bilgiz.org

GöRÜŞme tutanağI

 • Müzakere sürecine ilişkin olarak; • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü9.97 Kb.

  Indir 9.97 Kb.

  GÖRÜŞME TUTANAĞI

  Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18/3 ve 29. Maddeleri uyarınca müşteki …………………………………….. açıklamalı tebligat ile Uzlaştırma müzakareleri konusunda davet edilmiş ve …………….. tarihinde Bursa ………………………………... ‘de kendisi ile görüşülmüştür.  Müzakere sürecine ilişkin olarak;

  Sayın; …………………………….

  Bursa ………………………………….. Mahkemesinin ……………………. esas dava konusuna ilişkin konusu ……………………....………. Suçu ile ilgili olarak uzlaşma teklifi tarafınızdan kabul edilmiştir. CMK ilgili maddeleri uyarınca taraflar arasındaki uzlaşma müzakerelerini yürüterek, sonuçlandırmak üzere Uzlaştırmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

  Müzakere sürecine başlamadan önce CMK’ya göre “Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin” 28/b maddesi gereğince uzlaşmanın temel ilkelerini, uzlaştırmacının tarafsızlığını, uzlaştırma süreci ve sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik yükümlülüğü açıklanarak ve süreci anlamanız bakımından aşağıda sıralanan hususları bilmeniz gerekmektedir.  1. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülecektir.

  2. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür.

  3. Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma kovuşturmada veya davada delil olarak kullanılamayacaktır.

  4. Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin olarak tanıklık yapmak zorunda bırakılmayacaktır.

  5. Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri sürülmüş olması bunların soruşturma ve kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

  6. Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilecektir.

  7. Müzakereler görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir.

  8. Uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi halinde hakkında ilgili mahkemece düşme kararı verilir.

  9. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde sanık hakkında 231. Maddedeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilir. Geri bırakma süresince zaman aşımı işlemez.

  10. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.

  11. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde mahkeme tarafından, Kanunun 231. Maddesi 11. Fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır.

  12. Sanığın edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 38. Maddesinde yazılı ilam niteliğini haiz belgelerden sayılır.

  13. Uzlaşmanın sağlanması halinde kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, açılmış davadan feragat edilmiş sayılır.

  14. Müzakerelerde tarafların yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterilecektir.

  15. Müzakere sürecinde bir araya gelindiği takdirde tarafların birbirlerine saygılı davranmaları müzakerelere iyi niyetle katılmaları ve bildikleri hususları açıklamaları gerekmektedir.

   Yukarıda uzlaştırmacı tarafından izah edilen uzlaşmaya varıldığı takdirde uzlaşmanın hüküm ve sonuçlarını okudum ve anladım. …./…./2017

  Uzlaştırmacı Müşteki

  Bursa ………………………….. Mahkemesinin ……… Esas Sayılı dosyasına ilişkin ………... suçu ile ilgili uzlaşmanın tarafı olarak uzlaşma kapsamında bildiklerini açıklayarak taleplerini belirtmesi istendi;  Ben …………………..…….. adresinde ikamet etmekteyim. …………………………………. dedi. Görüşme tutanağı imza altına alındı. .…./…../2017

  Uzlaştırmacı Müşteki
      Ana sayfa


  GöRÜŞme tutanağI

  Indir 9.97 Kb.