bilgiz.org

İÇİndekiler tezler 3 makaleler 34 Kİtaplar 79 İnternet dokümanlari 117 web siteleri 128 popüler dergilerde yazi başLIĞinda ‘yaratici’ veya ‘yaraticilik’ kelimesi geçenler 129 İstatiSTİK
Sayfa3/13
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü0.75 Mb.
TipiYazi

Indir 0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Üretim yönetiminde tasarım yönetiminin yaratıcılık açısından incelenmesi ve bir uygulama / İbrahim Semih Özkaya ; Prof. Dr. Ali Akdemir. Kocaeli, 2005 134 y.; 30 sm. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı [tokat/

İbrahim Yavuz Yükselsin : Batı Türkiye romanlarında kültürel kimlik, profesyonel müzisyenlik ve müziksel yaratıcılık [Cultural identity, professional musicianship and musical creativity among the rom in western Turkey] . Danışman: Doç.Dr. Yetkin Özer . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Müzik . Dizin Terimleri: Türk romanı=Turkish novel • Kültürel kimlik=Cultural identity • Müzisyenler=Musicians • Roman=Novel • Yaratıcılık=Creativitiy • Müzik=Music . Doktora Türkçe 2000 248 s.

İkbal Ökten : İlköğretim I.kademe öğrencilerinin resim-iş derslerindeki yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi ve bu öğrencilere uygulanabilecek yaratıcı etkinlikler. İzmir 2005. 129 s. derleme. Vesile Yıldız $e Tez Danışmanı.Eğitim Bilimleri Tez. [tokat/

İlkay Palamut : Hikâye okumanın ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi [Effects of reading story on primary students creativity and academical success] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özer . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Türkçe öğretimi=Turkish teaching • Okuma=Reading • Okuma-anlama=Reading-comprehension • Yaratıcılık=Creativitiy • Akademik başarı=Academic success • Yüksek Lisans Türkçe 2008 138 s.

İlkay Palamut: Hikaye Okumanın İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. İzmir 2008. XI+121 s. derleme. Yrd.Doç. Mehmet Özer $e Tez Danışmanı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez. [tokat/

İlker Özmutlu : Beden eğitimi ve spor yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin liderlik ve yaratıcılık özelliklerinin karşılaştırılması(Gazi Üniversitesi örneği) [Comparing the leadership and creativity characters of the students studying in the schools of physical education and sports(Sample of Gazi University)] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih Yenel . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Spor • Dizin Terimleri: Spor yönetimi=Sport management • Yüksek Lisans Türkçe 2008 118 s.

İlker Yücel : Kimya derslerindeki öğretim uygulamalarının öğrencilerde yaratıcı düşünmenin gelişmesine ve öğrenci başarısına etkisi / İlker Yücel. 2006. vii, 147 y. : çizelge, grf., şkl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Kadire Güldaş (Moğulkoç) : Yönetici hemşirelerin yaratıcılık düzeyleri ve liderlik tarzlarının belirlenmesi [The determination of creativity levels and leadership styles of executive nurses] . Danışman: Prof. Dr. Birsen Yürügen . Yer Bilgisi: Haliç Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Hemşirelik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik . Dizin Terimleri: Hemşirelik=Nursing . Yüksek Lisans Türkçe 2009 136 s.

Kani Ülger : Görsel sanatlar eğitiminde probleme dayalı öğrenme modelinin yaratıcı düşünmeye etkisi / Kani Ülger. 2011. vii, 99 y. : tbl. ; 29 cm. The effect of problem based learning method to creative thinking in visual arts education .Dissertn. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Küçük Ahmet Ortatepe : Yaratıcılık ve buluş yönetimi banka sektöründe bir uygulama [Creativity and invention management a practice in banking sector] . Danışman: Prof.Dr. Şadi Can Saruhan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Bankacılık sektörü=Banking sector • Entelektüel sermaye=Intellectual capital • İşletme yönetimi=Business management • Mülkiyet hakkı=Property right • Patentler=Patents • Ürün geliştirme=Product development • Yaratıcılık=Creativitiy • Yeni ürünler=New products • Yönetim teknikleri=Management technique • Problem çözme=Problem solving . Doktora Türkçe 2001 191 s.23108905

Latife Gürer: Mimarlıkta yaratıcılık ve eğitim / Latife Gürer. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976 113. xiii s. : proje, şekl. ; 24 cm. Tez(Doktora).--İstanbul:İstanbul Teknik Üniversitesi, 1976 [tokat/

Lerna Gürgen : 10-12 yaş arası kulüp tenis sporcuları ile aynı yaşta spor eğitimi almamış çocukların kendi yaratıcılıklarını algılayışlarının karşılaştırılması [The comparasion of 10-12 years old club tennis players and children without sports activity in respect to perception of creativity] . Danışman: Prof. Dr. Turgay Biçer . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Spor • Dizin Terimleri: Tenis=Tennis • Yaratıcılık=Creativity • Yüksek Lisans Türkçe 2008 132 s.

Levent Altay : Bilgi toplumu örgütlerinde yaratıcı yönetim anlayışı : bir alan araştırması / Levent Altay. 2001. ix, 173 y. : şkl., tbl. ; 30 cm. Tez (Master) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Levent Avcı : Sanat eğitiminde yaratıcılık yetisinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi açısından baskıresim tekniklerinin işlevi . Danışman: Y.Doç. Arif Ziya Tunç . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2005 80 s.

