bilgiz.org

Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

 • KAPSAM
 • TANIM ve KISALTMALAR
 • GENEL ŞARTLAR



 • Sayfa1/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü198.66 Kb.

  Indir 198.66 Kb.
    1   2   3   4   5





  ETKİLEŞİMLİ TAHTA

  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  İÇİNDEKİLER

  KAPSAM 3

  TANIM ve KISALTMALAR 3

  GENEL ŞARTLAR 4

  ETKİLEŞİMLİ TAHTA 6

  TESTLER 13

  ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİ 15

  GARANTİ, STANDART ve KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR 22

  SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME 25

  MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA 25

  ET TAKİP SİSTEMİ 25

  EKLER: 26



  ETKİLEŞİMLİ TAHTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

  KAPSAM


  Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ve İdari şartnameye ekli listede yeralan okullardaki derslik, laboratuvar, atölye, idari ve sosyal alanlarda öğretmen, öğrenci ve idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarından faydalanmaları için Etkileşimli Tahta alım, kurulum, garanti, etiketleme ve dağıtımlarını kapsamaktadır.

  TANIM ve KISALTMALAR


  İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir.

  “MEB”

  : Milli Eğitim Bakanlığı,

  “YEĞİTEK”

  : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

  “İdare”

  : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

  “Okul”

  : Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar,

  “Sınıf”

  : Eğitim öğretim ortamı,

  “ETB”

  : Etkileşimli Tahta Bilgisayarı; Etkileşimli Tahtada bulunan, LED ekrana uyumlu konnektör aracılığıyla bağlı bilgisayar,

  “ET"

  : Etkileşimli Tahta; Dokunmatik LED Ekran + Etkileşimli Tahta Bilgisayarı + Etkileşimli Tahta Çerçevesi’nden oluşan düzenek,

  “Bağlantı Prizi”

  : Alt yapı firmasınca gerçekleştirilecek 220 Volt, RJ-45, USB, HDMI bağlantı noktası,

  “Sözleşme”

  : Etkileşimli Tahta ihalesi kapsamında İdare ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma,

  “İstekli”

  : Etkileşimli Tahta ihalesine teklif veren tedarikçi,

  “Yüklenici”

  : Etkileşimli Tahta İhalesi üzerine kalan ve sözleşme imzalanan İstekli.

  GENEL ŞARTLAR


  1.1.İstekli, Teknik ve İdari Şartnamedeki tüm maddelerin ihale sonrasında imzalanacak sözleşmenin ekini teşkil ettiğini kabul edecektir.

  1.2.İşbu şartname kapsamında Yüklenici tarafından İdareye sağlanacak malzeme ve hizmete ilişkin, herhangi bir patent, müseccel marka hakkı olması, yazılımın, dokümanın veya herhangi bir hizmetin,  üçüncü şahıslar tarafından kendilerine ait olduğunun iddia edilmesi vb. durumlarda cezai müeyyideler ve her tür maddi manevi zarardan, Yüklenici sorumludur. Bu zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecek ve bu nedenle hiçbir şekil ve surette İdareye rücû edilemeyecektir.

  1.3.Teklif edilecek ürünler veya kurulacak sistemlerin bütününe ait tasarımın veya bunlar üzerinde çalışan yazılımların fikri ve sınaî mülkiyeti, lisansı ve kullanım hakkı yürürlükteki mevzuata uygun olarak İdare adına temin edilecektir. Herhangi bir patentin veya tasarım ya da yazılıma ilişkin lisans ve hakların belirli bir süre geçerli olduğuna dair sınırlama bulunmayacaktır. Bu konuda karşılaşılacak her türlü problemden Yüklenici sorumlu olacaktır.

  1.4.Yüklenici, Etkileşimli Tahta ihalesi kapsamında tüm bileşenlerin üretimi, ön durum tespiti (ET’nin sol/sağ giriş ve büyük/küçük olma durumu), sevkiyatı, montajı, bileşenlerin mevcut MEB sistemleri ile entegrasyonu ve bu bileşenlerin sorunsuz olarak çalışması ve tüm bileşenlerin garanti içi bakım hizmetlerinin verilmesinden sorumlu olacaktır.

  1.5.Yüklenici, İdari şartnameye ekli listede yer alan MEB okullarında sözleşme imzalanmasının ardından MEB tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak ön durum tespitini (ET’nin sol/sağ giriş, büyük/küçük olma durumu) yapacak ve MEB’in onayı akabinde üretim ve sevkiyatını planlayacaktır.

  1.6.Yüklenici, herhangi bir sebepten dolayı birim fiyatını vermediği, ancak sistemin montaj ve işletilebilmesi için gerekli tüm malzemeleri ve işçiliği bedelsiz olarak temin edecektir.

  1.7.Montaj sırasında Yüklenici tarafından kurulum yapılacak yerdeki diğer sistem, teçhizat veya altyapı bileşenlerine zarar verilmesi durumunda, tüm hasar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  1.8.Montaj ve kurulum çalışmaları esnasında gerekli iş güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici Firma çalışanlarının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

  1.9.Yüklenici, ürünlerin sevkiyatı, testleri, montajı, muayene ve kabulleri gibi tüm aşamalarda görevlendirilecek proje yöneticilerini, organizasyon ve iletişim şemasını ve iş planını sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içerisinde MEB ve İdare’ye sunacaktır. Ayrıca aylık ilerleme raporları da, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak her ayın 10’una kadar MEB ve İdare’ye sunulacaktır.

