bilgiz.org

İÇİndekiler tezler 3 makaleler 34 Kİtaplar 79 İnternet dokümanlari 117 web siteleri 128 popüler dergilerde yazi başLIĞinda ‘yaratici’ veya ‘yaraticilik’ kelimesi geçenler 129 İstatiSTİK

 • TEZLER • Sayfa1/13
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü0.75 Mb.
  TipiYazi

  Indir 0.75 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  YARATICILIK KAYNAKÇASI

  Bülent Ağaoğlu

  İstanbul, 01.02.2012, 26.02.2013.

  İÇİNDEKİLER

  TEZLER 3

  MAKALELER 34

  KİTAPLAR 79

  İNTERNET DOKÜMANLARI 117

  WEB SİTELERİ 128

  POPÜLER DERGİLERDE YAZI BAŞLIĞINDA ‘YARATICI’ VEYA ‘YARATICILIK’ KELİMESİ GEÇENLER 129

  İSTATİSTİK

  TEZLER

  230

  MAKALELER

  698

  KİTAPLAR

  546

  İNTERNET DOKÜMANLARI

  183

  WEB SİTELERİ

  8

  TOPLAM

  1665


  TEZLER


  Adnan Alsoy : Endüstri ürünü tasarımında modüler çözümler ve yaratıcılık üzerine bir model . Danışman: Prof.Dr. Önder Küçükerman . Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği . Dizin Terimleri: Endüstriyel tasarım=Industrial design • Endüstriyel ürün=Industrial product • Yaratıcılık=Creativity . Doktora Türkçe 1998 374 s.

  Adnan Çöme: Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları Adnan Çöme. 2011. 1 compact disc : çizelge, tbl. ; 12 cm çap. İngilizce eseradı: The attitudes of school administrators towards the creative drama activities in education Anket formu içerir . Tez (Yüksek lisans) - Yeditepe Üniversitesi [mktp/mktp]

  Ahmet Recep Karakoç : İlköğretim okullarında çalışan eğitim yöneticilerinin yaratıcılık becerileri ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki [The relationship between primary school principals' creativity and decision making strategies] . Danışman: Doç. Dr. Halil Ekşi . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Karar verme=Decision making • Karar Verme Ölçeği=Decision making Scale • Karar verme süreci=Decision making process • Eğitim yönetimi=Educational administration • Yüksek Lisans Türkçe 2009 80 s.

  Ahucan Özbek : The effect of a creative thinking programme on Efl students’attitudes towards their own creativity in writing [Bir yaratıcı düşünce programının İngilizce öğrencilerinin yazma derslerindeki kendi yaratıcılıklarına yaklaşımlarına etkisi] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Berna Gül Peker . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İngiliz Dili ve Edebiyatı . Yüksek Lisans İngilizce 2006 85 s.

  Alev Özkök : Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı sanat eğitiminin yaratıcı problem çözme becerisine etkisi ve bir model önerisi / Alev Özkök. 2004. xvii, 293 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

  Arif Aksoy: Etkin gruplardan yaratıcı gruplara geçiş süreci / Arif Aksoy. 2000. xii, 148 y. : şkl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

  Arif Ziya Tunç: Özgün baskıresimde kişisel yaratıcılık ve biçimlendirmeler (on adet özgün baskıresim) . Danışman: Doç. Bulut Gören . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Baskı resim=Print art • Özgün baskı resim=Original print art • Resim=Picture • Şekil verme=Shaping • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 1994 171 s.

  Armağan Konak : İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sanatsal yaratıcılık düzeyleri [Sixth grade students’ artistic creativity levels] . Danışman: Yrd. Doç. Serdar Tuna . Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Eğitim=Education • Sanat=Art • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativity • Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Yüksek Lisans Türkçe 2008 145 s.

  Asım Evren Yantaç : İnteraktif medya amaçlı ses eğitiminde yaratıcılık üzerine bir eğitim analizi [An educational analysis on creativity in sound education for interactive media design] . Danışman: Prof.Dr. Oğuzhan Özcan . Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sahne ve Görüntü Sanatları . Yüksek Lisans Türkçe 2005 118 s.

