bilgiz.org

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 • GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM) – GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (GHDB)
 • GENÇLERİN HAREKETLİLİĞİ İÇİN DAYANIŞMA FONU A • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü41.69 Kb.

  Indir 41.69 Kb.


  Kaynak Geliştirmek için Olası Kuruluşlar, Yörük Kurtaran
  Aşağıda ayrıntısı verilen kaynak sağlayıcılar, özellikle sadece Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları’na çeşitli olanaklar sağlayan kurum ve kuruluşlardan derlenmiştir. Bu çerçevede, bu kurumların bu olanakları paydaşların kullanımlarına sunmalarıyla ilgili süreçler, kurumların kapasite ve yaklaşımlarına göre beyan ettiklerinden farklı biçimlerde uygulanabilir. Bu metin derlenirken kurumların internet sitelerindeki orijinal metinler esas alınmış, uygulamayla ilgili bilgilere yer verilmemiştir. Ayrıca bu kurumlar dışında da STK’lara yönelik finansal destek ve ayni katkı sağlayan birçok kurum mevcuttur. Bu yazı, bu olanakların daha süreçleri belli olanlarından derlenmiştir.
  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM) –

  GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (GHDB)
  Dernek statüsünde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Dernekler Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne başvurarak Gençlik Kulübü statüsünü aldıktan sonra Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan senelik finansal destek talep edebilir. 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 34. Maddesi doğrultusunda yardım talebi gerekçesini belirterek, içinde bulunulan yılın Nisan ayı sonuna kadar bulundukları yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Daha ayrıntılı bilgi için: www.genclikhizmetleri.gov.tr adresindeki Gençlik Kulüpleri menüsündeki Mali Yardıma ilişkin Genel Esaslar formuna bakılabilir.
  LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
  Avrupa Birliği’nin Mesleki Eğitim Programı’dır. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başkanlığı altındaki Hayat Boyu Öğrenme programı bünyesinde yürütülmektedir. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler programdan yararlanabilmektedir. Hareketlilik Projeleriyle temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrencilerle, işgücü dünyasındaki kişiler (halen iş sahibi olmayanlar dahil) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleri hayata geçmektedir. Yenilik Transferi Projeleriyle mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla önceden hayata geçmiş yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projeler desteklenmektedir. Ortaklık Projeleriyle ürün ya da çıktı amaçlı ortaklıkların oluşturulması amacıyla oluşturulan çalışma ziyaretleri tipi projelere finansman sağlanmaktadır. www.ua.gov.tr
  GRUNDTVIG PROGRAMI
  AB’nin yetişkin eğitimiyle ilgili yürüttüğü programdır. Mesleki eğitim dışında her çeşit  yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanır. Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü çok taraflı projeler ve ağ projeleriyle ilgili başvurular doğrudan Brüksel’e yapılmaktadır. Öğrenme ortaklıkları projeleriyle ilgili başvurular Ulusal Ajansa yapılmaktadır. Ayrıca yetişkinlerin eğitiminde çalışan kurumların kurslara katılması, gözlem yapması, irtibat seminerleri ve konferans benzeri toplantılara katılmasına yönelik destekler de sağlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye www.ua.gov.tr adresindeki Hayat Boyu Öğrenme bağlantısı altından ulaşılabilir.
  AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK PROGRAMI
  Avrupa Akdeniz Gençlik Birimi tarafından Ulusal Ajans ile koordineli biçimde yürütülmektedir. 27 AB ülkesi ve 10 Akdeniz ülkesinin Avrupa Akdeniz bölgesi kapsamında gençlerle kültürler arası diyalog kurabilmesi, gençleri dayanışma ve aktif vatandaşlık konusunda teşvik etmesi, devletin kontrolünde olmayan STK’ları geliştirmesi ve gençlik politikalarının gelişimine katkıda bulunması amacıyla yürütülmektedir. http://turkey.euromedyouth.net
  GENÇLİK PROGRAMI