  1.10.Teklif edilen tüm ürünler (özel olarak belirtilenler hariç), 220V 50Hz şebeke geriliminde ve en az 110 – 240 V AC, 50-60 Hz ±%2 Hz frekanslarında, ayrı bir dönüştürücüye gerek olmadan çalışacaktır. Ürünler şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan etkilenmeyecektir.

  1.11.Etkileşimli Tahta içerisinde yer alan tüm kabloların, tutuşmaz ve alev iletmez nitelikte (LSOH/LSZH/HFFR malzeme ile kaplanmış, IEC 60332-1,2,3 standartlarına uyumlu) olduğu, tüm plastik ve türevi bileşenlerin UL-94 V-0 uyumlu olduğuna dair belge veya taahhütname ihale aşamasında diğer belgelerle birlikte İdareye sunulacaktır.

  1.12.Etkileşimli Tahta LED Ekran ve Etkileşimli Tahta Bilgisayarı birlikte en fazla 60Kg olacaktır. 3400mm uzunluğundaki Etkileşimli Tahtanın içerisindeki tüm bileşenlerle birlikte ağırlığı en fazla 150 kg olacaktır. 2600mm uzunluğundaki Etkileşimli Tahtanın içerisindeki tüm bileşenlerle birlikte ağırlığı en fazla 130 kg olacaktır.

  1.13.Ürünler ile birlikte gelecek tüm belgeler Türkçe ve PDF formatında ETB içerisine yüklenecektir. Ayrıca Yüklenici tarafından hazırlanarak MEB tarafından onaylanan, temel işlevleri ve çalıştırma talimatlarını içeren görüntülü “Hızlı Kurulum” ve “Hızlı Kullanım Kılavuzu” da, ETB içerisine yüklenecektir. Temel işlevleri ve çalıştırma talimatlarını içeren Hızlı Kurulum ve Hızlı Kullanım Kılavuzu basılı olarak da Ürünlerle birlikte teslim edilecektir.

  1.14.Teklif edilen yazılım ve donanımlar için, Türkçe karakter ve Türkçe klavye uyumsuzluğu olmayacaktır.

  1.15.İhale sürecinde teklif edilen donanımlar yerine, teknik şartnameyi karşılayan aynı markaya ait daha üst özellikte donanımlar fiyat farkı olmaksızın, MEB’in uygun görmesi kaydıyla verilebilecektir.

  1.16.İstekli, teklif ettiği ürünlerin çalışması için varsa gereken yazılım ve lisansların son sürümlerini teklif edecektir. İdare, ürünlerin kararlı çalışabilmesi için değişiklik yapabilecektir.

  1.17.Etkileşimli tahta bilgisayarı ve arabirimleri Pardus’un 64 bitlik Fatih Etkileşimli Tahta sürümüne uyumlu olacaktır. Donanımın tam ve düzgün çalışması için ihtiyaç duyulan tüm sürücüler Yüklenici tarafından temin edilecektir.

  1.18.Yüklenici, teklif ettiği donanım ve varsa yazılım ürünlerine en son güncelleme paketlerini, güvenlik vb. amaçlı tüm yama ve ek yazılım versiyonlarını yükleyecektir. Teklif edilen ürünler, kurulum sonrasında çıkan güncelleme paketleri, yama versiyonları, ek yazılımların uzaktan yönetim ile yüklenmesini de destekleyecektir.

  1.19.Yüklenici, ET’lerin kurulumlarının yapılabilmesi ve çalışabilmesi için, gerekli olabilecek her türlü ilave malzeme, orijinal donanımlar (Ara bağlantı kabloları, elektrik kabloları vb.), yazılımlar (konfigürasyon yazılımları, işletim sistemi vb.) ve dokümanları, ET’ler ile birlikte teslim edecektir.

  1.20.Yüklenici tarafından teklif edilen ürünlerin tamamı içindekilerle beraber (kart, modül vb.) yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

  1.21.LED ekranın uygun bir yerinde EK-4’te ayrıntıları verilen “Eğitimde FATİH Projesi Logosu” yer alacaktır. Ayrıca Etkileşimli Tahta çerçevesinin üst kısmının uygun bir yerinde Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Logosu ve Eğitimde FATİH Projesi logosu yer alacaktır. Logoların yerleşim planı MEB’in onayladığı şekilde olacaktır.

  1.22.Etkileşimli Tahta Bilgisayarı BIOS açılış içeriği olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Eğitimde FATİH Projesi Logosu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Logosu ile “Bu cihaz Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca sağlanmıştır.” ifadesi yer alacaktır.

  1.23.MEB’in ihtiyaç duyması veya herhangi bir şekilde bilgilenmesi halinde oluşturacağı Komisyonca yapılacak denetimlerde, eksikliği tespit edilen ürün ve/veya hizmetin muayene ve kabul işlemi okul İdaresi veya MEB’in yereldeki temsilcileri tarafından yapılmış olsa dahi, sözkonusu sorunlu ürün/hizmetin ihale dokümanlarına uygun hale getirilmesi Yüklenici tarafından hizmet kesintisine sebep olmadan sağlanacaktır.

    1   2   3   4   5






      Ana sayfa


  Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

  Indir 198.66 Kb.