bilgiz.org

How to use the “Guidance on Data Sharing”

 • Eşya İçindeki Maddelere Dair Yükümlülükler Rehberinin Kullanımı
 • Yazarlar
 • Anahtar terimler ve açıklamalar
 • REACH’e göre neyin eşya olduğuna karar verilmesi
 • Tedarik Zincirinde Bilgi
 • Eşyalardaki maddelerin kimyasal analizi
 • Salınımı tasarlanmış maddeler
 • Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeleri (SVHC)
 • Kayıt ve/veya Bildirim Yükümlülükleri
 • Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC)
 • Eşyalardan salınımı tasarlanan maddeler
 • Tedarik zinciri iletişimi ve/veya bildiriminin gerekli olup olmadığının kontrol edilmesi
 • Tedarik Zinciri İletişimi
 • Eşya içindeki bir maddenin söz konusu kullanım alanı için kaydının olup olmadığının kontrolü • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü57.11 Kb.

  Indir 57.11 Kb.

  Eşya İçindeki Maddelere Dair Yükümlülükler Rehberinin Kullanımı

  REACH ve CLP Tüzükleri Hakkında Türk Kimya Sanayisinin Farkındalığının Arttırılması ve Bölgesel Sanayi Yardım Masalarının Kurulması Projesi”


  kapsamında hazırlanmıştır.

  Yazarlar: Iksan van der Putte

  Femke Affourtit


  Tercüme eden: Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
  Eşya İçindeki Maddelere Dair Yükümlülükler Rehberinin Kullanımı
  Rehber hakkında
  Söz konusu Rehber eşya içindeki maddeler hakkındaki yükümlülüklere dair bilgi verir.
  Yardımcı olması hedeflenen konular:


  • REACH aktörlerini, madde üreticisi veya ithalatçısı ve/veya eşya üreticisi veya ithalatçısı olarak mı yükümlülükleri olduğu konusunda karar vermelerini sağlamak
  • Eşya tedarikçilerinin, eşyalarındaki maddeler hakkında kayıt, bildirim ve/veya iletişim yükümlülüklerinden hangilerine sahip olduklarına karar vermelerini sağlamak
  • Eşya tedarikçilerinin, tek başına veya karışım içerisinde madde üreten, ithal eden ve kullananlara göre, görevleri daha kolaydır. REACH’e göre eşyanın, doğru ve tutarlı bir tanımının yapılması bu rehberin anahtar konusudur.

  Diğer bir anahtar soru ise, eşyanın raf ömrü boyunca ve atık konumunda ne kadar salınım yaptığı ve bu salınım miktarının tasarlanmış olup olmadığıdır. Tasarlanmış salım yapan maddeler için, üretici veya ithalatçı başına eşyadaki miktarı yıldan 1 ton ve üzeri olanların kayıt ettirilmeleri gerekir.


  Rehberde, ayrıca, özel bir durum olarak, çok yüksek önem arz eden maddeler (SVHCler) de ele alınmıştır. Eşyada bulunan ve ‘aday liste’de yer alan SVHClerin, Ajansa, müşterilere ve hatta tüketicilere bildirilmesi gerekebilir.
  Kayıt veya bildirim gerekmeyen durumlarla ilgili detay bilgiler Rehberde verilmiştir.
  Rehberde bulunan diğer konular:


