bilgiz.org

Galatasaray üNİversitesi

 • YAZMA KILAVUZU • Tarih09.07.2017
  Büyüklüğü69.8 Kb.
  TipiYazı

  Indir 69.8 Kb.

  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ  LİSANS BİTİRME TEZİ

  (MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES)

  YAZMA KILAVUZU
  BİRİNCİ BÖLÜM

  GENEL İLKELER
  Lisans bitirme tezi (mémoire), dört yıllık sosyoloji lisans programı sırasında edinilmiş kuramsal, yöntembilimsel ve pratik bilgilerin, özgün bir araştırma konusu ekseninde sentezlendiği yazılı ve bireysel bir öğrenci çalışmasıdır.
  Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğrenim gören her lisans öğrencisi, yedinci yarıyıldan itibaren bir bitirme tezi yazmak zorundadır. Bu kitapçıkta ayrıntılarıyla belirtilen şekilde bir lisans bitirme tezi yazıp usûlünce jüri önünde savunmayan veya geçerli bir tez niteliğini haiz bir çalışmayı gerçekleştirmiş olsa bile, savunma aşamasında yeterli görülmeyen öğrenci, lisans diploması almaya hak kazanamaz. Yetersiz görülen öğrenci, en erken bir sonraki yarıyılın sonunda tekrar savunmaya girebilir. Öğrenci, biçim ve içerik açısından geçerli bir tez hazırlayıp savunma aşamasında yeterli görüldüğü takdirde, mezuniyete hak kazanmış sayılır.
  Lisans bitirme tezinin dili Fransızca’dır. Fransız dilinin dilbilgisi kurallarına uygun, akademik standartları asgari düzeyde taşıyan bir tez hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak tezde kullanılan dilin kalitesini hem Fransızca dilbilgisi hem akademik üslûp açısından tez danışmanı denetler.
  Yasal olarak kamuya açıklanması yasaklanmış enformasyon içeren, yürürlükteki mevzuatça duyurulması, yazılması, çoğaltılması ve dağıtılması çeşitli gerekçelerle suç teşkil eden malzemeye lisans bitirme tezlerinde yer verilemez.
  Daha önce yazılmış başka lisans bitirme, yüksek lisans, doktora, vb. tezlerinden veya diğer kaynak türlerinden, elektronik enformasyon ortamlarından aynen veya kısmen kopya edilerek oluşturulan tez çalışmaları geçersiz sayılır.
  Lisans bitirme tezleri, bir sözcük-işlem programı aracılığıyla bilgisayarda yazılır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  BİÇİM ÖZELLİKLERİ
  2.1 Kağıt ve çoğaltma

  Lisans bitirme tezleri, en az 75gr.’lık standart A4 kağıdı (21cm x 29.7 cm) boyutlarında olmalıdır. Tezlerde, bir yaprağın yalnızca ön yüzünde yazı bulunmalıdır. Arka sayfalar boş bırakılmalıdır. Tezin özgün yazıcı çıktısı öğrenci tarafından saklanmalı, jüri üyelerine ve diğer ilgili yerlere bu özgün çıktıdan çoğaltılan fotokopiler verilmelidir. Fotokopiler, daima birinci kopyalar olmalıdırlar. İkinci ve daha düşük düzeydeki kopyalar, baskı kalitesinin bozulmasından dolayı kabul edilemezler.


  2.2 Font ve punto

  Lisans bitirme tezlerinde standart olarak kullanılan fontlar ve bunlara tekabül eden puntolar vardır. Bu standartlar dışında font ve punto kullanılamaz. Seçilmiş olan font ve punto, bütün tez boyunca istikrarlı bir şekilde devam etmeli, başka font ve puntolarla birlikte kullanılmamalıdır. Ancak, farklılıkları belirtmek amacıyla, her bir başlık düzeyinde farklı font ve punto kullanılabilir.

  Tez metni standartları şunlardır:

  Font

  Punto

  Ana metin

  Dipnotlar

  Times New Roman

  12

  10

  Arial

  11

  9

  Arial Narrow

  12

  10

  Kalın, italik karakterle yazılmış sözcükler ya da simgeler, yalnızca özel vurgular ya da yabancı sözcükler için kullanılabilirler.

  Metin çıktısı, baskı kalitesi kabul edilebilir olan, tercihan lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınmalıdır.

