen Tevfik ve Şiirleri", Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 1 Aralık 1971) S.6

"Dil Bayramı'nın Ardından", Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 21 Haziran 1972) S.6

"Panait Istrati",Demokrat İzmir Gazetesi,(İzmir: 19 Temmuz 1972) S.6.

"Dostoyevski", Demokrat İzmir Gazetesi,(İzmir: 20 Aralık l972) S. 6

"Divan Edebiyat'nın Milli Yönü", Demokrat İzmir Gazetesi (İzmir: 15 Ocak, 1973), S. 6

"Unesco-Kitap Yılı Dolayısıyle" Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 21 Şubat 1973) S.4

"Mehmet Akif'te Naturalist Yönler", Hisar Dergisi, (Ankara: Mart 1973) S.17/ "Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 27 Mart 1973) S. 4

"Divan Edebiyatı ve Toplum", Demokrat İzmir Gazetesi,(İzmir: 20 Mart 1973) S.6

"Sanatın Gücü", Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 21 Nisan 1973) S.4

"Tasavvuf ve Yunus Emre", Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 10 Mayıs l973) S. 4

"Ahmet Haşim ve Nesri", Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 17 Haziran 1973) S.4

"Pierre Benoit ve Gece Yarısı Güneşi" Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 12 Aralık l973) S.4

"Karagöze Yazık Oldu" Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 20 Ocak l974) S.4

"10 Kasım'a Doğru", Demokrat İzmir Gazetesi, (İzmir: 7 Kasım l974) S.4

"Şiir ve Roman", Dönemeç, (İzmir: Ocak l978) S.6

"Kadın Duyarlığı ve Kadın Özgürlüğü",Dönemeç, (İzmir: Mart l978) S.5

"Sabahattin Ali'nin Romanları I",Varlık Dergisi, (İstanbul: Aralık l978) S. 27

"Sabahattin Ali'nin Üç Romanı II" Varlık Dergisi, (İstanbul: Ocak 1979) s.20

"Ali Rıza Ertan'ın Şiirleri" Dönemeç, (İzmir: Şubat l979) S.25

"Sabahattin Ali'nin Üç Romanı III", Varlık Dergisi, (İstanbul: Şubat, l979) S. 21

"Orhan Kemal'in Romanlarından Üç Kesit I" ,Varlık Dergisi, (İstanbul: Haziran 1979) S. 16

"Orhan Kemal'in Romanlarından Üç kesit II", Varlık Dergisi, (İstanbul: Temmuz 1979) S.13

"Orhan Kemal'in Romanlarından Üç Kesit III" Varlık Dergisi, (İstanbul: Agustos: 1979) S.l5

" Oktay Akbal ve Temmuz Serçesi",Dönemeç, (İzmir: Ocak l980) S.28

"Ömer Faruk Toprak'ın Şiirlerinde İnsanlar", Dönemeç, (İzmir: Şubat l980) S.13

"70'li Yılların Şiirinde İnsan Olgusu", Dönemeç,(İzmir: Temmuz-Ağustos l980 S. 24

"Aynanın İçindekiler'de İnsan Kesitleri I.",Varlık Dergisi,(İstanbul: Temmuz l980) S.17

"Aynanın İçindekiler'de İnsan Kesitleri II.", Varlık Dergisi, (İstanbul: Ekim 1980) S. 20

"Aynanın İçindekiler'de İnsan Kesitleri III." Varlık Dergisi, (İstanbul: Aralık l980) S. 25

"Edebiyatta Erotizm Çıkmazı", Dönemeç, (İzmir: Mayıs l981) S. 18

"Cahit Külebi ve Yeşeren Otlar'dan Yangın'a" Türk Dili, (Ankara: Eylül l981) S.185

"Gerçekçilik Savaşı ve Attila İlhan ", Varlık Dergisi, (İstanbul: Ekim l981) S. 28

"Günümüz Türk Öykücülüğünün Getirdikleri" Varlık,(İstanbul: Aralık 1981)S. 8

"Dersaadet'te sabah Ezanları'nın Dil Yapısının Düşündürdükleri", Dönemeç, (İzmir:Şubat, l982) S. 24

"Ağaçlar Kasım Oldu ve Şahin Candır", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine, 6 Mart l982) S. 9

