bilgiz.org

Giresun üNİversitesi
Sayfa1/5
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü413.36 Kb.

Indir 413.36 Kb.
  1   2   3   4   5

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Okul Deneyimi Dersi

(SINIF- FEN BİLGİSİ- SOSYAL BİLGİLER- MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ)


Bu kılavuz YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi (1997) kapsamında Eğitim Fakültelerinde öğretmen eğitimiyle ilgili derslerde kullanılmak üzere yayınlanan kitaptan ve 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi okul uygulamaları kitapçıklarından faydalanılarak hazırlanmıştır

GİRİŞ

Bu kılavuz, eğitim fakültelerinde uygulamadan sorumlu Öğretim Elemanları, Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları için hazırlanmıştır. Kılavuzdaki etkinlikler, uygulama yapacak öğretmen adayları tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar, ilgili öğretim elemanları ile uygulama öğretmenleri tarafından izlenecek ve desteklenecektir.Okullarda Uygulama Çalışmalarının Kapsamı

Öğretmen adaylarının, öğretmenliğe hazırlanmaları sırasında öğretmen ve öğrencilerle birlikte uygulama çalışmaları yapmaları esastır. Bu kılavuzda, okullarda yapılacak iki ayrı uygulama çalışması hakkında bilgi verilmektedir. Bunlardan birincisi, öğretmenlik mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen adaylarına tanıtma amacını güden planlı gözlem ve etkinliklerden oluşmaktadır. Buna kısaca Okul Deneyimi adı verilmiştir. Okul Deneyimi dersi, okullarda yapılacak uygulama çalışmalarının ilk basamağını oluşturan, öğretmen adaylarının, bir uygulama öğretmeni nezaretinde uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için sunulan gözlem ve görüşlere dayalı bir derstir. Bu derste öğretmen adaylarının okullarda gözlemler yapmaları, gözlemleri üzerinde düşünmeleri ve öğretmenlik becerilerinde deneyim kazanmaları için yeterli olacaktır. Öğrencilerin, okullarda olabildiğince farklı sınıf düzeylerinde çalışmaları ve eğitim programlarının kapsadığı bütün derslerin öğretimine aktif olarak katılmaları gerekir.Okul deneyimi, “okullarda gözlem” adlı, süresi daha kısa olan eski bir dersin yerini almıştır. Öğretmen adaylarının bu derste yaptıkları görev ve etkinlikler, onlara, deneyimli öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma, sınırlı da olsa, kısa süreli öğretmenlik deneyimi kazanma olanağı sağlamalıdır. Okul deneyimi dersinde gerçekleştirilen etkinlikler, öğretmen adaylarına, başarılı bir öğretmen olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Ders ilerledikçe, küçük bir grupta kısa bir süre için öğretmenlik yapmaya veya öğretmenin yakın denetimi altında, onunla birlikte ekip öğretimine başlayacaklardır. Okul deneyiminin sonuna doğru, bir ders saatinin tümü için sınıftaki öğretmenlik rolünü üstlenmeleri istenecektir. Bundan sonra onlar, öğretim yöntemleri ve sınıf yönetimi konularında önemli ölçüde deneyim kazanmış olarak Öğretmenlik Uygulamasına başlayacaklar. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğini anlama ve öğretmenliği oluşturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla sıkı bir işbirliği içinde olan üniversite öğretim üyeleri ile işinde deneyim kazanmış olan uygulama öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.


ÖĞRETMEN ADAYLARININ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI OKUL UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını,  öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu ders ile öğretmen adaylarının belli bir düzeyde, okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanımaları, bu alandaki kişi ve etkinlikleri gözlemleyerek daha sonraki uygulamalar için bir zemin oluşturmaları amaçlanmaktadır. Okul Deneyimi dersi tamamlandığında öğretmen adayları aşağıdaki özellikleri kazanmış olmalıdır:

 • Okulun öğretimini ve örgütlenmesini sistemli bir yaklaşımla tanımış olma,

 • Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak yapılan işler ve okulun olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olma,

