bilgiz.org

Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

 • GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü160.29 Kb.

  Indir 160.29 Kb.  Solmaz


  Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.


  Merkez ve Bölge Müdürlükleri

  İstanbul Merkez : (212) 249 4062

  İzmir Bölge Md. : (232) 463 6516

  Mersin Bölge Md. : (324) 237 8606

  Ankara Bölge Md. : (312) 417 8660

  GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ  TARİH : 06.12.2004

  SİRKÜLER : 2004/51

  SEKTÖR : GENEL  AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN YURDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA UYULACAK STANDARTLAR 01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA GEÇİRİLECEKTİR

  Bilindiği üzere “Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Maddelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” 04.05.2004 tarihli 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


  Her ne kadar Yönetmeliğin 26. Maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmekte ise de bilahare yayımlanan 04.06.2004 tarihli 25482 sayılı Resmi Gazete’de uygulamanın 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
  Söz konusu Yönetmelik, Ahşap Ambalaj Malzemelerinin yurt içi ve yurt dışı sirkülasyonunda zararlı organizmaların taşınması ve yayılmasını önlemek için yapılacak işlemleri düzenlemektedir.
  Buna göre ithal ve ihraç yüklerini muhafaza eden ahşap malzemelerin belirli bir standarda sahip olması ve bu standartlara sahip olduğunu göstermek açısından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu malzemelerin yurda giriş ve çıkışına izin verilmeyecektir.
  Her ne kadar bahse konu Yönetmeliğin 2005 Temmuz ayından itibaren uygulanması için görüşmelerin yapıldığına ilişkin duyumlar alınmış olsa da bu konuda henüz yazılı bir belgeye ulaşılamadığından, tüm firmalarımızın bu konuda tedbirli olmalarının yararlı olacağını düşünmekteyiz.
  Gerek söz konusu Yönetmelik, gerekse de Ahşap Ambalaj Malzemesi ISPM-15 İşaretleme Yetkisi Alan Firmaları gösterir Liste ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

  Resmi Gazete:

  Tarihi: 04.05.2004

  Sayısı: 25452

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
  Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin

  İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç

  Madde 1 — Bu Yönetmelik; Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002’de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlarla ilgili olarak, ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek için oluşturulacak yapının usul ve esaslarını belirlemektir.
  Kapsam

  Madde 2 — Bu Yönetmelik; ahşap ambalaj malzemelerinin yurtdışı ve yurtiçi sirkülasyonunda zararlı organizmaların taşınmasını ve yayılmasını önlemek için yapılacak ısıl işlem veya metil bromür uygulaması sonucunda, ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi standardının oluşturulması ve ahşap ambalaj malzemesi üreticilerinin bitki sağlığı güvencesi ile öngörülen şartlara uyduğunu gösteren işaret kullanma izni verilmesi ile ilgili hususları kapsar.
  Dayanak

  Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayımlanan, ISPM No: 15 Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar

  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  2. Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

  3. Müdürlük: Bakanlık İl Müdürlüğü ve Zirai Karantina Müdürlüğünü,

  4. Zararlı organizma: Ahşaptaki veya ahşabın elde edildiği ağaçtaki canlı organizmalar; böcek, fungus, bakteri, virüs ve diğer patojenleri,

  5. Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

  6. Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında, yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği alanı,

  7. Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile, fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,

  8. Fümigasyon operatörü: 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde eğitilerek Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilen Ziraat Mühendislerini,

  ı) Fümigasyon Ruhsat Belgesi: 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara göre, fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara verilen belgeyi,

  1. Isıl işlem (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin teknik şartname uyarınca asgari sürede asgari sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılması işlemidir. Bütün ahşap ambalaj malzemeleri, odunun çekirdek sıcaklığı en az 56 C° olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıtılmayı,

  2. İşlenmiş ahşap ambalaj: Kontrplak, yonga, levha, yönlendirilmiş yonga levha veya ahşap kaplama gibi zamk, ısı ve basınç ya da üçünün birleşiminden oluşan bir işlemden geçirilerek elde edilen, tamamen ahşap ürünlerden oluşan ambalajı,

  3. Kabuğu soyulmuş odun (DB ): Etrafındaki kabuğu kaldırılmış odunu,

  4. Ahşap ambalaj malzemesi: Taşıma, koruma veya destekleme amacıyla kullanılan palet dahil odun veya odundan yapılmış ürünleri,

  5. Mal: Ticari veya diğer amaçlar için bir yerden başka bir yere taşınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri,

