bilgiz.org

Gepa elektronik san

 • 01.03.2017 İÇİNDEKİLER
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonu
 • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1
 • Kapsam Madde 2
 • Dayanak Madde 3
 • İKİNCİ BÖLÜM Acil Durum Organizasyonu Acil Durum Organizasyonu Madde 5
 • Madde 5-1-İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü
 • Madde 5-2- Acil Durumlar
 • “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR”
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Acil Durum Uygulamaları Uygulama Madde 6 Madde 6-1- Acil Durum Ekipleri
 • ACİL DURUM EKİPLERİ ŞEMATİK GÖSTERİMİ Acil Durum Kriz Masası
 • İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi İlk Yardım Ekibi Kurtarma ve Tahliye Ekibi Koruma Ekibi
 • Madde 6-2- Acil Durum Ekiplerinin Görevleri • Sayfa1/3
  Tarih25.12.2017
  Büyüklüğü292.95 Kb.

  Indir 292.95 Kb.
    1   2   3
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  ZİRAAT FAKÜLTESİ

  Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonu

  ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI

  01.03.2017


  İÇİNDEKİLER

  SAYFA

  KAPAK

  1

  İÇİNDEKİLER

  2

  İŞYERİ BİLGİLERİ

  3

  AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR

  4

  İŞVEREN VE ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  5

  ACİL DURUMLAR

  (Genel Tedbirler, Elektrik Tesisatına ait Tedbirler, Bina Bölümlerine ait Tedbirler, Acil çıkış kapıları ve kaçış yolları, Söndürme Cihazları, Acil Durum Ekipleri Kuruluşu, Yangın Güvenliği, Eğitim)  6-8

  ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ

  (Acil Durum Merkez Ekibi, Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi, Kurtarma ve Tahliye Ekibi, Koruma Ekibi, İlk Yardım Ekibi, Güvenlik Ekibi, İlk Hasara Tespit ve Acil Müdahale Ekibi)  8-10

  ACİL DURUM EKİPLERİNİN HAREKETE GEÇMESİ VE ACİL DURUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

  11-12

  ACİL DURUMA MÜDAHALE

  (Yangın, Deprem, Sel ve Su Baskını, Diğer Kazalar, Kimyasal Tehlikeler, İş kazalarında yapılması gereken idari işlemler)  12-15

  TAHLİYE- PLANI HAZIRLAYAN EKİP

  16-17

  EKLER

  1- ACİL DURUM EKİPLERİ LİSTESİ

  2- ACİL DURUM TATBİKAT FORMU

  3- ACİL DURUM TUTANAĞI

  4- YANGIN TÜPÜ KULLANMA KLAVUZU

  5- ANK. ÜNİVERSİTESİ YANGINLA MÜCADELE TALİMATI

  6- ACİL DURUM YERLEŞİM PLANI (Kat Krokileri)


  18-25  İşyerinin Unvanı, Adresi ve İşveren/İşveren Vekilinin Adı:

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

  Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonu

  Erbab mahallesi Sakarya başı mevkii Çifteler/ESKİŞEHİR Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

  Çalışan Personel (Akademik ve İdari ) Sayısı

  7

  Hazırlandığı Tarih ve Geçerlilik Tarihi:


  01.03.2017 / 01.03.2023

  NOT: İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.  Tehlike sınıfı

  Az Tehlikeli
  Kapsam,_Dayanak_ve_Tanımlar__Amaç__Madde_1'>BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1

  Bu planın amacı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonunda oluşabilecek acil durum halleri ile bu acil durum hallerinde alınacak önlemleri ve uygulanması gereken kuralları tanımlamak ve acil durumlarda çalışanların zarar görmesini, işyerlerinde çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemektir.  Kapsam

  Madde 2

  Bu plan: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar ile diğer kazalar olarak tanımlanan acil durumları kapsamaktadır.  Dayanak

  Madde 3

  Bu Acil Durum ve Tahliye Planı, 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiştir.  Tanımlar

  Madde 4

  a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

  b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

  c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, (toplanma alanı)ifade eder.

  d) Afet: İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insani faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır.

  e) Kriz: Kurumun amaçlarını ve varlığını tehdit eden, risk önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, ani tepki gerektiren, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen gerilimli bir durumdur.  İKİNCİ BÖLÜM

  Acil Durum Organizasyonu

  Acil Durum Organizasyonu

  Madde 5

  Tanımlar başlıklı 4 üncü maddede tariflenen acil durumlardan herhangi birinin ya da birkaçının bir arada oluşması durumunda, olayın tipine büyüklüğüne, mesai saatleri içinde olup olmadığına göre, Acil Durum Ekipleri tarafından olaya müdahale edilir.  Madde 5-1-İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü

  1-İşverenin yükümlülükleri:

  a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

  b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

  c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

  ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

  d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

  e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

  f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

  g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

  İşveren bu planın uygulanmasından sorumludur. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları, işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  2-Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları:

  a) Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

  b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.

  c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

  ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.

  İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve Amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.

  Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.  Madde 5-2- Acil Durumlar

  1-Yangına karşı işyerinin içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu planı uygulamaktan işveren ve görev verdiği kişiler sorumludurlar.

  2-İşyerindeki her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu plan ve talimatlara belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

  A- Genel tedbirler

  1-Her tür acil durumlar için personelin, olay yerini güvenli bir şekilde terk edebilecekleri acil durum çıkışları bulunacak ve işaretlenecektir.

  2-Birimlerde madeni kâğıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kâğıtların atık olarak fazla miktarda depolanması sakıncalı olup, uygun yollarla ve belirli aralıklarla buradan uzaklaştırılacaktır.

  3-Acil durum ekiplerinin irtibat numaralarını gösterir liste her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal olay yerine gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

  4-Yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

  5- Arşivlere ve depolara ancak görevli personelin nezaretinde girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

  6- Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından yapı önlerine ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilmelidir.

  7- Yangın çıkması halinde olaya müdahale eden personel mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

  8- Birimlerde ve katlarda bulunan yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek veya bunları kullanılamayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek yapı önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

  9- Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

  B- Elektrik tesisatına ait tedbirler

  1- Varsa paratoner yılda bir defa, elektrik topraklama tesisatı, yer değiştiren elemanlarda altı ayda bir, diğer bölümlerde yılda bir defa yetkili teknik eleman tarafından kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanan tutanak (rapor) dosyasında muhafaza edilecektir.

  2- Elektrik panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.

  C - Bina bölümlerine ait tedbirler

  1-Kaçış yolları, kaçış merdivenleri, acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

  2-Kompresörler (yılda bir defa), basınçlı kaplar (yılda bir defa), buhar ve sıcak su kazanları (yılda bir defa), hidroforlar (yılda bir defa) periyodik olarak kontrol edilecektir.

  3-Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalı ve raylı olmamalı, hemen ve kolay açılabilir özellikte olmalıdır. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecek, çıkış yolunda engel bulunmayacak ve yeterli derecede aydınlatılacaktır. Çalışanların, işyerinin herhangi bir kısmında, ateşe ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya çıkış kapısına ulaşabilecek uzaklık 30 metreden fazla olmayacak.

  D- Söndürme cihazları

  Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

  1) İç mekânlara uygun tipte ve sayıda yangın söndürme cihazı, ayrıca depolarda ve benzeri yerlerde gerekli görülen kısımlarında tekerlekli yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekir.

  2) Taşınabilir söndürme cihazları için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

  3) Arabalı yangın söndürücülerin TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

  4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11602–2 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

  5) Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

  E- Acil durum ekipleri kuruluşu ve görevleri

  İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Yönetmelikte belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

  Birimimiz tarafından, aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, ekiplerin görevleri aşağıda ve görevlilerin isimleri EK-I de yer almaktadır.


  1. Acil Durum Merkez Ekibi,

  2. Yangınla mücadele ekibi,

  c) Kurtarma ve tahliye ekibi,

  d) Koruma ekibi,

  e) İlk yardım ekibi,

  f) Güvenlik ekibi,

  g) İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi

  Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

  Birim tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

  F-Yangın güvenliği

  Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz, telefon vb.) harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) itfaiye ’ye haberdar edecektir. Yangın haberini alan, her ekip kendi görevini yapacaktır.

  Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli Amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, arama kurtarma, Koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

  G- Eğitim

  (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, koruma, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler tarafından bilgilendirilir.

  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün çalışanlar binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Mevzuatın öngördüğü tatbikatlar yapılır.

  Görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Acil Durum Uygulamaları

  Uygulama

  Madde 6

  Madde 6-1- Acil Durum Ekipleri

  Acil durum hallerinde sorumlu olan ekipler, Acil Durum Ekipleri Listesinde belirtilir. Acil durum ekiplerinin ad-soyad ve iletişim bilgileri işyerinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur. Bu bilgilerin güncelliğinden Acil Durum Ekip Lideri sorumludur.

