bilgiz.org

I genel biLGİler içindekiler Üst Yönetici Sunuşu I – genel biLGİler

 • ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
 • Rektör



 • Sayfa1/4
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü0.63 Mb.

  Indir 0.63 Mb.
    1   2   3   4

  I - GENEL BİLGİLER

  İçindekiler
  Üst Yönetici Sunuşu

  I – GENEL BİLGİLER

  A – Misyon ve Vizyon .............................................................................................. 4



  B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar............................................................................ 5
  C – Üniversiteye İlişkin Bilgiler................................................................................ 8

  1 – Fiziksel Yapı............................................................................................. 8

  2 – Örgüt Yapısı.............................................................................................. 11

  3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.................................................................. 11

  4 – İnsan Kaynakları...................................................................................... 13

  5 – Sunulan Hizmetler.................................................................................... 19

  6 – Yönetim ve İç Kontrol Sistemi................................................................. 29
  II – AMAÇ ve HEDEFLER

  A – Üniversitenin Amaç ve Hedefleri....................................................................... 30

  B – Temel Politikalar ve Öncelikler.......................................................................... 32

  III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

  A – Mali Bilgiler

  1 – Bütçe Uygulama Sonuçları...................................................................... 33

  2 – Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar............................................... 34

  3 – Mali Denetim Sonuçları.......................................................................... 34

  B – Performans Bilgileri

  1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri....................................................................... 35

  2 – Performans Sonuçları Tablosu................................................................ 36



  IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  A – Üstünlükler......................................................................................................... 37

  B – Zayıflıklar.......................................................................................................... 37

  V – ÖNERİ ve TEDBİRLER............................................................................................... 38

  Değerlendirme.......................................................................................................... 39



  Ekler :

  İç Kontrol Güvence Beyanı

  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

  ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Hükümeti arasında 14.04.1992 günü imzalanan “Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu ”na ilişkin anlaşma 31.05.1992 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3. ve 5. maddelerine göre 04.05.1992 günü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 22.05.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  “Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu” olarak faaliyet gösteren kurum 01.06.1994 tarihinde kabul edilen 3993 nolu kanunun 06.06.1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle “Galatasaray Üniversitesi”ne dönüştürülmüştür.

  Devlet Üniversitesi olan kurumumuz, Üniversite statüsünü almasına rağmen entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı İlköğretim Okulu da Üniversite Rektörlüğüne bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır.

  1992 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar 18 yıldır faaliyet gösteren Galatasaray Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına rağmen, 529 yıllık bir eğitim ve öğretim geçmişine sahip olmanın sağladığı avantajla ülke içinde ve uluslararası düzeyde nitelikli bir devlet üniversitesi konumundadır.

  Galatasaray Üniversitesi’nin faaliyetlerinin temel amacı, ülkemizde sosyal ve teknik bilimlerin kapsadığı alanlarda yükseköğretim seviyesinde nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve bu alanlarda bilgi ve teknolojinin üretilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Bunun bilincinde olan Galatasaray Üniversitesi, tüm olanaklarıyla, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yetkili kurum ve kuruluşlarının desteği ile “Eğitim, Bilim ve Teknoloji” alanlarında kalkınmamıza katkı sağlayacak her türlü faaliyette bulunma amacını da titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır.


  Üniversitemiz elemanlarının bilgi ve görgülerini artırmaları için, yurt dışında bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi, yüksek lisans gibi faaliyetlerin çeşitli bakanlıklar, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler ile gerekli temasların sağlanması ve ortak projelerin yürütülmesi gibi faaliyetlerini, kısıtlı bütçe olanaklarına rağmen, 2009 yılında da sürdürmeye devam etmiştir.



  Prof.Dr.Ethem TOLGA

  Rektör



  I - GENEL BİLGİLER

  A- MİSYON VE VİZYON

  Misyon

  “Galatasaray Üniversitesi’nin misyonu, evrensel değerler ışığında; ülkemiz ve insanların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, cumhuriyetin temel ilkelerine demokratik ve laik, çağdaş devlet esaslarına bağlı; akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun yararına sunmaktır.”