"Şafağın Buğusu ve Timuçin Özyürekli" Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine,20 Mart l982) S. 9

"İlkyaz Sürgünü ve Arif Bozacı", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine, 27 Mart l982) S.9

"Ölümsüzlük Ardında Gılgamış", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 17 Nisan 1982) S. 9

"Mavi Bir Sancıda ve Asım Öztürk", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine, 20 Mayıs, l982) S.9

"Halikarnas Balıkçısı Özel Sayısı", Tan Gazetesi, (Yugoslavya,Priştine: 10 Temmuz l982)

"Hasan Mercan'ın Çocuk Yazınına Bir Katkısı: Şanlı Gezi", Tan Gazete-si, (Yugoslavya, Priştine: 24 Temmuz l982) S.9 /Şanlı Gezi" (adıyla) Varlık, (İstanbul: Kasım l982) S.4

"Elde Var Hüzün", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 9 Ekim l982 S.9

"Sabahattin Kudret Aksal ve Zamanlar", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 30 Ekim l982 S.9

"Bir Yürükten Bir Yaşamdan", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 6 Kasım l982) S. 8

"Atatürk ve İnsanlık", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 20 Kasım l982 S. 9

"Muzaffer İzgü İle Gülmece üstüne Konuşma", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 10 Aralık l982) S. 4

"Kayayı Delen İncir", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 8 Ocak, l983) S. 9

"Kara Tenli Şiirler",Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine,19 Şubat, 1983) S. 8

"Kimlikleriniz Lütfen", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 12 Mart l983) S. 9

"Peş ve Güven Turan", Tan Gazetesi, Yugoslavya,Priştine: 2 Nisan l983) S.9

"Necati Yıldırım'ı Çocuk Şiirleri", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 23 Nisan l983) S.9

"Kemeraltı Şiirleri ve Hidayet Karakuş", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 21 Mayıs l983) S. 9

"Mahşerin İnsanları", Tan Gazetesi, (Yugoslavya,Priştine: 28 Mayıs l983) S. 8

"Çanak Çömlek patladı ve Muzaffer İzgü" Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 11 Haziran l983) S. 8

"Yugoslavya Türk Halkı Edebiyatında Dil Sorunu", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 26 Nisan 1984), S. 14

"Necati Yıldırım ve Dost Olan Su Versin", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 26 Mayıs l984) S. 9

"Yalçın Ulukaya'nın Şiirleri", Tan Gazetesi, (Yugoslavya,Priştine: 30 Haziran 1984) S.9

"Halim Yazıcı'nın Şiirleri", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 7 Temmuz l984) S. 9

"Ter Şoğudukça ve Refik Aydın", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 14 Temmuz l984) S. 9

"Raşit Öztürk'ün Şiirleri",Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine, 4 Ağustos l984) S.9

"Yugoslavya'da Türk Edebiyatı", Sanat Olayı, (İstanbul: Kasım l984) S.40

"Aşkolsun",Veysel Çolak'ın Şiirleri Üstüne İnceleme, Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 10 Kasım l984) S.4

"Karşı Öyküler" Özcan Karabulut'un Öyküleri Üstüne bir İnceleme Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 24 Kasım l984) S.15

"İşte Mühür İşte Sen" Muzaffer İzgü'nün Öykü Kitabı Üstüne İnceleme,Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 8 Aralık l984, S.9

"Günümüz Türk Öykücülüğünün Sorunları" II Çevren Dergisi (Yugoslavya, Priştine: Aralık 1984) S. 27

"Matinede Mükremin", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 22 Aralık l984) S.9

"Yugoslavya'da Türk Halkı Yazınının Coğrafyası", Tan Gazetesi,(Yugoslavya, Priştine: 29 Aralık l984)S. 9

"Kuzey Azerbeycan Şiiri Antolojisi", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 26 Ocak l985) S. 9

"Uzansan Ellerime" Özcan İlter'in şiirleri üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 9 Şubat 1985) S.9

"Uzun Ömürler Şehri" Şehni Kıvılçım'ın şiirleri üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 23 Şubat l985) S. 9

"Orta Direği Yıkan Ayı" Muzaffer İzgü'nün öyküleri üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 6 Nisan l985) S. 8

