bilgiz.org

Hasan Basri memduhoğLU
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü72.89 Kb.

Indir 72.89 Kb.

ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı

: Hasan Basri MEMDUHOĞLU

Unvanı

: Yrd. Doç. Dr.

Üniversite

: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Fakülte

: Eğitim Fakültesi

E-posta

: hasanmemduhoglu@gmail.com , hasanbasri@yyu.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU

    Derece

    Üniversite

    Bölüm

    Şehir, Yıl

    Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

    Van,  1997

    Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

    Van,  2000

    Doktora

 Ankara Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

    Ankara,  2007

YABANCI DİL

İngilizce (ÜDS Puanı: 80)AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Unvan

    Üniversite

    Bölüm

    Ana Bilim Dalı

    Şehir/Yıl

  Yrd.Doç.Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

 Van / 2008-xxxx

   Arş.Gör.Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 Van / 2007-2008

   Arş.Gör.

Ankara Üniversitesi

Eğitim Yönetimi ve Politikası

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 Ankara /  2001-2007

   Arş.Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 Van / 1998-2001

BİLİMSEL YAYIN VE AKADEMİK ETKİNLİK BİLGİLERİ

A. MAKALELER (Yurtdışı / Yurtiçi)

 1. Memduhoğlu, H. B.; Aydın, İ.; Yılmaz, K.; Güngör, S.; Oğuz, E. (2007) Supervision process in Turkish educational system: purpose, structure, operation. Asia Pacific Education Review (SSCI). 8(1), April 30, 56-70.

 1. Aydın, İ.; Memduhoğlu, H. B.; Yılmaz, K.; Güngör, S.; Oğuz, E. (2007) A research on academic and non-academic staff’s psychological contract in Turkey: the sample of faculties of education. Higher Education Quarterly. 7(7), 252-272.

 1. Güngör, S.; Memduhoğlu, H. B.; Aydın, İ.; Oğuz, E. (2012). Respect in principal and teacher relationships in Turkish primary schools. Educational Administration Quarterly (SSCI). (Makale kabul edildi, ilk sayıda yayınlanacağına dair yazı alındı)

 1. Memduhoğlu, H.B. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (SSCI) 12(1), Kış- 135-156.
   1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Bilimsel araştırma ve yayın etiği. Milli Eğitim Dergisi. Kış, 35(173), 27-38.
   1. Memduhoğlu, H. B. (2006). Öğretim üyelerinin işe güdülenme bağlamında görev tazminatı uygulamasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan, S: 11.
   1. Memduhoğlu, H.B.; Saylık, A. (2012). Okullarda informel ilişkiler ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1), 1-21
   1. Memduhoğlu, H.B. (2011). Okullarda farklılıkların örgütsel doğurguları: bir örnekolay incelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(2), 115-138.
   1. Memduhoğlu, H.B. (2008). Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3), 545-559
   1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Türk eğitim sisteminde okulların yönetimi ve yönetici yetiştirme sorunsalı. Milli Eğitim Dergisi, Sonbahar, 35(176), 86-97.
   1. Memduhoğlu, H. B. (2008). Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Yaz, 6(3), 545-559.
   1. Memduhoğlu, H.B. (2008). Kültürel ve sanatsal yaraticiliğin teşvik edilmesi ve etik yükümlülükler bağlaminda telif haklarinin korunmasina ilişkin kavramsal bir çözümleme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. S:10, 118-128.
   1. Memduhoğlu, H. B.; Taşdan, M. (2008). Okul ve öğrenci güvenliği: kavramsal bir çözümleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 69-83.
   1. Memduhoğlu, H. B. (2009). Bilişmin yarattığı etik ve hukuki sorunlar bağlamında internet ve telif hakları (internet, kültürel ve sanatsal yaratıcılığın sonu mu?). Verimlilik Dergisi. S:1, 7-17.
   1. İlgan A.; Taşdan, M.; Erdem, M.; Memduhoğlu, H. B. (2008). Örgütsel gelişim aracısı olarak toplam kalite yönetimi ile stratejik yönetim ve planlama. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisİ. 3(34), 72-92.
   1. Memduhoğlu, H.B.; Şeker, G. (2010). Öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarının örgütsel iklimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1), 1-26.
   1. Memduhoğlu, H.B.; Kuşci, E. (2012). Yönetici ve öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme. İlköğretim Online. 11(3).
   1. Memduhoğlu, H.B.; Zengin, M. (2012). Çağdaş eğitim denetimi modeli olarak öğretimsel denetimin Türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 5(1), 131-142
   1. Memduhoğlu, H.B. (2011). Liselerde farklılıkların yönetimi: bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 37-53.
   1. Taşdan, M.; Memduhoğlu, H. B. (2008). Okul ve Öğrenci Sağlığının Korunmasına İlişkin Kavramsal Bir Çözümleme. Milli Eğitim Dergisi, Güz, 37(180), 175-194.
   1. Memduhoğlu, H.B.; Zengin, M. (2011). "İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 211-217
   1. Memduhoğlu, H. B. (2008). Örgütsel Sosyalleşme ve Türk Eğitim Sisteminde Örgütsel Sosyalleşme Süreci (2008). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 137-153.
   1. Memduhoğlu, H. B.; Topsakal, C. (2009). Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programlarının Niteliği ve Programlarda Yaşanan Sorunlar. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1), 95-129