Mahir Biber : Keşfederek öğrenme yönteminin ilköğretim II. kademe matematik dersi öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerindeki etkisi [The effects of the method of discovery learning on primary education grade ii mathematics students' creativity] . Danışman: Y.Doç.Dr. Neşe Başer . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 395 s.

Mahmut Aydın : Sorun çözme becerisi ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relation between problem solving skill(s) and the creativity] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Müge Artar . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji Yüksek Lisans Türkçe 2009 126 s.

Mehmet Ali Kandemir : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Matematik Eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcılık eğitimi hakkındaki görüşleri ve yaratıcı problem çözme becerilerinin incelenmesi [The teacher candidates of Mathematics Education in Secondary Education of Science and Mathematics on creativity training and analysis of their ability to solve creative problems] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya Gür . Yer Bilgisi: Balıkesir Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Matematik Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Matematik . Yüksek Lisans Türkçe 2006 209 s.

Mehmet Engin Uysal : İlköğretim Türkçe dersinde işbirlikli öğrenmenin erişi, eleştirel düşünce ve yaratıcılık becerilerine etkisi [The effects of Cooperative learning Method on the access, achievment, critical thinking and creativity skills of the elementary school fourth-grade student] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akkaya . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Doktora Türkçe 2009 336 s.

Mehmet Karakuş : Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine yaratıcı sorun çözme programının etkisi[The Effects of creative problem solving curriculum on the creativity levels of creativity in the second grade students who are from low socio-economic staus] . Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Doğanay . Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Yaratıcılık=Creativitiy • Eğitim=Education • Problem çözme=Problem solving . Yüksek Lisans Türkçe 2000 78 s.

Mehmet Koştumoğlu : Sayısal fotoğraf ve sanatsal yaratıcılık [Digital photography and artistic creativity] . Danışman: Doç.Dr. Şefik Güngör . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sinema Televizyon Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Sahne ve Görüntü Sanatları . Dizin Terimleri: Sanatsal yaratıcılık=Artistic creativity • Sayısal fotoğraf=Digital photography • Fotoğraf=Photography • Yaratıcılık=Creativitiy . Doktora Türkçe 2000 203 s.

Mehmet Yıldız : İlköğretim 2. kademesinde okuyan aktif satranç sporcularının yaratıcılık ve çoklu zeka alanlarıyla olan ilişkilerinin araştırılması [Searching for relations in the creativity and in the multiple intelligences of active chess players at middle & high school] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal Filiz. Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Spor • Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Satranç=Chess • Sporcular=Sportsmen • Yaratıcılık=Creativitiy • Çoklu zeka=Multiple intelligence . Yüksek Lisans Türkçe 2010 202 s.

Melike Özyurt : Özel okula devam eden ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ile SBS başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Effect of creativity level of eighth grade students’ success on primary school SBS examinations] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birsen Bağçeci . Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Akademik başarı=Academic success . Yüksek Lisans Türkçe 2011 89 s.

Meltem Ayvacıoğlu : Kurumlarda yaratıcılık [Creativity in organizations] . Danışman: Prof. Dr. Neslihan Okakın . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Yenilik=Innovation • Yenilikçilik=Innovative • Yüksek Lisans Türkçe 2010 135 s.

Meltem Oğuz: İlköğretim fen bilgisi dersinde yaratıcı problem çözme yönteminin başarıya ve tutuma etkisi / Meltem Oğuz. 2002. x, 181 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Merih Tekin Bender : Resim-iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka ve yaratıcılık ilişkileri [Relations between emotional quotient and creativity in the students of painting education department] . Danışman: Doç. Bedri Karayağmurlar . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar . Doktora Türkçe 2006 294 s.

Merih Tekin Bender: Resim-İş Eğitimi Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Yaratıcılık İlişkileri. İzmir 2006. 278 s. derleme. Bedri Karayağmurlar $e Tez Danışmanı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez. [tokat/

Muhammet Bakır : Grafik sanatında yaratıcılık ve karikatür ilişkisinin sanat eğitimine etkisi [The efect of the relation ship between creativity and caricature in the graphic art, on art education ] . Danışman: Prof. Atilla İlkyaz . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar • Yüksek Lisans Türkçe 2008 136 s.

Muhtelime Bahar : Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yönetici hemşirelerin problem çözme becerileri ve yaratıcılık düzeyleri [The problem solving skills and creativity levels of manager mursers working in treatment -on- bed institutions] . Danışman: Y.Doç. Yasemin Akbal Ergün . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Hemşirelik • Sağlık Kurumları Yönetimi . Yüksek Lisans Türkçe 2006 146 s.

Murat Tekin : Orta öğretimde öğrenim gören öğrencilerden spor yapan ve yapmayanlar arasındaki yaratıcılık ve çoklu zekâ alanlarının araştırılması [The searching of creativity and multiple intelligence areas between the students in the high school level students who do sports and those who don’t] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal Filiz . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Spor • Doktora Türkçe 2008 224 s.

Mustafa Çapar : Temel eğitimde 9-12 yaş arası çocuklarda üç boyutlu çalışmaların yaratıcılık eğitimine etkisi [The effect of three dimensional works of children between 9-12 on creativity education in basic education] . Danışman: Prof.Dr. Adnan Tepecik . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar . Doktora Türkçe 2006 222 s.

Mustafa Fedai Çavuş : İşletmelerde personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel yaratıcılık ve yenilikçiliğe etkileri üzerine imalat sanayiinde bir uygulama [An application in manufacturing industry on the effects of organizational creativity and innovativeness of employee empowerment applications in companies] . Danışman: Doç.Dr. Tahir Akgemci . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Doktora Türkçe 2006 219 s.