  6. IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu,

  7. ISPM 15 Standardı: Uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işlem veya metil bromürle fümigasyon uygulaması yapıldıktan sonra uygunluğunu gösterir standardı,

  r) Fırında kurutma (KD) : Odunun nem içeriğinin istenilen seviyeye getirilmesi için, fırında ısı ve/veya nem kontrolü ile yapılan kurutma işlemini,

  s)Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme programı: Bu Yönetmelikte geçen ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili hususları,

  t) MB: Metil bromür (CH3BR) ile yapılan fümigasyon işlemini
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM

  Başvurular, Aranan Şartlar, Yetki ve Onay Verilmesi
  Başvurular

  Madde 5 — Ahşap ambalaj malzemesi imalatçıları ve bu sektöründe faaliyet gösteren diğer ilgili taraflar Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme Programına katılmak için başvurabilir. Katılımcılar kayıt yaptırdıktan ve programın gereklerini yerine getirmeye yeterli oldukları yönünde değerlendirildikten sonra ürünlerini tanımlayan ve her ürünün Türkiye menşeli olduğunu ve bitki sağlığı ile ilgili belli şartları taşıdığını gösteren standart bir kod kullanma iznine sahip olur.
  ISPM 15 Standart uygulamasına geçecek kişi ve kuruluşlar aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yaparlar.


  1. Başvuru dilekçesi,

  2. Ticaret sicil kayıt örneği,

  3. Metil bromürle fümigasyon uygulaması yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bünyelerinde en az bir fümigasyon operatörü çalıştırdıklarına dair noter onaylı iş sözleşmesi, Fümigasyon Operatör Belgesinin onaylı fotokopisi ile Metil Bromür Uygulama Belgesinin fotokopisi,

  4. Metil bromür ile uygulama yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin fümigasyon şartları ile ilgili hususlarına dikkat edeceğine dair taahhütname,

  5. Isıl işlem yapacak kişi ve kuruluşlar işyeri çalışma ruhsatı ve kapasite raporu.

  İmalatçı firmalar bünyelerinde Fümigasyon operatörü bulundurmadan fümigasyon işlemini ücret karşılığında fümigasyon ruhsatına sahip firmalara yaptırabilirler.


  6 mm ve 6 mm’nin altındaki ahşap ambalaj malzemeleri bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
  İhraç ve İthal Edilen Ürünlerde Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Aranan Şartlar

  Madde 6 — Ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 Standardına uygun olarak;


  1. Kabuğu soyulmuş,

  2. Isıl işlem veya metil bromür ile fümigasyon işleminden geçirilmiş,

  3. ISPM 15 Standartlarına uygun şekilde işaretlenmiş olması koşulları aranır.

  Bu koşulları taşımayan malzemeler, masrafı ithalatçıya ait olmak üzere imha edilir veya fümigasyon ya da ısıl işleme tabi tutulur veya mahrecine iade edilir.


  Ülkemiz orijinli ahşap ambalaj malzemeleri Türkiye’ye geri gönderilen mallarda kullanılması halinde, bu ahşap ambalaj malzemelerinin Türkiye menşeli olduğu kolaylıkla anlaşılamaz ise, geri gönderilmeden önce ihracatçı ülkede üretilen aynı malzeme ile eşit muameleye tabi tutulur. Aksi taktirde mallar yerine ulaştığında ihracatçı ülke menşeli uygun olmayan malzemeler iyileştirmeye yönelik olarak masrafları ithalatçıya ait olmak üzere imha edilir veya fümigasyon ya da ısıl işleme tabi tutulur veya mahrecine iade edilir.
  Isıl İşlemden Geçmiş Ahşap Ambalaj Malzemesini İthal Eden veya Yurt İçinden Temin Eden Firmalara İşaret Kullanma Yetkisi Verilmesi

  Madde 7 — Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, ahşap ambalaj malzemesi üzerinde Uluslararası Standart HT işaretinin kullanılmasını istediklerinde; ısıl işlem tesisleri yoksa, Türkiye veya yurtdışındaki satıcılardan ısıl işlemden geçmiş kereste temin edebilirler.
  HT İşaretini Kullanmak İsteyen Şirkete Onay Verilme Şartları

  Madde 8 — Isıl işlem yetkisi verilme şartları;

  1. Isıl işlem görmüş ahşap ambalaj malzeme satıcısı yurtdışında ise alınan kerestenin, türüne ve menşe ülkesine göre, ısıl işlem gördüğünü gösterir endüstri veya imalat belgesi ile bitki sağlığı sertifikası ibraz edilmelidir. Ayrıca, şirketin deposundaki HT işaretli kerestenin fiziksel denetimi yapılmalıdır.