 • Dersliklerdeki etkinlikleri gözlem yoluyla tanıyabilme yeteneği kazanmış olma.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında yapacakları okul deneyimi dersi çalışmalarının, amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Okul Deneyimi bir yarıyıl süresince her hafta bir saati fakültede seminer, dört saati de uygulama okullarında gerçekleştirilecek olan üç kredilik bir derstir (1+4=3). Bu ders öğretmen adayının; öğretmen ve öğrencilerin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme şeklindeki etkinlikleri kapsamaktadır.Tanımlar

Madde  3- Bu yönergede geçen:

Öğretmen Adayı, öğretmenlik programlarına devam eden, öğretmeni olacağı öğretim düzeyi ve alanında, okul ortamında, okul öğretmenlik uygulamalarına katılan yükseköğretim kurumu öğrencisini,

Okul Deneyimi, Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme, ders dışı etkinliklere katılma, deneyimli öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanma olanağını veren, onların öğretmenlik mesleğini doğru algılayıp benimsemelerini sağlayan fakülte öğretim programında yer alan dersleri,

Fakülte, öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokulları,

Uygulama Okulu, öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, yatılı-pansiyonlu ve gündüzlü, okul öncesi, ilköğretim, genel ve mesleki orta öğretim, özel eğitim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını,

Fakülte Uygulama Koordinatörü, öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, öğretim elemanı, milli eğitim müdürlüğü koordinatörü ve uygulama okulu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve öğretimden sorumlu dekan yardımcısı veya yüksekokul müdür yardımcısını,

Bölüm Uygulama Koordinatörü, fakülte-uygulama okulu iş birliği sürecinde, bölümün öğretmenlik uygulamaları ile ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanını veya ilgili bölüm başkanını

Uygulama Öğretim Elemanı, alanında deneyimli ve öğretmenlik formasyonuna sahip, öğretmen adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren yüksek öğretim kurumu öğretim elemanını,

Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü, öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, fakülte ve okul koordinatörleriyle birlikte planlanan esaslara göre yürütülmesini sağlayan, ilde milli eğitim müdürü veya yardımcısı, ilçede ise ilçe milli eğitim müdürü ya da şube müdürünü,

Uygulama Okulu Koordinatörü, okulundaki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi için uygulama okulu, ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan okul müdürünü veya yardımcısını,

Uygulama Öğretmeni, uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan sınıf veya ders öğretmenini,

Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi, öğretmen yetiştirme sisteminin daha kalıcı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve daha nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Eğitim Fakülteleri temsilcilerinden oluşan danışma organını, ifade eder.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Madde  4- Okul deneyimi uygulamasında;

a) Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları:

 1. Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu İle Fakülteler ve diğer ilgili kurumlar arasındaki bilgi ve iletişim akışını sağlar.

 2. Öğretmen yetiştirilmesi ve eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan fakülte-okul işbirliği konusunda gerekli görülen model ve alt yapı çalışmalarını gerçekleştirir.

 3.  Ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri ile alandaki çağdaş gelişmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme sürecini etkin ve verimli hale getirir.

 4. Ülkenin önceliklerini ve öğretmen açığı olan bölgeleri saptar, her branş için gerekli olan öğrenci sayısının dağılımını yapar ve öğretmenlerin temini ve istihdamı ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 5. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi programlarını ve derslerini oluşturup, güncelleştirir.

 6. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi derslerine ilişkin ulusal ölçütleri geliştirir ve uygulamayı değerlendirir.

b) Fakülte yönetiminin görev, yetki ve sorumlulukları:

 1. Bölümlerden gelen önerileri dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarını belirler.

 2. İl-ilçe milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün işbirliği ile uygulama okullarını belirler.

 3. Uygulama okullarındaki etkinliklerin, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini, denetlenmesini sağlar.

 4. Uygulama sürecinde, Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu işbirliğinin gerçekleştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda uygulama çalışmalarına ilişkin toplantılar, kurs ve seminerler düzenler.

c) Fakülte uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

 1. Bölüm uygulama koordinatörü ve milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama okullarını belirler, öğretmen adaylarının bu okullara dağılımını sağlar.