Mustafa Gökalp: Plastik Sanatlarda Yaratıcılık. İzmir 1985. derleme. İhsan Turgut . Tez Danışmanı. Güzel Sanatlar Tez. [tokat/

Mustafa Yalçınkaya : Yöneticilerin iletişim becerilerinin çalışanların yaratıcılıklarının ortaya çıkması, yöneticiye güven ve örgütte işbirliği ruhunun gelişmesine etkisinin incelenmesi: Kütahya porselen ve cam sektöründe bir uygulama [The impact of directors communication skills on employers confidence to director, revealing the employers creativity and groving a collaboration spirit in organization up: A application in Kutahya porcelain and glass industry] . Danışman: Y.Doç.Dr. Kazım Develioğlu Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: İletişim=Communication • Yönetim becerileri=Management • İletişim becerisi=Creativity • Yaratıcılık=Message • İşbirliği=Collaboration . Yüksek Lisans Türkçe 2007 117 s.

Müge Batırbek : The analysis of children's writing: A study on the creative potential and rhetorical structure of written texts [Çocuk hikayelerinin analizi: Yaratıcılık potansiyeli ve metinlerin sözbilimsel yapısı üzerine bir çalışma] . Danışman: Prof. Dr. Deniz Zeyrek . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Enformatik Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Dilbilim • Psikoloji . Yüksek Lisans İngilizce 2007 132 s.

Münevver Meltem Yige : İlköğretim ders kitaplarında kullanılan resimlerin 7-9 yaş öğrencilerinin öğrenme ve yaratıcılıklarına etkileri [The affection of pictures that are used at primary education course books to learning and creativeness of 7-9 years students] . Danışman: Dr. Fatih Başbuğ . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Resim Bölümü • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: İlköğretim=Primary education • İlköğretim öğretmenleri=Primary education teachers • İllüstrasyon=Illustration • İlköğretim okulları=Primary education schools • İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Ders kitapları=Textbooks • Resimler=Paintings • Resimli kitaplar=Illustrated books • Öğrenme=Learning • Öğrenme başarısı=Achievement in learning • Yaratıcılık=Creativitiy • Öğretmen görüşleri=Teachers opinions . Yüksek Lisans Türkçe 2010 167 s.

Nafise Esinç Demirkapu : The themes of the female creativity and the female malady in the fiction of Charlotte Bronte: Shirley and Villette [Charlotte Bronte'nin kurgusundaki kadınsal yaratıcılık ve hastalık temaları: Shirley and Villette] Danışman: Doç.Dr. Murat Seçkin . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İngiliz Dili ve Edebiyatı Dizin Terimleri: • Yüksek Lisans İngilizce 2006 167 s.

Nasibe Dursun Deveci : Özel ve resmi okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi . Danışman: Y.Doç.Dr. Necla Kapıkıran Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2005 295 s.

Nazmiye Öztürk : Tasarım sürecinde yaratıcılık yöntemlerine kuramsal bir yaklaşım [A Theoretical approach to creativity methods in design process] . Danışman: Y.Doç. Faruk Atalayer . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İç Mimari ve Dekorasyon . Dizin Terimleri: Tasarım=Design • Tasarım süreci=Design process • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 2001 154 s.

Necmiye Yıldız Özşengül : İlköğretim okullarında resim-iş sürecinde yaratıcılık eğitimi [Creativity education in the process of art education at primary schools] . Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Başbuğ . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2004 191 s.

Neriman Aral(Çağatay) : Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki dokuz yaş grubu kız ve erkek çocukların yaratıcılıklarını etkileyen bazı faktörler üzerinde bir araştırma [A Research on some factors influencing the creativity of nine year old girls and boys from upper and lower socio-economical levels] . Danışman: Doç.Dr. Mine Mangır . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi • Psikoloji . Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Sosyoekonomik yapı=Socio-economic structure • Yaratıcılık=Creativity . Doktora Türkçe 1990

Neriman Aral(Çağatay) : Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokul son sınıfa devam eden öğrencilerin yaratıcılıkları ile ilgili alanlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi . Danışman: Prof.Dr. Şule Bilir . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Sosyoekonomik faktörler=Socioeconomic factors • Yaratıcılık=Creativeness • Ortaöğretim=Secondary education • Öğrenciler=Students . Doktora Türkçe 1992 0209 s.

Nezih Ayıran: Mimari tasarlama sürecine ve yapma çevrenin insan ve toplum üzerindeki etkilerine yaratıcılık bakış açısından bir yaklaşım / Nezih Ayıran İstanbul : İ.T.Ü. Mimarlık Fak., 1984 XIV, 79 s. : res. ; 24 cm. TEZ (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi . [mktp/mktp]

Nihal Elvan: Türk plastik sanatlarında otodidakt ve naif sanat, çocuk yaratıcılığı (1950-1960) / Nihal Elvan. Ankara : Hacettepe Üniv., 2001. 1 c. : res. Tez (Yüksek Lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

Nirgün Apaydın : Sanat eğitiminde ve yaratıcılıkta yazının yeri . Danışman: Doç.Dr. Yüksel Uslay . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar .Dizin Terimleri: Grafik sanatlar=Graphic arts • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy • Yazı=Writing . Yüksek Lisans Türkçe 1993 0109 S.