  Metin çıktısı üzerinde herhangi bir müdahalede bulunulamaz. Kalemle, daktiloyla ya da başka bir yazı gereciyle bilgisayar çıktısı üzerinde değiştirme, silinti, eklenti, karalama, yapıştırma yapılamaz. Sıvı ya da bant düzeltici ile mevcut metin silinemez; üzerine yeni bir metin yazılamaz.


  2.3 Aralıklar

  Kural olarak metinlerde bir buçuk satır aralık kullanılır. Dipnotlar, uzun alıntılar, tablolar ve kaynakça ise tek satır aralıklı yazılır.


  2.4 Marjlar

  Kağıdın sol marjı, ciltlemeye elverişli olması açısından mutlaka en az 4cm olmalıdır. Diğer marjlar ise 2.5cm’e ayarlanmalıdır. Marjlarda herhangi bir yazı, ibare, simge, vb. bulunamaz. Metin, tamamen öngörülen marjlar içinde kalmalı, taşmalar olmamalıdır.


  2.5 Ortalama

  Metne dahil olan her türlü unsur kağıda göre değil, marj ayarlarına göre ortalanmalıdır. Aksi takdirde, ciltlemeden sonra, metin ortalamasını kaybeder.


  2.6 Sözcük ve metin bölünmeleri

  Mümkün olduğunca satırlar arasında sözcük bölünmemelidir. Bu amaçla, metnin sayfaya dağılımı “justified” seçeneğiyle yapılmalıdır. Böylece sözcüklerin bölünmemesi sağlanabilir. Çok zorunlu hallerde yapılan sözcük bölünmeleri, Fransızca dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, sayfadan sayfaya geçerken sözcük bölünmemelidir.


  2.7 Sayfalandırma

  Sayfalar mutlaka numaralandırılmış olmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfada aynı yerde aynı font ve puntoda olmalıdır. Sayfa numaraları ya sayfanın altında ortada ya da sağ köşede olmalıdır. Sayfa numarasının, en yakın satırla arasındaki mesafe en az iki satır aralığı olmalıdır. Numaralandırma, “sayfa numarası” (“page number”) komutuyla bütün sayfalarda aynı anda yapılmalıdır.

  Başlangıç sayfalarında küçük Roma rakamları kullanılır (i, ii, iii, iv, vb.). İç kapak sayfasında numara bulunmaz ancak numaralandırmada sayfa i olarak kabul edilir.

  Ana metnin ilk sayfasından itibaren 1, 2, 3 şeklinde Arap rakamları kullanılır. Eklerin bulunduğu sayfalarda da aynı numaralandırma devam ettirilir.


  2.8 Ciltleme

  Lisans bitirme tezleri, jüriye sunulmaya hazır hale geldikten sonra, plastik kapaklı ve spiral ciltli olarak hazırlanabilirler. Ancak, öğrenci tarafından jüri önünde savunulup kabul edilen tez hakkında, jüri üyeleri, biçime ve içeriğe ilişkin değişiklik isteklerinde bulunabilirler. Bu değişiklikler on beş gün içinde gerçekleştirildikten sonra, bölüm başkanlığına teslim edilecek nihai tez nüshalarının karton ciltli olmaları gerekir.


  2.9 Sayfa sayısı

  Lisans bitirme tezleri, “Annexe” bölümü hariç, en az 40 en fazla 70 sayfa olmalıdır.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  TEZİN BÖLÜMLERİ
  3.1 İlk sayfalar (Pages préliminaires)

  Tezin başlangıç kısmında bulunan, ana metne dahil olmayan sayfalara “ilk sayfalar” adı verilir. İlk sayfalar, iç kapak, onay sayfası, özet, Türkçe özet, ithaf, teşekkür, önsöz, içindekiler listesi, şekiller listesi, simge ve/veya kısaltmalar listesinden oluşur.