B. BİLDİRİLER

Uluslararası Bildiriler

 1. Memduhoğlu, H. B.; Tanhan, F. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörler ölçeğinin geliştirilmesi. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 150-166, Uluslararası Eğitimciler Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale, Türkiye.

 1. Memduhoğlu, H. B.; Kuşci, E. (2009). Yönetici ve öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme. 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (The 5th International Balkan Education and Science Congress). Edirne, Türkiye.

 1. Memduhoğlu, H. B.; Şeker, G. (2009). Öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarının örgütsel iklimi. 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (The 5th International Balkan Education and Science Congress). 227-238, Edirne, Türkiye.

 1. Memduhoğlu, H. B.; Taşdan, M.; Erdem, M. (2008). İlköğretim okullarında stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı (International Conferance on Educational Sciences /ICES). 1368-1380, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, KKTC.

 1. Memduhoğlu, H. B.; Topsakal, C. (2009). Öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine göre ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yükseklisans programlarının niteliği ve programlarda yaşanan sorunlar. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 174-205, Uluslararası Eğitimciler Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale, Türkiye.

Ulusal Bildiriler

 1. Aydın, İ.; Kepenekçi, Y.; Memduhoğlu, H. B.; Oğuz, E. (2005). Eğitim bilimlerinin dünyadaki kurumsal gelişimi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül, Denizli.

 1. Balcı, A.; Memduhoğlu, H. B.; İlgan, A.; Erdem, M.; Taşdan, M. (2007). Avrupa Birliğine uyum sürecinde bazı Avrupa Birliği ülkeleri ilköğretim okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesine ilişkin standartların Türkiye’deki öğretmen ve okul yöneticileri tarafından değerlendirilmesi. Eğitim Yönetimi Kongresi. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği, Ankara.

 1. Memduhoğlu, H. B. (2009). Paydaşların gözüyle Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Pamukkale Üniversitesi - Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği, 14 -15 Mayıs, Denizli.

 1. Memduhoğlu, H. B.; Zengin, M. (2009). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen algıları. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 1. Memduhoğlu, H. B.; Taymur, A. (2009). Türkiye’de eğitim denetimine ilişkin bir model önerisi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. TEMSEN: 21-23 Mayıs, Ankara.

 1. Memduhoğlu, H. B.: Meriç, E. (2012). Okul müdürlerinin yönetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. İnönü Üniversitesi - Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği, 24 -26 Mayıs, Malatya.

C. KİTAP / EDİTÖRLÜ KİTAP

 1. Memduhoğlu, H. B. (2008). Ulusal Küresel ve Örgütsel Bağlamda Farklılıkları Yönetme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Memduhoğlu, H. B., Yılmaz, K. (2008 /4.baskı: 2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (Editörlüğü yapılan kitap)

 1. Memduhoğlu, H. B., Yılmaz, K. (2009 /4.baskı: 2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (Editörlüğü yapılan kitap)

 1. Memduhoğlu, H. B., Yılmaz, K.(2010). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (Editörlüğü yapılan kitap).


D. KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. İpek. C.; Memduhoğlu, H. B. (2007). Sınıfiçi çatışma yönetimi. Sınıf Yönetimi (Ed: Z.Cafoğlu) Ankara: Grafiker Yayınları.