  Vizyon

  “Galatasaray Üniversitesi’nin vizyonu, katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen, araştırmaya ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen, gelişimini rekabetçi bir anlayış içinde sürdürerek ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim çevrelerinde örnek oluşturacak, iç ve dış paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayan, ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmasına ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, lider bir üniversite oluşturmaktır.”



  TARİHÇE
  1992 yılında Türk - Fransız anlaşmasıyla kurulan Galatasaray Üniversitesi tarihteki yerini almıştır. Amacı, devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmek olan ve Galatasaray adını taşıyan ilk kurum 1481 yılında kurulmuştur.
  19. yüzyılda, hem fransız hem de batı kültürü vermek ve ülkenin modernizasyon çalışmalarına katılabilecek düzeyde insanlar yetiştirmek üzere, fransız liselerinin eşdeğeri Mekteb-i Sultani açılmıştır.
  Devlet okulu olan Galatasaray, Atatürk devrimleriyle birlikte, cumhuriyetin temel ilkelerine olan bağlılığını göstermiş, eğitimdeki misyonunu ve batıya açılan pencere işlevini yerine getirmiştir. İyi bir eğitim vermek üzere Galatasaray bir ilkokul, bir lise ve beş fakülte,iki enstitü, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerine sahiptir. Bu fakülteler ve bölümleri şunlardır: Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Bölümü), İletişim, Fen Edebiyat (Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Diller Bölümü [Fransız Dili ve Edebiyatı programı], Matematik Bölümü), Mühendislik ve Teknoloji (Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü). Dersler Fransızca ve özelliklerine göre Türkçe yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler İngilizce dili eğitimi alarak bu dile hakimiyetlerini ve becerilerini geliştirirler.
  Galatasaray Üniversitesi ile Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi başkanlığında yaklaşık otuz Fransız Yükseköğretim kurumundan oluşan bir Konsorsiyum kurulmuş ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır .


  B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR


  - 14 Nisan 1992 tarihli Milletlerarası Anlaşma
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da imzalanan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ilişkin Milletlerarası Anlaşma’nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 27/4/1992 tarihli ve KİGM/KİİK-I-3099-2668 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3.ve 5. maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  - 3993 Sayılı Kuruluş Kanunu
  6 Haziran 1994 tarih 21952 Resmi Gazete’de yayınlanan 3993 sayılı Kanunla, 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Fransca Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayıs 1992 tarih 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, Galatasaray Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.


  • Milletlerarası Anlaşma’ya Ek Protokol

  13 Ekim 1994 tarihinde Pariste imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol” ve Ek Protokol’a ilişkin ekli mektuplar 6/11/1995 tarih 22455 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.


  KONSORSİYUM
  Galatasaray Üniversitesi ile Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi başkanlığında aşağıda isimleri verilen otuz Fransız Yükseköğretim kurumundan oluşan bir Konsorsiyum kurulmuş ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.
  Bu konsorsiyumun kurucu ilk yedi üyesi şunlardır:

  ● L’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

  ● L’Université de Lille

  ● L’Université de Provence Aix-Marseille

  ● L’Université de Picardie Jules Verne

  ● L’Ecole Supérieure de Génie Industriel de l’Institut National Polytechnique de Grenoble

  ● L’Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information de Cergy Pontoise

  ● L’Institut d’Etudes Politiques de Paris I et la Fondation Nationale des Sciences Politiques