  İthalatçı ithalat esnasında ısıl işlemi kanıtlayan dokümanları ibraz etmelidir.
  1. Ahşap ambalaj malzeme satıcısı Türkiye’de ise, ısıl işlem tesislerinin işaretleme programına kayıt olması zorunludur. Bu durumda, HT işaretini kullanmak için onay isteyen şirketin üretimi ile ilgili fatura, teslimat notları gibi kayıtlarını ibraz ederek, ısıl işlem görmüş kerestenin onaylanmış bir kaynaktan elde edildiğini göstermesi gerekir.
  1. DB işaretinin kullanılması, başvuru sahibinin HT işaretiyle birlikte DB işaretini de kullanmak istediği durumlarda, alınan kerestenin ısıl işlem uygulanmasının yanı sıra kabuğunun da soyulduğunu göstermek için, endüstri ve bitki sağlığı sertifikalarına ait belgeleri ibraz etmesi gerekir. Alternatif olarak, imalatçının, kerestelerin kullanımdan önce uygun bir denetim sisteminden geçmiş olduğu ve kabuklu tüm parçaların atılması veya kabuğun alınması için tüm önlemlerin alınmış olduğunu göstermelidir.
  1. İthal edilmek istenen tomruk, kereste ve odunlarda 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ilgili şartları aranır.


  MB İşaretini Kullanmak İsteyen Şirkete Onay Verilme Şartları

  Madde 9 — Ahşap ambalaj malzemesinde bitki sağlığı ile ilgili olarak, gelişimin bütün safhalarında zararlı organizmalar karşısında sadece metil bromür ile yapılan fümigasyonun etkili olduğu kabul edilmektedir.

  Bir şirketin MB ya da DB-MB işaretlerini kullanımı onaylanmadan önce yerine getirmesi gereken metil bromür fümigasyon şartları aşağıdaki gibidir.
  1. Fümigasyon işi ahşap ambalaj malzemesi üreten şirkette yapılacaksa şirket bünyesinde en az bir Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve metil bromür uygulama belgesine sahip fümigasyon operatörü istihdam etmek zorundadır. Ayrıca 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğindeki fümigasyonla ilgili bütün şartları yerine getirmiş olması gerekir.

  2. Ahşap ambalaj malzemesi üreten firma fümigasyon işlemini Fümigasyon Ruhsatına sahip firmaya yaptıracaksa, fümigasyon firmasıyla yaptığı iş sözleşmesi, fatura ile fümigasyon tamamlama tutanağının (Ek-5) bir nüshasını bulundurmak zorundadır.

  3. Fümigasyon işlemine tabi tutulmuş malzeme MB ya da DB MB işaretleri için kullanım onayı almak isteyen şirket tarafından yurtiçinden satın alınmışsa, 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayacak gerekli dokümanları sağlaması gerekir.

  4. Fümigasyon operatörünce, her fümigasyon işleminden sonra Ek-5 te verilen fümigasyon tamamlama tutanağı tutulmalıdır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Kurumsal Yapılar
  İnceleme ve Denetim

  Madde 10 — Yerinde incelemeyi ve denetlemeyi yapacak olan denetim üyeleri Bakanlık ve Çevre ve Orman Bakanlığının konu ile ilgili teknik elemanlarından oluşur. Başvurular ile ilgili her denetleme 3 teknik eleman tarafından yapılır. Denetleme aşağıdaki hususları göz önünde bulundurularak yapılır.


  1. Kullanılan ahşap malzemenin kaynağı ve tipi işlenmiş veya işlenmemiş olması,

  2. Tesiste uygulanan işleme yöntemleri (örneğin; ısıl işlem veya fümigasyon) ve işlenen kereste hacmi, işleme tesislerinin kapasitesi,

  3. Üretilen ambalaj malzemesinin kullanım amaçları; örneğin yurtiçinde, Avrupa Birliğinde veya üçüncü dünya ülkelerine ihraç,

  4. İşaretli ambalaj üretimine yönelik malzemeleri ayırmada kullanılan depolama alanları ve diğerleri ile işaretli olmayan malzemeler,