  3.1.1 İç kapak (Page de titre)

  İç kapak, tamamı büyük harflerle yazılmış, bir satır aralıklı satırlardan oluşan ve kağıdın üst sınırından itibaren 5cm’den başlayan başlığı içerir. İç kapakta tezin yazıldığı kurum, tezin başlığı, tezi yazan öğrencinin adı, tez yöneticisinin adı, tezin kabul edildiği ay ve yıl, tezin yazıldığı şehir bulunur. Tez başlığı; formül, simge, şekil, alt ya da üst yazı barındıramaz. (İç kapak örneği için bkn. Ek A)


  3.1.2 Onay sayfası (Page d’approbation)

  Onay sayfası, jüri üyeleri ile bölüm başkanının imzalarını içerir. (Örnek: Ek B)


  3.1.3 Özet (Résumé)

  Tezin tamamı hakkında kısa ve genel bir fikir verebilen, temel savlar, araştırmanın genel bulguları, kullanılan yöntem ve sonucu içeren bir metindir. Özet 300 kelimeyi aşamaz.


  3.1.4 Türkçe özet

  Özetin Türkçe çevirisidir. Aynı metin kısaltılmadan Türkçe olarak da tezde yer almalıdır.


  3.1.5 İthaf, teşekkür ve önsöz (Dédicace, remerciements, préface)

  Tezde bulunması zorunlu olmayan, öğrencinin gerekli gördüğü hallerde biri, ikisi ya da her üçü birden yazılabilecek metinlerdir. Teze dahil edilmeleri durumunda, bu metinlerin her biri için ayrı sayfalar tahsis edilmelidir. Her üçünde de sayfa numarası gösterilmelidir. İthaf, mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Teşekkür sayfasında TEŞEKKÜR (REMERCIEMENTS) ve Önsöz sayfasında ÖNSÖZ (PRÉFACE) başlıkları olmalıdır. Bu başlıklar, sayfa üst sınırından itibaren 5 cm’de ortalanmış olarak bulunur, ana metinde kullanılan başlık puntolarıyla aynı özellikleri taşırlar. Başlık ile metin arasında en az üç satır aralık olmalıdır.


  3.1.6 İçindekiler

  İçindekiler, metinde kullanılan bütün başlıkların, sayfa numaralarıyla birlikte gösterildiği bir listedir. Metin içinde bulunmayan başlıklar içindekiler listesinde yer alamaz. Aynı şekilde, metinde kullanılan her düzeydeki bütün başlıklar içindekiler listesinde yer alır. Metinde kullanılan başlıkla içindekiler listesinde kullanılan başlık birbirinin aynısı olmalıdır.

  İçindekiler sayfasının başında, üst sınırdan 5cm aşağıda başlayan İÇİNDEKİLER (TABLE DES MATİÈRES) başlığı bulunur. Başlıklar listesi, bu başlığın en az 3cm altından başlar.

  Tezde tablo, şekil, simge ve kısaltmalar kullanıldığı takdirde, bunların her biri için ayrı listeler hazırlanmalıdır. İçindekiler listesi için geçerli olan kurallar bunlar için de geçerlidir. Listelerdeki tablo ve şekil numaraları, metinde atıf yapılan ya da gösterilenlerle aynı olmalıdır.


  3.2 Metin

  Metin, Giriş ve Sonuç bölümleri dışında en az iki en fazla beş ana bölüme ayrılmış olmalıdır. Her bir bölümün başlığı, hem içerik hem biçim açısından diğerleriyle uyumlu, çalışma varsayımıyla işlevsel ve mantıksal bağ içinde olmalıdır. Başlıklar, prensip olarak, içerdikleri metin hakkında yeterince fikir verebilmelidirler. Diğer bir deyişle, başlık fazla muğlak ya da geniş olup diğer başlıkların hatta ana başlığın içeriğiyle kesişen özellikler göstermeyecek kadar özgül ve odaklanmış olmalıdır. Her bir başlık bir diğerini tamamlayıcı özellikte formülleştirilmeli, kendi alt-başlığı olacak kadar dar ya da kendisiyle aynı düzeydeki başka başlıkların içeriklerini kapsayacak kadar da geniş olmamalıdır. Başlıkların biçimsel özellikleri (punto, font, italik, kalın, vb.) de birbirleriyle uyum içinde bulunmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ dışındaki bölümlerde, başlıktan önce BÖLÜM 1 (CHAPITRE 1), BÖLÜM 2, BÖLÜM 3 gibi bölüm numarası belirtilir. Word sözcük-işlem programında ‘style’ komutu altındaki başlık biçimleri kullanılarak, eş düzeydeki başlıkların homojenleştirilmesi sağlanabilir (Heading 1, heading 2, heading 3, vb. ile normal, body text indent, footer, vb.). Paragrafların arasındaki mesafeler manuel olarak değil otomatik olarak ayarlanmalıdır. Buna göre, ana metinde, format mönüsü içinde “paragraph” seçildikten sonra “before” için 3pt, “after” için 6pt mesafe verilebilir. Ana metinde “indentation” (left-right) 0cm olmalıdır.