 2. Uygulama çalışmalarını, fakülte adına izler ve denetler.

 3. Uygulaması çalışmalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

d) Bölüm uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

 1. Bölümle ilgili uygulama çalışmaları konusunda, bölüm uygulama öğretim elemanları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

 2. Uygulama öğretim elemanlarının ve her uygulama öğretim elemanının sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarının listesini hazırlar; fakülte uygulama koordinatörüne iletir.

 3. Uygulama okullarının seçiminde fakülte uygulama koordinatörüne yardım eder.

e) Uygulama öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları:

 1. Öğretmen adaylarını, okul deneyimi uygulaması etkinliklerine hazırlar.

 2. Öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar.

 3. Öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak izler, denetler.

 4. Uygulamanın her aşamasında öğretmen adayına gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapar. Uygulama sonunda öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir ve sonucu not olarak fakülte yönetimine bildirir.

f) İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

 1. Öğretmenlik uygulaması yapılacak illerde il milli eğitim müdür yardımcılarından birini, merkez ilçeler dışındaki ilçelerde ilçe milli eğitim şube müdürlerin birini “milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü” olarak görevlendirir.

 2. Fakülte uygulama koordinatörünün iş birliği ile sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi farklı kent ve köy uygulama okullarını ve her okulun uygulama kontenjanını öğretmenlik alanları itibariyle belirler, kontenjanların fakültelere dağılımını yapar.

 3. Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalışmalarına ilişkin toplantı, seminer ve kurslara; milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu koordinatörleri ile uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar.

 4. Eğitim fakülteleri ve uygulama okulları arasında koordinasyonu ve işbirliğini kolaylaştırıcı önlemler alır.

 5. Uygulama çalışmalarını izler ve denetler.

g) Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

 1. Fakülte ve okul uygulama koordinatörleri ile iş birliği yaparak uygulama okullarını belirler.

 2. Uygulama okullarının, uygulama kontenjanlarını öğretim alanları itibariyle belirler, fakültelere dağılımını sağlar.

 3. Öğretmenlik uygulamalarını denetler, değerlendirir, etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

h) Uygulama Okulu müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları:

 1. Uygulama Okulu koordinatörünü belirler.

 2. Uygulama öğretim elemanlarının iş birliği ile uygulama öğretmenlerini belirler.

 3. Uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarıyla toplantı yapar, kendilerine görev ve sorumluluklarını bildirir.

 4. Uygulama çalışmalarının etkili ve verimli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli eğitim ortamını sağlar.

 5. Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler.

I) Uygulama Okulu koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

 1. Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve fakülte arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

 2. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri planlar.

 3. Uygulama çalışmalarını izler, değerlendirir ve sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

i) Uygulama öğretmeninin görev ve sorumlulukları:

 1. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama okulu koordinatörü ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri hazırlar.

 2. Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar, uygulama etkinliklerinin başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için öğretmen adayına rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve denetler.

 3. Uygulama sonunda öğretmen adayının uygulama çalışmalarını değerlendirir, uygulama okulu koordinatörüne teslim eder.

j) Öğretmen adayının görev ve sorumlulukları:

 1. Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışır. Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer öğretmen adayları ile işbirliği içinde planlı bir şekilde çalışır.

 2. Uygulama programının gereklerini yerine getirirken okul yönetimi, uygulamadan sorumlu öğretim elemanı, öğretmenler ve diğer görevlilerle işbirliği yapar.

 3. Okul deneyimi dersi etkinlikleri kapsamında, yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı uygulama öğretim elemanına teslim eder.

 4. Kişisel ve mesleki yeterliliğini geliştirmek için sürekli çaba gösterir.

İşleyiş

Okul Deneyimi dersi etkinliklerinin amacına uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki planlamaya uyulması önemlidir.Uygulama Öğretim Elemanının Yapması Gerekenler:

1- Uygulama öğretim elemanı, Fakültedeki seminer dersinde ilk olarak Okul Deneyimi çalışmalarının gözlem-kayıtlarının nasıl tutulacağını, çalışmanın nasıl ve kim tarafından değerlendirileceğini öğretmen adaylarına açıklar, onlara görev ve sorumluluklarını hatırlatır.