  • REACH hükümlerine göre ambalajlama

  • REACH’e göre eşyalardaki maddelerin ön-kaydı

  • Eşyalardaki maddeleri belirlemek ve miktarını bulmak için kimyasal analiz

  Rehberin Yapısı
  İlk iki bölüm, eşya içindeki maddelere dair yükümlülükleri ve rehberin nasıl kullanılacağı konusunda genel bilgi verir. Bir nesnenin, madde mi, karışımın mı yoksa eşya mı olduğuna karar vermede yardımcı olacak adımlar (iş akış şemaları ve karar süreçleri dâhil) 3 üncü bölümde verilmiştir. 4 üncü bölümde açıklandığı üzere, eşya tedarikçileri için, eşya içindeki maddeler hakkında bilgi toplamada en önemli ve etkin yol, tedarikçilerle iletişimde bulunmaktır.
  Eşya içindeki maddenin kimliği ve miktarına dair REACH yükümlülüklerini kontrol etmek/yerine getirmek için diğer yaklaşımlar başarısız olursa, son çare olarak kimyasal analiz yapılabilir. 5 inci bölümde bu açıklanmıştır.
  Rehberin sekiz ekinde, eşya içindeki maddelerle ilgili yükümlülüklerinizi nasıl yerine getirebileceğiniz hususunda daha detaylı bilgi ve örnekler yer alır.
  Anahtar terimler ve açıklamalar
  Eşya

  Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

  Tasarlanmış Salınım

  Öngörülebilen kullanım koşulları


  REACH’e göre eşya içindeki maddelere dair yükümlülükler
  Eşya üreticileri, ithalatçıları ve tedarikçileri için dört çeşit yükümlülük vardır:

  Eşya içindeki maddeler, aşağıdaki şartları sağlıyorsa, bunları Kimyasallar Ajansına kaydettirmek:
  • Normal ve mantıklı öngörülebilen kullanım şartlarında üretilen veya ithal edilen eşyadan salımı tasarlanmış maddelerse

  • Eşya içinde salımı tasarlanmış maddenin(maddelerin) eşya içindeki toplam miktarı, üretici veya ithalatçı başına yılda 1 ton ve üzeri ise.

  Eşya içindeki miktarı yıllık 1 ton ve üzere olan her madde için, Ajans, eşya üreticisinin veya ithalatçısının kayıt yaptırmasını isteyebilir. Bu tür bir karar ise, eşyadan salınan maddenin insan sağlığı veya çevre için risk oluşturacağına dair şüphe olmasına dayanır.


  Kayıt yükümlülükleri ve nasıl kayıt yapılacağına dair detaylı bilgi bu rehberin altıncı bölümünde ve Kayıt Rehberinde bulunabilir.


  Eşya içindeki maddeleri Kimyasallar Ajansına bildirmek:


  • Madde, Aday İzin listesinde yer alan Çok Yüksek Önem Arz eden Madde ise, ve:

  Tek bir ithalatçı veya üretici tarafından üretilen eşya içindeki miktarı, yıllık 1 ton ve üzerinde ise, ve

  • Maddenin eşya içindeki derişimi ağırlıkça %0,1’i aşıyorsa

  Ancak, aşağıdaki koşullarından biri veya ikisi sağlanırsa, bildirim gerekmez:
  • Bertaraf dâhil, normal veya mantıklı öngörülebilen kullanım şartlarında üretici veya ithalatçı, maddenin insanların ve çevrenin maddeye maruz kalmayacağını ispat ederlerse (Madde 7(3)).
  • Maddenin, o kullanım şekli için halihazırda, 7 inci Maddenin altıncı bendine göre kaydı yapılmışsa (detaylı bilgi Rehberin dokuzuncu bölümünde bulunabilir)

  %0,1 madde derişimi eşiği, eşyanın imal edildiği ya da ithal edildiği haline uygulanır. Bu madde derişim eşiği, bazı diğer mevzuatlar da yer alsa da, eşyanın homojen kısımları veya parçaları için değil, eşyanın bütünü içindir. Ancak, bazı AB ülkelerinin ters yönde görüşleri de bulunmaktadır.


  Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) 57 inci Madde’de tanımlanmıştır ve bunlar karsinojen, mutajen veya üremeye sistemine toksik etkisi olan (CMR Kategori 1 ve 2), kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) veya benzer etkiler için kanıtlar bulunan maddelerdir (hormon bozucular).
  Eşya içindeki SVHC maddelerle ilgili özel bilgilerin müşterilere aktarılması (Madde 33). Burada amaç, eşyaların güvenli kullanımı ile ilgili yeterli bilginin iletilebilmesidir.
  İzne tabi maddeler aday listesi (SVHC)’ndeki bir maddeyi derişimce % 0.1’den fazla ihtiva eden eşyaların üreticileri, ithalatçıları ve diğer tedarikçileri, bu maddenin eşya içinde bulunduğuna ve güvenli elleçleme için alınacak önlemlere dair bilgiyi eşyayı alan kişilere sağlamak zorundadır. Bu bilgi tüm müşterilere sağlanmalıdır. Bu yükümlülük için ton eşiği bulunmamaktadır.
  Eşyanın güvenli kullanımını sağlayan bilgilerin öncelikle eşyanın tedarikçisinde bulundurulması gerekli olup ayrıca talep halinde tüketicilere sağlanmalıdır. Söz konusu bilgi, tüketicilere taleplerini takip eden 45 gün içinde ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
  Bu bilgiler, eşyanın tüm yaşam döngüsünü içermelidir. Tam olarak hangi bilginin gerekli olduğu durum değerlendirmesine bağlıdır ve Rehberin ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. Bu yükümlülükler müşteri talebi için de geçerlidir.

  ‘Aday liste’deki maddeleri içeren eşyaların içinde bulunan bu tür maddelerin listeye dahil edilmesi sonrasında bu bilgi eşya alıcılarına iletilmelidir. SVHC ölçütlerine uyan maddeler belirlendikçe ’Aday liste’ devamlı güncellenecektir.


  Avrupa ekonomik alanında geçerli her kısıtlamaya uymak. Eşyanın içindeki maddeler kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. Kısıtlamalar REACH’in Ek 17’sinde bulunabilir.

  Buna ilaveten, mevcut kısıtlamalar da yürürlüktedir. Eşyalardaki tehlikeli maddeden doğan riskleri veya bu maddelerin kullanımını azaltan, kısıtlayan diğer mevzuat da REACH’ten ayrı olarak geçerlidir. Bu mevzuatın genel açıklaması Rehberin Ek 7’sinde bulunabilir.

  Ambalaj, REACH’e göre eşya olarak kabul edilmektedir. Ambalajın bileşenleri eşyaya veya madde/karışıma ait değildir. Ambalaj üreticileri/ithalatçıları ve ambalajlanmış eşya, madde/karışım üreticileri/ithalatçıları, herhangi bir eşya için yerine getirdikleri yükümlülükleri, ambalajlar için de yerine getirmek durumundadırlar.
  Kayıt, bildirim ve iletişimde istenen belge saklama yükümlülüğü haricinde eşya tedarikçileri için özel olarak saklaması gereken belge yoktur. Ancak, eşya tedarikçileri ilgili bilgiyi (36 ıncı Madde) en az 10 yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler.
  Eşya tedarikçileri, REACH’e göre herhangi bir yükümlülükleri olmadığı sonucuna varılsa bile, uygunluk kontrolü sonuçlarını dosyalamayı düşünmelidirler. Dosyalama ile müşteriler ve (denetim/yaptırım) mercilerine karşı REACH’e uyumluluk gösterilmiş olur.
  Detaylı bilgi için, lütfen Rehber’e bakınız.

  REACH’e göre neyin eşya olduğuna karar verilmesi
  REACH’in 3 üncü maddesinin üçüncü bendine göre eşya “kimyasal yapısından çok işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir şekil,yüzey ve tasarım verilen bir nesne anlamına gelmektedir”.
  Genel anlamda, bir eşya, özel bir şekil, yüzey veya tasarım verilmiş olan bir veya daha çok madde veya müstahzardan oluşan bir nesnedir. Doğal maddelerden veya sentetik maddelerden üretilmiş olabilir. Madde veya müstahzarlar bir eşyaya kendine has özelliklerini vermek için eklenebilir.
  Bir nesnenin işlevinin belirlenmesi ve bu işlevin ne kadarının kimyasal bileşimi, ne kadarının şekli, yüzeyi ve tasarımı ile belirlendiği, eşya tanımına uyup uymadığına karar vermede temel oluşturur.. Bu karar “ sınır vaka”larda zordur. İki tür sınır vaka göz önüne çıkmaktadır:
  Doğal veya sentetik materyallerin nihai eşyalara dönüştürülmesi esnasında özellikle “yarı-bitmiş ürün”ün madde olarak mı, eşya olarak mı değerlendirileceğine karar vermek;
  Özel kaplardaki maddeler/karışımlar ile veya özel taşıma materyalinin eşyanın bir parçası olan maddeler/karışımlarla karşılaştırılması