  Asiye Akgün : Mimari tasarımda yaratıcılık ve cinsiyet [Creativity in architectural design and gender] . Danışman: Y.Doç.Dr. Hülya Arı Prof.Dr. Nur Esin Altaş Doç.Dr. Alpay Er . Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Mimarlık . Dizin Terimleri: Cinsiyet=Gender • Mimari tasarım=Architectural design • Tasarım süreci=Design process • Yaratıcı düşünce=Creative thought •Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 2002 112 s.

  Aslı Yalazan : Genel liselerde yaratıcı örgüt kültürü oluşturmada okul yöneticilerinin rollerinin değerlendirilmesi : (Ankara ili Çankaya ilçesi örneği) / Aslı Yalazan. 2006. ix, 103, [6] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

  Aslıhan Atik : Yeni ilköğretim 1. kademe sosyal bilgiler programında yaratıcılık [Creativity in the new first level elementary school social studies curriculum] . Danışman: Doç.Dr. Ahmet Saban . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 95 s.

  Aydın Önder Modern heykel sanatında yaratıcılık [Creativity in the art of modern sculpture] . Danışman: Prof. Aytaç Katı . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Heykel Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2005 101 s.

  Aygen Çakmak : Anasınıfına devam eden altı yaşındaki köy ve kent çocuklarının yaratıcılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Kırıkkale örneği) [The search of the creativitiy of six years old city and rural area children according to the various variations (Kırıkkale sample)] . Danışman: Doç.Dr. Gülen Baran . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Ev Ekonomisi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Doktora Türkçe 2005 146 s.

  Ayhan Dikici : Liselerde görev yapan resim öğretmenlerinin, öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirmeye dönük nitelikleri [The Quality of art teachers working in high schools to develop the cretivity of their students] . Danışman: Doç.Dr. Mehmet Gürol . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Branş öğretmenleri=Branch teachers • Resim dersi=Course of drawing • Resim eğitimi=Painting education • Lise öğretmenleri=Highschools teachers • Nitelik=Quality • Öğretmen davranışı=Teacher behavior • Resim=Picture • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy • Liseler=High schools . Doktora Türkçe 2002 280 s.

  Ayla Ayyıldız Potur : Mimarlık eğitimi başlangıcında bireyin ilgi-yetenek-yaratıcılık düzeyi ile tasarım performansı arasındaki ilişkiler [The relationship between the level of interest-ability-creativity when entering architectural education and design performance] . Danışman: Doç. Dr. Ömür Barkul . Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Mimarlık Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Mimarlık • Eğitim ve Öğretim • Psikoloji . Doktora Türkçe 2007 231 s.

  Aynur Ş. Şahin: Çocuk Resimlerindeki Yaratıcılığın Plastik Açıdan Analizi / Aynur Ş. Şahin ; Danışman: Prof. Dr. Özdemir Altan Istanbul: Istanbul, 2008 CD; 78 s. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Snatlar Fakültesi [tokat/

  Ayşe Adıyaman : İletişimsel yöntem ışığında yazınsal bir tür olan kısa öykü ile yaratıcı çalışma biçimleri / Ayşe Adıyaman. 2011. viii, 117 s. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

  Ayşe Kedik : Yaratıcı süreçte özne-nesne bağlamında nesnelleştirme : (objektivasyon) / Ayşe Kedik. 2003. vii, 153 y. : res. ; 29 cm. Tez (Sanatta yeterlik)-Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

  Ayşe Kurnaz : İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [The evaluation of the relationship between the creativity levels of the primary school teachers and their democratic attitudes] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yemliha Coşkun . Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Demokratik tutum=Democratic attitude • Yüksek Lisans Türkçe 2011 93 s.

  Ayşe Topaktaş : Meslek lisesi öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin değerlendirilmesi [Evaluating creativity level of the students of technical and vocational schools] . Danışman: Prof.Dr. Ülkü Uzunçarşılı . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Bilim ve Teknoloji • Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Meslek lisesi öğrencileri=Vocational high school students • Mesleki eğitim=Vocational education • Teknik eğitim=Technical education •Yaratıcılık=Creativity • Problem çözme=Problem solving . Yüksek Lisans Türkçe 2001 168 s.