2- Uygulama öğretim elemanı, dönem başında Okul Deneyimi dersinin işleyişi ile ilgili olarak, uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarıyla toplantı yapar.

3- Uygulama öğretim elemanı her hafta, o hafta içerisinde öğretmen adaylarının uygulama okulunda yapmış oldukları çalışmaları gözden geçirerek gerekli dönütleri verir, bir sonraki hafta gerçekleştirilecek olan etkinliğe ilişkin açıklama ve yönergelerde bulunur.

4- Uygulama öğretim elemanı öğrencilerin raporlarını teslim alırken her öğrenci için Ek-4’teki çizelgeyi takip eder. Öğretim elemanı öğrencilerin devam durumlarını ve uygulama okulundaki durumunu takip etmek için uygulama öğretmenlerinin Ek-7 ve Ek-8’deki çizelgeyi takip etmesini sağlamalıdır. Öğretim elemanları tarafından adaylara verilecek dönütler, öğretmen adayının “Öngörülen Becerilere” ulaşmasına katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır. Okul Deneyimi etkinliklerinin planlı ve amacına uygun bir biçimde sürdürülebilmesi için uygulama öğretim elemanı zaman zaman uygulama okuluna giderek okul deneyiminin amacına uygun bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olur.

Öğretmen Adayının Yapması Gerekenler:

1- Öğretmen adayı, belirlenen etkinliklerin haftalara göre dağılımını yapmak üzere uygulama öğretmeniyle iş birliği yapar. Her etkinlikle ilgili yönergelere uygun biçimde etkinlik-değerlendirme raporu yazıp sorumlu uygulama öğretim elemanına sunar. Uygulama öğretmeni, diğer öğretmenlerle işbirliği halinde öğretmen adayının uygulama okulunda yapacağı gözlem ve etkinliklerin yönergelere uygun bir şekilde gerçekleşmesine yardım ve rehberlik eder. Uygulama süresince öğretmen adayına etkinlikler sonunda “Öngörülen Becerilere” ulaşması konusunda dönütlerde bulunur.Uygulama Okul Koordinatörünün Yapması Gerekenler:

1- Uygulama okul koordinatörü öğretmen adaylarının devam durumlarını takip etmek üzere Ek-7 ve Ek-8’deki formu kullanacaklardır.


Değerlendirme
Dersin değerlendirilmesinde amaç öğretmen adaylarının yeterliklerini değerlendirmek değil, bu yeterlikleri edinme sürecinde onlara yardım ve rehberlik etmektir. Bunun için bu aşamada daha çok yetiştirme, geliştirme ve yeterliklerini kazanmaya çalışan öğretmen adaylarına rehberlik etmeye dönük değerlendirme yapılmalıdır.

Öğretmen adaylarının dönem sonu notları aşağıdakiler dikkate alınarak verilir:

a) Öğretmen adaylarının etkinlikleri dönem başında kararlaştırıldığı gibi tamamlamaları.

b) Bu etkinliklerle ilgili olarak öğretmen adaylarının hazırladığı raporların niteliği.

c) Öğretim elemanlarınca öğretmen adaylarından istenen diğer bütün yazılı materyaller.

d) Okulda yapılan ilgili bütün diğer etkinlikler.

e) Okul Deneyimine devam durumu.

Öğretmen adayının gelişiminin değerlendirilmesinde öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni birlikte rol alacak ve öğrencinin değerlendirilmesine katkıda bulunacaklardır. Uygulama öğretmeni her öğretmen adayını haftalık değerlendirdikten sonra değerlendirme formunu okul koordinatörüne teslim edecektir. Okul koordinatörü, uygulama öğretmenlerinden gelen (Ek-6’daki) değerlendirme raporlarındaki notları haftalık olarak Ek-5’te verilen okul deneyimi dersi değerlendirme formu dolduracak ve değerlendirme raporlarının takibini yapacaktır. Öğretmen adayının ara sınav notu verilirken ilk 6 etkinliğe verilen notlar, final notu verilirken 7-12. haftalara ait notlar okul koordinatörünce öğretim elemanına teslim edilecektir.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 5- Uygulama çalışmalarının çeşitli nedenlerle bir okulda tamamlanamaması halinde eksik kalan kısmı, başka bir okulda tamamlattırılır.