  Bu kurumlar, Akademik Konsey aracılığı ile Galatasaray Üniversitesi ve konsorsiyum üyeleri arasında programların oluşmasına, projenin yürütülmesine ve pedagojik işbirliğinin yapılmasına yardımcı olmuş ve olmaktadırlar.
  Konsorsiyuma daha sonra katılan üniversiteler ise şunlardır:
  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; IEP de Paris Sciences Politiques ; Université d’Angers ; Université Montesquieu de Bordeaux IV ; Université Libre de Bruxelles ; IEP de Rennes Sciences Politiques ; IEP de Lyon 2 ; Université René Descates – Paris 5 ; Université d’Artois ; IEP de Bordeaux Sciences Politiques ; Université Paris 13 ( Paris-Nord) ; Université des Sciences et Technologies de Lille 1 ; Institut National Polytechnique de Grenoble ; Université Paris-Daphine (PARIS IX) ; Université Paris II Panthéon-Assas ; Université de Picardie Jules Verne ; Université de Nantes ; Université Paris XII Val de Marne ; Université Robert Schuman Strasbourg ; Université de Rennes 1 ; Université Marc Bloch de Strasbourg ; Université Paris X – Nanterre ; Université de Neuchâtel ; Université d’Evry-Val d’Essonne ; Institut Français d’Etudes Anatoliennes Georges Dumézil ; Université Paris-Sud (Paris XI-Orsay) ; Université Lille 2 Droit et Santé ; IAE de l’Université de Perpignan ; Université de Lille 1 ; Université de Rennes 2 ; Université d’Artois ; Université de Montpellier 1 ; Université de Grenoble 1 ; Université de Paris IV ; Université de Strasbourg III ; Université de Reims ; IEP de Lille ; IEP de Grenoble ; Université d’Aix-Marseille I ; Burgundy School of Business (DIJON) ; L’ENA.
  Üniversite yetkilerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3 üncü maddesi’nin d fıkrasının “Bilimsel özerkliği ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur” hükmünden almış, görev ve sorumlulukları da aynı kanunun 4 üncü maddesinde :

  a) Öğrencilerini:

  (1) ATATÜRK inkilaplarını ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,

  (2) Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

  (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,

  (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

  (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

  (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

  (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,

  b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulanacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

  c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

  ve 5. maddesinde ;



  a- Öğrencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçeliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

  b- Milli Kültürümüz; örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak.

  c- Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik ilkesi sağlanır.

  d- Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir.

  e- Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.

  f- Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.

  g- Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

  h- Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına-yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim-insangücü-eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim-öğretim de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.

  ı) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir-Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.

  Şeklinde belirtilmiştir.



  C – ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN BİLGİLER
  1 – FİZİKSEL YAPI

  1.1 – Eğitim Alanları



  Eğitim Alanı

  Kapasitesi

  0 - 50

  Kapasitesi

  51 - 75

  Kapasitesi 76 - 100

  Kapasitesi 101 - üzeri

  Amfi




  2

  2




  Derslik

  111

  8







  Bilgisayar Lab.

  17










  Diğer Lab.

  30




  1




  Toplam

  158

  10

  3





  1.2 – Sosyal Alanlar
  1.2.1 – Kantinler ve Kafeteryalar

  Kantin Sayısı : 4

  Kantin Alanı : 370 m²

  Kafeterya Sayısı : 1

  Kafeterya Alanı : 193 m²

  1.2.2 – Yemekhaneler
  Öğrenci Yemekhane Sayısı : 4

  Öğrenci Yemekhane Alanı : 1050 m²

  Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 885

  Personel Yemekhane Sayısı : 2

  Personel Yemekhane Alanı : 278 m²

  Personel Yemekhane Kapasitesi : 120



  1.2.3 – Misafirhane
  Misafirhane Sayısı : 4

  Misafirhane Kapasitesi : 4



  1.2.4 – Yurt ve Yatakhaneler
  Öğrenci Yatakhane Sayısı : 27

  Öğrenci Yatak Sayısı : 413

  Öğrenci Yatakhane Alanı :3.029,8 m²


  1.2.5 – Lojmanlar

  Lojman Sayısı :15

  Lojman Alanı :624 m²

  Dolu Lojman Sayısı :15

  Boş Lojman Sayısı :0


  1.2.6 – Spor Tesisleri
  Kapalı Spor Tesisleri Sayısı :3

  Kapalı Spor Tesisleri Alanı :3540 m²

  Açık Spor Tesisleri Sayısı :2

  Açık Spor Tesisleri Alanı :4865 m²



  1.2.7 – Toplantı – Konferans Salonları





  Kapasitesi

  0 - 50

  Kapasitesi

  51 - 75

  Kapasitesi

  76 - 100

  Kapasitesi

  100 - Üzeri

  Toplantı Salonu

  4










  Konferans Salonu




  2

  2

  3

  Toplam

  4

  2

  2

  3


  1.2.8 – Sinema Salonu ve Multimedya Salonları
  Sinema Salonu Sayısı :2

  Sinema Salonu Alanı :161 m²

  Sinema Salonu Kapasitesi :125

  1.2.9 – Öğrenci Kulüpleri
  Öğrenci Kulüpleri Sayısı :68

  Öğrenci Kulüpleri Alanı :500 m²



  1.3 - Hizmet Alanları





  Sayı

  Alanı (m²)