Nur Kurtuluş: Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğretim Uygulamalarının Bilimsel Yaratıcılık Bİlimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarıya Etkisi / The Effect of Instructional Applications Based on Creative Thinking on Scientific Creativity, Scientific Process Skills and Academic Achievement / Nur Kurtuluş ; Yrd. Doç. Dr. Nevzat Yiğit. Trabzon, 2012 163 s. 28 cm. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı [tokat/

Nurbin Paker Kahvecioğlu : Mimari tasarım eğitiminde bilgi ve yaratıcılık etkileşimi [Interaction of knowledge and creativity in architectural design education] . Danışman: Prof.Dr. Gülsün Sağlamer . Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Bina Bilgisi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Mimarlık . Dizin Terimleri: Mimari tasarım=Architectural design • Tasarım eğitimi=Design education • Tasarım süreci=Design process • Yaratıcılık=Creativity . Doktora Türkçe 2001 247 s.

Nurten Aydın : Ankara il merkezinde bulunan özel ve resmi kurumlara bağlı okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu çocuklarının kavram eğitiminde yaratıcılık potansiyellerinin ve dönüştürülebilirliklerinin ... Danışman: Prof.Dr. Duyan Aydın . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Kavram oluşması=Concept formation • Çocuk gündüz evleri=Child day care centers • Okul öncesi çocuklar=Child-preschool •Yaratıcılık=Creativeness • Çocuk gelişimi=Child development . Yüksek Lisans Türkçe 1993 0125 s.

Olcay Yılmaz : İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde "proje tabanlı öğrenme" nin öğrenenlerin akademik başarıları, yaratıcılıkları ve tutumlarına etkisi [The effects of project based learning on the learners' academic achievement, creativity and attitude at social studies in the 7th grade of primary school] . Danışman: Y.Doç.Dr. Abdulhekim Koçin Doç.Dr. Tuğba Yanpar . Yer Bilgisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 133 s.

Orhan Adıgüzel : Yaratıcı yönetim ve değişim sürecinde yenilik için yaratıcılık . Danışman: Prof.Dr. Ahmet Karaaslan . Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Değişim=Change • Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Yaratıcılık=Creativitiy • Yenilik=Innovation • Yönetim=Management . Yüksek Lisans Türkçe 2000 196 s.

Osman Erol : Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklıkları ile yaratıcılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of relationship between frequency of vocational higher school students’ information and communication technology use and creativity perception] . Danışman: Yrd. Doç. Sait Taş . Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Eğitim teknolojisi=Educational technology . Yüksek Lisans Türkçe 2010 110 s.

Ömer Ay : Ortaöğretim öğrencilerinin mizah tarzları ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyum düzeylerini açıklayıcı rolü [Explanatory role of humor styles and creativity level of high school students on their life satisfaction level] . Danışman: Doç. Dr. Recep Koçak . Yer Bilgisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 2011 138 s.

Ömer Faruk İslim : Bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin scamper (yönlendirilmiş beyin fırtınası) tekniğine göre işlenmesinin öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerine ve akademik başarılarına etkisi / Ömer Faruk İslim. 2009. viii, 93 y. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Özcan Yetkin : İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Liderlik Davranışlarıyla İlşkisi [The Relatıon Between The Creatıvıty Levels And Leadershıp Abılıtıes If The Prımary School Prıncıples] . Danışman: Prof.Dr. Asuman Türkel . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Liderlik=Leadership . Yüksek Lisans Türkçe 2006 168 s.

Özgür Hasançebi : Mimarlık eğitiminde yaratıcılık; Temel tasarım-mimari ilişkisinin irdelenmesi [The relationship between basic design-architectural design creativity in the architecture education] . Danışman: Doç.Dr. Ayhan Usta . Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Mimarlık Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Mimarlık . Yüksek Lisans Türkçe 2004 150 s.

Özlem Acıbozlar : Yönetici hemşirelerin karar verme stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri [Nurse managers' decision making strategies and creativity levels] . Danışman: Y.Doç. Nefise Bahçecik . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik . Yüksek Lisans Türkçe 2006 225 s.

Özlem Cansüngü Koray: Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi / Özlem (Cansüngü) Koray. 2003. xv, 224, [120] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Özlem Kaya: İlköğretim 3. sınıf görsel sanatlar dersinde drama destekli eğitimin yaratıcı sürece katkıları / Özlem Kaya. 2006. 111 y. : res., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Özlem Sever : İlköğretim 3. sınıf müzik dersi müziksel yaratıcılık öğrenme alanı kazanımlarının edinilmesinde yaratıcı dramanın etkisi [The effects of creative drama on acquisition of the attainments of musical creativity learning domain in third grade music lessons in primary education] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meriç Tuncel . Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcı drama=Creative drama • Müzik dersi=Music lesson • Yüksek Lisans Türkçe 2010 118 s.

Özlem Şahbaz : İlköğretim 4. sınıf "canlılar çeşitlidir" ünitesinde yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin sözel yaratıcılıklarına, başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi [The effects of creative drama activities on students science achievement, attitudes towards science and verbal creativity in primary school fourth grade the variety of living being unit] . Danışman: Y.Doç.Dr. Hülya Hamurcu . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 2004 137 s.

Pınar Keleş: İlköğretim görsel sanatlar dersinde dijital kültürün öğrencilerin yaratım sürecine etkileri / Pınar Keleş ; Danışman Ali Tomak Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012 XII , 131 y. : resim ; 30sm [tokat/

Pınar Şahinoğlu : In search of a black female legacy: artistic creativity as an agent of transformation in Adrienne Kennedy's plays [Siyahi kadının mirasını arayışı: Adrienne Kennedy'nin oyunlarında bir değişim aracı olarak sanatsal yaratıcılık] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Esra Çoker Körpez . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Amerikan Dili ve Edebiyatı • Dizin Terimleri: Feminizm=Feminism • Kennedy, Adrienne=Kennedy, Adrienne • Sanatsal yaratıcılık=Artistic creativity • Oyunlar=Plays • Oyun yazarları=Play wrights . Yüksek Lisans İngilizce 2010 91 s.