  Ayşegül Kara : Okul öncesi dönemde 5-6 yaş grubu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşleri [The wievs of teachers on factors that effects creativity of 5-6 years aged children at pre-school stage] . Danışman: Doç.Dr. Nurhan Ünüsan . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim Dizin Terimleri: Okul öncesi dönem=Child education • Okul öncesi eğitim=Preschool children • Okul öncesi öğretmenler=Preschool education • Okul öncesi çocuklar=Preschool teachers • Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 2007 95 s.

  Barbaros Tunç : İşletmelerde yaratıcılık yenilikçilik girişimcilik yönetimi [Creativitiy innovation entrepreneurship management in enterprises] . Danışman: Y.Doç.Dr. Ethem Duygulu . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: • Yüksek Lisans Türkçe 2007 257 s.

  Başak Erzi : Performance and creativity in new social movements [Yeni toplumsal hareketlerde performans ve yaratıcılık] Danışman: Doç. Dr. Ferhat Kentel . Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Kültürel İncelemeler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyoloji • Dizin Terimleri: Sosyal hareketler=Social movements • Performans=Performance • Protesto=Protesting • Sanat=Art • Yüksek Lisans İngilizce 2010 95 s.

  Bedri Karayağmurlar : Sanatsal yaratıcılıkta soyutlama ve günümüz sanatındaki yeri (12 adet tual resmi) . Danışman: Doç.Dr. Adem Genç . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Resim Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Sanatsal yaratıcılık=Artistic creativity • Soyut resim=Abstract painting • Soyutlama=Abstraction • Resim sanatı=Painting art •Yaratıcılık=Creativitiy • Sanat=Art . Sanatta Yeterlilik Türkçe 1993 272 s.

  Bedri Karayağmurlar : Sanatta yaratıcılık ve eğitim . Danışman: Prof.Dr. İhsan Turgut . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Eğitim=Education • Sanat=Art . Yüksek Lisans Türkçe 1990

  Begüm Tekin : The relationship between work environment and creativity “An application in white-goods sector” [İş ortamı ve yaratıcılık arasındaki ilişki " Beyaz eşya sektöründe bir uygulama"] . Danışman: Doç. Dr. Aslı Küçükaslan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • İşletme Bölümü • İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Yüksek Lisans İngilizce 2008 146 s.

  Benan Çokokumuş : Bileşenlerinin diyalektiği açısından görsel algı ve yaratıcılık [Visual sensation and creativity in the dialectics components respect] . Danışman: Doç. Ali Boğa . Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Diyalektik=Dialectic • Görsel algılama=Visual perception • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy . Sanatta Yeterlilik Türkçe 2002 143 s.

  Beril Altın : İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları ilişkisi [Organizational commitment of teachers in primary education creativity relation officer] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Temel . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Bağlılık=Commitment • Örgütsel bağlılık=Organizational commitment • Yaratıcılık=Creativitiy • İlköğretim=Primary education • İlköğretim öğretmenleri=Primary education teachers . Yüksek Lisans Türkçe 2010 140 s.

  Berrin Karslı (Tuna) : Ortaokul birinci sınıfa devam eden iş eğitimi dersi alan ve almayan çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi [A Study on the creativity of secondary school first grade students attending and unattending the job training course] . Danışman: Doç.Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Esneklik=Elasticity • İş eğitimi=Work training • Yaratıcılık=Creativity • Ortaokul öğrencileri=Secondary school students • Öğrenciler=Students . Yüksek Lisans Türkçe 1999 82 s

  Bilge Kılıç : İlköğretim okulları 8. sınıf resim dersleri programlarında yer alan “afiş tasarımı” konularının öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarının gelişmesine etkisi [The effects of “poster design” topics,which is included in art lesson programs of 8 th class in primary schools, on the development of students’ artistic creativity] . Danışman: Yrd. Doç. Yusuf Baytekin Balcı . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2006 102 s.

  Bilge Öztepe : Sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde uyguladıkları yaratıcı etkinlikler / Bilge Öztepe. 2003. viii, 131 y. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

  Binnur Yıldırım : Öğretmenlerin yaratıcılığına bakış açısı ve anasınıfı çocuklarının yaratıcılık düzeylerinin, öğretmenin yaratıcılık düzeyine göre incelenmesi [Teacher`s opinion about creativity and the search of kindergarten children and their teacher`s creativity level]. Danışman: Prof. Dr. Belma Tuğrul . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 220 s.