  Her metin gibi tez de, mutlaka bir GİRİŞ (INTRODUCTION) ve bir SONUÇ (CONCLUSION) bölümüne sahiptir. GİRİŞ bölümünde, tez konusunun neden ve nasıl seçildiğine ve toplumbilimsel kuramlar içinde bu konunun nereye eklemlendiğine dair bilimsel nitelikte bir gerekçelendirmeye (justification), çalışma varsayımına, kullanılan yöntemin ana hatlarıyla açıklanmasına ve elde edilmesi beklenen sonuçlara yer verilir. SONUÇ bölümü ise, GİRİŞ’teki temellere uygun olarak araştırma bulgularının genel sonuçlarını toparlayıcı niteliktedir.

  Bölüm başlıkları büyük harfle, metin marjlarına göre ortalanmış, kağıdın üst sınırından itibaren 5cm aşağıdan başlayarak ve ilk satır 3cm’de olmak üzere yazılır.


  3.2.1 Tablo, resim, şekil (Tables, illustrations, figures)

  Metinle ilgili her türlü tamamlayıcı malzeme kullanılabilir. Bunlar, öğrencinin metinde uygun gördüğü yerlerde, ancak genel anlamda biçimsel düzensizlikler yaratmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bütün aynı türden tamamlayıcı malzemeler numaralandırılmalı (tablo 1, resim 1, şekil 1 gibi) ve liste olarak (TABLOLAR LİSTESİ, ŞEKİLLER LİSTESİ, RESİMLER LİSTESİ) daha önce açıklandığı gibi İÇİNDEKİLER’den hemen sonra ilk sayfalarda yer almalıdır.

  İlke olarak, renkli malzeme kullanılmasında sakınca yoktur. Ancak gereksiz süsleme, dikkat çekme amaçlarıyla renklendirilen malzeme tezin kabul edilmemesine neden olabilir. Renk, yalnızca renklendirmenin gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
  3.2.2 Alıntılar (Citations)

  Bir kaynaktan doğrudan alıntılanan metin parçaları, üç satırdan kısa olmaları durumunda tez metninin içinde tırnak işaretiyle belirtilmiş olarak yerleştirilir. Üç satırdan uzun alıntılarda, alıntı metni, ana metinden bir çift satır mesafeden başlayarak, tek aralıklı olarak yazılan ve her durumda on satırı geçmeyecek bir paragraf şeklinde ayrı belirtilir. Kısa veya uzun alıntının sonunda mutlaka dipnot referansı verilir.


  3.2.3 Dipnotlar (Notes)

  Lisans bitirme tezi, diğer benzer nitelikli çalışmalar gibi bilimsel nitelikleri haiz bir metin olmalıdır. Her ne kadar bir doktora tezinden beklenen ölçütler bir lisans tezinde aranmazsa da, ortaya çıkacak metnin asgari kabul edilebilir bilimsel sınırlar içinde olması gerekir. Bunun için, öncelikle tezin iyi bir kaynak taramasına dayanması kaçınılmazdır. Derlenen ve belli bir sistematik çerçevesinde belli savlarından yararlanılan kaynaklar, tez metni içinde, yeri geldiğinde kullanılırlar. Bu kaynaklara başvurulan noktalarda, mutlaka dipnot referansı verilmelidir. Aksi takdirde, dipnotsuz bir kaynak kullanımı, tezin peşinen reddedilmesi anlamına gelir.

  Referans kaynaktan iki türlü alıntı yapılabilir: Doğrudan alıntı, dolaylı alıntı. Doğrudan alıntı, başvurulan kaynaktaki bir metin parçasının aynısının kullanılmasıdır. Bu durumda, alıntı mutlaka tırnak içinde ve kaynak metnin tamamen aynısı olarak verilir. Hiçbir değişiklik yapılamaz. Ancak, alıntı yapılan parçanın bazı bölümleri alıntılanmak istenmiyorsa, ilgili pasajlar (...) işaretiyle belirtilir. Yazarın özgün metinde yapmak zorunda kalacağı değişiklikler ise [ ] içine alınır. Örneğin, alıntı metinde cümle ortasında bulunup küçük harfle başlayan bir sözcük, tez metninde bir cümlenin ilk sözcüğü olduğu takdirde, ilk harf, köşeli parantez içine alınarak büyük yapılabilir.