Ramazan Sıdar : Bilim sanat merkezlerinde okuyan öğrencilerin yaratıcılıklarının problem çözme becerilerine etkisi [The effect of creativity of problem solving skills on students attending in science and arts resource centre] Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep Özkan . Yer Bilgisi: Niğde Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Yüksek Lisans Türkçe 2011 154 s.

Recep Derya Bilgiç : Mimarlıkta yaratıcılık [Creativity in architecture] . Danışman: Doç.Dr. Fehmi Kızıl Doç.Dr. Semra Aydınlı . Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Mimarlık . Dizin Terimleri: Mimari tasarım=Architectural design • Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 1998 146 s.

Rıdvan Bayırlı : Yaratıcı muhasebe, etik, firma değeri ve örnek bir uygulama / Rıdvan Bayırlı. 2006. xviii, 355 y. : tbl. ; 29 cm. Dissertn. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Rukiye Aydoğan : Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri [Strategies used in the Turkish lessons for the reading comprehension and creativity levels of 6th grade students who have positive or negative attitudes towards reading] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vesile Yıldız Demirtaş . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Okuma-anlama=Reading-comprehension • Yaratıcılık=Creativity • Yüksek Lisans Türkçe 2008 157 s.

Rukiye Aydoğan: Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerininTürkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. İzmir 2008. IX+143s. derleme. Vesile Yıldız Demirtaş. Tez Danışmanı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez. [tokat/

Sabire Cömert (Çoban): Yöneticilerin yaratıcılık düzeyleri ile liderlik tarzları arasındaki ilişki [Relationship between creativity levels and leadership styles of managers] . Danışman: Prof.Dr. Mahmut Paksoy . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Liderlik=Leadership • Yöneticiler=Managers . Doktora Türkçe 1999 251 s.

Salim Gürbüz : Yaratıcılık ve yenilik (Dünya'daki ve Türkiye'deki gerçekler) . Danışman: Prof.Dr. Birol Bumin . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 2004 279 s.

Saniye Aksüzek : İşletmelerde rekabet avantajı olarak yaratıcı düşünceden yararlanılması üzerine bir araştırma / Saniye Aksüzek. 2008. vii, 146 y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Saniye Bencik Kangal : Normal ve üstün yetenekli çocukların ahlaki yargılarının karşılaştırılması ve yaratıcı drama programının çocukların ahlaki yargılarına etkisi / Saniye Bencik Kangal. 2010. xiv, 199 y. : şkl., tbl. ; 30 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Savaş Yılmaz : Başarılı ve başarısız 7. sınıf öğrencilerinin türkçe dersinde kullandıkları okuma stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. [The creativity levels and the reading strategies of successful and unsuccessful 7th grade students use in Turkish lesson. ] Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vesile Yıldız Demirtaş . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Okuma-anlama=Reading-comprehension • Yaratıcılık=Creativity • Yüksek Lisans Türkçe 2008 142 s.

Seher Özcan : Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi / Seher Özcan. 2009. ix, 119 y. : res., şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Selda Bacak : İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin akademik başarı ve yaratıcılıklarına etkisi [The effects of the storyline method of the achievement and creativity on the students in primary school’s 5. class in social studies lesson] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Taşlı . Yer Bilgisi: Celal Bayar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Yüksek Lisans Türkçe 2008 130 s.

Selma Çalık : Psikolojik sorunları olan 9-14 yaş grubundaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Studing from the point of different variables of creativity levels of children who have psychological problems, beetween the ages of 9-14] . Danışman: Prof.Dr. Nilüfer Voltan Acar . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji . Dizin Terimleri: Akıl sağlığı=Mental health • Çocuklar=Children • Psikolojik sorunlar=Psychological problems • Psikopatoloji=Psychopathology • Yaratıcı drama=Creative drama • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 1996 122 s.

Sema Özçer : İmalat sanayii işletmelerinde örgüt yapıları ve yönetim biçimlerinin yaratıcılık yönetimi açısından değerlendirilmesi [An Evaluation of Turkish organizational structures and managerial styles in the frame of creativity management] . Danışman: Prof.Dr. Oğuz Onaran . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme • Kamu Yönetimi . Dizin Terimleri: İşletmeler=Businesses • Örgüt yapısı=Organizational structure • Yaratıcılık=Creativitiy • Yönetim modelleri=Management models •Organizasyon=Organization • Rekabet=Competition • Yöneticiler=Managers . Doktora Türkçe 1996 175 s.

Sema Süvarioğlu: A creative thinking program: assessment of effectiveness / Sema Süvarioğlu ; dnş.: Prof.Dr. Sunav Tevruz. İstanbul: İstanbul, 1994 55y. ; 28 sm. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [tokat/

Semra Uygun : Reklam fotoğrafçılığı ve yaratıcılık [Advertising photography and creativity] . Danışman: Y.Doç.Dr. Nazlım Tüzel Uraltaş . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İletişim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Reklamcılık . Dizin Terimleri: Reklamcılık=Advertisement • Fotoğrafi=Photography • Yaratma=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 2007 150 s.

Senad Türkoğlu : Yaratıcılık ve denetim odağı ilişkileri üzerine bir araştırma [The Relations of creativity and locus of control] . Danışman: Y.Doç.Dr. Adnan Ceylan . Yer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Strateji Bilimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Denetim odağı=Locus of control . Yüksek Lisans Türkçe 2003 105 s.