  5. Satın alınan ham maddelerin ve üretilen ambalaj malzemelerinin kayıtları.

  Hazırlanan değerlendirme raporu yetkili komisyona sunulur.
  Yetkili Komisyon

  Madde 11 — Ülkemizde ahşap ambalaj malzemesi üreten kişi ve kuruluşların işaretleme yetkisini alabilmesi için uygulama yerlerini inceleyen denetim biriminin hazırlamış olduğu uygunluk değerlendirmesi raporlarını inceler. Değerlendirme raporlarının incelemesi sonucunda ISPM 15 şartlarını yerine getiren kişi ve kuruluşlara Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesini verir. (Ek 6) Bu Komisyon aşağıdaki kuruluşları temsil eden üyelerin katılımı ile toplanır.
  Bakanlık 3 üye

  Çevre ve Orman Bakanlığı 2 üye

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1 üye

  Yetkili Komisyon, başvurular dikkate alınarak Genel Müdürlüğün talebi ile toplanır.


  Yetkili Komisyonun Görevleri

  Madde 12 — Yetkili Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür.


  1. Denetleme üyeleri tarafından yerinde inceleme yapılarak oluşturulan değerlendirme raporlarını inceler.

  2. Değerlendirme Raporu ile ilgili ISPM 15 şartlarının yerine getirildiğinin belirlenmesi halinde firmayı yetkilendirir. Bu yetki çerçevesinde her firmaya ayrı bir kod numarası verilir.

  Kod numarası verilen kişi ve kuruluşlar işaretleme sistemine geçerler. (Ek-1 Tasdikli IPPC İşareti)


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  İşaretleme Sistemi, İşaretlemede Dikkat Edilecek Hususlar
  İşaretleme Sistemi

  Madde13 — Standart işaret aşağıdaki bilgileri içerir. (Ek-1)

  1. İki karakterli ISO ülke kodu olan TR ve üç haneli imalatçı kodu.

  2. İlgili işlem kodu olan DB-HT veya DB-MB.

  3. Standart ISPM 15 işareti.


  İşaretlemede Dikkat Edilecek Hususlar

  Madde 14 — İşaretlemede aşağıdaki hususlara dikkat edilir.


  1. Malzemenin tercihen iki dik yüzeyine, ama en az birine ambalajlandığı zaman görülmesi engellenmeyecek şekilde işaret konulmalıdır.

  2. İşaret kolay okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

  3. Kalıcı olmalı ve parçalanmadan çıkarılmalıdır.

  4. Kırmızı ve turuncu rengin dışında herhangi bir renkte olmalıdır.

  1. Karışık, yanıltıcı veya yanlış yönlendirici olmamak kaydıyla başka bilgiler de belirtilebilir.

  2. Eğer ilave bilgiler eklenmesi gerekiyorsa, imalatçı parti numarası veya şirketin adı ve logosu ile ilgili bilgiler yer alır.


  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Isıl İşlem, Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar ve Tesisin Isıl İşlem Yapabilirliğinin Doğrulanması (Verifikasyon) İşlemleri
  Isıl İşlem

  Madde 15 — Bütün odun ve odundan yapılmış ambalaj malzemeleri, en az 30 dakika süreyle çekirdek sıcaklığı en az 56 C° sıcaklıkta ısıtılmalıdır. Ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işleme tabi tutulmasının amacı karantina zararlıları ve hastalık etmenlerinin ortadan kaldırmasıdır.
  Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar ve Tesisin Isıl İşlem Yapabilirliğinin Doğrulanması (Verifikasyon) İşlemleri

  Madde 16 — Gerekli olan tipik bir kurutma işlemi sırasında, yani alışılmış miktarlarda palet veya biçilmiş kereste kullanılan işlemler sırasında, bir kereste istifinin çeşitli noktalarında ahşabın çekirdek sıcaklığının ölçülmesi, sonrada bu testin tekrarlanması gerekir. İlk denemeden alınan sonuçlar kuşku uyandıracak kadar farklılıklar göstermediği sürece bir deneme yeterlidir. Aynı işletmedeki diğer ısıl işlem odalarının (birden çok ısıl işlem odası içeren işletmeler) aynı kontrol sistemine, aynı kazan, geometri ve spesifikasyonlara sahip olduğu ortaya konabildiği takdirde, bunlar da 13 ölçüm testinden geçen oda gibi ısıl işlem için onaylanır. Çok odalı bir işletmede diğer odaların da 13 ölçüm testinden geçirilen oda ile aynı geometri ve benzeri özelliklerine sahip olduğunu değerlendirmek için gerekli olan kriterler Ek 3 de verilmiştir. Ancak, ilk 13 ölçüm değerlendirmesine tâbi tutulan odada olduğu gibi diğer tüm haznelerde de, sürekli gözetim için, her istiften bir adet ölçüm alınmalıdır.
  Süre ve Sıcaklık Testleri Uygulaması