  AB üyesi ülkeler ve Türkiye dahil program ülkelerinin gençleri ve gençlik kuruluşları arasında çok ortaklı çeşitli faaliyetlerin mali finansal açından desteklenmesine yönelik çerçevesi AB tarafından belirlenmiş, Türkiye’de Ulusal Ajans tarafından uygulanan programdır. Programa her sene 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım tarihlerinde başvurulabilmektedir. Başvurmak için tüzel kişiliğe ihtiyaç yoktur, gençlik grupları da olanaklardan yararlanabilmektedir. Gençlik değişim projeleri, yerel gençlik projeleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti çerçevesinde uzun süreli başka bir ülkede gönüllü faaliyet yapmak veya başka bir ülkenin gençlerine ev sahipliği yapılmasıyla ilgili projeler, AB dışındaki ülkelerle çeşitli projeler, gençlerle çalışanların iş gölgeleme, fizibilite toplantısı, seminer, eğitim kursu ve çalışma ziyareti gibi olanaklardan yararlanmasıyla gençlik politikalarına yönelik çalışmalar bu programdan yararlanabilir. www.genclik.gov.tr
  KÜLTÜR PROGRAMI
  2007 – 2013 yıllarını kapsayacak biçimde AB tarafından yürütülen program; kültürlerarası diyalogun artırılması, kültür sektöründe çalışanların ve sanatçıların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi ve kültür ve sanat ürünlerinin ve sanat çalışmalarının uluslararası dolaşımının geliştirilmesi amacıyla yürütülmektedir. Kültürel Eylemler ve Kültürel Organizasyonlar Destekleri çerçevesinde iki ana program altında yürütülmektedir. Bu programlar çerçevesinde uzun dönemli işbirliği projeleri, edebi çeviriler ve kurumların işletme masrafları karşılanabilmektedir. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültürel irtibat Noktası’na http://ccp.kulturturizm.gov.tr, Avrupa komisyonu’nun ilgili sitesine http://ec.europa.eu/culture adreslerinden ulaşılabilir.
  ÜNİVERSİTELER
  Her üniversite bünyesindeki üniversite kulüp ve topluluklarının yararlanmalarına yönelik finansal destek de dahil olmak üzere çeşitli imkanlar, kurumdan kuruma değişen biçimlerde üniversite toplulukları ve kulüplerinin kullanımlarına açıktır. Bazı üniversitelerde süreç Öğrenci Konseyleri aracılığıyla işlerken bazılarında Spor Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Bazı üniversitelerdeyse Rektörlükler doğrudan yürütücü konumdadır. Birçok üniversite STK’ların kullanımına yönelik mekan, servis ve yemek gibi bazı olanaklarını kullanıma açabilmektedir.
  BRITISH COUNCIL
  1940 yılından itibaren Türkiye’de hizmet vermekte ve İngiltere’yle Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede yürüttükleri yönetişim ve toplum projeleriyle kamuoyu tartışmalarını desteklemek için devlet ve STK’larla beraber çeşitli projeler yürütmektedirler. Son yıllarda toplumsal katılım ve AB’ye uyum konuları çalışmaların ana eksenini oluşturmaktadır. Bu temalar çerçevesinde sadece finansman kaynağı sağlamak yerine kurum ortaklarla bu projeleri beraber yürütmektedir. Ayrıca çeşitli toplantı, konferans ve atölye benzeri aktivitelere İngiltere’den gelebilecek uzman destekleri de sağlamaktadırlar. www.britishcouncil.org/tr/turkey
  DÜNYA BANKASI FONLARI
  Ülkelerin kalkınma ajansları tarafından desteklenen büyük fonlardır. Belirli bir tema çerçevesinde sağlanan mali desteklerdir. Bu fonlardan yararlanmak için Dünya Bankası veya devlet kurumlarıyla ortaklık gerekmektedir. www.worldbank.org.tr
  DÜNYA BANKASI KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI
  Kadınlar, gençler, farklı etnik yapıdan gelenler, düşük gelirli ve kırsal kesimdeki insanlar gibi grupların toplumsal katılımını destekleyen aktiviteler için fonlar sağlayarak kalkınmayı daha kapsamlı ve eşit hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yılda bir kere, Mart ayında verilen karar üzerinden her sene belirli temalar çerçevesinde çeşitli finansal olanaklar sağlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye www.worldbank.org.tr adresindeki STK’lar ve Sivil Toplum bağlantısından ulaşılabilir.
  AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI
  İlgili alandaki AB politikalarını veya bu politikalara paralel çalışmaları hayata geçirebilmek için çeşitli biçimlerde STK’lara mali yardım yapmaktadır. İhale, hibe ve destekler biçiminde sağlanan bu olanaklar Türkiye’yle Ab arasında imzalanan çerçeve anlaşmalarla yürürlüğe girmektedir. www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi.html
  NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED)