 1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Avusturya Eğitim Sistemi. Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. (Ed: A. Balcı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Balcı, A.; Aydın, İ.; Memduhoğlu, H. B.; Apaydın, Ç. (2007). Türk Eğitim Sisteminin Yönetimi ve Denetimi: Mevcut Durum ve Yeni Perspektifler. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Türk eğitim sisteminde ilköğretimin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler). (Ed. S. Özdemir; H. Bacanlı). 126-185, Ankara: Türk Eğitim Derneği (TED) Yayını,.

 1. Memduhoğlu, H.B.(2010). Yönetim düşüncesinin evrimi ve yönetişim. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (Ed: H.B. Memduhoğlu, K. Yılmaz), 1-27, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Memduhoğlu, H.B.(2010). Farklılıkların yönetimi. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (Ed: H.B. Memduhoğlu, K. Yılmaz), 199-228, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Memduhoğlu, H.B.(2010). Örgütsel güven. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (Ed: H.B. Memduhoğlu, K. Yılmaz), 261-273, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Memduhoğlu, H.B.(2008 /4.baskı: 2012). Türk eğitim sisteminin genel yapısı (amaçlar, temel ilkeler ve okul sistemi). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Ed: H.B. Memduhoğlu, K. Yılmaz), 1-25, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Memduhoğlu, H.B.(2008 /4.baskı: 2012). Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Ed: H.B. Memduhoğlu, K. Yılmaz), 49-66, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 1. Memduhoğlu, H.B.(2008 /4.baskı: 2012). Eğitimin bilimsel temelleri ve araştırma yöntemleri. Eğitim Bilimine Giriş. (Ed: H.B. Memduhoğlu, K. Yılmaz), 183-209, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.E. DİĞER YAYINLAR

 1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Post-Fordist üretim örgütlenmeleri ve işgörenler üzerindeki etkileri. Üniversite ve Toplum Dergisi. Aralik- 7(4).

 1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Sınai mülkiyet hakları. Üniversite ve Toplum Dergisi, Mart 2007, 7(1).

 1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Yöneticiliğe Atama ve Yükseltmelerde EYTEP Bölümlerinin Etkisine (Ya da Etkisizliğine) İlişkin Bir Değerlendirme ve Yöneticiliğe Atama Yönetmeliğine İlişkin Bir Değişiklik Önerisi. Eğitime Bakış, 3(8).

 1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Bilişim Teknolojilerinin Yarattığı Yeni Bir Telif Hakkı Türü: Yazılım. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 8(86), 44-48.

 1. Memduhoğlu, H. B. (2007). Eğitim şuralarının esin kaynağı olarak maarif kongresi ve heyet-i ilmiye toplantılarının eğitim tarihimizdeki önemine ilişkin bir değerlendirme. Eğitim ve Denetim Dergisi. 5(15), 41-44.

 1. Memduhoğlu, H. B. (2009). Etkili ve verimli çalışma yöntemleri. Van Anadolu Öğretmen Lisesi Dergisi (Öğretmen Okullarının 161. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı). 5-9

 1. Memduhoğlu, H. B. (2006). Eğitim sistemimizin yapısal değerlendirmesi ve eğitimde çevre ile ilişkiler. Ankaralama Dergisi. 2(2), 24-28.

F. PROJELER

Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projeler

 1. İlköğretim Okullarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştırması. Temel Eğitim Projesi (2002). Araştırma yöneticisi: A. Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ( Dünya Bankası Destekli). Proje No: Ln-4355-TU. Görevi: Araştırmacı.

 1. AB - T TEDP Avrupa Birliği-Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması (2005). Araştırma yöneticisi: A. Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği. Proje No: EU-T-SBEO CB / SV / 01. Görevi: Araştırmacı.

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projeler

 1. Memduhoğlu, H.B.; Tanhan, F.; İlgan A.; Erdem M.. (2010). Liselerde Çağdaş Bir Yönetim Anlayışı Olarak Farklılıkların Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. TÜBİTAK desteğinde yürütüldü.

 1. Aydın, İ.; Yılmaz, K.; Memduhoğlu, H.B.; Güngör S.; Oğuz E. (2007). Türkiye’de Akademik ve İdari Personelin Psikolojik Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Fakülteleri Örneği. TÜBİTAK. Proje No: 106K375. Görevi: Araştırmacı.