  Madde17 — Odun yada odundan yapılmış ahşap ambalaj üzerindeki işaretin HT bileşeninin kullanım yetkisi verilmesi amacına yönelik olarak, normal ısıl işlem ya da fırında kurutma çevrimleri sırasında öngörülen şartların sağlanması için, süre ve sıcaklık testleri uygulanması gereklidir. Bu işaretin kullanılması, işaretin kapsadığı her bileşenin, odunun çekirdek sıcaklığının en azından 30 dakika süreyle 56 C° de tutulmuş olduğu bir sürece tabi tutulduğunu gösterir.
  Sıcaklık Ölçümleri

  Madde 18 — Sıcaklık ölçerler kereste istifinin çeşitli noktalarına yerleştirilerek, istifin köşelerinde ve ortasında sıcaklıkları kaydedilir. İstifte, Ek 2 de verilen şemaya göre en az 13 sıcaklık ölçümü yapılmalıdır. Sıcaklık kaydının ve izleme ekipmanlarının temininin sorumluluğu değerlendirilmekte olan şirkete aittir. 13 ölçüm testlerinde, aşağıdaki ölçütler yerine getirilmelidir.


  1. Kalın kereste paletleri bloklarının uzunluk, yükseklik ve genişlik olarak boyutları ve ağaç türü verilmelidir. Isıl işlemden geçenlerin fabrikasyon paletler olamadığı durumlarda, bu boyutlar paketlerdeki odunun uzunluğunun ayrıntılarını da içermelidir.

  2. Sertifikalandırılmış ve kalibre edilmiş veri kayıt ekipmanları (K-Türü Thermister ölçerler ya da benzeri başka çelik başlıklı türler gibi) kullanılmalıdır.

  3. Sıcaklık ölçerler, odunun ortasına kadar açılan (odunun merkeziyle dışarısı arasındaki en kısa mesafe) deliklere yerleştirilecektir. Metal başlıklı ölçerler kullanılmıyorsa, odunun çekirdek sıcaklık ölçümünün ortamdaki hava sıcaklığından etkilenmemesi için, her delik ısıya dayanıklı bir madde ile doldurulur. Delikler ölçüm aletinin çapını içine almaya yeterli olandan daha büyük olmamalıdır.

  4. Metal başlıklı ölçerlerin kullanıldığı durumlarda, ölçerin çapı (örneğin 4,0 mm) açılan deliğin çapından (4,2 mm) biraz daha küçük olmalıdır. 4,0 mm lik ölçerlerin uygun olduğu gözlenmiştir. Sonda geri çekildiğinde, taze odun genleşerek deliği doldurur. Metal başlıklı ölçerlerin özellikleri deliğin geri doldurulması gereğini ortadan kaldırır ve çekirdek sıcaklığının ölçülmesini sağlar. Ölçerin uzunluğu ölçülmekte olan derinliğe/kesite uygun olmalıdır.

  5. Çivilerin yakınında delik açılmasından kaçınmak gerekir çünkü çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozar.

  6. Ölçerlerin konumları Ek 2 de verilen şemada gösterilen biçime kesinlikle uymalıdır. Ölçerler bu şemaya göre numaralandırılmalıdır. Her işlemde, numaralanmış ölçerin tam olarak aynı konumda olması son derece önemlidir.

  7. Kerestenin ilk testi ve verifikasyon testi tür, boyut ve hacim açısından aynı olmalıdır.

  8. Denenmekte olan odunun türüne ilişkin ayrıntılar belirtilmelidir. Fabrika paletlerden oluşan bir istifte karma bloklar kullanılıyorsa, sadece ahşap levhalardan ölçüm alınması gereklidir. İmalat sırasında karma ve som ahşaptan oluşan bir karışım kullanılmışsa, paletlerin tam bileşimi tanımlanmalıdır.