  Kullanan Sayısı

  Eğitim Personeli Çalışma Odası

  109

  3650

  277

  İdari Personel Çalışma Odası

  70

  1809

  262



  1.4 - Arşiv Alanları


  Arşiv sayısı

  3

  Arşiv Alanı (m²)

  210

  1.5 – Depo Alanı


  Depo sayısı

  13

  Depo Alanı (m²)

  440

  1.6 – Atölye Alanları


  Atölye sayısı

  2

  Atölye Alanı (m²)

  78

  1.7 – Sağlık Hizmetleri - Revir Alanı


  Revir Sayısı

  2

  Revir Alanı (m²)

  216


  2 – ÖRGÜT YAPISI


  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜT ŞEMASI

















  3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
  3.1 – Bilgi Teknolojisi Yazılımları
  - Windows ve Linux İşletim Sistemleri

  - Lisans Öğrenci Otomasyon Programı

  - Personel Otomasyon Programı

  - Kütüphane Otomasyon Programı

  - AutoCAD 2010

  - Kamu Entegre Yazılımı ( KEYS )

  - Adobe Acrobat Professional

  - Deep Freeze

  - Anti-Virüs ve Anti-Spam Yazılımları
  3.2 – Bilgi Teknolojisi Donanımları
  - Masa üstü bilgisayar sayısı : 992


  • Taşınabilir bilgisayar sayısı : 98


  3.3 – Kütüphane Kaynakları
  Kütüphane Sayısı : 6

  Kütüphane Kapasitesi : 370

  Kütüphane Alanı : 2.317 m²

  Okuma Odası Sayısı : 4

  Okuma Odası Alanı : 1.416 m²

  Kitap Sayısı : 175.782

  Periyodik Yayın Sayısı : 1.103

  Elektronik Yayın Sayısı : 85.776



  3.4 – Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


  Cinsi

  Adet

  Masa üstü bilgisayar

  992

  Taşınabilir bilgisayar

  98

  Baskı Makinesi

  6

  Fotokopi Makinesi

  37

  Telefon Makinesi

  280

  Faks

  34

  Televizyon

  64

  Tarayıcı

  31

  Yazıcı

  259

  Projeksiyon

  66

  Slayt Makinesi

  6

  Tepegöz

  22

  Barkod Okuyucusu

  1

  Fotoğraf Makinesi

  33

  Kamera

  16

  DVD Player

  20

  Müzik Seti

  7

  Mikroskop

  1

  Çizim Masası

  1

  Yedekleme Ünitesi

  1

  Ses kaydedici

  4

  Santral

  2

  4 – İNSAN KAYNAKLARI

  4.1- Üniversite – Enstitü – Meslek Yüksek Okulu

  4.1.1- Akademik Personel Sayıları





  Kadroların Doluluk Oranına Göre

  Kadroların İstihdam Şekline Göre

  Dolu

  Boş

  Toplam

  Tam Zamanlı

  Yarı Zamanlı

  Profesör

  39




  39

  30

  9

  Doçent

  29




  29

  29




  Yardımcı Doçent

  58




  58

  58




  Öğretim Görevlisi

  18




  18

  18




  Okutman

  26




  26

  26




  Çevirici
















  Eğitim-Öğretim Planlamacısı

  1




  1

  1




  Araştırma Görevlisi

  101




  101

  101




  Uzman

  5




  5

  5




  4.1.2 – Yabancı Uyruklu Akademik Personel



  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları




  Geldiği Ülke

  Anabilim Dalı

  Adet


  Profesör

  İsviçre

  Hukuk Fakültesi

  1

  Doçent

  Fransa

  Fen Edebiyat Fakültesi

  2

  Yardımcı Doçent

  Fransa

  Hukuk Fakültesi

  1

  Öğretim Görevlisi

  Fransa

  Fen Edebiyat Fakültesi

  1

  Okutman











  4.1.3 – Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel



  Ünvan

  Birim

  Görevlendirildiği Üniversite

  Adet

  Profesör

  Hukuk Fak. (8)

