bilgiz.org

Genelge (2009/kugm-09 /araç muayene)

 • DAĞITIM: Gereği Bilgi • Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü25.94 Kb.

  Indir 25.94 Kb.

  T.C.

  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

  Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü


  Sayı :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-3477 12/03/2009  Konu :Araç Muayene İstasyonları
  GENELGE

  (2009/KUGM-09 /ARAÇ MUAYENE)
  İlgi: 28/01/2009 tarih ve (2009/KUGM- 07 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge.
  İlgi Genelgenin 4 üncü, 5 inci, 22 nci, 24 üncü, 25 inci, 28 inci,32 nci ve 33 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 41, 42 No’lu maddeler eklenmiştir.

  4) Sabit araç muayene istasyonlarında yapılan araç muayene uygulamasının merkezi web tabanlı bir sistem üzerinde gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemlerine entegre edilmesi için gerekli çalışmaların 01. 11.2009 tarihine kadar tamamlanması,

  5) Seyyar araç muayene istasyonlarında yapılan araç muayene uygulamasının merkezi web tabanlı bir sistem üzerinde gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemlerine entegre edilmesi için gerekli çalışmaların 01. 11.2009 tarihine kadar tamamlanması,

  22) Araç muayene istasyonu hizmet binası, idari bina ve park alanından bağımsız olmak kaydı ile muayene istasyonlarında kafeterya, taşıt hizmet noktaları (oto koruma, temizlik, yıkama, sigorta acenteliği vb.) ile ATM ve ankesörlü telefon için özel alan tahsisi yapılabilmesi,

  24) Her bir sabit araç muayene istasyonunda her vardiya için en fazla bir adet istasyon amiri ve en az bir adet istasyon amir yardımcısı, kendisine bağlı bir seyyar araç muayene istasyonu bulunan sabit araç muayene istasyonlarında ise en az iki adet istasyon amir yardımcısı istihdam edilmesi,

  25) Seyyar araç muayene istasyonlarında; bir saatte en fazla 4 (dört) ve bir günde normal mesai saatleri içerisinde en fazla 32 (otuz iki) araçtan fazla araç muayenesi yapılmaması, ancak 32 (otuz iki) araçtan fazla sayıda aracın mevcudiyeti halinde muayene işlemlerine ertesi günde devam edilmesi,

  28) Seyyar muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde, “emniyetsiz” veya “ağır kusur” sınıfına giren kusurları tespit edilen araçların yönetmelikte belirtilen süre içindeki muayene tekrarının, ilgili il sınırları içinde hizmet veren seyyar muayene istasyonunda veya seyyar istasyonun bağlı olduğu merkez istasyonda veya aynı il sınırları içindeki başka bir sabit istasyonda ücretsiz muayene tekrarına ilişkin hak kaybedilmeksizin yapılabilmesi ve bunun için gerekli altyapı hazırlıklarının 15.04.2009 tarihine kadar tamamlanması,

  32) Mesai saatinin bitimine 15 dakika kalıncaya kadar araç muayenesi amacıyla sabit araç muayene istasyonuna gelen bütün araçlara sıra numarası verilmesi ve sıra numarası verilen bütün araçların muayene işlemi tamamlanmadan mesainin sonlandırılmaması,

  33) Muayene istasyonu amirinin işten ayrılması, hastalanması veya başka bir mücbir sebeple istasyona gelememesi durumunda, 3 (üç) iş günü ile sınırlı olmak ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün onaylaması kaydıyla, o istasyonda görevli bir istasyon amir yardımcısının muayene istasyonu amiri vekili olarak, istasyon amirinin senelik izne ayrılması halinde ise istasyon amirinin izin süresi boyunca amir yardımcısının istasyon amiri vekili olarak görevlendirilebilmesi,”

  41) Ambulansların muayene işlemlerinde; sedyenin bir koltuk olarak değerlendirilmesi, ilkyardım çantası istenilmemesi ve hasta mahremiyeti amacıyla takılan buzlu camların herhangi bir kusur olarak değerlendirilmemesi,

  42) Basını bilgilendirmek amacıyla işleticilerin muayeneye gelen, muayeneden kusursuz geçen, hafif kusurlu olarak geçen, ağır kusurlu ve emniyetsiz araç sayılarını Bakanlığın izni olmadan paylaşabilmelerine imkan tanınması,

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri ile Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.


  Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

  Binali YILDIRIM

  Bakan

  DAĞITIM:

  Gereği Bilgi

  Ulaştırma Bölge Müdürlükleri İçişleri Bakanlığı

  Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene

  İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

  Tüvturk Güney Taşıt Muayene

  İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

  …/3/2009

  Dai. Bşk.

  Z. DAĞLAR

  …/3/2009

  Dai. Bşk.

  Y. ASİLER

  …/3/2009

  Dai. Bşk.

  A. GÜNER

  …/3/2009

  Dai. Bşk

  İ. IŞIK

  …/3/2009

  Dai. Bşk.

  Y. KILAVUZ

  …/3/2009

  Dai. Bşk

  M.C.TÜMER

  …/3/2009

  Dai. Bşk.

  A.ŞAHİN

  …/3/2009

  Dai. Bşk.
  …/3/2009

  Gn. Md. Yrd.

  H. YILMAZ

  …/3/2009

  Gn. Md. Yrd.

  M.N.KEMALOĞLU

  …/3/2009

  Genel Md.

  T. AYDIN


  …/3/2009

  Müs.Yrd.

  M.KUTLU


  …/3/2009

  Müsteşar

  M.H.SOLUK
      Ana sayfa


  Genelge (2009/kugm-09 /araç muayene)

  Indir 25.94 Kb.