Madde 6- Öğretmen adayı, fakültesinin bulunduğu il veya ilçede uygulama yapacağı bir okul veya program bulunmaması halinde, fakülte kurulunca denkliği kabul edilen yakın bir alanda uygulama yapar.

Madde 7- Öğretmen adayının öğrenim gördüğü ilde uygulamanın yapılacağı bir okul, program ve de yakın bir alanın belirlenememesi durumunda, uygulamalar, günlük ulaşımı mümkün olan il veya ilçede yapılır.

Madde 8- Denkliği kabul edilen bir alanın bulunmamamsı ya da doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle aynı veya yakın il-ilçede öğretmenlik uygulamasının tamamen veya kısmen yapılamaması halinde, öğretmen adayları aynı programı uygulayan bir başka fakültenin öğretmen adayları ile birlikte uygulama yaparlar. Öğretmen adayları ilgili dönemin tüm derslerini uygulama yaptıkları fakültede tamamlar. Bunun için, fakültelerin bağlı oldukları üniversiteler arasında bir protokol yapılır. Öğretmen adaylarının barınma ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı ve mahallin mülki amirliklerince sağlanır.

Disiplin Kuralları

Madde 9- Öğretmen adayları; uygulama yaptıkları okullarda görevli öğretmenlerin uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik ve yönergeler ile okul yönetiminin koyduğu kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymayanlar okul müdürü tarafından fakülte uygulama koordinatörüne bildirilir. Bu öğrencilere yükseköğretim kurumları disiplin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 10- Bu yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu yönerge hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.

ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN YETERLİKLER

Aşağıda, bütün öğretmen yetiştirme programlarına uygulanabilir nitelikte olan bir öğretmenlik becerileri listesi verilmiştir. Bu beceriler, eğitim bilimleri, özel öğretim yöntemleri ve okullardaki uygulama çalışmaları yardımıyla öğrenilecek ve alıştırmalarla beklenen düzeylere eriştirilecektir.1. ALAN BİLGİSİ

1.1. Alanına ilişkin temel bilgileri (kavram, olgu, ilke, genelleme, yasa, model, kuram vb.) ve bu bilgileri ele alma yollarını (işlem yolu, teknik, yöntem vb.) anlama

1.2. Gerekli oldukça, alanındaki bilgilerini daha üst düzeylere çıkarma

1.3. Konu alanı ile ilgili öğretim programları (müfredat) üzerinde bilgi sahibi olma2. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME

2.1. Plan yapma ve ders hazırlığı

2.1.1. Hedef davranışları açık bir şekilde ifade etme

2.1.2. Sınıf çalışmalarını, ders programında ve ders planında öngörülen şekilde planlama

2.1.3. Dersi, ilgili davranışsal hedeflere eriştirecek biçimde planlama

2.1.4. Dersi, çeşitli öğretme-öğrenme etkinliklerinden yararlanacak şekilde planlama

2.1.5. Uygun öğretme-öğrenme araç gereçlerini seçme veya hazırlama

2.1.6. İyi düzenlenmiş ve bütünlüğe sahip ders planı hazırlama

2.1.7. Öğrenmelerin sürekliliğini ve aşamalılığını sağlama (eldeki üniteden önce ve sonra öğrenilenleri uygun şekilde ilişkilendirme)2.2. Öğretim yöntemlerinden yararlanma

2.2.1. Öğrencilerin yaşlarına, önceki öğrenme düzeylerine ve yeteneklerine uygun yöntemlerden yararlanma

2.2.2. Çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanma

2.2.3. Sınıftaki bütün bireyler ve gruplarla etkileşim kurma

2.2.4. Öğrenciler için gerçekçi ve onları, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya sevk edebilecek derecede yüksek beklentiler belirleme

2.2.5. Öğretme-öğrenme araç gereçlerini uygun ve etkili kullanma

2.2.6. Elektronik araçlar ve bilgisayar yazılımları gibi bilişim teknolojilerinden yararlanma

  1   2   3   4   5


    Ana sayfa


Giresun üNİversitesi

Indir 413.36 Kb.