 1. Balcı, A.; Memduhoğlu, H.B.; İlgan, A.; Erdem, M.; Taşdan, M.(2007). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri İlköğretim Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesine İlişkin Standartların Türkiye’deki Öğretmen ve Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK. Proje No: 106K370. Görevi: Araştırmacı.

MESLEKİ ve DİĞER ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

(Ulusal Bilimsel Etkinliklerin Düzenlenmesinde Görev Alma ve Eğitimler)

 1. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu (2002). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 16-17 Mayıs 2002, Ankara (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı (2004). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 10-11 Şubat 2004 (Komisyon Üyeliği)

 1. Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı (2006). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (Komisyon Üyeliği)

 1. Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (2006). Ankara: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyonu Çalıştayı (2007). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2007 (Komisyon Üyeliği)

 1. Eğitim Yönetimi Kongresi (2007). Ankara: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 1. Van’da Eğitim Sorunları Çalıştayı (2007) Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (İlköğretim Komisyon Başkanlığı)

 1. Akademisyenliğe İlk Adım Programı (2006). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (Katılımcı).

 1. Doğa Eğitimi Programı (28.08.5005 -07.09.2007). TÜBİTAK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Zeytinli Belediyesi (Katılımcı / Kursiyer)

 1. Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Programı (06-30 - 30. 06. 2005). TÜBİTAK, Trakya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı (Katılımcı).

 1. Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 161. Yılı Paneli (2008). Panel Konusu: Dünden Bugüne Öğretmenlik (Panelist konuşmacı). Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

 1. II. Van Eğitim Sorunları Çalıştayı (18-19 Haziran 2012). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van (Eğitim Yönetimi Komisyon Başkanlığı).

 1. Liderlik ve Yönetişim. Öğretmene Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Öğretmenevleri Müdürlerine Verilen Hizmetiçi Eğitim. 05-10 Ekim 2009, Van

 1. Performans Değerlendirme. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Bünyesinde Kız Meslek ve Teknik Lise Müdürlerine Verilen Hizmetiçi Eğitim. 12-17 Temmuz, Van

 1. Muş Eğitim Sorunları Çalıştayı (17-18 Temmuz 2012). Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Valiliği, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, Muş (Eğitim Yönetimi ve Denetimi Komisyon Başkanlığı).

 1. Yurtdışı ve Ulusal çeşitli dergilerde hakemlikler

İDARİ GÖREVLER

 1. Anabilim Dalı Başkanlığı (2008-)

 2. Rektör Danışmanlığı (2012-)

BİLİMSEL KURULUŞ ÜYELİĞİ

 1. Eğitim ve Okul Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği (EYED-DER)


ÖDÜLLER

1. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Sosyal Bilimler alanında 2007, 2008 ve 2009 yıllarında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde, en fazla makalesi yayınlanan öğretim üyeleri arasında Eğitim Fakültesinde ilk üç dereceye girme ödülü (Rektörlük tarafından verilen Teşekkür Belgesi, Mayıs 2010)

2. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Sosyal Bilimler alanında 2007, 2008 ve 2009 yıllarında en fazla kitabı ve kitap bölümü yayımlanan öğretim üyeleri arasında Eğitim Fakültesinde derece ödülü (Rektörlük tarafından verilen Teşekkür Belgesi, Mayıs 2010)

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


 1. Taymur, A. (2011). Türk Eğitim Sistemi Denetim Alt Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bir Model Önerisi. YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 2. Zengin, M (2011). İlköğretim Okullarında Örgütsel Güven ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki. YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 3. Saylık, A. (2012). İlköğretim Okullarında İnformel İnsan İlişkileri ile Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki. YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.VERİLEN DERSLER (Lisans ve Lisansüstü)

Lisansüstü

Yönetim Bilimi ve Kuramları

Eğitim Örgütü ve Yönetimi

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Türk Eğitim Sisteminde Denetim Süreci

Çağdaş Denetim Yaklaşımları

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilimsel Araştırma YöntemleriLisans

Sınıf Yönetimi

Eğitim Bilimine Giriş

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Topluma Hizmet Uygulamaları

Okul DeneyimiÖğretmenlik Uygulaması

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim


    Ana sayfa


Hasan Basri memduhoğLU

Indir 72.89 Kb.