  Acil durum hallerinde sorumlu olan ekipler şunlardır:


   • Acil Durum Merkez Ekibi

   • Yangınla Mücadele Ekibi

   • Kurtarma ve Tahliye Ekibi

   • Koruma Ekibi

   • İlk Yardım Ekibi

   • Güvenlik Ekibi

   • İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi

  Tüm ekipler en az birer kişiden oluşur. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Acil Durum Merkezi Ekibindeki ekip başı aynı zamanda Acil Durum Ekip Lideridir.

  Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.

  Acil durum ekipleri donanım ihtiyaçlarını Acil Durum Ekip Liderine bildirerek temin edilmesini sağlar.

  Acil durum ekiplerindeki görevlendirmeler personelin eğitimine, yeterliliğine, tecrübesine ve varsa yasalardaki zorunluluklara göre belirlenir ve gerekirse gerekli eğitimlerin alınması sağlanır.


  ACİL DURUM EKİPLERİ ŞEMATİK GÖSTERİMİ


  Acil Durum Kriz Masası  aşağı ok 11


  Acil Durum Merkez Ekibi

  aşağı ok 11aşağı ok 11

  aşağı ok 11aşağı ok 11aşağı ok 11

  aşağı ok 11


  İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi


  İlk Yardım Ekibi


  Kurtarma ve Tahliye Ekibi


  Koruma Ekibi


  Güvenlik Ekibi


  Yangınla Mücadele Ekibi

  sol sağ ok 21sol sağ ok 32sol sağ ok 33sol sağ ok 34sol sağ ok 35

  Madde 6-2- Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

  1. Acil Durum Merkez Ekibi:

  • Acil durumlarda diğer acil durum ekiplerine ve ilgili kurumlara haber vermek ve koordinasyonu sağlamak ile görevlidir.

  • Acil bir durumun ulaştırılması gereken ilk ekiptir.

  • Haberleşme ağını en uygun şekilde kullanarak olayın baştan sona kontrolünü sağlar.

  • Olay yerine dışarıdan gelen ekiplerin rahat çalışabilmesi için gerekli ortamı sağlar.

  • Olay sonrası Acil Durum Tutanağının hazırlanması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması ile yükümlüdür.

  1. Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi

  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonunda bulunduğu konumda çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek ile görevlidir.

  • Dışarıdan müdahale ekipleri gelinceye kadar olayın kontrol altında tutulmasını sağlar.

  • Dışarıdan gelen müdahale ekiplerinin çalışmalarına destek verir.

  • Yangın dolapları ve yangın söndürme cihazlarının kullanım talimatları hakkında tam bilgi sahibi olmakla ve kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür.

  1. Kurtarma ve Tahliye Ekibi

  • Acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak ile görevlidir.

  • Olay sırasında işyerinde ve olay yerinde bulunanların toplanma alanına güvenli bir şekilde tahliyesini sağlar.

  • Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamak şartı ile belirlenen malzeme/doküman vb. eşyaların kurtarılması ile yükümlüdür.

  1. Koruma Ekibi

  • Kurtarılan malzeme/doküman vb. korumak, acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek ile görevlidir.

  • Toplanma alanında personelin güvenliğini sağlar.  1. İlk Yardım Ekibi

  • Acil durum sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak ile görevlidir.

  • Acil durum alarmının verilmesi ile birlikte ilk yardım malzemelerini alarak toplanma alanına gider ve ilk yardıma hazır olarak bekler.

  • Dışarıdan müdahale ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleyi sağlar.

  1. Güvenlik Ekibi

  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonunda güvenlikten sorumlu personel/personellerden oluşur, ilave güvenlik personeli gereksinimine kriz masası başkanı karar verir.

  • Olay yeri dışındaki bir bölgede kurtarma/yardım çalışmasının yürütülmesi halinde ekip lideri çalışılan bölgenin kontrol altına alınması, buradaki kurtarma ekipmanları ile enkazdan çıkan malzemenin emniyetinin sağlanması için gerekli tertibi alır her kurtarma ekibinden bir kişi ekip lideri tarafından güvenlik görevlisi olarak görevlendirilir.

  1. İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi

  • Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde bina içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesini önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan sorumlu olan acil müdahale ekibi; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonunda güvenlikten sorumlu personel/personellerden oluşur.

  • İlk hasar tespit ekibi acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak personelden oluşmaktadır

  • Çalışma saatleri içinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde olay yerinde oluşan hasarın boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesi önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan acil müdahale ekibi sorumludur.
    1   2   3


      Ana sayfa


  Gepa elektronik san

  Indir 292.95 Kb.