  Bitirme tezi yazımında kullanılması önerilen dipnot formatı aşağıdaki gibidir:  Kitaplar için:

  Dipnotta: Louis ALTHUSSER (1995). Sur la reproduction, Presses Universitaires de France, Paris, p.45

  Kaynakçada: ALTHUSSER, Louis (1995). Sur la reproduction, Presses Universitaires de France, Paris, 320p. (Kaynakçada kitabın tamamının kaç sayfa olduğu belirtilmelidir.)

  Makaleler için:

  Dipnotta: David B. CLARKE (1997). “Consumption and the City, Modern and Postmodern”, International Journal of Urban and Regional Research, 21(2), p. 220.

  Kaynakçada: CLARKE, David B. (1997). “Consumption and the City, Modern and Postmodern”, International Journal of Urban and Regional Research, 21(2), pp.218-237. (Kaynakçada makalenin tamamının sayfa numaraları belirtilir.)

  Derleme kitapta makaleler için:

  Dipnotta: Roland ROBERTSON (1997). “Glocalisation: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity” in Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson (eds.), Global Modernities, Sage Publications, Londres, p.59.

  Kaynakçada: ROBERTSON, Roland (1997). “Glocalisation: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity” in Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson (eds.), Global Modernities, Sage Publications, Londres, pp.25-44

  Ansiklopedide makaleler için:

  Dipnotta : Gültekin ORANSAY (1983). « Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Geleneksel Sanat Musıkimiz », Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, vol.: 6, p.1501.

  Kaynakçada : ORANSAY, Gültekin (1983). « Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Geleneksel Sanat Musıkimiz », Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, vol.: 6, pp.

  Gazete makaleleri için:

  “Kuzey Kore’den nükleer deneme”, Sabah, 09.10.2006, p.1  Internet sayfası için:

  Dipnotta : Jean-Jacques ROUSSEAU (2006). « Dissertation sur la musique », http://www.osk.3web.ne.jp/~nityshr/ecrits/dmm.htm (09.10.2006)

  Kaynakçada : ROUSSEAU, Jean-Jacques (2006). « Dissertation sur la musique », http://www.osk.3web.ne.jp/~nityshr/ecrits/dmm.htm (09.10.2006)

  Not : Internet sayfası referansı ancak, adresin yanında belirtilecek tarihle geçerlidir. Tarihsiz Internet alıntıları kabul edilmez.  Ders notları için:

  Bazı istisnai durumlarda ve benzer bilgi başka kaynaktan edinilemediği takdirde, lisans ders notları, kısıtlı bir şekilde kaynak olarak gösterilebilir. Bu durumda aşağıdaki format kullanılır:

  Dipnotta: Roger ESTABLET (2007). La sociologie face au suicide : de Durkhiem à aujourd’hui (SOC 435) notes du cours inédites, 2006-2007 Semestre I, Université de Galatasaray, Faculté des sciences et lettres, Département de sociologie.

  Kaynakçada: ESTABLET, Roger (2007). La sociologie face au suicide : de Durkhiem à aujourd’hui (SOC 435) notes du cours inédites, 2006-2007 Semestre I, Université de Galatasaray, Faculté des sciences et lettres, Département de sociologie.

  Yukarıda belirtilen formatta gösterilmeyen ders notu referansları geçersiz sayılır.

  Dipnotlar, sayfanın altında uzun bir yatay çizgiyle ana metinden ayrılırlar. Word programında ‘insert’ mönüsünden ‘footnotes’ komutuyla otomatik olarak dipnot konabilir. Bu durumda, dipnot numaralarının sırasında bir karışma olmaması ve tümünün standart olması için, komut ‘AutoNumber’ seçeneğine ayarlanmalıdır. Lisans tezlerinde dipnot numaraları baştan sona artarak devam eder. Bölümlerde baştan numaralandırma yapılmaz.