  Müh. ve Tekn. Fak. (2)

  İkt. ve İdari Bil. Fak. (8)

  İletişim Fak. (2)

  Fen – Edebiyat Fak. (1)

  Marmara, Yıldız, İstanbul Teknik, İst. Kültür, İst. Bilgi, Bahçeşehir, İst. Ticaret, Kadir Has, Genel Kurmay, Mimar Sinan, İstanbul

  21

  Doçent

  Hukuk Fak. (3)

  Müh. ve Tekn. Fak. (4)

  Fen – Edebiyat Fak. (8)

  İkt. ve İdari Bil. Fak.(2)

  Beykent, Koç, İst. Kültür, Bahçeşehir, Maltepe, Anadolu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Yeditepe, Boğaziçi

  17

  Yardımcı Doçent

  İkt. ve İdari Bil. Fak. (5)

  İletişim Fak. (1)

  Hukuk Fak. (3)

  Müh. ve Tekn. Fak. (8)

  Fen – Edebiyat Fak. (2)

  Maltepe,Yeditepe, Doğuş, İst. Tic.,İst. Kültür, Okan, Marmara, Boğaziçi, İst.Bilgi, Kadir Has, Bahçeşehir, İst.Teknik

  19

  Öğretim Görevlisi

  Müh. ve Tekn. Fak. (1)

  İletişim Fak. (1)


  Ticaret, Maltepe, Boğaziçi, Noter Dome de Sion, İst.Teknik

  2

  Okutman

  Yabancı Diller Böl. (1)

  İstanbul Bilim

  1

  4.1.4 – Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen

  Akademik Personel



  Ünvan

  Birim

  Geldiği Üniversite

  Adet

  Profesör

  İletişim Fak. (1)

  Hukuk Fak. (2)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü (10)

  Fen – Edebiyat Fak. (2)

  İkt. ve İdari Bil. Fak. (2)

  Bahçeşehir, İstanbul, İst.Bilgi, Marmara,Maltepe, İst. Kültür, Başbakanlık, Koç

  17

  Doçent

  İletişim Fak. (1)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü (7)

  Hukuk Fak. (1)

  İstanbul, Marmara, İst.Ticaret

  9

  Yardımcı Doçent

  Sosyal Bilimler Enstitüsü(1)

  Müh. ve Tekn. Fak. (1)

  Fen - Edebiyat Fak. (1)

  İstanbul

  3

  Öğretim Görevlisi

  Fen - Edebiyat Fak. (2)

  İletişim Fak. (4)

  Meslek Yük.Ok. (3)

  Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik,Genel Kurmay

  9


  4.1.5. İdari Personel Sayısı


  Genel Sekreter

  1

  Genel Sekreter Yardımcısı

  2

  Daire Başkanı

  5

  Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreteri

  6

  İç Denetçi

  2

  Araştırmacı (Özelleştirme)

  1

  Şube Müdürü

  6

  Şef

  22

  Memur

  34

  Yurt Yönetim Memuru

  1

  Teknisyen

  7

  Sağlık Teknisyeni

  1

  Teknisyen Yardımcısı

  4

  Tekniker

  2

  Doktor

  3

  Diş Tabibi

  2

  Hemşire

  3

  Hizmetli

  5

  Bekçi

  1

  Mühendis

  3

  Mimar

  1

  Restoratör

  1

  Mali Hizmetler Uzmanı

  2

  Daktilograf

  2

  Programcı

  4

  Kütüphaneci

  2

  Ayniyat Saymanı

  1

  V.H.K.İ

  35

  Bilgisayar İşletmeni

  8

  Öğretmen

  65

  Şoför

  4

  Psikolog

  1

  Veznedar

  4

  Sözleşmeli Personel

  21

  Not: (Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığını üniversitemiz doktoru,Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığını Öğretim üyeleri daire başkanı olarak görevlendirme ile yürütmektedirler.)
  4.1.6 – İdari Personelin Eğitim Durumu