  1983’te kurulup merkezi ABD’de bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacı sivil toplum aracılığıyla demokratik kurumların dünya çapında güçlendirilmesidir. Bu çerçevede siyasi ve ekonomik özgürlük, sivil toplum, bağımsız medya, insan hakları ve hukukun egemenliğini geliştirecek projeler desteklenmektedir. Başvurular her dört ayda bir toplanan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. www.ned.org


  HAYATA ARTI GENÇLİK PROGRAMI
  UNDP ve Coca Cola işbirliğinde oluşturulan ve gençlik projelerinin desteklenmesi için oluşturulan bir fon olanağıdır. Amacı, gençlerin çevrelerindeki sorunlarına yönelik çözümler üreten projeler geliştirmelerine, yönelik girişimlerin önünün açılmasına katkıda bulunmaktır. www.hayataarti.org
  TÜRKİYE VODAFONE VAKFI
  Dünya genelindeki 24 Vodafone Vakfı’ndan biridir. Küresel olarak afetle mücadeleyle spor ve müzik temalarına destek olmaktadır. www.turkiyevodafonevakfi.org.tr
  BELEDİYELER
  Belediyeler birçok STK’ya ayni ve nakdi destek sağlamaktadır. Her belediyenin destek süreci, kurumdan kuruma değişmektedir. Ağırlıklı olarak Kültür İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde STK’larla ilişkiler yürütülmekte, gençlik, kadın, çocuk ve toplum merkezleri olan belediyelerde bu kurumlarla da işbirliği olanakları mevcut bulunmaktadır.
  GENÇLERİN HAREKETLİLİĞİ İÇİN DAYANIŞMA FONU
  Avrupa Konseyi ve Uluslararası Demiryolu Sendikası işbirliğiyle 1994 yılında kuruldu. Satılan her Interrail biletinden bir Avro ilgili fona gidiyor. Gençlerin uluslararası eğitim aktivitelerine katılmaları amacıyla az gelişmiş bölgelerden gelen ve imkanı kısıtlı olan, en az iki ülke ve 10 gencin katılımıyla hayata geçen gençlik projelerinde katılımcıların ikinci sınıf tren biletlerini ödeyerek Avrupa çapında hareketliliğe katkıda bulunuyor. Sene içinde ilgili aktivitenin düzenlenmesinden bir ay önceye kadar finansal destek için başvurulabiliyor. www.eyf.coe.int/fsmj
  AVRUPA GENÇLİK VAKFI
  Avrupa çapındaki gençlik aktivitelerini finansal açından desteklemek için Avrupa konseyi tarafından 1972’de kuruldu. Sağladığı olanaklardan Avrupa Konseyi’nin gençlik politikaları ile paralellik gösteren gençlik çalışması aktiviteleri hayata geçiren gençlik kuruluşları, ağları ve diğer hükümet dışı kurumlar yararlanabiliyor. A kategorisi altında uluslararası gençlik buluşmalarına (seminerler, konferanslar, atölyeler gibi) finansal destekler sağlanıyor. Gençlik buluşmaları dışındaki yayın, bilgi kampanyası, gençlik araştırmaları ve görsel/işitsel materyallerin oluşturulması B kategorisi altındaki desteklerden yararlanabiliyor. C kategorisi çerçevesinde uluslararası gençlik kuruluşları idari giderleri için katkılar alabiliyor. D kategorisi diye adlandırılan pilot projeler kapsamında Konsey’in politika öncelikleriyle uyuşan toplantı ve diğer tür projeler daha az miktarda finansal destekler alabiliyorlar. Daha ayrıntılı bilgi için http://www.eyf.coe.int/fej adresine bakılabilir.
  ANNA LINDH AVRUPA AKDENİZ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VAKFI