"Prof. Dr. Özdemir Nutku İle Türk Tiyatrosu üstüne konuşma",Tan Gazetesi, (Yugoslavya-Priştine: 28 Eylül l985) S. 8

"Kosova Türk Halkı Edebiyatı Metinleri", Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 23 Aralık l985) S. 9

"Yugoslavya'da Konuşulan Türkçe'de Kitle İletişim Araçlarının Dili", Tan Gazetesi, (30 Aralık l985) S.12

"Eski Bir Balerin" Feyza Hepçilingirler'in öyküleri üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, ( Yugoslavya: Priştine: 8 Mart 1986) S.8

"Trabzonlu Kemençeden"Ömer Kayalıoğlu'nun şiirleri üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 19 Nisan 1986) S. 9

"Devlet Malı Deniz” Muzaffer İzgü'nün son kitabı üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, Yugoslavya, Priştine:15 mayıs 1986) S. 7

"Nabi'nin Park Kahvesi” Samim Kocagöz'ün öyküleri üstüne bir inceleme, Tan Gazetesi, (Yugoslavya, ,Priştine: 24 Mayıs l986) S. 8

"Samim Kocagöz'le Öykümüz Üstüne Konuşma" Tan Gazetesi (Yugoslavya, Priştine:14 Haziran 1986) S. 9

"Feyza Hepçilingirler'le Öykücülüğümüz üstüne konuşma" Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 17 Temmuz l986) S. 9

"Yugoslavya Türk Halkı Yazınının Dil Sorunları",Tan Gazetesi, (Yugoslavya, Priştine: 5 Aralık l986) S. 9

"Sel Romanındaki Tarihsel Gerçeklik",Tan Gazetesi,(Yugoslavya, Priştine : 21 Nisan 1990) S. 8

"Kar Üstünde Kızıl Laleler", Turgut Acar’ın öyküleri üstüne bir inceleme Çumhuriyet Kitap, (İstanbul: 29 Ekim l992), S.140

"Akabi Hikyayesi", Prof. A. Tietze’nin aynı adlı kitabı için bir inceleme Cumhuriyet Kitap, (İstanbul: 7 Ocak l993) S. 5

"Şafak Tamer'in Şiirinden Konu Başlıkları", Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mart l993) S. 12

Kaan Aslanoğlu’nun “Çağrısız Hayalim”i, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mart l993) S. 13

"Arka Balkonun Önündeki Kadınlar", Kezban Özbay’ın öyküleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Nisan 1993) S.12

"Her Şeye Burnunu Sokan Cadı", Nihat Ateş’in şiirleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Nisan 1993) S.12

"Kimse Bilmez Bu Anıyı", Turgut Acar’ın öyküleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs l993) S. 12

"Son Yemek", Atilla Birkiye’nin aynı adlı romanı üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs 1993) S.12

"Kanıma Güller Seren", Dinçer Sezgin’in şiirleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs 1993) S.12

"Bireyci Edebiyata Cinsellik Takviyesi", Şebnem İşigüzel’in “Hanene Ay Doğacak” adlı öykü kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Ağustos l993) S.10

"70'li Yılların Şiirini Yeniden Üretme Çabası", Aydın Öztürk’ün “Bir Sevgi Kırılmasıydı” adlı şiir kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Ağustos l993) S.10

"Kapitalizmin İnsan İlişkilerine Peygamber Bakışı", Sadık Yalsızuçanlar’ın “Gerçeği İnciten Papağan” adlı öykü kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Ağustos l993) S.11

"Ulusçu Tarihin Yedeğinde Şiir", Serdar Can’ın “Üçbin Yılın Destanı” adlı şiir kitabının incelenmesi Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Eylül l993) S. 10

"Mücadele Aracı Olan Şiir", Namık Tarancı’nın “Sevdamıza Prangalar Vurulmaz” adlı şiir kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Eylül l993) S. 10

"Kaderciliğin İki Yüzü I", Osman Çallı’nın “Düş Gezginleri”nin incelenmesi, Kitap Gazetesi,(İstanbul: Eylül l993) S.11

"Kaderciliğin İki Yüzü II", Sevinç Çokum’un Rozayla Ana” adlı öykü kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi,(İstanbul: Eylül l993) S.11