  Rehber’de bir nesnenin eşya olup olmadığına karar vermede yardımcı olacak bir iş akışı verilmektedir. Aşağıdaki aşamalı yaklaşım kullanılabilir:
  • Nesnenin işlevini belirle

  • Nesnenin işlevi esas olarak bir madde/müstahzar taşımaksa, bu durumda genelde kimyasal bileşimi, madde/karışım taşıyan kabından daha önemlidir ve bu nesne eşya olarak düşünülemez.

  Nesnenin esas amacı madde/karışımla ilgili değil de başka bir işlevle ilgiliyse, nesne ana işlevine göre analiz edilmelidir.


  Analizin sonucunda ana nesne bir eşya ise, yan işlev olarak, yukarıda bahsedilen madde/karışımın salınımı olabilir. Eşyanın böyle bir yan işlevi varsa ve bu işlev maddelerin veya karışımların salınımı ise, bu tasarlanmış salınımdır.
  Nesnenin esas amacı söz konusu madde/karışımla ilgili ise, ancak, eşyanın madde/karışım mı, eşya mı olduğuna dair şüpheler varsa, Rehberde daha detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

  Rehberde, detaylı bilgi ve örnekler bulunmaktadır.  Tedarik Zincirinde Bilgi
  Eşya tedarikçileri için, eşyaların içindeki maddelere ilişkin bilgi toplamanın en etkin yolu tedarikçileri ile iletişime geçmektedir. Maddelerin kontrollü kullanımının sağlanması için tedarik zinciri içinde iletişim en önemli araçlardan biridir. Bu, kimyasal analizinin fazla zaman alması, maliyetli olması ve yapılmasının zor olmasından kaynaklanmaktadır.
  AB’deki madde (tek başına veya karışım içinde) tedarikçileri, güvenlik bilgi formu veya 32 inci Maddeye göre bilgi iletmekle yükümlüdürler. Normal olarak, 33 üncü madde dışında, eşya tedarikçilerinin eşyalarındaki maddeler ile ilgili bilgi iletme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 33 üncü Madde ile uyum sağlamak için gerekli aşağıdaki bilgiler güvenlik bilgi formlarından sağlanabilir:  • Maddenin kayıt numarası

  • Üretici/ithalatçı/dağıtıcının kimliği

  • Maddelerin kimyasal isimleri ve kimliği

  • Karışımdaki tehlikeli maddelerim derişim aralıkları

  • Geçerli durumlarda, tehlikeli madde(ler)in sınıflandırılması ve izin ve kısıtlama ile ilgili bilgi

  • Maddenin önemli ve genel kullanım(lar)ı

  • Maruz kalma senaryoları

  Eşya ithalatçıları, ithal edilen eşyalar ile birlikte herhangi bir karşılaştırılabilir standart bilgi almayacaktır. Bu nedenle, REACH’e uygunluğun kontrol edilebilmesi için, bunların bilgi oluşturmaları gerekmekte ve bu doğrultuda mümkün olan en kısa süre içinde AB dışındaki tedarikçiler ile iletişim kurulmalıdır. REACH’in uygulanmasında, eşyalardaki maddeler için İletişim politikaları ve standartlarının oluşturulması özel sektör için önemli bir görevdir.


  Rehberde,tedarik zincirine bilgi iletişimi için çeşitli yaklaşımlar anlatılmıştır.