  Birsen Yılmaz: Yaratıcı dramanın görsel sanatlar eğitimine etkisinin ilköğretim 5. sınıf düzeyinde incelenmesi / Birsen Yılmaz. 2010. vii, 158 y. : res., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

  Burcu Akı : Creativity in advertising [Reklamda yaratıcılık] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayse Bınay . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Reklamcılık • Dizin Terimleri: Reklam ajansları=Advertisement agencies • Reklam sektörü=Advertising sector Yaratıcılık=Creativity • Yaratıcılık=Creativitiy • Yaratıcılık=Creativeness • Yüksek Lisans İngilizce 2011 141 s.

  Burcu Kılıç : İlköğretim sekizinci sınıf örencilerinin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeylerinin belirlenmesi [Determining the level of scientific creativity and scientific attitude of 8th primary school students] . Danışman: Doç. Dr. Özden Tezel . Yer Bilgisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Fen Bilgisi Tutum Ölçeği=Science Attitude Scale • Fen bilgisi öğretimi=Science teaching • Yüksek Lisans Türkçe 2011 149 s.

  Burcu Mengili : İşletmelerde yaratıcılık düzeyinin belirlenmesi (İzmir ve Manisa illerindeki işletmelerde yaratıcılık düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma) [Designating the level of creativity in business enterprises (a reserch to designate the level of creativity in business enterprises in İzmir and Manisa)] . Danışman: Prof. Sevinç Köse . Yer Bilgisi: Celal Bayar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Yenilik=Innovation • Hayal gücü=Imagination . Yüksek Lisans Türkçe 2007 242 s.

  Burçak Tulgay : Yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan ergenlerin yaratıcılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [A research on the creativity of adolescents taking or not taking creative drama education] . Danışman: Doç.Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Ev Ekonomisi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Drama=Drama • Ergenler=Adolescents • Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 1997 116 s.

  Bülent Küçük : Müziğin çocuklarda ve yetişkinlerde uyandırdığı duygu durumlarının belirlenmesi ve ilköğretim müzik dersi müziksel yaratıcılık alanında kullanılması [Determining the emotional states evoked in children and adults by music and using these states in the field of musical creativity in primary school music lessons] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Levent Deniz . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Müzik • Dizin Terimleri: Müzik eğitimi=Music education • Müzik dersi=Music lesson • Yüksek Lisans Türkçe 2008 134 s.

  Canan Birsoy : Resim eğitiminde Ortaçağ düşüncesi ve yaratıcılık [Middle ages thought in art (painting) education and creativity] . Danışman: Y.Doç.Dr. Fahri Sever . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Resim eğitimi=Painting education • Skolastik felsefe=Scholastic philosophy • Orta Çağ=Middle-Age • Resim=Picture • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 2003 133 s.

  Canan Birsoy: Resim Eğitiminde Ortaçağ Düşüncesi ve Yaratıcılık. İzmir 1980. derleme. Yrd.Doç.Dr. Fahri Sever $e Tez Danışmanı. Eğitim Bilimleri Tez. [tokat/

  Ceyda Erinç : Resim iş eğitimi dersinde dışavurumcu çalışmaların 6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına olan etkisi [The effects of expressionis works on the creativity of 6th, 7th and 8th clover primary school students during painting lessons] . Danışman: Doç.Dr. Ümran Bulut . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim Yüksek Lisans Türkçe 2004 158 s.

  Çağdaş Gümüşsuyu : Örgütsel yaratıcılık kültürü: Bir iktisadi devlet teşekkülünde örnek olay çalışması [Organizational creativity culture: A study case in a public economic enterprise] . Danışman: Prof.Dr. Halil Can . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Doktora Türkçe 2004 177 s.

  Çiğdem Aydın : Üniversite anaokullarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi [İnvestigating the creative thinking levels of 5-6 year age group children attending preschods affliated with universities] . Danışman: Y.Doç.Dr. Berrin Akman . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları . Dizin Terimleri: Okul öncesi çocuklar=Child-preschool • Yaratıcılık=Creativeness • Okul öncesi eğitim=Preschool education . Yüksek Lisans Türkçe 1997 81 s.

  Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ: Mimari tasarım eğitiminde erken tasarım evresinde bilginin dönüşümünün irdelenmesi ve bir model önerisi / Danışman: ; Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU. İstanbul, 2010. 233 yaprak [tokat/

  Deniz Hasırcı : The Effects of the design and organization of learning environments on creativity: The case of two sixth grade art-rooms [Öğrenim mekanlarının tasarım ve organizasyonunun yaratıcılık üzerindeki etkisi: İki altıncı sınıf sanat atölyesi karşılaştırması] . Danışman: Y.Doç.Dr. Halime Demirkan . Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi • Güzel Sanatlar Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İç Mimari ve Dekorasyon . Dizin Terimleri: Öğrenim=Learning • Atölye=Workshop • Eğitim kurumları=Education institutions • Esneklik=Flexibility • Mekan tasarımı=Space design •Mekansal organizasyon=Spatial organization • Sınıf=Class • Tasarım=Design • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans İngilizce 2000 218 s.

  Deniz Hasırcı : Understanding the effects of cognition in creative decision-making: A creativity model for enhancing the design studio process [Yaratıcı karar vermede bilişin etkleri: Tasarım stüdyo sürecini geliştirmek için bir yaratıcılık modeli] . Danışman: Doç.Dr. Halime Demirkan . Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar • İç Mimari ve Dekorasyon . Doktora İngilizce 2005 160 s.

  Deniz Pehlivaner: Curatorial practice as a new field of creativity in visual art since 1960 Deniz Pehlivaner. Sysno Computer File 000929581 . 2011. 1 compact disc : res. ; 12 cm çap. Türkçe eseradı: Görsel sanatlarda 1960 sonrası yeni ve yaratıcı bir alan olarak küratörlük . Dissertn. Tez (Yüksek lisans) - Yeditepe Üniversitesi [mktp/mktp]

  Derya Ayyıldız: Değişimin algılanması (kalite çalışmalarının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi)Yaratıcılık ve buluş yönetimi banka sektöründe bir uygulama / Derya Ayyıldız ; dnş.: Prof.Dr. İnci Erdem Artan. İstanbul: İstanbul, 2004 V,55y.; 28sm. Bibliyografya. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [tokat/

  Duygu Çavuşoğlu : Küresel rekabet ortamında örgütlerde yaratıcılık kültürü ve yaratıcılık yönetimine ilişkin tutumların değerlendirilmesi (okullarda araştırma) . Danışman: Prof. Muhsin Hesapçığolu . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2007 170 s.

  Duygu Piji : Müzik öğretmeni adaylarının müzik derslerindeki başarıları ile müzikal yaratıcılıkları arasındaki ilişki [The Relationship between performances and musical creativity of trainee music teachers] . Danışman: Doç.Dr. Dilek Batıbay . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Müzik . Dizin Terimleri: Ders başarısı=Course success • Torrance Yaratıcı Düşünme Testi=Torrance Creative Thinking Test • Başarı=Success • Müzik dersi=Music lesson • Müzikal=Musical • Ölçme-değerlendirme=Measurement and evaluation • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy • Müzik=Music •Öğretmenler=Teachers . Yüksek Lisans Türkçe 2003 123 s.

  Ebru Kandilci : An Analytical study of creativity in architectural design: Case study of national architectural awards [Mimari tasarımda yaratıcılık üstüne analitik bir çalışma: Ulusal mimarlık ödülleri ile ilgili örnek bir çalışma] . Danışman: Prof.Dr. Ahmet Eyüce . Yer Bilgisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Mimarlık . Dizin Terimleri: Mimari tasarım=Architectural design • Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans İngilizce 1999 112 s.

  Ebru Özgüz:

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


      Ana sayfa


  İÇİndekiler tezler 3 makaleler 34 Kİtaplar 79 İnternet dokümanlari 117 web siteleri 128 popüler dergilerde yazi başLIĞinda ‘yaratici’ veya ‘yaraticilik’ kelimesi geçenler 129 İstatiSTİK

  Indir 0.75 Mb.