  9. Yaş ve kuru sıcaklıklara, vantilatörün yönüne ve havanın hızına ilişkin ayrıntılar ve kurutma fırınında havalandırma yapılıp yapılmadığının teyidi belirtilmelidir. Test süresince, odanın en az ısınan bölümündeki kerestedeki ısı ölçer çekirdekte sıcaklığın 56 C° ye eriştiğini gösterene dek en azından 30 dakika da bir veri alınmalıdır. Böylece, odadaki havada ve odunun kendisinde biriken sıcaklığa ilişkin açık bir fikir elde edilmiş olur. Isı birikimi, ortam havasının sıcaklığına (yaz/kış), odunun kalınlığına ve sıcaklığına, odanın sıcaklığına ve nemine vesaireye bağlıdır. Verili bir oda sıcaklığı için, bağıl nem ne kadar fazlaysa, ısının odunun çekirdeğine yayılması o kadar hızlı olur. HT işleminin özü, odunun mümkün olduğunca çabuk ısıtılması ve önemli ölçüde kuruma gerçekleşmemesidir, çünkü bu, çatlama ve bozulmaya yol açar. Bu şartlara ulaşmak için, yaş sıcaklıktaki düşüş ıslak ve kuru sıcaklıklar arasındaki fark 5 C° yi geçmemelidir. Isının oluşmasındaki değişkenlik odaya özgü olacak ve oda performansı konusunda iyi bir fikir verecektir. Verifikasyon amacına yönelik olarak, sadece tekrar denetimdeki ölçümlerin verileri kullanılmalıdır.

  10. İlk 13 ölçüm değerlendirmesinin sonuçları, bir yazılım paketi ile denetleme üyelerine teslim edilir.


  13 Ölçüm Testi Sonrasında Sürekli İzleme

  Madde 19 — 13 ölçüm testinden sonra aşağıdaki işlemler yapılır.


  1. Her işlemde, başlangıçtaki 13 ölçüm testinde saptandığı gibi, odanın en yavaş ısınan bölümündeki, en yoğun kereste parçasına yerleştirilmiş bir ölçerle sürekli izleme yapılması zorunludur.

  2. Fabrika paletler ısıl işlemden geçirilecekse, ölçerler blok içerisinde dik açıyla yerleştirilerek (eğer som tahtaysa) ve çivilerle temastan kaçınılmalıdır. Karma bloklar kullanılıyorsa, en geniş kesitli levha ölçülmelidir. Levhalarda dar yanda delik açılarak ölçüm alınır.

  3. K Tipi, 4,0 mm Thermister metal başlıklı ölçerler ya da bunların benzeri kullanılmalıdır.

  4. Her işlemde hava sıcaklığını/kuru sıcaklığı da kaydetmek ve kayıtları denetim için saklamak gerekir.

  5. Ölçer ve veri kayıt ekipmanları senede bir, Yetkili Resmi Kurumlarca onaylanmış bir organ tarafından kalibre edilir. Kalibrasyon sertifikaları saklanır ve denetlemelerde denetim elemanlarına sunulur.

  1. Isıl İşlem fırını tesislerinde lokal çalışan operasyon sistemleri yazıya dökülmeli ve değerlendirme ziyaretleri sırasında denetçilere gösterilmelidir. Komisyon bunların içeriğini belirlemeyecektir fakat bu içeriğin fırın parametrelerinin ayarlanmasına ilişkin talimatları HT Tesis İşletim Sistemi Ek-4 e uygun olarak, çekirdek sıcaklığını ölçecek HT penetrasyon ölçerlerinin ayarlanmasını, HT işleminin veri kaydedicisinin ayarlanmasını, HT işleminin son noktasını ve verilerin kayıt ve geri çağırma işlemlerini kapsaması gerekir.


  DB-HT İşaretinin Kullanım Yetkisinin Onaylanması

  Madde 20 — Bu testlerin sonunda denetim üyeleri test metodu, kullanılan test ekipmanı ve elde edilen deneme kayıtlarını gözlemleyerek, test edilen tüm odun boyutlarının ve uygun durumlarda odun çeşitlerinin en azından 30 dakika süreyle 56 C° lik bir minimum çekirdek sıcaklığına ulaştığı konusunda tatmin olmalıdırlar. Ayrıca, uygun durumlarda, başvuru sahibi, tüm mantıklı kuşkulardan uzak olarak denetim üyelerini özel işaretin verilebileceği konusunda ikna etmiş olmalıdır. Denetim üyeleri tatmin olduktan sonra, kullanılan sürece (örneğin; oda, maksimum odun kalınlığı, yaş/kuru sıcaklıklar, işlem süresi ve benzeri.) uygun olarak ısıl işlemden geçirilen malzeme için HT işaretinin kullanımına izin verildiğine dair değerlendirme raporunu Yetkili Komisyona iletir. Uygun durumlarda, deneme sırasında, daha büyük boyutlu odunlarda ya da odun çeşitlerinde öngörülen şartların karşılandığına dair kanıt yoksa, işaretin kullanımına ilişkin onay verilmez.
  DB-HT İşaretinin Kullanım Yetkisinin Askıya Alınması veya Geri Alınması