  Eşyalardaki maddelerin kimyasal analizi
  Teorik olarak, eşyalar içindeki maddeler analitik yöntemler kullanılarak tespitedilebilir ve bunların miktarları tayin edilebilir. Eğer bilgi edinmeye yönelik diğer yaklaşımlar başarıya ulaşmazsa veya çok karmaşık bir hal alırsa, bir eşya içindeki maddelerin tanımlanması ve içeriğinin bulunmasına ilişkin REACH yükümlülüklerinin kontrol edilmesinde/yerine getirilmesinde kimyasal analiz yapılması “son çare” olabilir.
  Salınımı tasarlanmış maddeler
  Maddelerin salınımı tasarlanmışsa, ilke olarak, madde eşyadan özütlemeye gerek kalmadan veya özel yöntemler kullanılmadan ayrılabilir. Dolayısıyla, kimyasal analiz için örnek almak mümkündür.
  Analiz sonuçları, başlangıçta kullanılmış olan ve eşyadaki o kullanım için daha önceden kayıt yaptırılmış veya yaptırılmamış maddelerin tam olarak tanımlanmasını genellikle sağlamayacaktır.
  Tasarlanan salınımlı maddelerin tanımı hakkında karara varılması için analiz sonuçları ile bu maddelere ilişkin diğer mevcut bilgilerin birleştirilmesi mümkün olabilir.
  Sadece eşyadan salınımı tasarlanan “orijinal” (kayıtlı) maddelerin belirlenemediği durumlarda, eşya imalatçısı/ithalatçısı tüm bileşenleri %100 saf maddeler olarak tanımlamalı ve tonaj sınırını geçenlerin kaydını yaptırmalıdır.
  Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeleri (SVHC)

  İzne tabi aday listedeki maddelerin belirlenmesi, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın web sitesinde tüm paydaşların erişimine sunulacaktır. Böylece, eşyada olmasından şüphelenilen aday listedeki bu maddelere ilişkin bilgilerin, tedarikçilerden veya son bir çıkış yolu olarak kimyasal analizlerden elde edilmesi mümkün hale gelecektir.


  Analiz edilen malzemede doğru şekilde ölçülebilecek maddenin en düşük konsantrasyonu gibi SVHC tayinindeki analitik belirleme sınırı, teknik ve ekonomik açıdan yapılabilir olduğunda en az %0.05 olmalıdır.
  Eşyalardaki maddelerin kimyasal analizleri hakkında detay bilgi ve örnekler Rehberin 5 inci bölümünde bulunabilir.

  Kayıt ve/veya Bildirim Yükümlülükleri
  Rehberin 6 ıncı bölümünde, eşya içindeki maddelerin kayıt ve/veya bildirim yükümlülüklerini belirlemeye yardımcı olabilecek bir iş akışı bulunmaktadır.

  Eşyadan salınımı tasarlanan maddeler
  Eğer bir eşyanın, normal veya öngörülebilir kullanım şartları sırasında madde veya müstahzarlardan salınımı yoluyla ilave bir işlevi varsa, o durumda, salınımın tasarlanmış olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla, bu maddeler için kayıt şartlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
  Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC)
  Tüm ithal edilen veya üretilen eşyalarda, REACH kapsamında bildirim ve iletişim yükümlülüğü getiren derişimlerde izne tabi aday listede yer alan maddelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  Madde(ler) ‘aday liste’de ise ve eşyada bulunursa, aşağıdaki şartlarda, Ajansa bildirimde bulunmak gerekebilir:


  • Madde eşya içinde üretici veya ithalatçı başına yıllık ≥1 ton ise ve

  Bu maddenin eşya içindeki derişimi ağırlıkça %0,1’den büyükse.


  • Bu eşik değer, diğer mevzuatlarda olabileceği üzere, eşyanın homojen kısımları veya parçaları ile ilgili değildir.
  • Eşyalardaki SVHClerin bildirimi, 1 Haziran 2011’den itibaren ve maddenin ‘aday liste’ye dahil edilmesinden en geç altı ay sonra yapılmaya başlanacaktır.