  2005’te İskenderiye’de kuruldu. Amacı, Avrupa – Akdeniz İşbirliği bünyesindeki 37 ülke arasında "insan hakları ve demokrasi", "sürdürülebilir kalkınma", "eğitim, öğretim ve araştırma", "bilgi toplumu", "cinsiyet ayrımcılığı konusu", "gençlerin teşvik edilmesi" ve "sanatsal ve kültürel işbirliği" konularında ülkelerarası işbirliklerini desteklemek. Ağların ağı biçiminde örgütlenen bir kurum olarak sadece Türkiye ağı içinde yer alan kurumlar sağladığı olanaklardan yararlanabiliyor. Türkiye için hazırlanmış siteye www.annalindhturkiye.org, vakfın sitesine de www.euromedalex.org adresinden ulaşılabilir.
  AVRUPA KÜLTÜR VAKFI (EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION)
  Avrupa’nın birleşik ve çeşitlilik içeren biçimde ve ortak kültürel değerler çerçevesinde olmasını sağlamak için sanat aktivitelerine destek sağlayan bağımsız bir kurum. Bireysel ve kurumsal mali desteklerin alınabildiği vakıftan kültür temelinde faaliyet gösteren STK’lar, bahar ayında son başvuru tarihi bulunan fon olanaklarına başvurarak yararlanabiliyorlar. www.eurocult.org
  FRIEDRICH EBERT VAKFI
  Almanya’daki Sosyal Demokrat parti’nin vakfıdır. Siyasi reform, emek politikaları, insane hakları ve demokratikleşme gibi konularda STK’larla çeşitli biçimlerde (yayın, proje, toplantı gibi) işbirlikleri yapmaktadır. www.festr.org
  HEINRICH BÖLL VAKFI
  Almanya’daki Yeşiller Partisi’nin vakfıdır. 1994 yılından itibaren demokratikleşme, sürdürülebilir kalkınma, kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi, Türkiye Almanya diyalogu ve Türkiye AB bütünleşmesi konularında STK’lara mali destek sağlamaktadır. www.boell-tr.org
  KONRAD ADENAUER VAKFI
  Almanya’daki Hıristiyan Demokrat parti’nin vakfıdır. Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi çerçevesinde demokratikleşme, reform, yerel yönetişim, ekonomi politikaları, medya ve siyasi eğitim konularında çeşitli işbirliği olanaklarını yapılan işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde STK’lara yönelik sağlamaktadır. www.kas.de/proj/home/home/44/12/index.html
  AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ (OPEN SOCIETY INSTITUTE)
  1993 yılında kurulan ve merkezi New York’ta bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Açık toplumların oluşmasını sağlamak için reform politikalarını şekillendirmekte; eğitim, medya, toplum sağlığı, insan hakları, kadın hakları, hukuk, ekonomi ve sosyal alanlardaki reformları destekleyen projelere finansman desteği sağlamaktadır. Türkiye’deki temsilciliğe yapılan başvuruların danışma kurulu tarafından değerlendirmesi sonucu projelere mali destek sağlanmaktadır. Sene içinde ilgili destek için başvuruda bulunulabilir. www.osiaf.org.tr
  EMPOWER VAKFI
  2000 yılından itibaren gelişmekte olan ülkelerdeki gençlikle ilgili eğitim, sağlık, liderlik ve istihdam projelerine destek sağlamak için kuruldu. Halen Arjantin, Brezilya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Rusya, Güney Afrika, Taylan, Vietnam ve Türkiye’deki projelere finansal destek sağlamaktadır. www.empowerget.org
  HOLLANDA ELÇİLİĞİ
