bilgiz.org

Hukuk komisyonu karari
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü12 Kb.
TipiYazı

Indir 12 Kb.HUKUK KOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında İmar, Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.


İSTEM:

“İlgi: a- 01.08.2017 Tarih ve 200446 Sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak

Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na ait yazı

b- 08.08.2017 Tarih ve 3458 Sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu

Şubesi’ne ait yazı
İlgi’de tarih ve sayısı belirtilen yazıda; Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 Parselde metruk mezarlık vasfı ile kayıtlı taşınmazın fiilen mezarlık olduğu belirtilerek, 5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi gereği İBB adına devir edilmesi talep edilmektedir.

Yerinde yapılan kontrolde devri talep edilen taşınmazın hâlihazırda mezarlık olarak kullanıldığı görülmüş ise de, İlgi-b yazıda; söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dâhilinde “Tarımsal niteliği korunacak alanlar” kapsamında kaldığı belirtilmektedir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik’in   20. Maddesinde; İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazların, tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar arasında yer aldığı bilginiz dâhilindedir.

Tüm bu açıklamalara istinaden;

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin e-bendi gereğince devri talep edilen söz konusu taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi/devredilmemesi yönünde bir karar alınmasını tensiplerinize arz ederim.” denilerek, Meclisimizce bir karar alınması istenilmiştir.

KOMİSYON KARARI:

İstem komisyonumuzca incelenmiş olup;


İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 704 parselde metruk mezarlık vasfı ile kayıtlı taşınmazın fiilen mezarlık olduğu, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (s) bendi gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi talep edildiği,

Söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli İzmir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dahilinde “Tarımsal niteliği Korunacak Alanlar” kullanımında kaldığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (s) bendi göre, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlukları alanında olduğu, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinde;

(1) Umumî mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde ise köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez.

             (2) Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılamaz.” hükmünün bulunduğu,Parsele ilişkin tapu kaydında niteliğinin “Metruk Mezarlık” olarak belirtildiği gerekçeleriyle,
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi 704 parselde bulunan 5.240,00 m²’lik alanın İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi talebinin Komisyonumuzca oybirliği ile KABULÜNE karar verildi.(…/09/2017)
Deniz YÜCEL

Hukuk Komisyon Başkanı
Aydoğan HEPDEMİRGİL Sabriye ÖZDEMİR

Komisyon Başkan V.
Necati ÖZCAN Emrullah DURAN


/2    Ana sayfa


Hukuk komisyonu karari

Indir 12 Kb.