  Tezlerde, sonnot sistemi kullanılamaz. Buna koşut olarak, metinde parantez içine alınmış yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sistemi kullanılamaz. Referanslar mutlaka dipnot olarak verilmelidir.

  Sayfa altındaki referansta yazar, ad-soyad sırasıyla ve soyad büyük harfle yazılmak suretiyle belirtilir. Örnek: Castells, Manuel (yanlış); Manuel CASTELLS (doğru).

  Bir kaynağa metinde ilk kez referans yapıldığı zaman, künyesi eksiksiz olarak yazılır. Aynı kaynağa tekrar referans verilmesi durumunda şu kısaltmalar uygulanır:


  1. Eğer ilk kez belirtilen tam künyeden bir sonraki referans (arada hiçbir başka referans olmaksızın) yine aynı kaynağa göndermede bulunuyorsa ibid. kullanılır. Bu durumda iki seçenek vardır:

   1. Eğer ikinci alıntı, bir önceki maddede aynı kaynaktan yapılan alıntının başka bir sayfasındaysa, değişen sayfa numarası belirtilerek ibid., p.45 (örnek) olarak;

   2. Eğer ikinci alıntı, bir önceki maddede aynı kaynaktan yapılan alıntıyla aynı sayfadaysa yalnızca ibid. yazılır.

  2. Tam künyesi belirtilen kaynağın ilk kullanımı ile ikinci kez kullanımı arasında başka referans maddeleri bulunuyorsa, ikinci kullanımda yazar adı, yayın yılı tekrar edildikten sonra, tam künyeyi yazmaya gerek olmadan, op.cit. ile kısaltılır. Sayfa numarası belirtilir. Örnek: Herbert J.GANS (2005). Op.cit., p.28.

  3. Eğer op.cit ile kısaltılmış bir referanstan sonraki maddede aynı kaynağa ikinci (üçüncü, vb.) bir gönderme varsa, 1. maddede olduğu gibi ibid. kullanılır. Sayfa numarası ile ilgili esaslar bu durumda da aynen geçerlidir.

  4. Tam künye, yalnızca o kaynak ilk kez kullanıldığında verilir. Bunun dışında tam künye tekrar edilmez; op.cit. kullanılır.

  5. Eğer kullanılan kaynakçada bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri mevcut ise, bu durumda, kaynak metin içinde, dipnot olarak kullanılırken, tam künyeyle ilk anılışından sonraki kullanımında basım yılının yanına alt sıralama harfleri konulur. (Örnek: Jean BAUDRILLARD (1995a). Op.cit., p.45; Jean BAUDRILLARD (1995b). Op.cit., p.122; vs.) Aynı düzen, hem kaynağın dipnot olarak tam künyeyle ilk anılışında, hem kaynakçada, yukarıda belirtilen kaynakça formatına uygun olarak daima korunur. Diğer bir deyişle, ilgili eserler daima ve her yerde (dipnot, kaynakça) yıl ve harf olarak belirtilir.

  Dipnotlarda dergilerin yayın yerleri belitilmez. Kitaplarda, kitabın başlığı, dergilerde dergi adı kalın karakterle yazılır. Hangi referans biriminin kalın yazılacağı konusunda tereddüt edildiği zaman hatırlanacak ilke şudur: Bir başka okuyucu, yazarın kaynakçasına bakarak, ilgili yayını kütüphane raflarında bulabilmelidir. Bunun için, esas olan, yayının hangi cilt içinde bulunduğunun gösterilmesidir. Kitapların kendileri birer cilttirler. Dergi ya da derleme kitap içindeki makaleler ise kendi başlarına birer cilt değildirler; bir üst birim olan dergi sayısı ve cildi ya da kitap içinde yer alırlar.

  Çok kaçınılmaz durumlar dışında, aktarma yoluna başvurulmamalı, doğrudan özgün kaynaklara ulaşılmalıdır. Tezin kalitesinin iyi bir kaynak taraması yapmış olmaya bağlı olduğu unutulmamalıdır. Aktarma durumlarında, özgün kaynak ile aktaran kaynak arasına cité par (Fransızca) konulmalıdır. Eğer metin Türkçe ise, ‘-den aktaran’ ifadesi yazılır. Bu durumun çok istisnai olduğu her zaman hatırlanmalı, kaynağa ulaşamamış olmanın asla bir mazeret sayılmayacağı gözden uzak tutulmamalıdır!