  Madde 21 — Denetim üyelerinin incelemesi sırasında, ISPM 15 de belirtilen şartlara uygun olarak ısıl işlemden geçirilmekte olduğunu doğrulamak için gerekli şartların oluşmadığını saptadıkları takdirde, ihlalin yapısına bağlı olarak DB-HT işaretinin kullanımına devam edilmesini askıya alır ya da geri çeker. Ayrıca, denetim üyeleri, işyerindeki tüm işaretlenmiş ürünlerin ya da herhangi bir işaretlenmiş ürünün işaretinin silinmesini ya da uygun biçimde işlenmesini ister.
  ALTINCI BÖLÜM

  Fümigasyon Uygulaması, Fümigasyon Uygulaması Yapacak Kişi ve Kuruluşlar
  Fümigasyon Uygulaması

  Madde 22 — Ahşap, atmosfer basıncı altında aşağıdaki oranlarda metil bromür ile fümige edilmelidir. Fümigasyon işlemi, Fümigasyon Tamamlama Tutanağı (Ek 5) ile belgelenmelidir.

  Sıcaklık

  Doz miktarı

  Minimum konsantrasyon (g/m3)

  0.5 saat

  2 saat

  4 saat

  16 saat

  21 C° veya üzeri

  48

  36

  24

  17

  14

  16 C° veya üzeri

  56

  42

  28

  20

  17

  11 C° veya üzeri

  64

  48

  32

  22

  19


  Resmi Kuruluşlar ile Gerçek ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlar

  Madde 23 — Fümigasyon uygulaması yapacak resmi kuruluşlar 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde istenilen şartlara, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ise, 14 üncü madde de istenilen şartlara sahip olmalıdır.
  Denetleme

  Madde 24 — Yetkili Komisyon tarafından görevlendirilen denetim üyeleri, ISPM 15 komitesince logo basmak üzere yetkilendirilmiş kişi yada kuruluşlar yılda en az iki kez denetlenir. Denetleme sonucunda tespit edilen hususlar, iş yeri noter tasdikli denetleme defterine yazılır. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en az üç aylık süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerini gidermeyen kişi ve kuruluşlar ikaz edilir. Eksiklikler bir aylık süre içinde giderilmezse kişi ve kuruluşun logo yetkisi askıya alınır.
  Denetleme yetkisi gelecek yıllarda bu konuda gerekli bilgi donanım ve uzman elemanlara sahip özel firmalara kanuni alt yapı oluşturulduktan sonra Bakanlığın izni ile yetkilendirilir.
  YEDİNCİ BÖLÜM

  Cezai Hükümler

  Cezai Hükümler

  Madde 25 — Bu Yönetmeliğe uymayanlar 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine göre cezalandırılır.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Son Hükümler
  Yürürlük

  Madde 26 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 27 — Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.  AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ISPM-15 İŞARETLEME YETKİSİ ALAN FİRMALAR

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04 Mayıs 2004 tarih 25452 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işaretleme yetkisi alan firmalar  Yetki Türü

  No

  Firma Adı

  İli/ilçesi

  Telefon No

  Yetki Türü

  1

  Sağlamlar Orman Ürünleri Tic.ve San A.Ş

  Balıkesir/Edremit

  0 266 392 12 00

  Isıl İşlem

  2

  Altınok Orman Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.

  İzmir/Merkez

  0 232 376 81 70

  Isıl İşlem

  3

  Orca Ahşap Ambalaj, Mobilya, Dekorasyon Orman Ürünleri ve İnşaat Ltd Şti

  Bursa/Merkez

  0 224 482 28 92

  Isıl İşlem

  4

  İğciler Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Ltd Şti.

  İzmir/Merkez

  0 232 479 98 80

  Isıl İşlem

  5

  Doğanlar Kereste

  Eskişehir/Merkez

  0 222 338 13 43

  Isıl İşlem

  6

  Türkoğlu Kerestecilik Tic ve San.A.Ş

  Eskişehir/Merkez

  0 222 330 26 36

  Isıl İşlem

  7

  Ayazlar Kereste ve Tahta Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti

  İzmir/Torbalı

  0 232 865 10 01

  Isıl İşlem

  8

  Özgüven Ticaret Orman Ürünleri Yakacak İnşaat Nakliyat Gıda, Turizm Oto San.Ltd.Şti

  İzmir/Menemen

  0 232 832 11 49

  Fümigasyon

  9

  Fümser

  Antalya/Merkez

  0 242 221 36 82

  Fümigasyon

  10

  Taşerler Ağaç San.