"Şiirle Slogan Atmak", Mehmet Güçlü’nün “Asi Yakılsın Dağlar” adlı şiir kitabının eleştirisi, Kitap Gazetesi,(İstanbul:1 Ekim l993) S.10

"Biz Ölmeyiz", Doğan Öz’ün şiirleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs 1994) S. 6

"Piran'da Büyümek ve Abdürrezzak Ayata", Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs 1994) S. 6

"İsmail Tepiroğlu'nun Şiirle Yolculuğu", Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs 1994) S. 7

"Kendi Kendine Alkış, Şiire Kış", İlyas Tunç’un “Kış Bir Alkış mıydı” adlı şiir kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mayıs 1994) S. 7

"İ. Yavuz Bildik'in Rüzgarla Söyleşisi", Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Haziran 1994) S.8

"Toplumcu Gerçekçiliğe Sağlam Bir Tuğla", Murat Kılıç’ın “Yıldız ve Çocuk” adlı şiir kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Haziran 1994) S.8

"Canlı Tarihe Kısa Bir Gezi", Cumhuriyet Gazetesi (27Ağustos l994) S. 2

"Tarih Yazmanın Kolay Yolu Şiir", Ahmet Can Akyol’un “Ölü Sürgün ve Dersim” adlı şiir kitabının eleştirisi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Şubat l995) S. 18

"Şiirle Gezintinin Kırk Yıllık Panaroması: Gizli Su", A. Neyzer Karahan’ın şiirlerinini incelenmesi, Kitap Gazetesi (İstanbul: 1 Şubat l995) S. 18

"Çok sesli Öyküler", Elif Şafak’ın “Kem Gözlere Anadolu” adlı öykü kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Şubat 1995) S. 19

"Toplumculuktan Bireyciliğe Şairin Şiirle Serüveni", Veysel Çolak’ın éBuz ve Ateş” adlı şiir kitabının incelenmesi, Kitap Gazetesi,(1Şubat l995) S. 19

"Yakın Geçmiş Canlı Kalmalı", Cumhuriyet Gazetesi, ( 4 Şubat 1995) S.2

"İstanbul, Unutkan Yosma", Hüseyin Avni Cinozoğlu’nun şiirleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mart 1995) S.17

"Yalnızlığın Çan sesleri", Turgut Acar’ın öyküleri üstüne bir inceleme, Kitap Gazetesi, (İstanbul: 1 Mart l995) S. 17

"Canlı Tarihe Küçük Bir Yolculuk", Cumhuriyet Gazetesi, (30 Haziran 1995) S.2

"Yakın Geçmişimize Gerçekçi Bakış" Cumhuriyet Gazetesi, (2 Aralık 1995) S.2

"Ömer Seyfeddin", Üçüncü - Öyküler, (Kocaeli: Güz 1998), S.9

"Folklor ve Sanat", Yaşasın Edebiyat (İstanbul: Eylül 1998) S. 18

"Orhan Kemal'in Öyküleri", Üçüncü-Öyküler, Sayı 4, (Kocaeli: Bahar 1999), S. 19”

"Tanpınar Öykücülüğüne Eleştirel Bakış", Üçüncü-Öyküler, sayı 11, (İzmit: Kış, Bahar 2001) Sayfa 61-67

"İki Nehir Arası'nda-Alper Özbek'in Şiirleri" Radikal Kitap, 17 Aralık, 2004, Sayfa 11

"Tarık Dursun K.'nın Öykülerinde Gerçeklik" Cumhuriyet Kitap, Sayı 823, (İstanbul: 24 Kasım 2005) , Sayfa 16-18


7.6.2. Kitaplar:
İki Gündüz Bir Gece, Öyküler, Ozan Yayınları, İzmir:1975.

Herhangi Bir Yerde, Öyküler, Gündem Yayınları,İzmir:1981.

Ömer Seyfettin, Hayatı, Sanatı ve Yapıtları, Altın Kitaplar, İstanbul, 1991

Yugoslavya Türk Halkı Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1993.