  Dipnotlar, tek satır aralıklı, iki yana yaslanmış (justified) olarak yazılırlar. “Paragraph” ayarlarında “left indentation” 0.1cm, “before” 3pt, “after” 6pt olmalıdır.
  3.3 Referans unsurları

  Referans unsurları, kaynakça ve eklerden oluşurlar.


  3..3.1 Bibliyografya ya da kaynakça

  Kaynakça, o tezin yazımında kullanılmış bütün kaynakların tam künyesinin belirtildiği bir listedir. Metin içinde dipnot referansı verilerek kullanılmayan kaynaklar kaynakçada yer alamazlar. Aynı şekilde, kaynakçada gösterilen her bir kaynağın metnin içinde en az bir kez kullanılmış olması gerekir. ‘Genel anlamda’ kullanılan ya da ‘esinleyen’ kaynak olmaz. Lisans tezi düzeyinde kaynakların türlerine göre ayrı listeler halinde gösterilmelerine gerek yoktur.

  Kaynakçanın başında, kağıdın üst sınırndan itibaren 5cm’de, bölüm başlıklarıyla aynı puntoda KAYNAKÇA (BIBLIOGRAPHIE) yazılır. İlk maddeyle başlık arasında en az 3 satır aralık olmalıdır. Her bir kaynak künyesi bir paragraf başı olmak üzere tek satır aralıklı yazılır. Maddeler arasında iki satır aralık bulunur.

  Kaynakça, yazar soyadına göre alfabetik sırada maddelendirilir. Buna göre, dipnottaki uygulamanın tersine, önce büyük harfle yazar soyadı, ardından küçük harfle adı yazılır. Birden fazla yazarlı ya da derleyenli kitaplarda, ilk yazarın adına göre sıralandırma yapılır; ikinci yazarın adı ad-soyad sırasıyla belirtilir. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda, birinci yazarın adı anılıp yanına ‘et alii.’ ibaresi konulur.

  Örnek 1: Tek yazarlı kaynak: GOFFMAN, Erving

  Örnek 2: İki yazarlı kaynak: BERGER, Peter - Thomas LUCKMANN

  Örnek 3: İkiden fazla yazarlı kaynak: ADORNO, Theodor et alii.

  Her bir kaynak maddesinin ilk satırı sol marja daha yakın, varsa diğer satırlar daha içerlektir. Bunun için, “first line indent”: 0cm, “left indent” 2cm kullanılabilir.

  Alfabetik sıraya dizmek için, yukarıda anılan formata getirilmiş maddeler, table mönüsündeki “sort” komutuyla (sort by: paragraph, type: text, ascending) dizilebilirler.

  Dergi ya da derleme kitap içindeki makalelerin dipnotlarda yalnızca ilgili sayfasının numarası verilirken, kaynakçada makalenin tamamının sayfa aralığı belirtilir. Buna karşılık, kitapların kaynakçadaki gösterimi, sayfa numarasız olur. Kaynakçada kaynağın künyesini göstermenin temel ilkesi, o eserin ait olduğu cilt biriminin anılmasıdır.


  3.3.2 Ekler

  Tezle ilgili ek materyal (anket kağıdı, kroki, plan, mülakat dökümü, fotoğraf, vb.), ana metnin ve kaynakçanın ardında yer alır. Bu bölüm, EKLER (APPENDICES) başlığını taşıyan bir sayfayla ayrılır. Birden fazla ek olması durumunda, her bir ek için bir harf tayin edilir. Örnek: EK A, EK B, EK C, vb. Bu ekler, içindekiler tablosunda kaynakçanın devamında, EKLER ana başlığının altında, her biri sayfa numaraları verilerek gösterilir. Her bir ek ayrı bir sayfadan başlar. Kağıdın üst sınırından itibaren 5cm’de alt başlık (EK A, EK b, vb.) yer alır. Ek materyel ile başlık arasında en az 3 satır aralığı bulunur.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  TEZİN SAVUNULMASI
  1. Tezin savunulmaya uygunluğu.

  Lisans bitirme tezinin, savunulmak üzere bir jüriye sunulabilmesi, tez yöneticisinin onayı ile olur. Tezin yeterli akademik niteliğe, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özelliklere sahip olup olmadığını tez danışmanı denetler. Tez, savunulmaya uygun bulunduğu takdirde jüri oluşturulur.