  Kocaeli/İzmit

  0 262 321 32 20

  Isıl İşlem

  11

  Erdem Doğrama ve Mobilya San.ve Tic.Ltd.Şti.

  Kocaeli/İzmit

  0 262 373 47 08

  Isıl İşlem

  12

  Özgen Ticaret Kereste Ambalaj ve Palet

  Kocaeli/Gölcük

  0 262 435 52 87

  Isıl İşlem

  13

  Çamgür Ahşap Ambalaj San.

  İskenderun

  0 326 615 56 50

  Fümigasyon

  14

  Paletsan Ahşap Ürünleri İnşaat İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti.

  Mersin

  0 324 235 64 41

  Fümigasyon

  15

  Arıcılar Kereste İnşaat Taahhüt Tic. ve San.Ltd.Şti.

  Mersin

  0 324 322 14 14

  Fümigasyon

  16

  Soda Sanayii A.Ş

  Mersin

  0 324 241 66 00

  Fümigasyon

  17

  Bamex Dış Tic.ve Gıda San.A.Ş.

  Hatay/İskenderun

  0 326 617 12 17

  Fümigasyon

  18

  Seymenoğlu Kereste İnşaat San.

  İzmir/Torbalı

  0 232 855 55 55

  Isıl İşlem

  19

  Taç Ambalaj ve İnşaat San.

  Manisa

  0 236 233 52 98

  Isıl İşlem

  20

  Çağ Ağaç San.Tic.Ltd.Şti.

  Bursa/Yenişehir

  0 224 773 02 24

  Isıl İşlem

  21

  Öztüre Palet Ltd.Şti.

  Bursa/İnegöl

  0 224 714 18 25

  Isıl İşlem

  22

  Yaren Orman ve Tarım Ürünleri Tic.Ltd.Şti.

  Mersin

  0 324 676 41 55

  Isıl İşlem

  23

  Uğur Kerestecilik

  Hatay/İskenderun

  0 326 615 07 37

  Fümigasyon

  24

  Adıyamanlar Kereste San.

  Sakarya/Sapanca

  0 264 582 57 59

  Fümigasyon

  25

  Kale Teknik Hizmetler A.Ş

  Çanakkale/Çan

  0 286 416 56 40

  Isıl İşlem

  26

  Kaya Orman Ürünleri San.

  Kocaeli/Gölcük

  0 262 414 23 28

  Isıl İşlem

  27

  Başyiğit Orman Ürünleri San.

  Kocaeli/İzmit

  0 262 349 34 38

  Isıl İşlem

  28

  Apel Ahşap Palet San.

  İzmit/Kocaeli

  0 262 335 23 54

  Isıl İşlem

  29

  Sonçağ Tarım Orman Ürünleri San.

  İzmir/Torbalı

  0 232 853 71 21

  Isıl İşlem

  30

  Menteşoğlu Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.

  Mersin

  0 324 223 07 40

  Fümigasyon

  31

  Dostlar Ambalaj Sanayii Tic.Ltd.Şti.

  Eskişehir

  0 222 228 06 87

  Fümigasyon

  32

  Kahraman Ambalaj ve Ahşap Ürünleri Sanayii

  Eskişehir

  0 222 335 51 01

  Fümigasyon

  33

  Sarpa Orman Ürünleri Panel ve Ahşap San.Tic.Ltd.Şti.

  Eskişehir

  0 222 236 05 69

  Fümigasyon

  34

  Transpa Ambalaj Malzemeleri Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti.

  Eskişehir

  0 222 330 33 63

  Fümigasyon

  35

  Akpınar İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş.

  Eskişehir

  0 222 335 02 50

  Fümigasyon

  36

  Baştuğ Kereste Isıl İşlem

  Kütahya/Simav

  0 274 513 52 38

  Isıl İşlem

  Bilgilerinize sunulur.


  Saygılarımızla.
  SOLMAZ / Sirkülerle ilgili sorularınız için : semihs@solmaz.com.tr , bekiro@solmaz.com.tr

  bize ulaşabileceğiniz Internet adresimiz : www.solmaz.com.tr      Ana sayfa


  Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

  Indir 160.29 Kb.