  Detay bilgi Rehberin 6 ncı bölümünde bulunabilir.


  Eşyalardan salınımı tasarlanan maddeler
  “Tasarlanmış salınım” bir eşyanın bir işlevi ile ilgilidir. Eğer madde salınımı olmazsa, ilgili işlevin (ki bu birçok örnekte asıl değil ek işlevdir) gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir. Tasarlanmış salınım terimi ile ilgili detaylı bilgiye Rehberin Ek-1’inde erişilebilir.

  Rehberin 7 inci bölümünde, kayıt gerekmeyen durumların mümkün olduğunca çabuk ve en az bilgi ile aşamalı olarak kontrol edilebilmesini amaçlayan bir iş akışı tanımlanmıştır.


  Kaydın gerekli olup olmadığını kontrol etmede, aşağıdaki temel kontrol listesi kullanılabilir:


  • Eşya seviyesinde izleme – eşyanın toplam tonajını kontrol et.

  • Hazırlık seviyesinde izleme

  • Eşyalardaki maddelerin/karışımların hacim bilgilerinin kontrol edilmesi

  • Eşyaların hacmi biliniyor mu, kontrol et.

  • Varsa, salınımı tasarlanan maddeleri belirle

  • Maddeler kayıttan muaf mı, kontrol et.

  • O kullanım alanı için kayıt var mı, kontrol et.

  • Salınımı tasarlanan her maddenin toplam tonajını bul.

  • Salınımı tasarlanan toplam madde miktarını hesapla.

  • Eşyadan salınımı tasarlanan maddeleri kayıt ettir.

  Yukarıda bahsedilen aşamalarla ilgili detay bilgi Rehberin 7 inci bölümünde bulunabilir.


  Tedarik zinciri iletişimi ve/veya bildiriminin gerekli olup olmadığının kontrol edilmesi
  33 üncü Maddenin (Tedarik Zinciri iletişimi) ve bildirimle ilgili 7 inci Maddenin ikinci bendinin yasal yükümlülükleri Rehberin ikinci bölümünde yeralmaktadır.
  Bilgi iletişimi ve bildirim ihtiyacını kontrol etmek için iş akışı Rehberin 8 inci bölümünde yer almaktadır.
  Bildirim
  7 inci maddenin ikinci bendine göre bildirilecek veriler aşağıdaki başlıkları da içermektedir:


  • Eşyanın üreticisi veya ithalatçısının kimlik ve iletişim bilgileri

  • Varsa, Madde(ler) için kayıt numarası

  • Aday listede olan maddelerin tanımı (REACH Ek 7)

  • Ajanstan temin edilebilecek, maddelerin sınıflandırması

  • Eşyalardaki maddelerin kullanım alan(ları)nın kısa açıklaması

  • Eşyalardaki maddelerin tonaj aralıkları

  Aday listede yer alan SVHCler hakkında bilgi en iyi tedarik zincirinden elde edilebilir. Bu Rehberin 4 üncü bölümünde anlatılmıştır.


  SVHC bildirimi için gereken iş yükünün, kayıt iş yükünden daha az olduğu ve maruz kalmaları hariç bırakarak bildirimden kaçınma yolunun (Madde 7(3)) bildirimin kendisinden daha fazla çaba isteyeceği hususlarını göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bir eşyanın farklı kısımlarında, farklı konsantrasyonlarda SVHC bulunabilir. Bu nedenle ağırlıkça %0,1 derişim eşiğinin, o eşyanın toplamdaki derişimine işaret ettiğine dikkat edilmelidir.


  Değişik eşyalardaki aday listede yer alan maddenin derişiminin ağırlıkça ≥ 0.1% olması mümkündür. Bildirim gerekip gerekmediğini öğrenmek için, bu eşyalardaki toplam madde miktarı tespit edilmeli ve toplanmalıdır.