Serap Arslan, : Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersindeki yaratıcı etkinliklere ilişkin görüşleri / Serap Arslan. 2000. ix, 154 y. : şkl., tbl. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Serap Emir : Sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı düşünmenin erişiye ve kalıcılığa etkisi / Serap Emir. 2001. ix, 125 [yak. 100] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Serap Tütüncü : İlköğretim görsel sanatlar (resim-iş) eğitimi dersi çerçevesinde çocuk resminde yaratıcılık kavramının algılanışına ilişkin bir durum çalışması [A Case study regarding the perception of creativity in kids painting within the framework of the primary school visual arts course (painting and handiwork course)] . Danışman: Y.Doç. Mehmet Boztaş Y.Doç. Turan Enginoğlu Y.Doç.Dr. Hadiye Küçükkaragöz . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 206 s.

Serap Tütüncü: İlköğretim Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitimi Dersi Çerçevesinde Çocuk Resminde Yaratıcılık Kavramının Algılanışına İlişkin Bir Durum Çalışması. İzmir 2006. 195 s. derleme. Mehmet Boztaş $e Tez Danışmanı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez. [tokat/

Sercan Oruç : Modeling dynamic systems of creative industries: The case of film industries [Yaratıcılık endüstrisi dinamik sistemlerinin modellenmesi: Film endüstrisi vakası] . Danışman: Prof. Dr. Meral Azizoğlu Prof. Dr. Sencer Yeralan . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • Endüstri Mühendisliği Bölümü • • Konu Başlıkları: Mühendislik Bilimleri • Endüstri ve Endüstri Mühendisliği • Yüksek Lisans İngilizce 2010 130 s.

Serkan Özkaya : Sanatta deha ve yaratıcılık Schoenberg, Adorno, Thomas Mann [Genius and creativity in the arts Schoenberg, Adorno, Thomas Mann] . Danışman: Prof.Dr. Yüksel Özoğuz . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Alman Dili ve Edebiyatı . Dizin Terimleri: Adorno, Theodor=Adorno, Theodor • Deha=Genius • Mann, Thomas=Mann, Thomas • Sanatçılar=Artists • Schenberg, Arnold=Schenberg, Arnold • Yaratıcılık=Creativitiy • Sanat=Art . Yüksek Lisans Türkçe 1999 93 s.

Sevda Bahadırlı : Heykelde ustalık ve yaratıcılık; antik çağdan günümüze Antakya`da heykel geleneği [The Craftsmanship and the creativity in sculpture; the sculpture tradition in Antakya from the antic era to present] . Danışman: Prof. Olcay Kırışoğlu . Yer Bilgisi: Mustafa Kemal Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Heykel sanatı=Sculpture • Ustalık=Mastery • Heykel=Sculpture • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 1999 78 s.

Sıddıka Demirtaş: Çocuk yuvasında kalan korunmaya muhtaç çocukların değer eğitiminde yaratıcı dramanın etkililiği / Sıddıka Demirtaş. 2009. xiii, 106, [67] y. : res., tbl. ; 30 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Sibel Cengizhan : Üniversite öğretim elemanlarının yaratıcılık kapasitelerinin değerlendirilmesi [Evaluation of the creative capacity of university teaching staff]. Danışman: Doç.Dr. Ülkü Uzunçarşılı . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Bilim ve Teknoloji • Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Varyans analizi=Variance analysis • Yaratıcılık=Creativity • Öğretim elemanları=Instructors • Problem çözme=Problem solving . Yüksek Lisans Türkçe 1997 94 s.

Sibel Karabulut : Ürün geliştirme takımlarında yaratıcılık ve yenilik yönetimi [Creativity and innovation management in product development teams] . Danışman: Doç. Dr. Salih Zeki İmamoğlu . Yer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Strateji Bilimi Bölümü • Strateji Bilimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Yüksek Lisans Türkçe 2009 71 s.

Sibel Keyik: Sanat eğitimi derslerinde yaratıcı drama etkinlikleri / Sibel Keyik. 2011. 102 y. : fotoğ. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Sibel Sonmaz : Problem çözme becerisi ile yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi [The Relationship problem solving skill, creativity and intelligence] . Danışman: Doç.Dr. Esra Aslan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji . Dizin Terimleri: Eğitim psikolojisi=Education psychology • Problem çözme becerisi=Problem solving ability • Problem Çözme Envanteri=Problem Solving Inventory • Yaratıcılık=Creativitiy • Problem çözme=Problem solving • Zeka=Intelligence . Yüksek Lisans Türkçe 2002 128 s.

Sibel Zeytun : Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [A study of the relationship between creativity and problem solving levels of preschool teacher’s students] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Mısırlı. Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Okul öncesi eğitim=Preschool education • Okul öncesi öğretmenler=Preschool teachers • Yaratıcılık=Creativeness • Yaratıcılık=Creativitiy • Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Problem envanteri=Problem inventory • Problem Çözme Envanteri=Problem Solving Inventory • Problem çözme=Problem solving • Problem çözme becerisi=Problem solving ability • Yüksek Lisans Türkçe 2010 112 s.

Sibel Zeytun: Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İzmir 2010. XIII+99s. derleme. Metin Mısırlı $e Tez Danışmanı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez. [tokat/

Sinan Bozkurt : Yaratıcılık ve çoklu zekanın futbolda yaratıcılık ile ilişkisinin incelenmesi [The study of relationship between creativity and multiple intelligence and creativity in the sport soccer] . Danışman: Prof.Dr. Hasan Kasap . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Spor . Doktora Türkçe 2004 175 s.