  2. Jüri oluşturulması.

  Tez danışmanı, savunulmaya uygun hale geldiğine kanaat getirdiği çalışmanın, bir jüri önünde savunulması için gerekli düzenlemeyi bizzat yapar. Tez konusuyla ilgili olduğunu düşündüğü öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlileri arasından, kendisi dışında iki kişiyle anlaşarak jürinin kuruluşunu gerçekleştirir. Tez danışmanı, aynı zamanda, tez savunma tarih, yer ve saatinin belirlenmesinden de sorumludur.


  3. Tez savunması öncesinde yapılması gerekenler.

  Tez jürisi belirlendikten sonra, tezi hazırlamış olan öğrenci, savunma gününden en az bir hafta önce, jüri üyelerine lisans bitirme tezinin, karton veya spiral ciltlenmiş kağıt çıktısını ulaştırmakla yükümlüdür. Ulaştıramamanın mazereti olmaz. E-posta yoluyla tez gönderilmez.


  4. Savunmanın yapılabileceği zaman aralığı.

  Lisans bitirme tezi, tez danışmanının uygun bulmasından sonra, bahar ve güz yarıyıllarında, final sınavlarının başladığı ilk iş gününden itibaren üç hafta içinde savunulmalıdır. Bu süreler içinde tez savunmalarını gerçekleştiremeyen veya başarısız olan öğrencilerin bir sonraki yarıyıl için kayıt yaptırmaları zorunludur.


  5. Tez savunması.

  Tez danışmanı ve önceden belirlenmiş olan diğer iki öğretim elemanından oluşan jüri, saptanmış tarih, yer ve saatte bir araya gelir. Lisans bitirme tezi savunmaları Fransızca olarak yapılır. Öğrencinin, yirmi dakikayı aşmaması gereken sunuşundan sonra, jüri üyelerinin soru ve eleştirileri ile tartışma kısmı Türkçe yapılabilir. Ancak bu konudaki tutum, Fransızca savunma kuralının ihlaline yol açmayacak şekilde jüri tarafından takdir edilir. Bir saati aşmaması gereken savunma bitiminde, öğrenci, sınav salonunun dışına alınır. Jüri üyeleri ortak bir nota karar verdikleri zaman öğrenci geri çağrılır. Jürinin hükmettiği not, öğrenciye sözlü olarak ve hem harf hem yüz üzerinden sayısal olarak ifade edilir. Ayrıca, tezde biçimsel ve/veya içeriğe ilişkin eksik veya yanlış bulunan yerlerin düzeltilmesi talep edilebilir.


  6. Kütüphaneye verilmesi uygun bulunan tez.

  Lisans bitirme tezinin çok başarılı bulunması, dil, biçim ve içerik açısından yeterli yetkinliğe sahip olduğuna dair jüride ortak bir kanaat oluşması ve “AA” notuyla değerlendirilmesi halinde, çalışmanın düzeltilmiş ve karton ciltli bir kopyasının Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi’ne verilmesi kararlaştırabilir.


  7. Savunma sonrasında yapılması gerekenler.

  Öğrenci, jürinin kendisinden istemiş olduğu düzeltmeleri bir hafta içinde yapıp tezi yeniden çoğaltır. Düzletilmiş ve mutlaka karton cilt olarak çoğaltılmış tez kopyasından bir adet bölüm başkanlığına, eğer düzeltilmiş kopyayı talep etmişlerse birer adet jüri üyelerine ve eğer tez, “kütüphaneye verilebilir” olarak değerlendirilmişse bir adet kütüphaneye verilir.
  EK A : İÇ KAPAK  UNIVERSITÉ GALATASARAY

  FACULTÉ DES SCIENCES ET LETTRES

  DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

  MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

  RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ
  PAR

  ÖZLEM UYANIK
  UNE ANALYSE SUR LES MODALITÉS INTERACTIONNELLES ET LES ASTUCES IMPRÉVISIBLES DE LA RÉDACTION D’UN MÉMOIRE

  (Titre et nom)  Directeur de mémoire

  JUIN 2007


      Ana sayfa


  Galatasaray üNİversitesi

  Indir 69.8 Kb.