  İlköğretim

  Lise

  Önlisans

  Lisans

  Yüksek Lisans ve Doktora

  Kişi Sayısı

  12

  47

  52

  103

  27

  Yüzde %

  4,98

  19,50

  21,58

  42,74

  11,20

  4.1.7 – Akademik ve İdari Personelin Hizmet Süreleri






  1 - 3 yıl

  4 - 6 yıl

  7 – 10 yıl

  11 – 15 yıl

  16 – 20 yıl

  21 - üzeri

  Kişi Sayısı

  65

  52

  85

  142

  74

  100

  Yüzde %

  12,55

  10,04

  16,41

  27,41

  14,29

  19,30

  4.1.8 – Akademik ve İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı






  20-25 yaş

  26-30 yaş

  31-35 yaş

  36-40 yaş

  41-50 yaş

  51 - üzeri

  Kişi Sayısı

  23

  61

  102

  123

  149

  60

  Yüzde %

  4,44

  11,78

  19,69

  23,75

  28,76

  11,58


  4.2 - Galatasaray Lisesi ve İlköğretim Okulu

  4.2.1- Öğretmen Sayıları






  Doluluk Oranına Göre

  Kadroların İstihdam Şekline Göre

  Dolu

  Boş

  Toplam

  Tam Zamanlı

  Yarı Zamanlı

  Türk Dili ve Edebiyatı

  8

  1

  9

  8




  Coğrafya

  2




  2

  2




  Türkçe

  2




  2

  2




  Matematik

  3

  4

  7

  3




  Matematik(İlköğretim)

  1




  1

  1




  Fen ve Teknoloji

  1




  1

  1




  Sosyal Bilgiler

  1




  1

  1




  Fransızca

  6

  11

  17

  6




  İngilizce

  7




  7

  7




  Teknoloji ve Tasarım




  1

  1







  Müzik

  2




  2

  2




  Beden Eğitimi

  4




  4

  4




  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  1

  1

  2

  1




  Sınıf Öğretmeni

  10




  10

  10




  Rehber Öğretmeni

  3




  3

  3




  Tarih

  3




  3

  3




  Felsefe




  2

  2







  İtalyanca




  1

  1







  Kimya




  2

  2







  Fizik




  2

  2







  Biyoloji




  2

  2







  Sağlık Bilgisi




  1

  1







  Resim

  2




  2

  2






  4.2.2 – Yabancı Uyruklu Öğretmen Sayısı



  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları




  Geldiği Ülke

  Adet

  Fransızca

  Fransa

  15

  Matematik

  Fransa

  4

  Fizik-Kimya

  Fransa

  5

  Biyoloji

  Fransa

  3

  Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji

  Fransa

  2

  TOPLAM




  29


  4.2.3- İdari Personel Sayısı


  Müdür

  2

  Müdür Yardımcısı

  7

  Hemşire

  1

  Şef

  1

  Daktilograf

  1

  Memur

  9

  V.H.K.İ

  3

  Şoför

  1

  Hizmetli

  3

  TOPLAM

  28


  4.2.4 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile İdari Personelin Eğitim Durumu






  İlköğretim

  Lise

  Önlisans

  Lisans

  Yüksek Lisans ve Doktora

  Kişi Sayısı

  3

  9

  8

  50

  14

  Yüzde %

  3,57

  10,71

  9,52

  59,52

  16,67


  4.2.5 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile İdari Personelin Hizmet Süreleri






  1 - 3 yıl

  4 - 6 yıl

  7 – 10 yıl

  11 – 15 yıl

  16 – 20 yıl

  21 - üzeri

  Kişi Sayısı

  3

  2

  10

  25

  20

  24

  Yüzde %

  3,57

  2,38

  11,90

  29,76

  23,81

  28,57

  4.2.6 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı






  21-25 yaş

  26-30 yaş

  31-35 yaş

  36-40 yaş

  41-50 yaş

  51 - üzeri

  Kişi Sayısı




  5

  9

  31

  34

  15

  Yüzde %




  5,32

  9,57

  32,98

  36,17

  15,96
    1   2   3   4






      Ana sayfa


  I genel biLGİler içindekiler Üst Yönetici Sunuşu I – genel biLGİler

  Indir 0.63 Mb.