  Tedarik Zinciri İletişimi
  33 üncü Maddenin birinci bendine göre, eşyasında ağırlıkça %0,1’den (veya kg eşya başına 1000 mg SVHC) daha fazla derişimlerde aday listede yer alan SVHC içeren eşya tedarikçilerin, eşya alıcılarının eşyayı daha güvenli kullanmalarını sağlamak amacıyla, kendisinde bulunan bilgileri alıcılara vermekle yükümlüdür. En azından, SVHC’nin ismini bildirmek zorundadırlar.
  Yukarıda bahsedilen bilginin verilmesi için SVHC miktarının yılda 1 ton limitini aşmasına gerek yoktur.
  Bildirim ve tedarik zinciri iletişimi ile ilgili detay bilgi ve örnekler Rehberin 8 inci bölümünde bulunabilir.

  Eşya içindeki bir maddenin söz konusu kullanım alanı için kaydının olup olmadığının kontrolü
  Eşya içindeki bir maddenin kaydı ya da bildirimi, eğer madde söz konusu kullanım alanı için kayıtlı ise gerekli değildir (REACH Madde 7(6)). Bu, maddenin söz konusu kullanım alanı için aynı tedarik zinciri içinde ya da farklı bir tedarik zinciri içinde yapılan herhangi bir kayda işaret etmektedir. Maddenin, kayıtlı madde ile aynı madde olduğundan emin olunması gereklidir.

  Kayıt yaptıranlar, kayıt dosyasında tanımlanmış kullanım alanlarının kısa açıklamalarını Ek 6’ya göre vermek zorundadır. REACH gereksinimlerinin bu bölümü, IUCLID 5 kayıt yazılımı ile yerine getirilmelidir.


  Maddelerin ön-kaydı yapılmışsa 2018’e kadar kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu sebeple, bir eşya üreticisi yada ithalatçısı kendi kullanım alanında daha önceden kayıtlı olup olmadığını kontrol ettiği sırada, madde henüz kaydedilmemiş olabilir.
  Bir maddenin hangi kullanım alanları için kaydedildiğini öğrenmek istediğiniz taktirde, en mantıklı seçenek tedarik zincirinizdeki tedarikçiye danışmak ya da o maddenin üreticisi veya ithalatçısını tespit edip sormaktır.
  Başka bir tedarik zincirinde yer alan kişi tarafından, maddenin sizin kullandığınız şekli için Kayıt yapıldıysa, muaf da olabilirsiniz. Ajans veri tabanlarını araştırın veya Maddenin belirli bir kullanım alanı için kayıt yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi için Ajansa başvurun. Bu yol için, maddenin kimliğinin (en azından CAS, EINECS, ELINCS gibi bir kimlik numarasının) bilinmesi ön şarttır.
  Eşya içindeki maddenin belirlenen kullanım alanı için kaydedilip kaydedilmediği hakkında detaylı bilgi Rehberin 9 uncu bölümünde bulunabilir.
  Ekler
  Rehberin Eklerinde birçok açıklayıcı örnek ve vaka anlatılmıştır. Eklerde aşağıdaki bilgiler yer alır:


  • Tanımlar ve Açıklamalar

  • Özel kapların içinde/özel taşıyıcı materyallerin içinde yer alan veya eşyanın bir parçası olan madde/karışım durumları

  • Doğal veya sentetik materyallerin nihai eşyalara dönüşme sürecinde sınırın kararlaştırılması örnekleri, özellikle “yarı-bitmiş ürünlere” karar verilmesi

  • 7 inci Madde ve 33 üncü Madde şartlarının geçerli olup olmayacağının kontrolünde örnekli durumlar

  • Eşyalardaki maddelere ilişkin bilgi kaynakları

  • Kısıtlamalara ve eşyalardan salınan maddelerin belirlenmesi yöntemlerine ilişkin bilgi kaynakları

  • Eşyalarda maddelerin kullanımını kısıtlayan mevzuat      Ana sayfa


  How to use the “Guidance on Data Sharing”

  Indir 57.11 Kb.