Suzan Baki : Küresel ekonomik sistemde rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik yaratıcılık stratejilerinin incelenmesi [Analysing creavitiy strategies aimed at developing competition power at global economic system] . Danışman: Prof.Dr. Ali Akdemir . Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 2004 299 s.

Süheyla Gürsözlü : Örgütsel yaratıcılık modelinin oluşmasında bireysel yaratıcılığın ve örgüt ikliminin etkisi reklam ajanslarında bir uygulama [The Effect of indiviodal creativity and clımate of organization in formation of organization creativity model; an application at adverticement agencies] . Danışman: Prof.Dr. İbrahim Anıl . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Örgütler= • Reklam ajansları=Advertisement agencies • Örgüt iklimi=Organizational climate • Örgütler=Organizations • Yöneticiler=Managers• Yönetim=Management . Yüksek Lisans Türkçe 2003 275 s.

Şaban Esen : Yönetimde yaratıcılık ve kendini geliştirme [Creativity in management and self development] . Danışman: Prof.Dr. İsmail Efil . Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Düşünce boyutu=Thinking dimesion • Kendini geliştirme=Self-development • İnsan kaynakları=Human resources • Öğrenen organizasyonlar=Learning organizations • Yaratıcılık=Creativitiy • Yönetici eğitimi=Manager education • Eğitim=Education • Yöneticiler=Managers •Yönetim=Management . Yüksek Lisans Türkçe 1996 93 s.

Şaban Tiryaki: Yaratıcı drama çalışmalarının çocukların kütüphane kaynaklarını kullanımı üzerine etkisi / Şaban Tiryaki. 2010. iv, 79 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (Uzmanlık) - Kültür ve Turizm Bakanlığı [mktp/mktp]

Şehnaz Cenkçiler : Organizasyonel yaratıcılık ve bir uygulama [Organizational creativty and one practice] . Danışman: Prof.Dr. Melek Tüz . Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Örgüt kültürü= • Örgütler= • Takım çalışması= • Yenilikçilik=Innovative • Düşünme=Thinking • Öğrenen organizasyonlar=Learning organizations • Takım çalışması=Teamwork • Yaratıcılık=Creativitiy • Liderlik=Leadership • Örgüt kültürü=Organizational culture • Örgütler=Organizations . Yüksek Lisans Türkçe 2001 119 s.

Şehnaz Ceylan : Vineland sosyal-duygusal erken çocukluk ölçeğinin geçerlik-güvenilirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi / Şehnaz Ceylan. 2009. xv, 118 y. : şkl., tbl. ; 30 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Şifa Elcil : Eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimine yaratıcı yaklaşım ve iletişimin bu yaratım sürecine etkisi(Mükemmellik modeli`nin yaratıcılık ve iletişim boyutunda değerlendirilmesi) [A creative approach for total quality management in educational organizations and effects of communication on such creativity process (An assesment of perfection model in terms of creativty and communication)] . Danışman: Doç.Dr. Necdet Özçakar . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Yüksek Lisans Türkçe 2004 212 s.

Tazegül Demir: İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı... Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011. [mktp/mktp]

Tuba Kandemir: İlköğretim sınıf müzik eğitiminde Orff yaklaşımıyla doğaçlama çalışmalarının müziksel yaratıcılık sürecine etkisi [The effect of elementary school musical education with Orff-Schulwerk improvisation studies on musical creativity process] . Danışman: Doç. Dr. Sibel Çoban . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Müzik • Dizin Terimleri: Orff yöntemi=Orff method • Doğaçlama=Improvisation • Müzik eğitimi=Music education . Yüksek Lisans Türkçe 2009 118 s.

Tuba Kuzgun : Bilgisayar destekli mimari tasarım ve yaratıcılık [Computer aided architectural design and creativity] . Danışman: Prof.Dr. Gülen Çağdaş . Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Mimarlık Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Mimarlık . Yüksek Lisans Türkçe 2004 208 s.

Tuba Tanıt : Eğitim yöneticilerinin değer tercihleri ile yaratıcılıkları arasındaki ilşkinin incelenmesi . Danışman: Doç.Dr. Halil Ekşi . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2007 158 s.

Tuğrul Kar : Lineer cebirde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarıları, problem çözme becerileri ve yaratıcılıkları üzerine etkisi [The effects of problem-based learning in linear algebra on the academic achievement, problem-solving skills and creativity of students] . Danışman: Prof. Dr. Ahmet Işık . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Matematik • Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2010 111 s.

Tunahan Atcılar : Reklamda yaratıcılık ve konumlandırma stratejileri Coca-Cola örneği [Strategies of creativity and positioning in advertising the sample of Coca-Cola] . Danışman: Y.Doç.Dr. Hüseyin Altunbaş . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Reklamcılık . Yüksek Lisans Türkçe 2006 121 s.http://www.belgeler.com/blg/rjz/reklamda-yaraticilik-ve-konumlandirma-stratejileri-coca-cola-rnei-strategies-of-creativity-and-positioning-in-advertising-the-sample-of-coca-cola

Tuncay Aras : 2006 ilköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programı içerisinde yer alan "müziksel algı ve bilgilenme" ile "müziksel yaratıcılık" öğrenme alanları arasındaki ilişkisel durumun değerlendirmesi [An evaluation on the relationship between the learning fields "musical perception and acquainting" and "musical creativity" based on teaching program of 2006 primary education music classes of sixth grade level] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gökalp Parasız . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Müzik Bilimleri Bölümü • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Müzik • Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2010 67 s.