Türk Dili Ders Notları 1, 2, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Eylül 1997

Divan Edebiyatı ve Toplum, Donkişot yayınları, İstanbul, 2006

Beypazarılı Mu‘azoğlu Hasan ve Hz. Ali Gazavatnâmeleri, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 195, Kocaeli 2006

Lamiî’nin Salâman ve Absal Mesnevisi ve Mesnevideki Mitolojik Unsurlar, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 290, Kocaeli 2007

Selânikli Hasan Âkif (Âkif el- Mevlevî) Divan, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2010

8.Projeler:
I

Proje Adı: Şinasî Divanının İncelenmesi

Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeler Birimi

Öneren Yer: Fen-Edebiyat Fakultesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ortak Yürütücü: Araş. Gör. Esat Harmancı

Başlangıç Tarihi: 1999

Bitiş Tarihi: 2001
II

Proje Adı: Kocaeli Ağızları

Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeler Birimi

Öneren Yer: Fen-Edebiyat Fakultesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ortak Yürütücüler: Yard. Doç. Dr. Nesrin Altun, Arş Gör. Mihrican Aynacı

Başlangıç Tarihi:2005

Bitiş Tarihi: 2007
III

Proje Adı: Talib Ahmed Bposnavî Divanı

Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeler Birimi

Öneren Yer: Fen-Edebiyat Fakultesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ortak Yürütücü: Okutman Sercay Cangüler

Başlangıç Tarihi: 2006

Bitiş Tarihi: 2010

9.İdari Görevler:
09. 09. 2011 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı (Beykent Üniverstersi)

19. 01. 2006 : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı (Kocaeli Üniversitesi)

27. 06. 2006-2007 : Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkan vekili (Kocaeli Üniversitesi)

2005 - 2007, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yard. (Kocaeli Üniversitesi)

12. 11. 1996-2005 : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkan yardımcısı (Boğaziçi Üniversitesi)

28. 01. 1997 : Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (Kocaeli Üniversitesi)10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
-----
11.Ödüller
-------
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

  1. - 2015 

1.Yarıyıl 

Mesleki Oryantasyon ve Türk

Dili ve Edebiyatına Giriş 

 270 

 2015- 2016

1.Yarıyıl

Mesleki Oryantasyon ve Türk

Dili ve Edebiyatına Giriş

2

-

70

2014 -2015

3.Yarıyıl

Eski Türk Edebiyatı: Ana

Kavramlar

2

-

65

2015 - 2016

3.Yarıyıl

Eski Türk Edebiyatı: Ana

Kavramlar

2

-

65

2014 -2015

3.Yarıyıl

Eski Türk Edebiyatında Nazım

3

-

67

2015 - 2016

3.Yarıyıl

Eski Türk Edebiyatında Nazım

3

-

67

2014 -2015

5.Yarıyıl

Kültür Değişmeleri ve Halk

Edebiyatı

3

-

65

2015 - 2016

5.Yarıyıl

Kültür Değişmeleri ve Halk

Edebiyatı

3

-

67

2014 -2015

6. Yarıyıl

Metin Şerhi

3

-

70

2015 - 2016

6. Yarıyıl

Metin Şerhi

3

-

70

2014 - 2015

6. Yarıyıl

Tasavvuf Edebiyatı

3

-

70

2015 - 2016

6. Yarıyıl

Tasavvuf Edebiyatı

3

-

70

2014 -2015

7. Yarıyıl

Türk Dili ve Edebiyatı

Araştırma Projesi

-

2

30

2015 - 2016

7. Yarıyıl

Türk Dili ve Edebiyatı

Araştırma Projesi

-

2

35

2014 -2015

8. Yarıyıl

Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme

Çalışması

-

2

30

2015 - 2016

8. Yarıyıl

Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme

Çalışması

-

2

35

2014 -2015

5. Yarıyıl

Osmanlı Paleografyası I

2

1

40

2015 - 2016

5. Yarıyıl

Osmanlı Paleografyası I

2

1

35

2014 -2015

6. Yarıyıl

Osmanlı Paleografyası II

2

1

40

2015 - 2016

6. Yarıyıl

Osmanlı Paleografyası II

2

1

35

*2015 - 2016

Güz Yarıyılı

Divan Şiirinde Özel Konular

3

-

10


* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

    Ana sayfa


Idris Güven kaya iletişim Bilgileri

Indir 147 Kb.