  2000 yılından itibaren Türkiye’deki STK’lar iki tür finansal destek programından yararlanabilmektedirler. Her iki programdan da yasama ve hukuk, iyi yönetişim, çevre, eğitim, bilgi, basın ve gazetecilik, kültür ve kültürel farklılıklar, refah, kamu sağlığı, emek ve sosyal politika ve insan hakları temalı projeler yararlanabilmektedir. Matra Ufak Çaplı Elçilik Programı (KAP) kapsamında STK’ların oluşması veya bilgi transferi, kültür, bilgilendirme ve eğitim konularında çalışan STK’ların projeleri desteklenmektedir. Matra Projeleri Programıysa yerel bir STK’yla Hollandalı bir STK’nın işbirliği kapsamında hayata geçen projeler için faaliyet gösteren destek programıdır. Bu fondan yararlanmak için ilgili işbirliği çerçevesinde, Hollandalı kurumun Hollanda’da yapacağı başvuru değerlendirilmektedir. Ayrıca belediyelerin de bu imkandan yararlanması mümkündür. www.mfa.nl/ank-tr/ibirlii_programlari
  BÜYÜK BRİTANYA ELÇİLİĞİ
  Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, düşünce özgürlüğü, göç, iklim değişikliği ve enerji, sivil toplumun güçlendirilmesi, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve çevre konularında toplam 1,5 milyon £’luk finansal katkı sağlanıyor. 5.000 £’a kadar bütçesi olan ve bir sene devam edecek küçük projeler için sene içinde herhangi bir dönemde başvuru yapılabiliyor. Britanya hükümet projeleri için elçiliğin başvurusu ile üç seneye kadar daha büyük bütçeli projeler desteklenebiliyor.
  AVUSTRALYA ELÇİLİĞİ
  Bireyler, gruplar veya STK’ların ufak çaplı projeleri için 75 ülkede yürütülen Doğrudan Yardım Programı (Direct Aid Program) çerçevesinde finansal destekler sağlanmaktadır. Çocuk hakları, toplumsal cinsiyet ve diğer imkanı kısıtlı kesimlerin yararlanabileceği ve çevreye katkısı olan projelere öncelik tanınmaktadır. www.dfat.gov.au/direct_aid_program
  JAPONYA ELÇİLİĞİ
  2000 yılından itibaren Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı (GsGP) kapsamında STK’lar, devlet kurumları ve Belediye’lerin kalkınma projelerine finansal destek sağlanmaktadır. Sene içinde iki değerlendirme dönemi olmasına rağmen başvurular sene içinde her zaman yapılabilmektedir. En fazla 10.000.000 ¥’lik finansal destek sağlanmaktadır. Sadece tesis, onarım işleri, donanım ve malzeme kalemleri çerçevesinde destek sağlanmaktadır. Yoksul bölgelerde gelir eşitsizliğini azaltmayı, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kadının bölgede kalkınmasını hedefleyen projeler desteklenmektedir.

  www.tr.emb-japan.go.jp/Ekonomi_Hibe_Yardimi/GGP.htm
  DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLER
  Yukarıda ayrıntısı verilen ülke elçilikleri dışında birçok elçilik çeşitli toplantılar için kendi ülkelerinin uzmanlarını getirmekle ilgili ayni katkılar sağlayabilmektedir. Ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje faaliyetlerine de destek sağlamaları mümkün olmaktadır.
  ŞİRKETLER
  Türkiye’de birçok şirket, kurumsal sosyal sorumluluk veya sponsorluk çerçevesinde birçok STK’nın projelerini desteklemektedir. Bu destekler hizmet sağlama biçiminde olduğu gibi doğrudan finansman desteği sağlamak biçiminde de olmaktadır. Şirket politikaları çerçevesinde bazı projeler STK’larla beraber yürütülürken bazı projelere sadece mali destek yapılmaktadır.


      Ana sayfa


  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

  Indir 41.69 Kb.