Tülay Üstündağ: Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi / Tülay Üstündağ - 1997 ix, 150 y. : tbl. ; 29 cm Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Tülinay Dalak : La Creativite et l`expression eçrite dans l`enseignement du Français language etrangere [Yabancı dil Fransızca öğretiminde yaratıcılık ve yazılı anlatım] . Danışman: Prof.Dr. Bahadır Gülmez . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Fransız Dili ve Edebiyatı . Dizin Terimleri: Fransızca=French language • Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning • Yazılı anlatım=Written expression • Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Fransızca 2000 177 s.

Uğur Atan : Resim-iş öğretmeni yetiştirmede yaratıcı drama yönteminin grafik tasarımı derslerinde kullanılmasının erişi, tutum va kalıcılığa etkisi : (Selçuk Üniversitesi örneği) / Uğur Atan. 2007. viii, 73, [6] y. : res., şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Uğur Kale : Kız meslek liselerinin grafik ve fotoğraf alanında verilen bilgisayar destekli tasarım dersinde karikatür tekniğinin yaratıcı sürece katkılarına ilişkin öğrenci ve uzman görüşleri / Uğur Kale. 2010. xvii, 216 y. : res., grf., şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Vildan Tok Dereci : Giysi tasarımında yaratıcılık ve buluşta örgütlenme [Creativity in apparel design and organizing in invention] . Danışman: Prof. Ozanay Omur . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Güzel Sanatlar Enstitüsü • • Tekstil Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Tekstil ve Tekstil Mühendisliği • Dizin Terimleri: Giysi tasarımı=Clothing design • Yaratıcılık=Creativitiy • Yenilikçilik=Innovative • Yenilikçi davranış=Innovative behaviour . Sanatta Yeterlilik Türkçe 2010 250 s.

Vural Çelikoğlu: Stüdyo fotoğrafçılığında yaratıcılık [Creativity in studio photography] . Danışman: Prof. Barbaros Gürsel . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Güzel Sanatlar Enstitüsü • • Fotoğraf Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2009 103 s.

Yapıncak Gürerk: Ses ve İmgelem dünyasında yaratıcı süreç ve yorum kavramlarının görsel çözümlemeleri / Yapıncak Gürerk. 2004. vi, 70 y. : rnk. res. ; 29 cm. Tez (Sanatta yeterlilik) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Yasemin Çİftçi : İlköğretim okulu yöneticilerinin yaratıcılık düzeyleri ile liderlik tarzları arasındaki ilişki [The Relationship between the primary school principles creativity and leadership styles] . Danışman: Doç.Dr. Münevver Ölçüm Çetin . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Liderlik modelleri=Leadership models • Yaratıcılık=Creativitiy • Eğitim yönetimi=Educational administration • İlköğretim=Primary education •Liderlik=Leadership • Yöneticiler=Managers . Yüksek Lisans Türkçe 2002 142 s.

Yasemin Kıymaz : Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme durumlarındaki matematiksel yaratıcılıkları üzerine nitel bir araştırma [A qualitative study of pre-service secondary mathematics teachers’ mathematical creativity in problem-solving situations] . Danışman: Doç. Dr. Ahmet Arıkan Doç. Dr. Safure Bulut . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Matematik . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Öğretmen yetiştirme=Teacher training • Matematik eğitimi=Mathematics education . Doktora Türkçe 2009 362 s.

Yavuz Yükselsin: Batı Türkiye Romanlarında Kültürel Kimlik Profesyonel Müzisyenlik ve Müziksel Yaratıcılık. İzmir 2000. 1 derleme. YETKIN OZER $e Tez Danışmanı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez. [tokat/

Yücel Gürsaç : Üç boyutlu bilgisayarlı animasyon ve yaratıcılık ilişkisi . Danışman: Prof.Dr. Mehmet Erem . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar .Dizin Terimleri: Grafik sanatlar=Graphic arts • Üç boyutlu canlandırma=Three dimensional animation • Bilgisayarlı canlandırma sistemi=Computer animation system • Canlandırma=Animation • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 1993 95 s.

Yüksel Erdoğdu : Williams yaratıcılık değerlendirme ölçeği'nin uyarlanması ve yaratıcılık ile algılanan öğretmen davranışları arasındaki ilişki [The adaptation of williams creativity assessment packet and the relationship between creativity with perceived teacher behaviours] . Danışman: Prof.Dr. Nizamettin Koç. Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Doktora Türkçe 2005 136 s.

Zeynep Atay : Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin yaş, cinsiyet ve ebeveyn eğitim durumlarına göre incelenmesi: Ereğli örneği [Examination of 5-6 years old students attending pre- school education institutions according to the creativity levels, age, gender and parental educational background: Ereğli sample] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Kabadayı . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Yaratıcı düşünce=Creative thought • Okul öncesi dönem=Pre-school period • Okul öncesi çocuklar=Child-preschool • Yüksek Lisans Türkçe 2009 91 s.

Ziynet Ayasun: Grafik Tasarım Sürecinde Bilgisayarın Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri / Ziynet Ayasun ; Danışman: Bircan Ak. Sivas: Sivas, 2003. 66y. Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Güzel San. Eğitimi Böl/Resim-İş Öğretmenliği [tokat/

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


    Ana sayfa


İÇİndekiler tezler 3 makaleler 34 Kİtaplar 79 İnternet dokümanlari 117 web siteleri 128 popüler dergilerde yazi başLIĞinda ‘yaratici’ veya ‘yaraticilik’ kelimesi geçenler 129 İstatiSTİK

Indir 0.75 Mb.